Publikace

Od roku 2003 bylo vydáno 21 mých monografií věnovaných eniologii a enioanatomii jemnohmotných těl člověka. Tato díla vznikla na základě dosavadních poznatků parapsychologie, psychotroniky, eniopsychologie, anatomie, psychologie, pedagogiky a dalších oborů. Obsahují mnoho dosud neznámých a zcela nových pohledů a poznatků v oblasti enioanatomie jemnohmotných těl člověka. Chci i touto cestou poděkovat všem, kteří mi byli a jsou nápomocni při realizaci monografií.

Jsem autorem 17 monografii, 3 učebnic, 1 výukově-metodické příručky, 11 vynálezů a 646 vydaných vědeckých článků. Seznam všech mých prací k 31.12.2017 je uveden v souboru ke stažení Seznam vědeckých prací listopad 2017_PDF, 445 kB

 

1
Yes
None
1
1000000
Název produktu
/publikace/
Thumbnail
Třídit podle

Kategorie

Jazyk vydání:

Rok vydání:

Vydavatelství:

Neznámé emoce Image
Neznámé emoce
Rok vydání: 2006
Funkční anatomie jemnohmotných těl člověka
Funkční anatomie jemnohmotných těl člověka Image

V monografii je popsána evoluce pohledů na stavbu, strukturu a funkce jemnohmotných těl člověka. Jsou vysvětleny strukturálně-funkční charakteristiky, formy, vzájemné umístění, barvy, identické a specifické funkce všech jemnohmotných těl. Je vysvětlena informačně-energetická podmíněnost přirozených a nepřirozených barevných pásem elektromagnetického spektra jemnohmotných těl na vývoj, a projev člověka. Jsou popsány vlivy každého z patnácti jemnohmotných těl na vývoj, zdokonalení a projevy sociálně-biologických, psychických, intelektuálních, emociálních, morálních, etických, estetických, PSI-fenomenálních, duševních, duchovních a božských vlastností člověka.

Funkční anatomie čaker
Funkční anatomie čaker Image

Monografie představuje všeobecnou strukturálně-funkční charakteristiku čaker, strukturálně-funkční charakteristiky základních, životně důležitých a funkčně-zabezpečujících čaker, je ukázáno spojení čaker, vliv čaker na vývoj, zdokonalení a projevy sociálně-biologických, psychických, intelektuálních, mentálních, emocionálních, morálních, etických, estetických, PSI-fenomenálních, duševních, duchovních a božských vlastností člověka.

Funkční anatomie informačně-energetických kanálů jemnohmotných těl člověka
Funkční anatomie informačně-energetických kanálů jemnohmotných těl člověka Image

V monografii je popsána topografie, stavba, forma, struktura, spojení a funkce sušumny, merudandy, idy, pinhaly, levého a pravého hvězdného kanálu, meridiánů, biologicky aktivních bodů a čakerních anastomózních uzlů. Jsou klasifikovány informačně-energetické kanály, mikrokanály, systémy kanálů a sítě subultrakanálů. Je ukázána strukturálně-funkční autonomnost sušumnového, merudandového, idového, pinhalového, levohvězdného, pravohvězdného, meridiánového, čakerního a membránového systému mikrokanálů, jejich integrálnost a celistvost při informačně-energetické vzájemné výměně, rozdělování a zabezpečování životaschopnosti a funkcí buněk, látek, orgánů, systémů organismu, fyzického a jemnohmotných těl.

Atlas funkční anatomie jemnohmotných těl člověka
Atlas funkční anatomie jemnohmotných těl člověka Image

V monografii je uvedena rozsáhlá teoretická a obrazová informace o funkční anatomii jemnohmotných těl člověka. Je popsána stavba, forma, struktura, topografie, holografické integrace, celistvost, autonomnost, diferenciace, klasifikace, funkce jemnohmotných těl a jejich význam pro výchovu, výuku, vývoj a zdokonalení člověka, jeho těl, vlastností, schopností, funkčních možností a sociálně-biologických projevů. Funkční anatomie jemnohmotných těl je vyložena z prakticko-metodického hlediska s možností jejího využití pro vypracování nových a zdokonalení existujících metodologií, metod a prostředků relaxace, koncentrace, vizualizace, imaginace, meditace, regenerace, rehabilitace, rekondice, léčení, léčitelství, vývoje psychických, intelektuálních, mentálních, emociálních, morálních, etických, estetických, PSI-fenomenálních, duchovních, duševních a božských vlastností člověka.

Pro lékaře, biology, psychology, eniopsychology, psychotroniky, parapsychology, léčitele, pedagogy, teology, studenty a všechny ty, kteří se zabývají člověkem, jeho fylogenezí, ontogenezí, evolučním vývojem, výchovou, výukou, zdokonalením, léčením, uzdravováním, sociálně-biologickým formováním a lidským životem ve všech jeho aspektech.

Neznámé emoce
Neznámé emoce Image

Neznámé emoce jsou mojí pátou knihou, ale první, která vyšla v české verzi.

V knize jsou krátce popsány holografické informačně-energetické polymorfofunkční aplikace jemnohmotných těl lidí a jejich význam. Jsou uvedeny pocity, vjemy, emoce a prožitky, které mohou vznikat u lidí během a po holografických informačně-energetických polymorfofunkčních aplikací jejich jemnohmotných těl. Jsou odhaleny příčiny absence jakýchkoliv psychoemociálních reakcí lidí během aplikací. Jsou objasněny subjektivně nepříjemné psychoemociální reakce a jejich význam. Je popsáno vytvoření individuálního psychického informačně-energetického hologramu. Je systematizováno 2 449 autentických popisů 532 lidí během telepatických, na malé a velké vzdálenosti, holografických informačně-energetických polymorfofunkčních aplikací jejich jemnohmotných těl. Formou odpovědí na otázky jsou objasněny některé aktuální problémy moderní enioanatomie a eniopsychologie. Je proveden závěr a jsou zdůvodněny psychoemocionální projevy lidí, které vznikaly při holografickém informačně-energetickém polymorfofunkčním telepatickém eniopsychologem mentálně vytvořeném vlivu na jejich jemnohmotná těla.

