Publikace

Od roku 2003 bylo vydáno 22 mých monografií věnovaných eniologii, enioanatomii jemnohmotných těl, PSI-fenomenálním schopnostem člověka, eniomedicíně, enioanatomickým, eniopsianatomicckým, enioholografickým, eniopsychickým, PSI-fenomenálním a enioterapeutickým technologiím. Tato díla vznikla na základě dosavadních poznatků eniologie, parapsychologie, psychotroniky, eniopsychologie, anatomie, psychologie, pedagogiky, medicíny a dalších oborů. Obsahují mnoho dosud neznámých a zcela nových pohledů a poznatků v oblasti enioanatomie jemnohmotných těl člověka, eniomedicíny, eniopsychologie, PSI-fenomenálních schopností člověka, enioanatomické, eniopsianatomické a PSI-fenomenální technologie výchovy, výuky, tréninku a vývoje člověka, jeho jemnohmotných těl a PSI-fenomenálních schopností, a také enioterapeutických technologií enioléčení. Chci i touto cestou poděkovat všem, kteří mi byli a jsou nápomocni při realizaci monografií a vědeckých prací.

Jsem autorem 18 monografii, 3 učebnic, 1 výukově-metodické příručky, 11 vynálezů a 1 007 vydaných vědeckých článků. Seznam všech mých prací k 30.9.2019 je uveden v souboru ke stažení Seznam vědeckých prací září 2019_PDF, 1,4 MB

 

Eniomedicína

Eniomedicína Image

Еніомедицина є новим напрямом медицини.

Трансформація від еніології до еніомедицини – процес тривалий і складний, супроводжується багаторічними всебічними науковими дослідженнями, отриманням, об’єктивізацією, інтерпретацією та систематизацією нових еніомедичних знань. Еніомедицина – новий термін, про який вперше згадує К. Ю. Баландін у «Короткому енциклопедичному словнику еніології» (навчальний посібник, Одеса: Вид-во «Еніо», 2002, 408 с., по тексту с. 371). Він стверджує, що еніомедицина передбачає нові шляхи лікування, які ґрунтуються на корекції міжособистісних відносин і застосуванні комплексу методик, поєднаних з прадавніми народними методами зцілювання і психофізіологічним духовним самовдосконаленням.

Автор монографії описав декілька інтерпретацій еніомедицини. Еніомедицина – це наука, яка проводить інформаційно-енергетичні дослідження і вивчає оптимальні шляхи найефективнішого практичного використання еніологічних, еніоанатомічних, еніоцитологічних, еніогістологічних, еніофізіологічних, еніопсихічних, еніопедагогічних та інших інформаційно-енергетичних технологій, методів і засобів профілактики хвороб, лікування, регенерації, реабілітації, реконвалесценції і рекондиції людини відповідно до функціональних можливостей еніоанатомічної норми тонкоматеріальних тіл та інформаційно-енергетичної єдності з інформаційно-енергетичними полями зовнішнього середовища (Vasiľčuk A. Mezioborový slovník eniologie. Skalica: MM a spol., s. r. o., 2012. 400 s., по тексту с. 85).

Еніомедицина проводить інформаційно-енергетичні дослідження і вивчає інформаційно-енергетичні взаємообміни хвороб, оптимальні шляхи найефективнішого практичного застосування еніологічних, еніоанатомічних, еніопсіанатомічних, еніомолекулярних, еніоцитологічних, еніогістологічних, еніофізіологічних, еніопсихічних, еніопедагогічних, еніодуховних та інших еніотерапевтичних технологій, еніометодів і засобів для профілактичної медицини, лікування, регенерації, реабілітації, реконвалесценції, рекондиції та здорового способу життя людини відповідно до функціональних можливостей еніоанатомічної норми тонкоматеріальних тіл та інформаційно-енергетичної єдності людини з інформаційно-енергетичними полями зовнішнього середовища (Васильчук А. Л. Еніоанатомія тонкоматеріальних тіл людини: підручник для університетів. Львів: ПП Сорока Т. Б. Друк на потребу, 2016. 704 с., по тексту с. 657).

Еніомедицина – це інноваційний напрям медицини, невід’ємна її частина, яка вивчає й досліджує інформаційно-енергетичні основи хвороб, інформаційно-енергетичні фактори виникнення хвороб, інформаційно-енергетичну етіологію хвороб, інформаційно-енергетичний патогенез хвороб, їх інформаційно-енергетичні взаємообміни з тонкоматеріальними тілами, їхніми еніоструктурами, здоровими клітинами, тканинами, органами, системами організму, фізичним тілом загалом та інформаційно-енергетичними полями зовнішнього середовища й інформаційно-енергетичний вплив хвороб на людину, її тіла, властивості, особливості, здібності, фізіологічні, фізичні, психічні, духовні, ПСІ-феноменальні та соціальні можливості.

Еніомедицина розпрацьовує еніотерапевтичні, еніоанатомічні, еніопсіанатомічні, еніо­молекулярні, еніоцитологічні, еніогістологічні, еніофізіологічні, еніорефлексотерапевтичні, еніовалеологічні, еніофармакологічні, еніогомеопатичні, еніофітотерапевтичні, ПСІ-феноменальні, еніогідротерапевтичні, еніокліматотерапевтичні, еніодуховні та інші еніотерапевтичні технології профілактики, лікування, регенерації, реабілітації, реконвалесценції, рекондиції тощо. Визначає оптимальні шляхи найефективнішого практичного використання цих еніотехнологій, еніометодів та еніозасобів для профілактичної медицини, лікування, регенерації, реабілітації, реконвалесценції, рекондиції та здорового способу життя людини відповідно до функціональних можливостей еніоанатомічної норми тонкоматеріальних тіл та інформаційно-енергетичної єдності людини з інформаційно-енергетичними полями зовнішнього середовища. Знання, отримані в майбутньому, будуть систематизовані в нову дисципліну – еніологію хвороб.

Еніомедицина має прямий стосунок до еніології, еніоанатомії тонкоматеріальних тіл, еніоцитології, еніогістології, еніомолекулярної біології, еніофізіології, еніопсихології, еніопедагогіки, еніовалеології, еніофармакології, еніофармакогнозії, еніогомеопатії, атомної і субатомної фізики та інших еніологічних дисциплін про людину.

Еніомедицина є міждисциплінарним предметом, яка виникла внаслідок поєднання еніологічних, еніоанатомічних, еніопсіанатомічних, еніомолекулярних, еніоцитологічних, еніогістологічних, еніопсихічних, еніопедагогічних знань, досягнень молекулярної біології, біохімії, валеології, оптики, атомної, субатомної, квантової фізики, космології, інформаціології та інших дисциплін.

Еніомедицина – це навчальний і науковий предмет, який споріднений з переважною більшістю еніологічних, медичних, психологічних, педагогічних та інших дисциплін, що на тонких рівнях висвітлюють людину в усіх її аспектах. Тому еніомедицина збагачує всі пов’язані з людиною наукові і навчальні дисципліни, сприяє виникненню нових галузей медицини, нових можливостей інтегрування різних комплексних терапевтичних технологій ефективного еніолікування. Еніотерапевтичні технології еніомедицини можуть комбінуватися з будь-якими медичними технологіями лікування.

Еніомедицина розширює і поглиблює знання про інформаційно-енергетичну суть хвороб, дозволяє з позицій різних еніологічних дисциплін інтерпретувати етіологію і патогенез хвороб, розуміти вплив інформаційно-енергетичного середовища на здоров’я, появу хвороб, процес еніолікування, регенерації, реабілітації, реконвалесценції та рекондиції людини.

Еніомедичні знання створюють інформаційно-енергетичні основи для трансформації терапевтичних технологій в еніотехнології і дозволяють набути нових характеристик, властивостей та можливостей більшості галузей як традиційної, так і нетрадиційної медицини, що сприятиме розширенню їх практичного застосування та покращить їхній терапевтичний ефект.

Еніомедицина вперше репрезентує знання про інформаційно-енергетичну суть хвороб.

Монографія «Еніомедицина» ґрунтується на еніологічних, анатомічних, еніоанатомічних, молекулярних, цитологічних, гістологічних, еніопсихологічних, медичних знаннях і є логічним продовженням 17 монографій, 3 підручників і 1 навчально-методичного посібника «Еніо­анатомія тонкоматеріальних тіл людини» для університетів. Еніологія, еніоанатомія тонкоматеріальних тіл, еніомолекулярна біологія, еніоцитологія, еніогістологія, еніопсихологія й еніопедагогіка дали нові можливості розробляти анатомічні, еніоанатомічні, еніопсіанатомічні, еніомолекулярні, еніоцитологічні, еніогістологічні, ДНК-еніотерапевтичні, еніоголографічні, еніопсихічні, ПСІ-феноменальні, еніорефлексотерапевтичні, еніофармакологічні, еніофітотерапевтичні, еніодендротерапевтичні, еніомікотерапевтичні, еніолітотерапевтичні, еніоводотера­певтичні, еніогрязетерапевтичні, еніоспелеотерапевтичні, еніоландшафтнотерапевтичні, еніоанімалотерапевтичні, еніовербальні, еніодуховні та інші природні еніотерапевтичні технології профілактики, лікування, регенерації, реабілітації, реконвалесценції, рекондиції, виховання, навчання, тренування, розвитку і вдосконалення людини. Ці еніотерапевтичні технології сприяють індивідуальному, груповому з будь-якою кількістю пацієнтів, контактному, дистанційному на будь-яких відстанях, цілеспрямованому, контрольованому, керованому, координованому, передбаченому, комплексному та ефективному еніолікуванню. Ці технології найефективніші для профілактики, регенерації, реабілітації, реконвалесценції, рекондиції та гармонізації здорового способу життя людини. Без всебічних еніологічних, еніоанатомічних, еніопсихологічних, ПСІ-феноменальних, медичних та еніомедичних знань неможливо:

 • розпочати розроблення інноваційних еніоанатомічних, еніопсіанатомічних, еніомолекулярних, еніоцитологічних, еніогістологічних, еніопсіфеноменальних, еніоголографічних, природних еніотерапевтичних і будь-яких інших еніотерапевтичних технологій профілактики, лікування, регенерації, реабілітації, реконвалесценції, рекондиції людини та еніотехнологій поєднаного лікування, виховання і навчання
 • виховувати, навчати, тренувати еніотерапевта та розвивати його тонкоматеріальні тіла, ПСІ-феноменальні здібності до еніолікування, вміння і навички володіння еніотерапевтичними технологіями профілактики, еніолікування, регенерації, реабілітації, реконвалесценції, рекондиції людини
 • правильно використовувати еніотерапевтичні технології профілактики та еніолікування, створювати оптимальні композиції еніотерапевтичних технологій, комбінувати їх з медичними технологіями лікування
 • організувати, забезпечити і проводити еніоанатомічне, еніопсіанатомічне, ПСІ-феноменальне тренування, розвиток і високоспецифічне вдосконалення тонкоматеріальних тіл і ПСІ-феноменальних здібностей еніотерапевта, спрямованих на володіння та правильне застосування еніотерапевтичних технологій еніолікування пацієнтів тощо.

Основою еніолікування є не тільки професійна еніологічна, еніоанатомічна, еніопсихічна, ПСІ-феноменальна еніотехнологічна, еніометодична й еніомедична підготовка еніотерапевта, але й функціональні можливості його високоспецифічно всебічно розвинених тонкоматеріальних тіл, їхніх еніоструктур, особливо чакр, зовнішніх оболонок, каналів, еніомозків, еніоаналізаторів у єдності з мозком та аналізаторами фізичного тіла, а також ПСІ-феноменальний розвиток еніотерапевта. Високоспецифічний всебічний розвиток тонкоматеріальних тіл і ПСІ-феноменальних здібностей, еніомедична, еніотехнологічна та еніометодична підготовка еніо­терапевта вимагає поєднання знань еніології, еніоанатомії, еніомолекулярної біології, еніоцитології, еніогістології, еніофізіології, еніопсихології, еніопедагогіки та інших еніологічних знань про людину. Поєднати еніологічні знання про людину буде нелегко, але інтегрування еніо­логічних знань – правильний напрям, що дає можливість появи та розвитку нових дисциплін: еніології людини, еніомедицини, еніології хвороб, інноваційних еніотехнологій виховання, навчання, тренування, розвитку, вдосконалення, еніопрофілактики, еніолікування, регенерації, реабілітації, реконвалесценції та рекондиції людини.

У світовій літературі немає жодної наукової інформації про еніологію людини, еніомедицину, еніологію хвороб, еніотерапевтичні технології еніолікування, еніотехнології виховання, навчання, тренування і розвитку людини. Зрозуміло, що на сьогодні еніомедичних знань недостатньо. Наявні знання всебічно не висвітлюють усіх аспектів еніомедицини, еніо­терапевтичних технологій еніолікування, особливо еніологію людини і хвороб. Тому будь-яка достовірна інформація про еніомедицину та її еніотерапевтичні технології еніолікування сприятиме:

 • розвитку еніомедицини, еніотерапевтичних технологій еніопрофілактики, еніолікування, регенерації, реабілітації, реконвалесценції, рекондиції і гармонізації здорового способу життя
 • широкому впровадженню еніомедицини й еніотерапевтичних технологій в теорію і практику медицини, еніопедагогіки, еніопсихології, психіатрії, еніопсихогігієни, психотерапії, еніопсихотренінгу, еніопсихофармакології, еніопсихофізіології, здорового способу життя та в інші сфери життя людини
 • оптимальному використанню і комбінуванню еніотерапевтичних технологій еніолікування між собою та з терапевтичними технологіями класичної медицини
 • оптимізації теоретичної, методичної і практичної підготовки еніотерапевтів, лікарів-еніологів та інших еніоспеціалістів
 • визначенню місця еніомедицини та еніотерапевтичних технологій серед медичних дисциплін і терапевтичних технологій
 • розвитку еніомедичної термінології
 • визнанню еніомедицини науковою і навчальною медичною дисципліною тощо.

Розвиток еніомедицини, її еніотерапевтичних технологій еніолікування буде перспективним не тільки, якщо в його основі будуть знання еніології, еніоанатомії, еніомолекулярної біології, еніоцитології, еніогістології, еніофізіології, еніопсихології, біохімії, медицини, квантової фізики, еніопедагогіки та знання інших еніологічних дисциплін про людину, але і якщо еніомедицина з початку свого створення досліджуватиме та вивчатиме інформаційно-енергетичну основу хвороб, інформаційно-енергетичні взаємообміни хвороб, інформаційно-енергетичні фактори виникнення хвороб, інформаційно-енергетичну етіологію хвороб, інформаційно-енергетичний патогенез хвороб та еніотерапевтичні технології еніолікування. Отримані інформації про інформаційно-енергетичні закономірності і характеристики хвороб поступово будуть трансформовані в нову еніомедичну дисципліну – еніологію хвороб. Щоб еніомедицина була практично реалізована, потрібно створити умови в університетах для підготовки висококваліфікованих еніотерапевтів, лікарів-еніологів та інших еніоспеціалістів.

Хто може розвивати і коли почати розвиток тонкоматеріальних тіл та ПСІ-феноменальних здібностей до еніолікування? Усі, хто бажає, і чим раніше, тим ліпше, найкраще зі шкільного віку на спеціально організованому навчанні та тренуванні під керівництвом досвідченого еніоспеціаліста, еніотерапевта або лікаря-еніолога. Виховання, навчання, тренування і всебічну підготовку майбутніх висококваліфікованих еніотерапевтів та інших еніоспеціалістів потрібно розпочинати всебічним розвитком тонкоматеріальних тіл, інтелекту, духовності та ПСІ-феноменальних здібностей. Коли тонкоматеріальні тіла, інтелект, духовність та ПСІ-феноменальні здібності учнів досягнуть відповідного розвитку, треба приступити до вивчення еніологічних, еніоанатомічних, еніопсіанатомічних, еніопсихічних, ПСІ-феноменальних еніотерапевтичних та будь-яких інших природних еніотерапевтичних технологій еніолікування. Важливо тренувати і розвивати вміння і навички практичного володіння еніотерапевтичними технологіями еніолікування. Без всебічного розвитку тонкоматеріальних тіл і ПСІ-феноменальних здібностей неможливо оволодіти еніотерапевтичними технологіями еніолікування. Які та як розвивати ПСІ-феноменальні здібності людини, що дають змогу здійснювати ефективне еніолікування різними еніотерапевтичними технологіями, особливо еніоанатомічними, еніопсіанатомічними, еніоголографічними і ПСІ-феноменальними. Ці еніотехнології А. Л. Васильчук описав у монографії «ПСІ-феноменальний розвиток людини» (Львів: ПП Сорока Т. Б. Друк на потребу, 2018. 500 с.). Незалежно від віку людини розпочинати розвиток її ПСІ-феноменальної здібності до еніолікування потрібно з розвитку тонкоматеріальних тіл, інтелекту, духовності, ПСІ-феноменальних здібностей, потім переходити до вивчення еніології, еніоанатомії, еніопсихології, еніопедагогіки, еніотерапевтичних технологій еніолікування та продовжувати пожиттєвим тренуванням, розвитком і вдосконаленням вмінь і навичок володіння еніотерапевтичними технологіями еніолікування. Поглиблена професійна підготовка еніоспеціалістів, еніотерапевтів і лікарів-еніологів здійснюється в університетах з вивченням еніологічних дисциплін, медицини, еніомедицини та еніологічних, еніоанатомічних, еніопсіанатомічних, еніомолекулярних, еніоцитологічних, еніогістологічних, еніофізіо­логічних, еніоголографічних, еніорефлексотерапевтичних, еніофармакологічних, еніофітотерапевтичних, еніоводотерапевтичних, еніоландшафтнотерапевтичних та інших природних еніотерапевтичних технологій еніолікування. У процесі еніолікування еніоанатомічними, еніопсіанатомічними, еніопсіфеноменальними і будь-якими природними еніотерапевтичними технологіями відбувається всебічний високоспецифічний розвиток тонкоматеріальних тіл і ПСІ-феноменальних здібностей еніотерапевта. Відбувається високоспецифічна індивідуалізація розвитку і вдосконалення тонкоматеріальних тіл, ПСІ-феноменальних здібностей і ПСІ-феноменальних вмінь та навичок володіння еніотерапевтичними технологіями еніолікування. Тому еніолікування, яке здійснюють еніотерапевти відповідною еніотерапевтичною технологією однієї і тієї ж хвороби, завжди матимуть індивідуальні відмінності. Цим зумовлена особиста відповідальність еніотерапевтів за індивідуальний всебічний, збалансований, гармонійний або універсальний розвиток своїх тонкоматеріальних тіл, ПСІ-феноменальних здібностей, вмінь і навичок володіння еніотерапевтичними технологіями еніолікування. Для того щоб висококваліфіковані еніотерапевти і лікарі-еніологи могли ефективно еніолікувати більшість хвороб та трансформувати свою висококваліфіковану здібність еніолікування до універсальної, їм необхідно:

 • постійно вдосконалювати індивідуальний високоспецифічний розвиток уже всебічно, збалансовано і гармонійно розвинених тонкоматеріальних тіл аж до універсальності
 • досягнути такого розвитку ПСІ-феноменальних здібностей, щоб їх прояв був достовірний, всебічний, цілеспрямований, керований, безпечний, відповідав вимогам еніолікування і здійснювався на основі чистих ідентичних різнокольорових інформаційно-енергетичних матерій. Такого прояву повинні досягнути загальна екстрасенсорна чутливість, інтуїція, бачення аури і кольорів інформаційно-енергетичних матерій, інтроскопія, ідентифікація діапазонів електромагнітного спектра, секвестрація інформаційно-енергетичних матерій з різних інформаційно-енергетичних полів; вміння і навички встановлювати та розривати інформаційно-енергетичні контакти з інформаційно-енергетичними полями, інтегрувати різнокольорові інформаційно-енергетичні матерії, концентрувати різні інформаційно-енергетичні матерії, створювати різної щільності різнокольорові, різного терапевтичного змісту інформаційно-енергетичні промені та середовища, голограми, управляти голограмами; голографічне уявлення, мислення і бачення; аплікація та імплантація інформаційно-енергетичних матерій і голограм; біолокація, мікротелекінез, телепатія, емпатія тощо
 • вдосконалювати високопрофесійне володіння аж до ПСІ-феноменальних вмінь і навичок інформаційно-енергетичного очищення, посилення, спрямування, розподілу, перерозподілу, трансформування, нормалізації, опромінення, погладжування, розтирання, розминання, надавлювання, сильного натискання, вижимання, коливання, струшування, поплескування, пунктування, зміщення, скручування, поштовху та інформаційно-енергетичної аплікації, імплантації, секвестрації, релаксації, тракції, мобілізації, маніпуляції, корекції та вібрації
 • досконально володіти, оптимально комбінувати і поєднувати, цілісно, локально та цілеспрямовано застосовувати з найкращим терапевтичним ефектом еніотерапевтичні технології еніолікування, а саме: еніотерапію кольоровими інформаційно-енергетичними матеріями, еніоанатомічну, чакрову, кундаліні шакті, еніопсіанатомічну терапії, розвиток тонкоматеріальних тіл, еніоанатомічний дистанційний масаж, аплікації та імплантації терапевтичними голограмами, голографічну еніотерапію, ПСІ-феноменальну еніотерапію, ДНК-еніотерапію, еніотерапевтичний телекінез, еніотерапевтичний клітинний мікротелекінез, молекулярну еніотерапію, еніотерапевтичну емпатію, еніомануальну терапію, еніорефлексотерапію, рейкі-еніотерапію, шіацу-еніотерапію, еніофармакологічну, еніо­гомеопатичну терапії, еніоозонотерапію, еніоозокеритотерапію, еніофітотерапію, еніодендротерапію, еніомікотерапію, еніолітотерапію, еніоводотерапію, еніогрязетерапію, еніоспелеотерапію, еніоландшафтну терапію, еніоанімалотерапію, еніолікувальне харчування, вербальну еніотерапію, еніорухову терапію, післяопераційну еніотерапію тощо. Чим більшою кількістю еніотерапевтичних технологій еніолікування високопрофесійно володіє еніотерапевт, тим більш оптимально й ефективно зможе їх застосовувати для еніо­лікування хвороб
 • добре знати, якими кольоровими інформаційно-енергетичними матеріями, якими еніотерапевтичними технологіями найкраще здійснювати еніолікування відповідної хвороби, а також знати, які тонкоматеріальні тіла і як інформаційно-енергетично реагуватимуть на еніолікування, які відчуття, почуття, внутрішні переживання, емоції, видіння, слухові, зорові, ароматичні, смакові, пропріорецептивні та вісцеральні сприйняття виникнуть у пацієнта в процесі застосування еніотерапевтичних технологій для еніолікування відповідних хвороб тощо.

Практична реалізація будь-якої еніотерапевтичної технології еніолікування має 5 стадій: 1-ша стадія – створення умов для еніолікування, 2-га – налаштування тонкоматеріальних тіл й еніопсихіки до еніолікування, 3-тя – встановлення інформаційно-енергетичного контакту з хворобою пацієнта, 4-та – еніолікування і 5-та – завершення еніолікування. Алгоритм стадій уніфікує, полегшує, впорядковує і систематизує застосування еніотерапевтичних технологій еніолікування.

Еніоанатомічні, еніопсіанатомічні, еніомолекулярні, еніоцитологічні, еніогістологічні та еніоголографічні технології еніолікування вважаються універсальними, тому що вони є основою практичної еніомедицини, їх можна легко комбінувати з іншими еніоте­рапевтичними технологіями та більшістю медичних технологій, цими еніотехнологіями можна лікувати всі хвороби на макро-, мікро-, ультра- і субультраструктурних еніоанатомічних та анатомічних рівнях пацієнтів будь-якого віку, пришвидшувати одужання, отримувати бажаний терапевтичний ефект, вони не викликають ускладнень і не мають протипоказань. Наведені вище еніотерапевтичні технології еніолікування в комбінації з іншими еніотехнологіями поєднують процеси лікування, виховання, навчання, тренування, всебічного, гармонійного, високоінтелектуального, духовного і ПСІ-феноменального розвитку людини. Це інноваційні можливості, до реалізації яких прагнуть медицина, психологія та педагогіка.

Досвід еніолікування природними еніотерапевтичними технологіями та досвід еніолікування еніоанатомічними, еніопсіанатомічними, еніомолекулярними, еніоцито­логічними, еніогістологічними, еніоголографічними технологіями є позитивним, але за відсутності всебічних наукових досліджень і клінічних випробовувань еніотерапевтичних технологій вони не можуть бути впроваджені у практику клінічного лікування. Те, що сьогодні відомо про еніомедицину й еніотерапевтичні технології еніолікування, дозволяє включати їх у навчальні програми університетів, розпочати наукові дослідження і клінічні випробування еніотерапевтичних технологій еніолікування. Незважаючи на те, що еніомедицина ще перебуває на шляху свого становлення, вже сьогодні її еніотерапевтичні технології еніолікування широко використовують для лікування.

Зміст монографії «Еніомедицина» – вагомий аргумент для того, щоб еніомедицина зайняла своє місце в навчальних програмах університетів, а її еніотерапевтичні технології еніолікування досліджували, достовірно було б встановлено їхній терапевтичний ефект та можливості застосування еніолікування у практичній медицині.

Двадцять друга книга автора «Еніомедицина» містить 8 глав, які розкривають 305 еніомедичних тем і 52 еніотерапевтичні технології еніолікування, та має таку структуру:

 • слово автора і передмова
 • еніомедицина – новий напрям медицини – зміст еніомедицини, об’єкт, предмет, мета, методи дослідження, еніотехнології еніомедицини, місце еніомедицини серед медичних дисциплін, нові знання і можливості, які дає еніомедицина, рівні застосування і значення еніомедицини та еніомедицина сьогоднішнього рівня пізнання
 • еніоанатомічне обґрунтування еніомедицини – еніоанатомія тонкоматеріальних тіл як інформаційно-енергетична основа еніомедицини та еніотерапевтичних технологій, тонкоматеріальні тіла як об’єкт діагностики майбутніх хвороб, невідповідність тонкоматеріальних тіл еніоанатомічній нормі як першопричина хвороб, невідповідність інформаційно-енергетичних матерій ідентичним матеріям як основа виникнення хвороб, неідентичні інформаційно-енергетичні матерії як причини хвороб, невідповідність чакр еніоанатомічній нормі як причина хвороб, невідповідність меридіанів еніоанатомічній нормі як причина хвороб (структурно-функціональні порушення меридіанів легень, товстої кишки, шлунка, селезінки-підшлункової залози, серця, тонкої кишки, сечового міхура, нирок, перикарда, трьох обігрівачів, жовчного міхура, печінки, заднього серединного меридіана, переднього серединного меридіана), невідповідність мікроканалів анастомозних вузлів еніоанатомічній нормі як причина хвороб; розвинені тонкоматеріальні тіла – найважливіша умова еніолікування, розвиток тонкоматеріальних тіл як універсальна технологія поєднання лікування, виховання і навчання, розвиток тонкоматеріальних тіл і ПСІ-феноменальних здібностей – основа еніопсіфеноменального лікування
 • еніотерапевтичні технології еніомедицини – терапевтичні інформаційно-енергетичні аплікації тонкоматеріальних тіл, еніотерапія інформаційно-енергетичними матеріями за посередництвом тонкоматеріальних тіл (еніотерапія хвороб інформаційно-енергетичними матеріями, регенерація, реабілітація, реконвалесценція, рекондиція та омолодження людини інформаційно-енергетичними матеріями, еніотерапія червоними, світлосяюче-червоними, оранжевими, світлосяюче-оранжевими, жовтими, зеленими, світлосяюче-зеленими, блакитними, бірюзовими, синіми, бузковими, фіолетовими, рожевими, білими і золотими інформаційно-енергетичними матеріями); інформаційно-енергетичні аплікації тонкоматеріальних тіл; реакції тонкоматеріальних тіл на голографічні інформаційно-енергетичні аплікації та імплантації (реакції тонкоматеріальних тіл на аплікації червоними, оранжевими, жовтими, зеленими, блакитними, бірюзовими, синіми, бузковими, фіолетовими, рожевими, білими та золотими інформаційно-енергетичними матеріями); класифікація голографічних аплікацій тонкоматеріальних тіл; голограми і технології їх створення (алгоритм створення терапевтичних еніоголограм, налаштування і функції терапевтичних еніоголограм, управління терапевтичними еніоголограмами, еніоанатомічні та еніопсіанатомічні голограми); класифікація еніоанатомічних й еніопсіанатомічних терапевтичних голограм; аплікації голограм на тіла та імплантації голограм до тіл; еніоанатомічна й еніопсіанатомічна терапії, ПСІ-феноменальна, ДНК-еніотерапії, еніомануальна терапія, еніоанатомічний дистанційний масаж, еніорефлексотерапія, рейкі- та шіацу-еніотерапії, еніофармакологічна, еніогомеопатична терапії, еніоозонотерапія, еніоозокеритотерапія, еніофітотерапія, еніодендротерапія, еніомікотерапія, еніолітотерапія, еніоводотерапія, еніогрязетерапія, еніоспелеотерапія, еніоландшафтна терапія, еніоанімалотерапія, еніолікувальне харчування, післяопераційна еніотерапія, еніовербальна терапія, еніодуховна терапія
 • психофізіологічні реакції людини на голографічні еніоанатомічні та еніопсіанатомічні аплікації й імплантації – психічні та фізіологічні реакції людини в процесі голографічних аплікацій та імплантацій тонкоматеріальних тіл, післяаплікаційні та післяімплантаційні психічні та фізіологічні реакції людей, відсутність реакцій людини на голографічні аплікації тонкоматеріальних тіл та голографічні імплантації до них, необґрунтований страх перед негативними впливами при групових голографічних аплікаціях тонкоматеріальних тіл людей (умови і фактори, за яких виникає ризик перенесення негативних інформаційно-енергетичних матерій до тонкоматеріальних тіл людини, профілактика перенесення негативних інформаційно-енергетичних матерій до тонкоматеріальних тіл людини)
 • технологія еніолікування – умови для розвитку в еніотерапевта вмінь і навиків володіння еніотерапевтичними технологіями еніолікування, вимоги до еніотерапевта при розвитку вмінь і навиків володіння еніотерапевтичними технологіями еніолікування, підготовка пацієнта до еніолікування еніотерапевтичними технологіями, стадії еніолікування (стадія створення умов для проведення еніолікування, стадія налаштування до еніолікування, стадія встановлення еніотерапевтом інформаційно-енергетичного контакту з пацієнтом, стадія еніолікування, стадія завершення еніолікування), еніопсіанатомічний розвиток тонкоматеріальних тіл як універсальна технологія еніолікування, чакрова еніотерапія (деформації, гіпотрофія, гіпертрофія, блокади та інформаційно-енергетичне забруднення чакр як причини хвороб, режими функціонування конусів чакри при чакровій еніотерапії, синестезія конусів чакри при еніолікуванні, значення конусів чакри для еніолікування, лікування за посередництвом відповідних чакр, еніоанатомічні технології чакрової еніотерапії, еніолікування чакровою еніотерапією, вимоги до еніотерапевта, який здійснює еніолікування чакровою еніотерапією, стадії еніолікування чакровою еніотерапією, ефективність еніолікування чакровою еніотерапією), еніолікування кундаліні шакті еніотерапією (вимоги до еніотерапевта, який здійснює еніолікування кундаліні шакті еніотерапією, стадії та ефективність такого еніолікування), еніолікування еніотерапевтичним телекінезом (вимоги до еніотерапевта, який здійснює еніолікування еніотерапевтичним телекінезом, стадії та ефективність такого еніолікування), еніолікування еніотерапевтичним клітинним мікротелекінезом (вимоги до еніотерапевта, який здійснює еніолікування еніотерапевтичним мікротелекінезом, стадії та ефективність такого еніолікування), еніолікування молекулярною еніотерапією (вимоги до еніотерапевта, який здійснює еніолікування молекулярною еніотерапією, стадії та ефективність такого еніолікування), еніолікування еніоанатомічною терапією (вимоги до еніотерапевта, який здійснює еніолікування еніоанатомічною еніотерапією, стадії та ефективність такого еніолікування), еніолікування еніопсіанатомічною терапією (вимоги до еніотерапевта, який здійснює еніолікування еніопсіанатомічною еніотерапією, стадії та ефективність такого еніолікування), еніолікування еніотерапевтичною емпатією (вимоги до еніотерапевта, який здійснює еніолікування еніотерапевтичною емпатією, стадії та ефективність такого еніолікування), еніолікування еніоголографічною терапією (вимоги до еніотерапевта, який здійснює еніолікування еніоголографічною терапією, стадії та ефективність такого еніолікування), рівні еніотерапевтичних технологій еніолікування
 • еніопсіанатомічна корекція організму – еніопсіанатомічна корекція клітин, тканин, органів, систем організму, хребта, імунної системи та організму загалом
 • еніолікування хвороб – еніотерапія клітин, тканин, систем організму (еніопсіанатомічна терапія плечового суглоба, кісток, печінки, підшлункової залози, горла, гортані, бронхів, легень, нирок, сечового міхура, яєчників, маткових труб, матки, яєчок, передміхурової залози, статевого члена, серця, нервів і провідної системи серця, судин серця, аорти, мікроциркуляторної системи, лімфатичних вузлів, гіпофіза, спинного мозку, головного мозку, органів зору і слуху, шкіри, психічних хвороб, хвороб імунної системи, інфекційних, дитячих та онкологічних хвороб)
 • ефективність еніолікування
 • заключення
 • предметний покажчик
 • література

Монографія (книга 22) дає змогу: вивчати еніомедицину, її еніотерапевтичні технології еніолікування; зрозуміти значення еніомедицини, еніолікування, поєднання процесів еніолікування, еніовиховання та еніонавчання; визначити практичне застосування різних еніотерапевтичних технологій еніолікування не тільки для лікування, але й виховання, навчання, тренування, розвитку та вдосконалення людини, її тіл, властивостей, особливостей, здібностей, фізіологічних, психічних, духовних, ПСІ-феноменальних і соціальних можливостей; впроваджувати еніомедицину, її еніотерапевтичні технології еніолікування в теорію, практику і методику медицини, психології, психіатрії, еніопсихології, валеології, реабілітології, педагогіки, професійного спорту, фізичного виховання, здорового способу життя, соціології та в інші сфери й аспекти життя людини і суспільства та відкрити перспективи прогресивного розвитку еніомедицини.

Основою кожної еніотерапевтичної технології еніолікування є еніоанатомія тонкоматеріаль­них тіл, їхні еніоструктури – еніоклітини, еніотканини, еніооргани, еніосистеми, оболонки, чакри, інформаційно-енергетичні канали, сітки субультраканалів, життєві інформаційно-енергетичні біоплазми, субстанції, інформації, частки, світло, енергії і різнокольорові інформаційно-енергетичні матерії. Наприклад, може виникнути запитання, який стосунок, скажімо, до еніофітотерапії має еніо­анатомія тонкоматеріальних тіл людини? Так-от, щоб еніотерапевт міг скористатися інформаційно-енергетичними матеріями лікарських рослин для еніолікування, у нього повинні бути розвинені відповідні ПСІ-феноменальні здібності, основою яких є тонкоматеріальні тіла, а здібності можуть бути розвинені тільки за умови, що будуть розвинені тонкоматеріальні тіла та їхні еніоструктури. Знання еніології, еніоанатомії та еніотерапевтичних технологій еніолікування дають змогу кожному еніотерапевту розпочати розвиток вмінь і навичок оволодіння еніотерапевтичними технологіями, їх застосування для еніолікування може бути реалізоване, якщо буде вивчена медицина й еніомедицина. Еніологічні, еніоанатомічні, еніомолекулярні, еніоцитологічні, еніогістологічні, еніофізіологічні, еніопсихічні, еніомедичні та еніопедагогічні знання і знання еніотерапевтичних технологій еніолікування, всебічний розвиток тонкоматеріальних тіл, ПСІ-феноменальних здібностей, вмінь і навичок володіння еніотерапевтичними технологіями повинні бути на такому рівні, щоб у процесі еніолікування еніотерапевтичні технології використовувались всебічно, комплексно, цілеспрямовано, локально, цілісно, оптимально, різноваріантно, інтегрально, контактно, дистанційно, індивідуально та для великих груп людей з досягненням оздоровлення без ускладнень.

Еніолікування завжди супроводжується оздоровленням пацієнтів та супутнім ефектом в еніотерапевта і пацієнтів. В еніотерапевта спостерігається всебічний високоспецифічний розвиток тонкоматеріальних тіл, ПСІ-феноменальних здібностей, вмінь і навичок володіння еніотерапевтичними технологіями, а в пацієнтів пришвидшується пасивний розвиток їхніх тонкоматеріальних тіл, інтелектуальних, моральних, етичних, духовних і соціальних можливостей. Більшість пацієнтів розпочинає активний здоровий спосіб життя. Як в еніотерапевтів, так і в пацієнтів розпочинається більш координоване інтегральне функціонування тонкоматеріальних тіл, фізичного тіла, їхніх структур та нормалізуються інформаційно-енергетичні взаємообміни тіл з інформаційно-енергетичними полями зовнішнього середовища. Створюються інформаційно-енергетичні умови для досягнення доброго стану здоров’я, всебічної, оптимальної і стабільної психіки, високоінтелектуального, ментального, морального, емоційного, естетичного, етичного, духовного, соціального і гармонійного розвитку пацієнтів та еніотерапевта.