Pro psychology, eniopsychology, psychotroniky, parapsychology, léčitele, pedagogy, duchovní učitele, studenty, široké spektrum odborníků a lidi, kteří se zabývají výchovou, výukou, rozvojem a zdokonalením člověka, jeho psychoemociálním projevy, informačně-energetickými vzájemnými výměnami a vlivy mezi lidmi.
 
POZNÁNÍ NEZNÁMÝCH EMOCÍ

 • telepaticko-holografické informačně-energetické polymorfofunkční aplikace jemnohmotných těl lidí
 • psychoemocionální reakce lidí během holografických informačně-energetických polymorfofunkčních aplikací jejich jemnohmotných těl
 • dosažení extrasenzorických, informačně-energetických, mimosmyslových a duchovních vjemů, emocí a prožitků
 • možnost vidět různobarevné světlo, duchovní bytosti, možnost pobytu v jemnohmotném světě a cestování v kosmickém časoprostoru
 • nabytí stavu jasnovidění, jasnosluchu, rozšířeného stavu vědomí, pronikání do minulého a budoucího času
 • vidění informačně-energetických holografických formostruktur a barevných kompozic myšlenek, slov, emocí a jemnohmotných těl člověka
  vědomý pocit minulých událostí, vidění vlastního minulého života, setkání se sebou samým v minulých pozemských životech a v budoucím životě
 • pocit stavu beztíže, létání, prolétání tunelem, vidění různých barev stěn tunelu, zářivého světla na konci tunelu, dosažení světla, pobyt ve světle, komunikace s jeho bytostmi, návrat na Zemi
 • pocit zvětšeného fyzického těla do rozměrů Vesmíru, uvědomování si Vesmíru, vlastní neoddělitelnosti a jednoty s Vesmírem
 • pocit zmenšení fyzického těla, pronikání do vlastního fyzického těla, cestování nitrem orgánu a vnitřním prostředím organismu, uvědomování si a vidění vnitřního prostředí organismu
 • uvědomování si ticha, emocionálního klidu, duchovní harmonie, blaženosti, radosti, štěstí, lásky, vlastní božsko-duchovní podstaty aj.

Bylo by dobré, aby takováto kniha, jakou jsou Neznámé emoce, nebo takovéto knihy byly v každém bytě, v každé domácnosti. To proto, že tato kniha obsahuje mnohoúrovňový hologram desítek tisíc lidí s informačním duchovním, léčivým, regeneračním a PSI-fenomenálním obsahem, tvoří kolem sebe duchovní informačně-energetické prostředí, které očišťuje okolní prostor, kladně působí na lidi, podporuje léčbu, regeneraci, rekondici a dokonce i uzdravuje, harmonizuje osobnost, tvoří informačně-energetický základ vývoje jemnohmotných těl, eniopsychiky, duchovnosti člověka aj.

Informačně-energetická aplikace hologramem knihy

Aby kniha napomáhala výchově, výuce, regeneraci, rehabilitaci, léčení, harmonizaci aj., je nutné ji nejenom přečíst, ale také v tomto směru správně využít. Postavte knihu před sebe lícní stranou na vzdálenost přibližně 1,5 – 2 metrů, zaujměte jakoukoliv pohodlnou polohu, zavřete oči, uvolněte svaly, uklidněte své myšlenky a během 15 – 20 minut pasivně sledujte, jak na Vás kniha informačně-energeticky působí, jaké při tom ve Vás vznikají vjemy, pocity, emoce, vidění, změněné psychofyziologické, psychoemocionální stavy aj. Takovouto aktivní formou využívejte knihu 1 – 2krát denně po 10 – 20 minutách během 25 – 30 dní. Po aktivním informačně-energetickém využití knihy následuje pasivní forma trvající 3 – 4 měsíce, a to pouze její přítomnost v místnosti, kde se převážně nacházíte. Tento cyklus opakujte až do vyřešení Vašeho problému. Jestliže vznikne aktivní informačně-energetická vzájemná výměna mezi knihou a člověkem, vzdálenost mezi ní a jím je pak již bezvýznamná pro pozitivní informačně-energetický vliv knihy na člověka.

Byl bych Vám vděčný, kdybyste takto ve Vás vzniklé pocity a prožitky zapsali a poslali mi je na moji e-mailovou adresu nebo na adresu mojí ordinace (Velkomoravská 23, 695 01 Hodonín).

Přeji Vám krásné prožitky, přeji Vám, abyste pocítili blaženost všech těch duchovních pocitů, které prožívali lidé uvedení v knize a které nyní jejím prostřednictvím působí na Vás.

S úctou doc. Mgr. Anatolij Vasiľčuk, CSc.

Biolokace jemnohmotných těl člověka
Biolokace jemnohmotných těl člověka Image

Kniha obsahuje velký objem enioanatomické informace formou biolokačních diagramů, programů biolokačního zkoumaní anatomie jemnohmotných těl člověka a malého slovníku enioanatomie. Kniha je eniologickým obdobou anatomie jemnohmotných těl, je zdrojem biolokačního zkoumaní a nové enioanatomické informace o jemnohmotných tělech. Není určená pouze pro čtení, ale především pro výuku a zkoumaní anatomie jemnohmotných těl. Je předurčena být pracovní knihou pomůckou vědeckého pracovníka, lékaře, léčitele, eniopsychologa, eniopedagoga, vychovatele, trenéra-pedagoga, kněze, duchovního učitele, studentů a lidi, kteří nejenom studují informační, energoinformační, bioenergetické, eniopsychologické, duchovní a jiné podobné technologie, metody a prostředky různého charakteru, ale také se zabývají svojí duchovní výchovou a vývojem svých jemnohmotných těl.

KNIHA DÁVÁ MOŽNOST:

 • studovat a zkoumat stavbu, strukturu, formu, topografií, funkce a význam jemnohmotných těl, holografických integraci jemnohmotných těl, biologicko-fyzickálního energoinformačního kosmicko-pozemského hologramu člověka a jejich jednotlivých struktur;
 • dostávat novou informaci o anatomii jemnohmotných těl a využit ji pro vypracování enioanatomického základu eniopedagogiky, eniopsychologie, eniocytologie, eniohistologie, eniofyziologie, eniomediciny, eniologických technologií, metod a prostředků výchovy, výuky, rozvoje, tréninku, relaxace, léčby, regenerace, rehabilitace, rekondice, adaptace, zdravého způsobu života, optimální biologické, sociální, psychické, duchovní, intelektuální, mentální, informačně-energetické, PSI-fenomenální a profesní realizace člověka;
 • zjistit význam anatomie jemnohmotných těl ve všech aspektech lidského života;
 • provádět diagnostiku, předpovídat a odhalovat příčiny zpomaleného, jednostranného a antiduchovního vývoje člověka, nemocí, sociálních krizí, sociální a profesionální neperspektivy;
 • včasně vnášet enioanatomické korekce, nezbytné změny a zdokonalovat existující technologie, metody a prostředky výchovy, výuky, vývoje, tréninku, léčby, regenerace, rehabilitace, rekondice a adaptace;
 • vytvářet kvalitativně nové a individuální enioanatomické, eniopedagogické, eniopsychologické, eniomedicinské a další eniologické a duchovní technologie, metody a prostředky, které budou zohledňovat enioanatomické zvláštností jemnohmotných těl člověka;
 • rychle vypracovávat jakékoliv technologie, metody a prostředky na základě anatomie jemnohmotných těl člověka;
 • okamžitě dostávat informaci o anatomických změnách v jemnohmotných tělech, které se uskutečňují při aplikování těch či oněch technologii, metod a prostředků a o jejich efektivitě a mnoho dalšího.
Biolokace fyzického těla člověka
Biolokace fyzického těla člověka Image

Monografie je prostředkem biolokačních metod kontroly, prognózy, diagnostiky, vědeckých výzkumů a obdržení nové informace o:

 • anatomických strukturách buněk, tkání, orgánů, systémů orgánů a funkcí jednotlivých orgánů fyzického těla;
 • funkčních systémech, které reguluji fyziologické procesy organizmu;
 • náchylnosti organismu k nemocem, o nemocech, příčinách nemocí a charakteru nemocí;
 • hormonech, vitamínech a cestách přemísťování biochemických látek v organizmu;
 • hypokinezi a otravě organizmu;
 • nejvíce rozšířených nezhoubných a zhoubných nádorech;
 • otocích;
 • příčinách a následcích porušení vegetativní rovnováhy organismu;
 • terapeutických metodách léčby, léčivých rostlinách, homeopatických lécích, obecném působení léků a metodách léčby;
 • biologických rytmech a hodinové aktivitě meridiánů a mnoho dalších aspektů životní činnosti a stavu organismu člověka.
Atlas biolokace člověka
Atlas biolokace člověka Image

V atlasu je představeno 2 013 biolokačních diagramů s 32 840 biolokačními informačními pozicemi a 104 programy biolokačních výzkumů, které umožňují provádět kontrolu, ohodnocení, prognózu, diagnostiku a vědecké výzkumy biolokačními metodami; obdržovat novou informaci o člověku, jeho jemnohmotných tělech, informačně-energetických hmotách, čakrách, sušumně, merudandě, idě, pinhale, hvězdných kanálech, meridiánech, meridiánových biologicky aktivních bodech, systémech kanálů, informačně-energetických vzájemných výměnách, fyzickém těle, embryogenezi, buňkách, tkáních, orgánech, systémech organismu, funkcích, funkčních systémech, následcích poruch vegetativní rovnováhy organismu, hormonech, vitamínech, biologických rytmech, nemocech, příčinách a faktorech rizik nemocí, metodách léčby, homeopatických lécích, léčivých rostlinách, zeleninových šťávách a rostlinách, energii kamenů a stromů, psychice, její struktuře, vlastnostech, zvláštnostech, charakteristikách, psychických schopnostech a projevech člověka a o mnoha dalších informacích.

Atlas je určen pro každodenní práci biolokátora (radiesteziologa), eniologa, lékaře, léčitele, anatoma, enioanatoma, antropologa, fyziologa, psychologa, eniopsychologa, pedagoga, eniopedagoga, vychovatele, trenéra a dalších specialistů a lidí, kteří profesionálně ovládají biolokaci.
Atlas je zdrojem biolokačních metod kontroly, hodnocení, prognózy, diagnostiky, vědeckých výzkumů a získávání nové informace o člověku.

Určení, možnosti a význam atlasu:

 • být objektivní analogií, prostředníkem a zdrojem různostranné, komplexní a hodnověrné biolokace člověka;
 • napomáhat okamžitému získávání nové biolokační informace o člověku;
 • biolokační metodou umožňovat kontrolu, hodnocení, prognózu, diagnostiku a výzkum člověka v jakémkoliv okamžiku jeho ontogeneze;
  provádět kontrolu, hodnocení, prognózu, diagnostiku a výzkum člověka v souladu se specifikou výchovy, výuky, rozvoje, zdokonalování, tréninku, profesní přípravy, socializace, léčby, regenerace, rehabilitace, rekondice, relaxace, koncentrace, imaginace, vizualizace, meditace a jiných významných sfér života člověka;
 • konkretizovat biolokační výzkum člověka v přítomnosti, minulosti a budoucnosti;
 • provádět biolokační výzkum člověka na jakoukoliv vzdálenost nezávisle na jeho přítomnosti a charakteru projevu;
 • proces biolokačního výzkumu člověka pomocí atlasu nevytváří žádné artefakty pro něho, jeho zdraví, činnost, vědomí, komunikaci, fungování jeho těl a jejich struktur.

Celkově atlas nabízí neomezené možnosti biolokačních výzkumů člověka, jejich výsledky je možné využít pro individuální zdokonalování člověka, mnoha sfér a aspektů lidského života.