Еніомедицина та її еніотерапевтичні технології еніолікування уможливлюють поєднання процесів еніолікування, еніовиховання, еніонавчання, регенерації, реабілітації, реконвалесценції, рекондиції, тренування, розвитку і вдосконалення людини, її тіл, властивостей, особливостей, здібностей, фізіологічних, психічних, духовних, ПСІ-феноменальних і соціальних можливостей. Це визначає загальне значення еніомедицини і доцільність введення еніомедицини та її еніотерапевтичних технологій еніолікування в навчальні плани університетів, медичних шкіл усіх рівнів, клінічну практику лікування, курортні й реабілітаційні центри оздоровлення та в теорію, методику і практику медицини, фізіотерапії, психології, психіатрії, реабілітології, валеології, професійного спорту, мистецтва і тих видів діяльності, які вимагають нестандартних та наднормальних еніомедичних послуг еніотерапевтичними технологіями, методами і засобами.

Jazyk vydání:
ukrajinština
Rok vydání:
2019
Počet stran:
500
Vydavatelství:
PP Soroka T. B.
ISBN:

Kód:
K022

Eniomedicína

Eniomedicína Image

Еніомедицина є новим напрямом медицини.

Трансформація від еніології до еніомедицини – процес тривалий і складний, супроводжується багаторічними всебічними науковими дослідженнями, отриманням, об’єктивізацією, інтерпретацією та систематизацією нових еніомедичних знань. Еніомедицина – новий термін, про який вперше згадує К. Ю. Баландін у «Короткому енциклопедичному словнику еніології» (навчальний посібник, Одеса: Вид-во «Еніо», 2002, 408 с., по тексту с. 371). Він стверджує, що еніомедицина передбачає нові шляхи лікування, які ґрунтуються на корекції міжособистісних відносин і застосуванні комплексу методик, поєднаних з прадавніми народними методами зцілювання і психофізіологічним духовним самовдосконаленням.

Автор монографії описав декілька інтерпретацій еніомедицини. Еніомедицина – це наука, яка проводить інформаційно-енергетичні дослідження і вивчає оптимальні шляхи найефективнішого практичного використання еніологічних, еніоанатомічних, еніоцитологічних, еніогістологічних, еніофізіологічних, еніопсихічних, еніопедагогічних та інших інформаційно-енергетичних технологій, методів і засобів профілактики хвороб, лікування, регенерації, реабілітації, реконвалесценції і рекондиції людини відповідно до функціональних можливостей еніоанатомічної норми тонкоматеріальних тіл та інформаційно-енергетичної єдності з інформаційно-енергетичними полями зовнішнього середовища (Vasiľčuk A. Mezioborový slovník eniologie. Skalica: MM a spol., s. r. o., 2012. 400 s., по тексту с. 85).

Еніомедицина проводить інформаційно-енергетичні дослідження і вивчає інформаційно-енергетичні взаємообміни хвороб, оптимальні шляхи найефективнішого практичного застосування еніологічних, еніоанатомічних, еніопсіанатомічних, еніомолекулярних, еніоцитологічних, еніогістологічних, еніофізіологічних, еніопсихічних, еніопедагогічних, еніодуховних та інших еніотерапевтичних технологій, еніометодів і засобів для профілактичної медицини, лікування, регенерації, реабілітації, реконвалесценції, рекондиції та здорового способу життя людини відповідно до функціональних можливостей еніоанатомічної норми тонкоматеріальних тіл та інформаційно-енергетичної єдності людини з інформаційно-енергетичними полями зовнішнього середовища (Васильчук А. Л. Еніоанатомія тонкоматеріальних тіл людини: підручник для університетів. Львів: ПП Сорока Т. Б. Друк на потребу, 2016. 704 с., по тексту с. 657).

Еніомедицина – це інноваційний напрям медицини, невід’ємна її частина, яка вивчає й досліджує інформаційно-енергетичні основи хвороб, інформаційно-енергетичні фактори виникнення хвороб, інформаційно-енергетичну етіологію хвороб, інформаційно-енергетичний патогенез хвороб, їх інформаційно-енергетичні взаємообміни з тонкоматеріальними тілами, їхніми еніоструктурами, здоровими клітинами, тканинами, органами, системами організму, фізичним тілом загалом та інформаційно-енергетичними полями зовнішнього середовища й інформаційно-енергетичний вплив хвороб на людину, її тіла, властивості, особливості, здібності, фізіологічні, фізичні, психічні, духовні, ПСІ-феноменальні та соціальні можливості.

Еніомедицина розпрацьовує еніотерапевтичні, еніоанатомічні, еніопсіанатомічні, еніо­молекулярні, еніоцитологічні, еніогістологічні, еніофізіологічні, еніорефлексотерапевтичні, еніовалеологічні, еніофармакологічні, еніогомеопатичні, еніофітотерапевтичні, ПСІ-феноменальні, еніогідротерапевтичні, еніокліматотерапевтичні, еніодуховні та інші еніотерапевтичні технології профілактики, лікування, регенерації, реабілітації, реконвалесценції, рекондиції тощо. Визначає оптимальні шляхи найефективнішого практичного використання цих еніотехнологій, еніометодів та еніозасобів для профілактичної медицини, лікування, регенерації, реабілітації, реконвалесценції, рекондиції та здорового способу життя людини відповідно до функціональних можливостей еніоанатомічної норми тонкоматеріальних тіл та інформаційно-енергетичної єдності людини з інформаційно-енергетичними полями зовнішнього середовища. Знання, отримані в майбутньому, будуть систематизовані в нову дисципліну – еніологію хвороб.

Еніомедицина має прямий стосунок до еніології, еніоанатомії тонкоматеріальних тіл, еніоцитології, еніогістології, еніомолекулярної біології, еніофізіології, еніопсихології, еніопедагогіки, еніовалеології, еніофармакології, еніофармакогнозії, еніогомеопатії, атомної і субатомної фізики та інших еніологічних дисциплін про людину.

Еніомедицина є міждисциплінарним предметом, яка виникла внаслідок поєднання еніологічних, еніоанатомічних, еніопсіанатомічних, еніомолекулярних, еніоцитологічних, еніогістологічних, еніопсихічних, еніопедагогічних знань, досягнень молекулярної біології, біохімії, валеології, оптики, атомної, субатомної, квантової фізики, космології, інформаціології та інших дисциплін.

Еніомедицина – це навчальний і науковий предмет, який споріднений з переважною більшістю еніологічних, медичних, психологічних, педагогічних та інших дисциплін, що на тонких рівнях висвітлюють людину в усіх її аспектах. Тому еніомедицина збагачує всі пов’язані з людиною наукові і навчальні дисципліни, сприяє виникненню нових галузей медицини, нових можливостей інтегрування різних комплексних терапевтичних технологій ефективного еніолікування. Еніотерапевтичні технології еніомедицини можуть комбінуватися з будь-якими медичними технологіями лікування.

Еніомедицина розширює і поглиблює знання про інформаційно-енергетичну суть хвороб, дозволяє з позицій різних еніологічних дисциплін інтерпретувати етіологію і патогенез хвороб, розуміти вплив інформаційно-енергетичного середовища на здоров’я, появу хвороб, процес еніолікування, регенерації, реабілітації, реконвалесценції та рекондиції людини.

Еніомедичні знання створюють інформаційно-енергетичні основи для трансформації терапевтичних технологій в еніотехнології і дозволяють набути нових характеристик, властивостей та можливостей більшості галузей як традиційної, так і нетрадиційної медицини, що сприятиме розширенню їх практичного застосування та покращить їхній терапевтичний ефект.

Еніомедицина вперше репрезентує знання про інформаційно-енергетичну суть хвороб.

Монографія «Еніомедицина» ґрунтується на еніологічних, анатомічних, еніоанатомічних, молекулярних, цитологічних, гістологічних, еніопсихологічних, медичних знаннях і є логічним продовженням 17 монографій, 3 підручників і 1 навчально-методичного посібника «Еніо­анатомія тонкоматеріальних тіл людини» для університетів. Еніологія, еніоанатомія тонкоматеріальних тіл, еніомолекулярна біологія, еніоцитологія, еніогістологія, еніопсихологія й еніопедагогіка дали нові можливості розробляти анатомічні, еніоанатомічні, еніопсіанатомічні, еніомолекулярні, еніоцитологічні, еніогістологічні, ДНК-еніотерапевтичні, еніоголографічні, еніопсихічні, ПСІ-феноменальні, еніорефлексотерапевтичні, еніофармакологічні, еніофітотерапевтичні, еніодендротерапевтичні, еніомікотерапевтичні, еніолітотерапевтичні, еніоводотера­певтичні, еніогрязетерапевтичні, еніоспелеотерапевтичні, еніоландшафтнотерапевтичні, еніоанімалотерапевтичні, еніовербальні, еніодуховні та інші природні еніотерапевтичні технології профілактики, лікування, регенерації, реабілітації, реконвалесценції, рекондиції, виховання, навчання, тренування, розвитку і вдосконалення людини. Ці еніотерапевтичні технології сприяють індивідуальному, груповому з будь-якою кількістю пацієнтів, контактному, дистанційному на будь-яких відстанях, цілеспрямованому, контрольованому, керованому, координованому, передбаченому, комплексному та ефективному еніолікуванню. Ці технології найефективніші для профілактики, регенерації, реабілітації, реконвалесценції, рекондиції та гармонізації здорового способу життя людини. Без всебічних еніологічних, еніоанатомічних, еніопсихологічних, ПСІ-феноменальних, медичних та еніомедичних знань неможливо:

 • розпочати розроблення інноваційних еніоанатомічних, еніопсіанатомічних, еніомолекулярних, еніоцитологічних, еніогістологічних, еніопсіфеноменальних, еніоголографічних, природних еніотерапевтичних і будь-яких інших еніотерапевтичних технологій профілактики, лікування, регенерації, реабілітації, реконвалесценції, рекондиції людини та еніотехнологій поєднаного лікування, виховання і навчання
 • виховувати, навчати, тренувати еніотерапевта та розвивати його тонкоматеріальні тіла, ПСІ-феноменальні здібності до еніолікування, вміння і навички володіння еніотерапевтичними технологіями профілактики, еніолікування, регенерації, реабілітації, реконвалесценції, рекондиції людини
 • правильно використовувати еніотерапевтичні технології профілактики та еніолікування, створювати оптимальні композиції еніотерапевтичних технологій, комбінувати їх з медичними технологіями лікування
 • організувати, забезпечити і проводити еніоанатомічне, еніопсіанатомічне, ПСІ-феноменальне тренування, розвиток і високоспецифічне вдосконалення тонкоматеріальних тіл і ПСІ-феноменальних здібностей еніотерапевта, спрямованих на володіння та правильне застосування еніотерапевтичних технологій еніолікування пацієнтів тощо.