Enioanatomie jemnohmotných těl člověka
Enioanatomie jemnohmotných těl člověka Image

Převážná většina enioanatomických informací o jemnohmotných tělech je nová. Poprvé jsou enioanatomicky popsány informačně-energetické hmoty, jemnohmotná těla, holografické integrace jemnohmotných těl, čakry, sušumna, merudanda, ida, pinhala, hvězdné kanály, meridiány, meridiánové biologicky aktivní body, mikrokanály, anastomózní uzly spojení, sítě subultrakanálů, univerzální a specifické životní informačně-energetické bioplazmy, informačně-energetické vzájemné výměny, jejich strukturálně-funkční stavy, režimy fungování, funkce, funkční možnosti, jejich význam pro člověka a mnoho dalšího. Jsou představeny technologie vývoje jemnohmotných těl a čaker. Jemnohmotná těla člověka jsou představena a odůvodněna jako informačně-energetický základ jeho duchovního vývoje, PSI-fenomenálního vývoje, PSI-fenomenálního léčitelství, biolokace, mimotělesné projekce a eniologických oborů o člověku.

Monografie je určena lidem ovládajícím PSI-fenomenální schopnosti, PSI-fenomenální léčitelství, odborníkům všech eniologických oborů o člověku, zvláště enioanatomie, eniofyziologie, eniomedicíny, eniopsychologie, eniopedagogiky, enioduchovní výchovy, výuky a vývoje, je užitečná pro lékaře, léčitele, psychology, psychotroniky, parapsychology, duchovní učitele, pedagogy, vychovatele, trenéry, teology a lidi, kteří vyvíjejí svá jemnohmotná těla, svou duchovnost a PSI-fenomenalitu.

Monografie je určena pro:

 • výuku enioanatomie jemnohmotných těl člověka
 • formování enioanatomického myšlení
 • poznání jemnohmotné a enioanatomické podstaty člověka
 • odhalení enioanatomických tajemství člověka
 • uvědomění si praktického významu enioanatomie jemnohmotných těl pro biologické, psychické, sociální, PSI-fenomenální, duchovní, medicínské a mnoho jiných sfér a aspektů lidského života
 • to, aby se stala základem eniomolekulární biologie, eniocytologie, eniohistologie, eniofyziologie, eniomedicíny, eniopsychologie, eniopedagogiky a jiných eniologických oborů o člověku
 • to, aby dala enioanatomické znalosti eniotechnologiím, metodám a prostředkům výchovy, výuky, vývoje, tréninku, léčení, regenerace, rehabilitace a rekondice člověka
 • využití jejích enioanatomických informací při hodnocení, korekci, přepracování a zdokonalování známých eniotechnologií, metod a prostředků vývoje člověka, jeho jemnohmotných těl, PSI-fenomenality, duchovnosti, duševnosti a božskosti
 • využití jejích enioanatomických informací pro vytvoření a rozpracování nových enioanatomických, eniopsychologických a eniopedagogických technologií, metod a prostředků všestranného, harmonického a univerzálního vývoje jemnohmotných těl člověka
 • využití jejích enioanatomických informací pro vytvoření a rozpracování nových enioterapeutických technologií, metod a prostředků preventivní medicíny, medicíny zdravého člověka, zdravého způsobu života, eniomedicíny, duchovní medicíny, účinného léčení životu nebezpečných nemocí, pro optimální regeneraci, rehabilitaci a rekondici
 • to, aby jejích enioanatomické informace v souladu s jemnohmotnými těly konkretizovaly, směrovaly, zpřesnily, objektivizovaly, udržovaly a koordinovaly koncentraci, vizualizaci, meditaci, enioanatomické, eniopsychologické a duchovní cvičení a trénink
 • konkretizaci a zpřesnění PSI-fenomenálního a duchovního vývoje člověka
  využití jejích enioanatomických informací pro kontrolu, hodnocení, prognózu, diagnostiku, vědecký výzkum a získávání nových informací o jemnohmotných tělech, jejich stavbě, formě, struktuře, vnitřní architektonice, topografii, funkcích a funkčních možnostech.

Celkově dává monografie neomezené možnosti ve využití enioanatomických informací pro univerzální vývoj jemnohmotných těl člověka, pro sjednocení výchovy, výuky, vývoje, léčení a regenerace, pro praktickou realizaci vysoce duchovního a PSI-fenomenálního vývoje člověka, pro dosažení absolutního zdraví, dlouhověkosti, životní harmonie, života bez bolesti, utrpení a krizí.

Enioanatomcký výkladový slovník
Enioanatomcký výkladový slovník Image

Lidstvo zkoumá jemnohmotná těla již více než 7 000 let, ale až dnes byl proveden první pokus vytvořit enioanatomickou nomenklaturu jemnohmotných těl. Enioanatomický výkladový slovník je napsán jako univerzální informační příručka o jemnohmotných tělech a může být využíván jako učební pomůcka. Termíny jsou vykládány tak, aby byla ukázána stavba, forma, struktura, vnitřní architektonika, topografie, funkce, funkční možnosti a klasifikace jemnohmotných těl a jejich struktur. Poprvé na světě jsou vykládány termíny informačně-energetické hmoty, životní informačně-energetické bioplazmy, základní, komponentní a identická jemnohmotná těla, čakry, čakerní kužely, čakerní systém, čakerní mikrokanály, sušumna, merudanda, ida, pinhala, hvězdné kanály, meridiány, jejich systémy a mikrokanály, meridiánové biologicky aktivní body, anastomózní uzly spojení, systémy kanálů, mikro-, ultra- a subultrakanálů, sítě subultrakanálů, holografické integrace jemnohmotných těl, strukturálně-funkční stavy a režimy fungování jemnohmotných těl, čaker, obalů a mnoho jiného.

Slovník je určen odborníkům eniologických oborů o člověku, studentům univerzit, posluchačům eniologických, eniopsychologických a duchovních akademií a seminářů, lidem, kteří vyvíjejí svá jemnohmotná těla, svou duchovnost a PSI-fenomenalitu, lékařům, léčitelům, valeologům, rehabilitačním pracovníkům, pedagogům, psychologům, eniopsychologům, psychotronikům, parapsychologům, vychovatelům, trenérům, teologům a duchovním učitelům, kteří provádějí enioanatomickou, eniofyziologickou, eniopsychickou, eniomedicínskou, eniopedagogickou a enioduchovní výchovu, výuku, vývoj, trénink, léčbu, regeneraci, rehabilitaci a rekondici člověka.

Na 1 592 stranách je ve slovníku řazeno 17 233 slovníkových článků podle abecedy a 117 558 termínů bez interpretace v určité strukturní logice jednotlivých enioanatomických struktur je uvedeno v elektronické verzi dodatku ke slovníku na vloženém CD.

Slovník bude pomáhat:

 • dalšímu vývoji enioanatomické nomenklatury a enioanatomie jemnohmotných těl člověka
 • výuce enioanatomie jemnohmotných těl člověka
 • formování enioanatomického myšlení
 • jednoznačnému výkladu enioanatomie jemnohmotných těl člověka
 • správnému a přesnějšímu poznávání enioanatomické podstaty člověka
 • tomu, aby se enioanatomie stala základem eniocytologie, eniohistologie, eniofyziologie, eniomedicíny, eniopsychologie, eniopedagogiky a jiných eniologických disciplín o člověku
 • pochopení a uvědomění si celou společností významu enioanatomie a vývoje jemnohmotných těl člověka pro lidský život
 • využívat enioanatomické informace pro kontrolu, hodnocení, prognózu a diagnózu stavu a vývoje jemnohmotných těl člověka
 • provádět vědecké výzkumy a získávat nové enioanatomické informace o jemnohmotných tělech
 • tomu, aby se enioanatomické informace o jemnohmotných tělech staly základem jejich všestranného, harmonického, vyváženého a univerzálního vývoje a základem vysoce duchovní, PSI-fenomenální a božské výchovy, výuky a vývoje člověka
 • přiblížit dobu, kdy se vývoj jemnohmotných těl stane základní složkou zdravého způsobu života a univerzální enioanatomickou technologií sjednocení výchovy, výuky, léčby, regenerace, rehabilitace a rekondice člověka
 • uznání enioanatomie jemnohmotných těl člověka za vědeckou a výukovou disciplínu
 • zavedení enioanatomie jemnohmotných těl člověka do výukového procesu všech stupňů škol, a mnoho dalšího

Celkově slovník umožňuje završení formování enioanatomie jemnohmotných těl člověka jako nové vědecké a výukové disciplíny, určuje směr vědeckého výzkumu enioanatomie a přispívá k využívání enioanatomických znalostí v rozmanitých eniologických technologiích výchovy, výuky, tréninku, vývoje, léčby, regenerace, rehabilitace a rekondice člověka.

Enioanatomcký obrazový slovník
Enioanatomcký obrazový slovník Image

Slovník obsahuje 447 barevných obrázků s enioanatomickým slovníkovým výkladem enioanatomie jemnohmotných těl člověka. Doplňuje, konkretizuje, odráží sjednocený obrazový a slovní výklad a činí dostupnou a srozumitelnou enioanatomickou nomenklaturu. Enioanatomický obrazový slovník je dobrým pomocníkem pro studenty, praktikanty, lékaře, léčitele, valeology, výzkumníky a pro všechny lidi, kteří vyvíjejí svá jemnohmotná těla, PSI-fenomenální schopnosti a svoji duchovnost.

Slovník napomáhá:

 • sjednocení obrazového a slovního výkladu enioanatomické nomenklatury;
 • znázornění enioanatomické nomenklatury;
 • srozumitelnému objasnění enioanatomické nomenklatury;
 • formování správného enioanatomického myšlení;
 • optimalizovat znázorněný obrazový, emocionální a slovní výklad enioanatomické nomenklatury v procesu její výuky;
 • myšlenkové obrazové představivosti a vizualizaci jemnohmotných těl člověka;
 • správné orientaci v enioanatomické nomenklatuře;
 • rychlému získávání nutných enioanatomických informací;
 • operativnímu vybavení pozapomenutých enioanatomických znalostí;
 • opakování v procesu výuky enioanatomie;
 • vyvarování se chybnému výkladu enioanatomie a mnohému jinému.
Mezioborový slovník eniologie
Mezioborový slovník eniologie Image

Slovník obsahuje 4 015 termínů, které popisují mnoho mezioborových aspektů a sfér eniologie. Je napsán jako výuková příručka. Kvalitativním a kvantitativním obsahem eniologické nomenklatury slovníku je poprvé proveden pokus objasnit mezioborové vztahy eniologie. Slovník je určen specialistům eniologických oborů o člověku, studentům vysokých škol, posluchačům duchovních a eniologických akademií a seminářů, lidem, kteří vyvíjejí svoji duchovnost, eniopsychiku a PSI-fenomenalitu, psychologům, eniopsychologům, psychotronikům, parapsychologům, eniopedagogům, valeologům, duchovním vychovatelům, učitelům a metodikům, kteří provádějí eniologickou, eniopsychickou, eniopedagogickou, eniomedicínskou a enioduchovní výchovu, výuku, vývoj, PSI-fenomenální trénink, léčbu, regeneraci, rehabilitaci a rekondici člověka a vyučují zdravý způsob života.

Slovník bude pomáhat:

 • dalšímu vývoji eniologie a mezioborové eniologické nomenklatury
 • mezioborové výuce eniologie a její nomenklatury
 • mezioborovému výkladu eniologie
 • formování mezioborového eniologického myšlení
 • správné orientaci v mezioborových eniologických znalostech
 • poznání eniologické podstaty Bytí
 • pochopení toho, že člověk projevuje, aktivuje a vytváří informačně-energetické procesy mezi člověkem a Bytím, člověkem a společností, člověkem a přírodou, člověkem a Vesmírem, člověkem a časem v jednotě minulého, přítomného a budoucího
 • rychlému získávání potřebných mezioborových eniologických informací
  vyhýbat se chybnému výkladu eniologie a mnohému jinému.

Celkově je slovník základem dalšího vytváření mezioborové eniologické nomenklatury, která se stane integrálnější s enioanatomií, eniocytologií, eniohistologií, eniofyziologií, eniomedicínou, eniopsychologií, eniopedagogikou, molekulární biologií, genetikou, kvantovou fyzikou, filozofií, sociologií, kosmologií, teologií a jinými obory, které objasňují duchovní a informačně-energetickou podstatu Bytí a člověka ve všech sférách a aspektech jeho života, vývoje, výchovy, výuky, léčby, regenerace, rehabilitace, rekondice a různých forem sociální činnosti.