Основою еніолікування є не тільки професійна еніологічна, еніоанатомічна, еніопсихічна, ПСІ-феноменальна еніотехнологічна, еніометодична й еніомедична підготовка еніотерапевта, але й функціональні можливості його високоспецифічно всебічно розвинених тонкоматеріальних тіл, їхніх еніоструктур, особливо чакр, зовнішніх оболонок, каналів, еніомозків, еніоаналізаторів у єдності з мозком та аналізаторами фізичного тіла, а також ПСІ-феноменальний розвиток еніотерапевта. Високоспецифічний всебічний розвиток тонкоматеріальних тіл і ПСІ-феноменальних здібностей, еніомедична, еніотехнологічна та еніометодична підготовка еніо­терапевта вимагає поєднання знань еніології, еніоанатомії, еніомолекулярної біології, еніоцитології, еніогістології, еніофізіології, еніопсихології, еніопедагогіки та інших еніологічних знань про людину. Поєднати еніологічні знання про людину буде нелегко, але інтегрування еніо­логічних знань – правильний напрям, що дає можливість появи та розвитку нових дисциплін: еніології людини, еніомедицини, еніології хвороб, інноваційних еніотехнологій виховання, навчання, тренування, розвитку, вдосконалення, еніопрофілактики, еніолікування, регенерації, реабілітації, реконвалесценції та рекондиції людини.

У світовій літературі немає жодної наукової інформації про еніологію людини, еніомедицину, еніологію хвороб, еніотерапевтичні технології еніолікування, еніотехнології виховання, навчання, тренування і розвитку людини. Зрозуміло, що на сьогодні еніомедичних знань недостатньо. Наявні знання всебічно не висвітлюють усіх аспектів еніомедицини, еніо­терапевтичних технологій еніолікування, особливо еніологію людини і хвороб. Тому будь-яка достовірна інформація про еніомедицину та її еніотерапевтичні технології еніолікування сприятиме:

 • розвитку еніомедицини, еніотерапевтичних технологій еніопрофілактики, еніолікування, регенерації, реабілітації, реконвалесценції, рекондиції і гармонізації здорового способу життя
 • широкому впровадженню еніомедицини й еніотерапевтичних технологій в теорію і практику медицини, еніопедагогіки, еніопсихології, психіатрії, еніопсихогігієни, психотерапії, еніопсихотренінгу, еніопсихофармакології, еніопсихофізіології, здорового способу життя та в інші сфери життя людини
 • оптимальному використанню і комбінуванню еніотерапевтичних технологій еніолікування між собою та з терапевтичними технологіями класичної медицини
 • оптимізації теоретичної, методичної і практичної підготовки еніотерапевтів, лікарів-еніологів та інших еніоспеціалістів
 • визначенню місця еніомедицини та еніотерапевтичних технологій серед медичних дисциплін і терапевтичних технологій
 • розвитку еніомедичної термінології
 • визнанню еніомедицини науковою і навчальною медичною дисципліною тощо.

Розвиток еніомедицини, її еніотерапевтичних технологій еніолікування буде перспективним не тільки, якщо в його основі будуть знання еніології, еніоанатомії, еніомолекулярної біології, еніоцитології, еніогістології, еніофізіології, еніопсихології, біохімії, медицини, квантової фізики, еніопедагогіки та знання інших еніологічних дисциплін про людину, але і якщо еніомедицина з початку свого створення досліджуватиме та вивчатиме інформаційно-енергетичну основу хвороб, інформаційно-енергетичні взаємообміни хвороб, інформаційно-енергетичні фактори виникнення хвороб, інформаційно-енергетичну етіологію хвороб, інформаційно-енергетичний патогенез хвороб та еніотерапевтичні технології еніолікування. Отримані інформації про інформаційно-енергетичні закономірності і характеристики хвороб поступово будуть трансформовані в нову еніомедичну дисципліну – еніологію хвороб. Щоб еніомедицина була практично реалізована, потрібно створити умови в університетах для підготовки висококваліфікованих еніотерапевтів, лікарів-еніологів та інших еніоспеціалістів.

Хто може розвивати і коли почати розвиток тонкоматеріальних тіл та ПСІ-феноменальних здібностей до еніолікування? Усі, хто бажає, і чим раніше, тим ліпше, найкраще зі шкільного віку на спеціально організованому навчанні та тренуванні під керівництвом досвідченого еніоспеціаліста, еніотерапевта або лікаря-еніолога. Виховання, навчання, тренування і всебічну підготовку майбутніх висококваліфікованих еніотерапевтів та інших еніоспеціалістів потрібно розпочинати всебічним розвитком тонкоматеріальних тіл, інтелекту, духовності та ПСІ-феноменальних здібностей. Коли тонкоматеріальні тіла, інтелект, духовність та ПСІ-феноменальні здібності учнів досягнуть відповідного розвитку, треба приступити до вивчення еніологічних, еніоанатомічних, еніопсіанатомічних, еніопсихічних, ПСІ-феноменальних еніотерапевтичних та будь-яких інших природних еніотерапевтичних технологій еніолікування. Важливо тренувати і розвивати вміння і навички практичного володіння еніотерапевтичними технологіями еніолікування. Без всебічного розвитку тонкоматеріальних тіл і ПСІ-феноменальних здібностей неможливо оволодіти еніотерапевтичними технологіями еніолікування. Які та як розвивати ПСІ-феноменальні здібності людини, що дають змогу здійснювати ефективне еніолікування різними еніотерапевтичними технологіями, особливо еніоанатомічними, еніопсіанатомічними, еніоголографічними і ПСІ-феноменальними. Ці еніотехнології А. Л. Васильчук описав у монографії «ПСІ-феноменальний розвиток людини» (Львів: ПП Сорока Т. Б. Друк на потребу, 2018. 500 с.). Незалежно від віку людини розпочинати розвиток її ПСІ-феноменальної здібності до еніолікування потрібно з розвитку тонкоматеріальних тіл, інтелекту, духовності, ПСІ-феноменальних здібностей, потім переходити до вивчення еніології, еніоанатомії, еніопсихології, еніопедагогіки, еніотерапевтичних технологій еніолікування та продовжувати пожиттєвим тренуванням, розвитком і вдосконаленням вмінь і навичок володіння еніотерапевтичними технологіями еніолікування. Поглиблена професійна підготовка еніоспеціалістів, еніотерапевтів і лікарів-еніологів здійснюється в університетах з вивченням еніологічних дисциплін, медицини, еніомедицини та еніологічних, еніоанатомічних, еніопсіанатомічних, еніомолекулярних, еніоцитологічних, еніогістологічних, еніофізіо­логічних, еніоголографічних, еніорефлексотерапевтичних, еніофармакологічних, еніофітотерапевтичних, еніоводотерапевтичних, еніоландшафтнотерапевтичних та інших природних еніотерапевтичних технологій еніолікування. У процесі еніолікування еніоанатомічними, еніопсіанатомічними, еніопсіфеноменальними і будь-якими природними еніотерапевтичними технологіями відбувається всебічний високоспецифічний розвиток тонкоматеріальних тіл і ПСІ-феноменальних здібностей еніотерапевта. Відбувається високоспецифічна індивідуалізація розвитку і вдосконалення тонкоматеріальних тіл, ПСІ-феноменальних здібностей і ПСІ-феноменальних вмінь та навичок володіння еніотерапевтичними технологіями еніолікування. Тому еніолікування, яке здійснюють еніотерапевти відповідною еніотерапевтичною технологією однієї і тієї ж хвороби, завжди матимуть індивідуальні відмінності. Цим зумовлена особиста відповідальність еніотерапевтів за індивідуальний всебічний, збалансований, гармонійний або універсальний розвиток своїх тонкоматеріальних тіл, ПСІ-феноменальних здібностей, вмінь і навичок володіння еніотерапевтичними технологіями еніолікування. Для того щоб висококваліфіковані еніотерапевти і лікарі-еніологи могли ефективно еніолікувати більшість хвороб та трансформувати свою висококваліфіковану здібність еніолікування до універсальної, їм необхідно:

 • постійно вдосконалювати індивідуальний високоспецифічний розвиток уже всебічно, збалансовано і гармонійно розвинених тонкоматеріальних тіл аж до універсальності
 • досягнути такого розвитку ПСІ-феноменальних здібностей, щоб їх прояв був достовірний, всебічний, цілеспрямований, керований, безпечний, відповідав вимогам еніолікування і здійснювався на основі чистих ідентичних різнокольорових інформаційно-енергетичних матерій. Такого прояву повинні досягнути загальна екстрасенсорна чутливість, інтуїція, бачення аури і кольорів інформаційно-енергетичних матерій, інтроскопія, ідентифікація діапазонів електромагнітного спектра, секвестрація інформаційно-енергетичних матерій з різних інформаційно-енергетичних полів; вміння і навички встановлювати та розривати інформаційно-енергетичні контакти з інформаційно-енергетичними полями, інтегрувати різнокольорові інформаційно-енергетичні матерії, концентрувати різні інформаційно-енергетичні матерії, створювати різної щільності різнокольорові, різного терапевтичного змісту інформаційно-енергетичні промені та середовища, голограми, управляти голограмами; голографічне уявлення, мислення і бачення; аплікація та імплантація інформаційно-енергетичних матерій і голограм; біолокація, мікротелекінез, телепатія, емпатія тощо
 • вдосконалювати високопрофесійне володіння аж до ПСІ-феноменальних вмінь і навичок інформаційно-енергетичного очищення, посилення, спрямування, розподілу, перерозподілу, трансформування, нормалізації, опромінення, погладжування, розтирання, розминання, надавлювання, сильного натискання, вижимання, коливання, струшування, поплескування, пунктування, зміщення, скручування, поштовху та інформаційно-енергетичної аплікації, імплантації, секвестрації, релаксації, тракції, мобілізації, маніпуляції, корекції та вібрації
 • досконально володіти, оптимально комбінувати і поєднувати, цілісно, локально та цілеспрямовано застосовувати з найкращим терапевтичним ефектом еніотерапевтичні технології еніолікування, а саме: еніотерапію кольоровими інформаційно-енергетичними матеріями, еніоанатомічну, чакрову, кундаліні шакті, еніопсіанатомічну терапії, розвиток тонкоматеріальних тіл, еніоанатомічний дистанційний масаж, аплікації та імплантації терапевтичними голограмами, голографічну еніотерапію, ПСІ-феноменальну еніотерапію, ДНК-еніотерапію, еніотерапевтичний телекінез, еніотерапевтичний клітинний мікротелекінез, молекулярну еніотерапію, еніотерапевтичну емпатію, еніомануальну терапію, еніорефлексотерапію, рейкі-еніотерапію, шіацу-еніотерапію, еніофармакологічну, еніо­гомеопатичну терапії, еніоозонотерапію, еніоозокеритотерапію, еніофітотерапію, еніодендротерапію, еніомікотерапію, еніолітотерапію, еніоводотерапію, еніогрязетерапію, еніоспелеотерапію, еніоландшафтну терапію, еніоанімалотерапію, еніолікувальне харчування, вербальну еніотерапію, еніорухову терапію, післяопераційну еніотерапію тощо. Чим більшою кількістю еніотерапевтичних технологій еніолікування високопрофесійно володіє еніотерапевт, тим більш оптимально й ефективно зможе їх застосовувати для еніо­лікування хвороб
 • добре знати, якими кольоровими інформаційно-енергетичними матеріями, якими еніотерапевтичними технологіями найкраще здійснювати еніолікування відповідної хвороби, а також знати, які тонкоматеріальні тіла і як інформаційно-енергетично реагуватимуть на еніолікування, які відчуття, почуття, внутрішні переживання, емоції, видіння, слухові, зорові, ароматичні, смакові, пропріорецептивні та вісцеральні сприйняття виникнуть у пацієнта в процесі застосування еніотерапевтичних технологій для еніолікування відповідних хвороб тощо.

Практична реалізація будь-якої еніотерапевтичної технології еніолікування має 5 стадій: 1-ша стадія – створення умов для еніолікування, 2-га – налаштування тонкоматеріальних тіл й еніопсихіки до еніолікування, 3-тя – встановлення інформаційно-енергетичного контакту з хворобою пацієнта, 4-та – еніолікування і 5-та – завершення еніолікування. Алгоритм стадій уніфікує, полегшує, впорядковує і систематизує застосування еніотерапевтичних технологій еніолікування.

Еніоанатомічні, еніопсіанатомічні, еніомолекулярні, еніоцитологічні, еніогістологічні та еніоголографічні технології еніолікування вважаються універсальними, тому що вони є основою практичної еніомедицини, їх можна легко комбінувати з іншими еніоте­рапевтичними технологіями та більшістю медичних технологій, цими еніотехнологіями можна лікувати всі хвороби на макро-, мікро-, ультра- і субультраструктурних еніоанатомічних та анатомічних рівнях пацієнтів будь-якого віку, пришвидшувати одужання, отримувати бажаний терапевтичний ефект, вони не викликають ускладнень і не мають протипоказань. Наведені вище еніотерапевтичні технології еніолікування в комбінації з іншими еніотехнологіями поєднують процеси лікування, виховання, навчання, тренування, всебічного, гармонійного, високоінтелектуального, духовного і ПСІ-феноменального розвитку людини. Це інноваційні можливості, до реалізації яких прагнуть медицина, психологія та педагогіка.

Досвід еніолікування природними еніотерапевтичними технологіями та досвід еніолікування еніоанатомічними, еніопсіанатомічними, еніомолекулярними, еніоцито­логічними, еніогістологічними, еніоголографічними технологіями є позитивним, але за відсутності всебічних наукових досліджень і клінічних випробовувань еніотерапевтичних технологій вони не можуть бути впроваджені у практику клінічного лікування. Те, що сьогодні відомо про еніомедицину й еніотерапевтичні технології еніолікування, дозволяє включати їх у навчальні програми університетів, розпочати наукові дослідження і клінічні випробування еніотерапевтичних технологій еніолікування. Незважаючи на те, що еніомедицина ще перебуває на шляху свого становлення, вже сьогодні її еніотерапевтичні технології еніолікування широко використовують для лікування.

Зміст монографії «Еніомедицина» – вагомий аргумент для того, щоб еніомедицина зайняла своє місце в навчальних програмах університетів, а її еніотерапевтичні технології еніолікування досліджували, достовірно було б встановлено їхній терапевтичний ефект та можливості застосування еніолікування у практичній медицині.

Двадцять друга книга автора «Еніомедицина» містить 8 глав, які розкривають 305 еніомедичних тем і 52 еніотерапевтичні технології еніолікування, та має таку структуру:

 • слово автора і передмова
 • еніомедицина – новий напрям медицини – зміст еніомедицини, об’єкт, предмет, мета, методи дослідження, еніотехнології еніомедицини, місце еніомедицини серед медичних дисциплін, нові знання і можливості, які дає еніомедицина, рівні застосування і значення еніомедицини та еніомедицина сьогоднішнього рівня пізнання
 • еніоанатомічне обґрунтування еніомедицини – еніоанатомія тонкоматеріальних тіл як інформаційно-енергетична основа еніомедицини та еніотерапевтичних технологій, тонкоматеріальні тіла як об’єкт діагностики майбутніх хвороб, невідповідність тонкоматеріальних тіл еніоанатомічній нормі як першопричина хвороб, невідповідність інформаційно-енергетичних матерій ідентичним матеріям як основа виникнення хвороб, неідентичні інформаційно-енергетичні матерії як причини хвороб, невідповідність чакр еніоанатомічній нормі як причина хвороб, невідповідність меридіанів еніоанатомічній нормі як причина хвороб (структурно-функціональні порушення меридіанів легень, товстої кишки, шлунка, селезінки-підшлункової залози, серця, тонкої кишки, сечового міхура, нирок, перикарда, трьох обігрівачів, жовчного міхура, печінки, заднього серединного меридіана, переднього серединного меридіана), невідповідність мікроканалів анастомозних вузлів еніоанатомічній нормі як причина хвороб; розвинені тонкоматеріальні тіла – найважливіша умова еніолікування, розвиток тонкоматеріальних тіл як універсальна технологія поєднання лікування, виховання і навчання, розвиток тонкоматеріальних тіл і ПСІ-феноменальних здібностей – основа еніопсіфеноменального лікування
 • еніотерапевтичні технології еніомедицини – терапевтичні інформаційно-енергетичні аплікації тонкоматеріальних тіл, еніотерапія інформаційно-енергетичними матеріями за посередництвом тонкоматеріальних тіл (еніотерапія хвороб інформаційно-енергетичними матеріями, регенерація, реабілітація, реконвалесценція, рекондиція та омолодження людини інформаційно-енергетичними матеріями, еніотерапія червоними, світлосяюче-червоними, оранжевими, світлосяюче-оранжевими, жовтими, зеленими, світлосяюче-зеленими, блакитними, бірюзовими, синіми, бузковими, фіолетовими, рожевими, білими і золотими інформаційно-енергетичними матеріями); інформаційно-енергетичні аплікації тонкоматеріальних тіл; реакції тонкоматеріальних тіл на голографічні інформаційно-енергетичні аплікації та імплантації (реакції тонкоматеріальних тіл на аплікації червоними, оранжевими, жовтими, зеленими, блакитними, бірюзовими, синіми, бузковими, фіолетовими, рожевими, білими та золотими інформаційно-енергетичними матеріями); класифікація голографічних аплікацій тонкоматеріальних тіл; голограми і технології їх створення (алгоритм створення терапевтичних еніоголограм, налаштування і функції терапевтичних еніоголограм, управління терапевтичними еніоголограмами, еніоанатомічні та еніопсіанатомічні голограми); класифікація еніоанатомічних й еніопсіанатомічних терапевтичних голограм; аплікації голограм на тіла та імплантації голограм до тіл; еніоанатомічна й еніопсіанатомічна терапії, ПСІ-феноменальна, ДНК-еніотерапії, еніомануальна терапія, еніоанатомічний дистанційний масаж, еніорефлексотерапія, рейкі- та шіацу-еніотерапії, еніофармакологічна, еніогомеопатична терапії, еніоозонотерапія, еніоозокеритотерапія, еніофітотерапія, еніодендротерапія, еніомікотерапія, еніолітотерапія, еніоводотерапія, еніогрязетерапія, еніоспелеотерапія, еніоландшафтна терапія, еніоанімалотерапія, еніолікувальне харчування, післяопераційна еніотерапія, еніовербальна терапія, еніодуховна терапія
 • психофізіологічні реакції людини на голографічні еніоанатомічні та еніопсіанатомічні аплікації й імплантації – психічні та фізіологічні реакції людини в процесі голографічних аплікацій та імплантацій тонкоматеріальних тіл, післяаплікаційні та післяімплантаційні психічні та фізіологічні реакції людей, відсутність реакцій людини на голографічні аплікації тонкоматеріальних тіл та голографічні імплантації до них, необґрунтований страх перед негативними впливами при групових голографічних аплікаціях тонкоматеріальних тіл людей (умови і фактори, за яких виникає ризик перенесення негативних інформаційно-енергетичних матерій до тонкоматеріальних тіл людини, профілактика перенесення негативних інформаційно-енергетичних матерій до тонкоматеріальних тіл людини)
 • технологія еніолікування – умови для розвитку в еніотерапевта вмінь і навиків володіння еніотерапевтичними технологіями еніолікування, вимоги до еніотерапевта при розвитку вмінь і навиків володіння еніотерапевтичними технологіями еніолікування, підготовка пацієнта до еніолікування еніотерапевтичними технологіями, стадії еніолікування (стадія створення умов для проведення еніолікування, стадія налаштування до еніолікування, стадія встановлення еніотерапевтом інформаційно-енергетичного контакту з пацієнтом, стадія еніолікування, стадія завершення еніолікування), еніопсіанатомічний розвиток тонкоматеріальних тіл як універсальна технологія еніолікування, чакрова еніотерапія (деформації, гіпотрофія, гіпертрофія, блокади та інформаційно-енергетичне забруднення чакр як причини хвороб, режими функціонування конусів чакри при чакровій еніотерапії, синестезія конусів чакри при еніолікуванні, значення конусів чакри для еніолікування, лікування за посередництвом відповідних чакр, еніоанатомічні технології чакрової еніотерапії, еніолікування чакровою еніотерапією, вимоги до еніотерапевта, який здійснює еніолікування чакровою еніотерапією, стадії еніолікування чакровою еніотерапією, ефективність еніолікування чакровою еніотерапією), еніолікування кундаліні шакті еніотерапією (вимоги до еніотерапевта, який здійснює еніолікування кундаліні шакті еніотерапією, стадії та ефективність такого еніолікування), еніолікування еніотерапевтичним телекінезом (вимоги до еніотерапевта, який здійснює еніолікування еніотерапевтичним телекінезом, стадії та ефективність такого еніолікування), еніолікування еніотерапевтичним клітинним мікротелекінезом (вимоги до еніотерапевта, який здійснює еніолікування еніотерапевтичним мікротелекінезом, стадії та ефективність такого еніолікування), еніолікування молекулярною еніотерапією (вимоги до еніотерапевта, який здійснює еніолікування молекулярною еніотерапією, стадії та ефективність такого еніолікування), еніолікування еніоанатомічною терапією (вимоги до еніотерапевта, який здійснює еніолікування еніоанатомічною еніотерапією, стадії та ефективність такого еніолікування), еніолікування еніопсіанатомічною терапією (вимоги до еніотерапевта, який здійснює еніолікування еніопсіанатомічною еніотерапією, стадії та ефективність такого еніолікування), еніолікування еніотерапевтичною емпатією (вимоги до еніотерапевта, який здійснює еніолікування еніотерапевтичною емпатією, стадії та ефективність такого еніолікування), еніолікування еніоголографічною терапією (вимоги до еніотерапевта, який здійснює еніолікування еніоголографічною терапією, стадії та ефективність такого еніолікування), рівні еніотерапевтичних технологій еніолікування
 • еніопсіанатомічна корекція організму – еніопсіанатомічна корекція клітин, тканин, органів, систем організму, хребта, імунної системи та організму загалом
 • еніолікування хвороб – еніотерапія клітин, тканин, систем організму (еніопсіанатомічна терапія плечового суглоба, кісток, печінки, підшлункової залози, горла, гортані, бронхів, легень, нирок, сечового міхура, яєчників, маткових труб, матки, яєчок, передміхурової залози, статевого члена, серця, нервів і провідної системи серця, судин серця, аорти, мікроциркуляторної системи, лімфатичних вузлів, гіпофіза, спинного мозку, головного мозку, органів зору і слуху, шкіри, психічних хвороб, хвороб імунної системи, інфекційних, дитячих та онкологічних хвороб)
 • ефективність еніолікування
 • заключення
 • предметний покажчик
 • література

Монографія (книга 22) дає змогу: вивчати еніомедицину, її еніотерапевтичні технології еніолікування; зрозуміти значення еніомедицини, еніолікування, поєднання процесів еніолікування, еніовиховання та еніонавчання; визначити практичне застосування різних еніотерапевтичних технологій еніолікування не тільки для лікування, але й виховання, навчання, тренування, розвитку та вдосконалення людини, її тіл, властивостей, особливостей, здібностей, фізіологічних, психічних, духовних, ПСІ-феноменальних і соціальних можливостей; впроваджувати еніомедицину, її еніотерапевтичні технології еніолікування в теорію, практику і методику медицини, психології, психіатрії, еніопсихології, валеології, реабілітології, педагогіки, професійного спорту, фізичного виховання, здорового способу життя, соціології та в інші сфери й аспекти життя людини і суспільства та відкрити перспективи прогресивного розвитку еніомедицини.

Основою кожної еніотерапевтичної технології еніолікування є еніоанатомія тонкоматеріаль­них тіл, їхні еніоструктури – еніоклітини, еніотканини, еніооргани, еніосистеми, оболонки, чакри, інформаційно-енергетичні канали, сітки субультраканалів, життєві інформаційно-енергетичні біоплазми, субстанції, інформації, частки, світло, енергії і різнокольорові інформаційно-енергетичні матерії. Наприклад, може виникнути запитання, який стосунок, скажімо, до еніофітотерапії має еніо­анатомія тонкоматеріальних тіл людини? Так-от, щоб еніотерапевт міг скористатися інформаційно-енергетичними матеріями лікарських рослин для еніолікування, у нього повинні бути розвинені відповідні ПСІ-феноменальні здібності, основою яких є тонкоматеріальні тіла, а здібності можуть бути розвинені тільки за умови, що будуть розвинені тонкоматеріальні тіла та їхні еніоструктури. Знання еніології, еніоанатомії та еніотерапевтичних технологій еніолікування дають змогу кожному еніотерапевту розпочати розвиток вмінь і навичок оволодіння еніотерапевтичними технологіями, їх застосування для еніолікування може бути реалізоване, якщо буде вивчена медицина й еніомедицина. Еніологічні, еніоанатомічні, еніомолекулярні, еніоцитологічні, еніогістологічні, еніофізіологічні, еніопсихічні, еніомедичні та еніопедагогічні знання і знання еніотерапевтичних технологій еніолікування, всебічний розвиток тонкоматеріальних тіл, ПСІ-феноменальних здібностей, вмінь і навичок володіння еніотерапевтичними технологіями повинні бути на такому рівні, щоб у процесі еніолікування еніотерапевтичні технології використовувались всебічно, комплексно, цілеспрямовано, локально, цілісно, оптимально, різноваріантно, інтегрально, контактно, дистанційно, індивідуально та для великих груп людей з досягненням оздоровлення без ускладнень.

Еніолікування завжди супроводжується оздоровленням пацієнтів та супутнім ефектом в еніотерапевта і пацієнтів. В еніотерапевта спостерігається всебічний високоспецифічний розвиток тонкоматеріальних тіл, ПСІ-феноменальних здібностей, вмінь і навичок володіння еніотерапевтичними технологіями, а в пацієнтів пришвидшується пасивний розвиток їхніх тонкоматеріальних тіл, інтелектуальних, моральних, етичних, духовних і соціальних можливостей. Більшість пацієнтів розпочинає активний здоровий спосіб життя. Як в еніотерапевтів, так і в пацієнтів розпочинається більш координоване інтегральне функціонування тонкоматеріальних тіл, фізичного тіла, їхніх структур та нормалізуються інформаційно-енергетичні взаємообміни тіл з інформаційно-енергетичними полями зовнішнього середовища. Створюються інформаційно-енергетичні умови для досягнення доброго стану здоров’я, всебічної, оптимальної і стабільної психіки, високоінтелектуального, ментального, морального, емоційного, естетичного, етичного, духовного, соціального і гармонійного розвитку пацієнтів та еніотерапевта.

Еніомедицина та її еніотерапевтичні технології еніолікування уможливлюють поєднання процесів еніолікування, еніовиховання, еніонавчання, регенерації, реабілітації, реконвалесценції, рекондиції, тренування, розвитку і вдосконалення людини, її тіл, властивостей, особливостей, здібностей, фізіологічних, психічних, духовних, ПСІ-феноменальних і соціальних можливостей. Це визначає загальне значення еніомедицини і доцільність введення еніомедицини та її еніотерапевтичних технологій еніолікування в навчальні плани університетів, медичних шкіл усіх рівнів, клінічну практику лікування, курортні й реабілітаційні центри оздоровлення та в теорію, методику і практику медицини, фізіотерапії, психології, психіатрії, реабілітології, валеології, професійного спорту, мистецтва і тих видів діяльності, які вимагають нестандартних та наднормальних еніомедичних послуг еніотерапевтичними технологіями, методами і засобами.