The Enioanatomy of Human Subtle Bodies
The Enioanatomy of Human Subtle Bodies Image

The majority of information dealing with enioanatomy and subtle bodies is new. This book offers an unprecedented enioanatomic description of energy-informational substances, subtle bodies, holographic integrations of subtle bodies, chakras, Sushumna, Merudanda, Ida, Pingala, star channels, meridians, micro-channels, biologically active points, anastomotic junctions, subultrachannel networks, universal and specific life energy-informational bioplasms, energy-informational mutual exchanges, their structure-functional states, operating modes, functions, functional potential, their implications for human beings, and much more. The book introduces methods of developing subtle bodies and chakras. Human subtle bodies are presented and explained as being the energy-informational foundation for our spiritual development, PSI-phenomena development, PSI-phenomena healing, biolocation, out-of-body projection, and eniological disciplines concerning human beings.

The monograph is intended for people skilled in PSI-phenomena abilities, PSI-phenomena healing, and specialists from all eniologic fields engaged in human research, such as enioanatomy, eniophysiology, eniomedicine, eniopsychology, eniopedagogy, eniospiritual upbringing, education, and development. Among various practitioners finding the book useful are physicians, healers, psychologists, practitioners of psychotronics, parapsychologists, spiritual teachers, pedagogues, educators, trainers, theologians, and people striving to develop their subtle bodies, their spirituality and PSI-phenomena.

The monograph:

 • addresses the enioanatomy of human subtle bodies
 • develops enioanatomical thinking
 • reveals the subtle and enioanatomical nature of human beings
 • reveals the enioanatomical secrets relevant to human beings
 • emphasizes the practical significance of the enioanatomy of subtle bodies with regard to biological, psychological, social, paranormal, spiritual, medical, and a wide range of other spheres and aspects of human life
 • should become the foundation of eniomolecular biology, eniocytology, eniohistology, eniophysiology, eniomedicine, eniopsychology, eniopedagogy, and of other eniological disciplines engaged in human research
 • is intended to extend the enioanatomical knowledge to the enio-techniques, methods, and tools applied in the process of education, development, training, healing, regeneration, rehabilitation, and convalescence of human beings
 • contains enioanatomical information which should be used to re-evaluate, correct, modify, and improve the existing enio-techniques, methods and tools relevant to the development of human beings and their subtle bodies, PSI faculties, spirituality, psyche, and divinity
 • presents enioanatomical information which should be used to elaborate and develop new enioanatomical, eniopsychological, and eniopedagogical techniques, methods, and tools for the versatile, harmonious, and universal development of human subtle bodies
 • presents enioanatomical information which should be used to elaborate and develop new eniotherapeutic techniques, methods, and tools of preventive medicine, medicine for healthy people, healthy lifestyle, eniomedicine, spiritual medicine, and effective treatment of life threatening diseases, ensuring optimal regeneration, rehabilitation, and convalescence
 • introduces enioanatomical information with reference to subtle bodies in order to concretise, direct, specify, objectify, maintain, and coordinate the practices of concentration, visualisation, meditation, and enioanatomical, eniopsychological, and spiritual exercise and cultivation
 • aims to concretise and specify one’s spiritual development and the development of PSI abilities
 • presents enioanatomical information which should be used in the practice of diagnoses, monitoring, evaluation, and prognoses, in scientific research, and in pursuit of new data relating to subtle bodies and their forms, structures, inner architecture, topography, functions, and functional potential.

On the whole, the monograph presents enioanatomical information which is relevant to the universal development of subtle bodies, to the integration of upbringing, education, development, healing, and regeneration, to the practical implementation of developed PSI abilities, and to the attainment of absolute health, longevity, harmony, and a life free of pain, suffering, and crises.

The Enioanatomy of Chakras
The Enioanatomy of Chakras Image

For the most part the enioanatomical information on chakras presented in the book has never been published before. The book for the first time describes in enioanatomical terms petals, chakra cones, chakras, their structural and functional states, dynamic, static, and static-dynamic modes of functioning, and functional activity of fully open, optimally open, semi-open, slightly open, partially open, and closed chakra bases in passive-functional, passive-sustaining, passive-monitoring, and passive-neutral modes. It explains the processes involved in the linear movement, as well as the clockwise and anticlockwise rotation of energy-informational substances above the chakra cone base and the reasons why a chakra cone or a chakra itself cannot rotate. The book then proceeds to present the enioanatomical characteristics exhibited by primary, vital, and function-sustaining chakras, as well as the classification of chakras and their individual cones. Primary chakras are described with reference to their respective enioanatomical standards, hypotrophy, hypertrophy, and a variety of specific features. The present volume describes a range of techniques applicable to effective development of chakras and emphasizes the practical significance a chakra energy-informational base has for one’s development, as well as the improvement of one’s bodies, attributes, characteristics, abilities, spirituality, PSI faculties, the ability to heal, regenerate, and much more.

The monograph will be especially useful to people who have mastered PSI faculties and PSI-based healing, to professionals in all eniological disciplines engaged in human research, namely enioanatomy, eniophysiology, eniomedicine, eniopsychology, eniopedagogy, enio-spiritual education, training, and development, and to physicians, healers, psychologists, practitioners of psychotronics and parapsychology, spiritual teachers, pedagogues, educators, trainers, theologians, and individuals working towards the development of their subtle bodies, spirituality, and PSI faculties.

The monograph facilitates the teaching and study of new facts regarding primary, vital, and function-sustaining chakras, i.e.:

 • the structure, inner architecture, and functions of chakra cones in the process of their being permeated by subtler subtle bodies, while reproducing their forms and inner architecture, as well as forming new, identical chakra cones;
 • the interdependence, balance, and accord between component chakra cones in achromatic, bicomponent, and polycomponent chakra cones of each chakra;
 • the interdependence, balance, and accord of forms, structures, inner architecture, density, and functions between basic, identical, and component chakra cones of each chakra;
 • the way in which changes occurring in a single structure-functional mode of a specific chakra cone affect the structure-functional modes of other chakra cones and chakras;
 • specific chakra cones and their participation in forming the energy-informational basis for the development of particular PSI faculties;
 • the way in which the informational content of special vital energy-informational bioplasms of chakra cones constituting vital chakras affects the development of one’s organs and organism systems, as well as their functions, functional potential, and viability;
 • the significance of red, bright red, orange, bright orange, yellow, green, bright green, azure blue, turquoise blue, blue, lilac blue, violet, pink, white, and gold specific vital energy-informational bioplasms of chakra cones constituting function-sustaining chakras for the development, functioning, and viability of sub-ultra, ultra, and microstructures of organs‘ cells, tissue, and structure-functional units;
 • the structural and functional changes, pathologies, and diseases caused by inadequately developed and structurally damaged chakra cones constituting function-sustaining chakras;
 • the structure-functional states and functioning modes of chakra cones constituting function-sustaining chakras vulnerable to and resulting in mutations of organelles and cells.

On the whole, the monograph presents enioanatomical information which is relevant to the universal development of chakras and subtle bodies, to the integration of upbringing, education, development, healing, and regeneration, to the practical implementation of highly spiritual and PSI development, and to the attainment of absolute health, longevity, harmony, and a life free of pain, suffering, and crisis.

The Enioanatomy of Channels of Subtle Bodies
The Enioanatomy of Channels of Subtle Bodies Image

For the most part, the presented enioanatomical information related to channels and channel systems of subtle bodies has never been published before. The book, for the first time, provides a detailed description of Sushumna, Merudanda, Ida, Pingala, star channels, meridians, meridian biologically active points, microchannels, anastomotic junctions and subultrachannel networks, their functions, functional potential and their significance for human beings and much more. The channel system has been introduced and analyzed as an integral structure of subtle bodies which is responsible for the generation of universal, specific and highly specific energy-informational bioplasms and which facilitates formation of the energy-informational basis for versatile, balanced, harmonious and universal development of one’s subtle bodies as well as one’s spiritual and paranormal abilities. The channel system of subtle bodies can considerably expand, deepen and improve the effectiveness of enio-reflexive therapy and healing.

The author addresses the methods applied in the development of channels and channel systems, spiritual and PSI development, PSI-based healing, biolocation and out-of-body projection, based on in-depth enioanatomical knowledge of human subtle bodies. Subtle bodies have been presented as the energy-informational basis for eniological disciplines engaged in human research and the book also provides a topic-based study guide aimed at enhancing personal knowledge of the enioanatomy of subtle bodies.

The monograph will be especially useful to reflexologists, physicians, healers, eniologists, psychologists, psychotronics, parapsychologists, spiritual teachers, pedagogues, educators, coaches, theologians, individuals trained in PSI abilities and PSI healing, professionals engaged in different eniological fields, especially enioanatomy, enio-physiology, enio-medicine, enio-psychology, enio-pedagogy and enio-spiritual education and development, as well as to anyone interested in developing their subtle bodies, spirituality and PSI faculties.

The monograph is intended to facilitate:

 • the study of enioanatomy of  Sushumna, Merudanda, Ida, Pingala, star channels, nose, eye and ear channels, meridians, meridian biologically active points, anastomotic junctions, microchannels, subultrachannel networks and the channel system;
 • the development of highly specific enioanatomical thinking;
 • the recognition of the enioanatomical essence of the channel system of one’s subtle bodies;
 • the revelation of the structure, form, architecture, topography, function and functional potential of individual channels, microchannels, meridians, autonomous channels systems and the channels system;
 • appreciation of the practical significance the channel system enioanatomy has for the development of subtle bodies, the formation of vital energy-informational bioplasms and substances, and the development of one’s characteristics, attributes, abilities, spirituality and PSI faculties;
 • the incorporation of enioanatomical knowledge about the channel system into new methods of enioanatomy, enio-reflexology, enio-medicine, enio-psychology, enio-pedagogy and other eniodisciplines;
 • the utilization of enioanatomical information about the channel system in the process of evaluation, correction, modification and improvement of known enio-techniques, methods and tools relevant for the development of human beings and their subtle bodies, spirituality and PSI faculties;
 • the utilization of enioanatomical information about the channel system for the elaboration and development of new enioanatomical, enio-psychological and enio-pedagogical techniques, methods and tools for versatile, balanced, harmonious and universal development of subtle bodies and their channel system;
 • the utilization of enioanatomical information about the channels system which should be used to elaborate and develop new enio-therapeutic techniques, methods and tools of preventive medicine, reflexive therapy, medicine for healthy people, healthy lifestyle, enio-medicine, spiritual medicine and effective treatment of life threatening diseases, ensuring optimal morphological and functional regeneration, rehabilitation, and convalescence;
 • the presentation of enioanatomical information about the channel system of subtle bodies to further concretize, direct, specify, objectify, maintain and coordinate concentration, imagination, visualization, active meditation, enioanatomical, enio-psychological and spiritual training in accordance with the enioanatomical standard and versatile, balanced, harmonious and universal development of subtle bodies, channels and the channel system;
 • the utilization of enioanatomical information about the channel system for the monitoring, evaluation, prognosis, diagnostics, scientific research and acquisition of new knowledge of the form, structure, architecture, topography, functions, functional potential and practical significance of the channel system of subtle bodies.

On the whole, the monograph provides unlimited potential for the utilization of enioanatomical information about the channel system of subtle bodies which is relevant to their universal development, to the integration of upbringing, education, development, healing, and regeneration, to the practical implementation of new, highly effective enio-techniques of reflexive therapy, enio-medicine, spiritual and PSI development, and to the attainment of energy-informational purity of the channel system, energy-informational identity, homeostasis and immunity of subtle bodies, absolute health, longevity, harmony, and a life free of pain, suffering, and crises.

Enioanatomie jemnohmotných těl člověka – vzdělávací a metodologická příručka pro univerzity
Enioanatomie jemnohmotných těl člověka – vzdělávací a metodologická příručka pro univerzity Image

Enioanatomie jemnohmotných těl člověka je propedeutickou eniolékařskou disciplínou, jejíž studium nejen předchází studiu všech typů eniomedicíny, informační medicíny, kvantové medicíny, eniopsychické medicíny a všech enioterapeutických technologií, metod a prostředků léčby, rehabilitace, regenerace a rekondice, ale také poskytuje základ pro systematické a sekvenční studium eniolékařských, eniobiologických a eniopsychologických disciplín a praktické zvládnutí znalostí, schopností a dovedností enioterapeutických technologií, metod a prostředků.

Studium enioanatomie jemnohmotných těl na lékařských univerzitách zahrnuje několik cílů:

 • poznání enioanatomie jemnohmotných těl člověka
 • vytvoření enioanatomického myšlení, jemného vnímání učební látky, přesnějšího a rozšířeného světového pohledu
 • pochopení významu enioanatomických znalostí pro medicínu, molekulární biologii, fyziologii, psychologii, všechny eniolékařské disciplíny a enioterapeutické technologie léčby, rehabilitace, regenerace a rekondice
 • enioanatomická příprava lékařů a studentů ke studiu eniocytologie, eniohistologie, eniopsychologie, eniomolekulárního, enioreflexního, eniopsifenomenálního a enioduchovního lékařství a různých druhů enioterapeutických technologií, metod a prostředků léčby, rehabilitace, regenerace a rekondice
 • naučit lékaře správně a efektivně používat enioanatomické informace pro vývoj inovativních enioterapeutických technologií, metod a prostředků léčby, rehabilitace, regenerace a rekondice
 • vytvořit enioanatomický základ pro školení specialistů v nových lékařských oborech – enioterapeut, eniorehabilitolog, eniopsycholog atd.
 • vytvořit enioanatomický základ pro progresivní rozvoj všech eniolékařských disciplín, všech oblastí eniomedicíny, eniopsychologie, enioterapeutických technologií, metod a prostředků léčby, rehabilitace, regenerace a rekondice.

Vznikla naléhavá potřeba k přednášení enioanatomie jemnohmotných těl lékařům, rehabilitačním pracovníkům, valeologům, psychologům, pedagogům, léčitelům a studentům všech povolání lékařských, psychologických a pedagogických oborů. Nejlépe je začít studovat enioanatomii jemnohmotných těl člověka po studiu anatomie, cytologie a histologie.

Без всебічних знань еніоанатомії тонкоматеріальних тіл людини не матимуть перспективного розвитку та широкого клінічного застосування нетрадиційна еніоанатомічна, еніопсіанатомічна медицина, еніомедицина, інформаційна, квантова, еніопсихічна, еніорефлекторна, інформаційно-рефлекторна, еніодуховна, еніопсіфеноменальна медицина, нові еніотерапевтичні технології, меридіанова і чакрова терапія, еніофітотерапія, еніодендротерапія, еніогомеопатичні препарати та інші еніотерапевтичні технології лікування, реабілітації, регенерації та рекондиції. Еніоанатомія тонкоматеріальних тіл людини являється пропедевтичною еніомедичною дисципліною, вивчення якої не тільки передує вивченню усіх видів еніомедицини, інформаційної медицини, квантової медицини, еніопсихічної медицини та усіх еніотерапевтичних технологій, методів і засобів лікування, реабілітації, регенерації та рекондиції, але і створює основу для систематичного та послідовного вивчення еніомедичних, еніобіологічних і еніопсихологічних дисциплін і практичного оволодіння знаннями, уміннями та навиками еніотерапевтичних технологій, методів і засобів.

Еніоанатомія тонкоматеріальних тіл людини створює інформаційну основу для еніоцитології, еніогістології, еніофізіології, еніопсихології, еніопедагогіки, еніомедицини та усіх еніотерапевтичних технологій. Тонкоматеріальні тіла являються об’єктом інформаційного, світлового, енергетичного, інформаційно-енергетичного, енергоінформаційного, електромагнітного та еніопсихічного терапевтичного впливу. Вищевказані нетрадиційні види медицини, еніоанатомічні, еніопсихічні, еніофізіологічні та еніотерапевтичні технології впливають на організм людини тільки через її тонкоматеріальні тіла. Розвиток майже усіх хвороб розпочинається з тонкоматеріальних тіл. Інформаційний зміст тонкоматеріальних тіл уможливлює діагностувати хвороби за декілька років до початку їх розвитку в організмі людини і визначатиме характер індивідуальної медицини здорової людини та її здоровий спосіб життя.

Еніоанатомія дає можливість розробляти еніотехнології поєднання лікування, навчання та виховання тяжко хворих, особливо дітей і навіть людей, які перебувають у коматозному стані.

Еніоанатомія є новою інтердисциплінарною наукою, яка досліджує і вивчає тонкоматеріальні тіла людини, приносить нові знання про людину, формує розширене світосприйняття, уможливлює інтегральне пізнання людини, поєднує медицину, психологію та педагогіку, відкриває нові високоефективні напрямки лікування, реабілітації, регенерації, рекондиції, виховання, навчання, розвитку, вдосконалення і тренування людини. Еніоанатомія дозволяє усім предметам, пов’язаним із людиною та медициною, по-новому подивитися на примарну і секундарну суть людини, дає людині змогу пізнати себе і світ на тонкоматеріальному інформаційно-енергетичному рівні, зрозуміти часову триєдність людини теперішньої, минулої та майбутньої,  єдність в людині матеріального і духовного, грубоматеріального і тонкоматеріального (інформацій, мікрочасток, світла, енергій, магнетизму та різних інформаційно-енергетичних матерій), інформаційну єдність людини, природи, Землі, біосфери, ноосфери і Всесвіту, їх інформаційно-енергетичні взаємообміни, інформаційно-енергетичні взаємозалежність і  взаємодію.

Еніоанатомія тонкоматеріальних тіл як навчальна дисципліна уможливлює всебічне вивчення тонкоматеріальних тіл, формування еніоанатомічного мислення, пізнання тонкоматеріальної та еніоанатомічної суті людини, дає людині можливість усвідомити практичне значення тонкоматеріальних тіл для медицини, психології, педагогіки, соціології, здорового способу життя, ПСІ-феноменальності та духовності людини і багатьох сфер і аспектів її життя. Еніоанатомічні знання можуть використовуватися при створенні та розробці інноваційних еніоанатомічних, еніопсіанатомічних, еніомедичних, еніопсихічних, еніопедагогічних і еніотерапевтичних технологій, методів та засобів профілактичної медицини, медицини здорового способу життя, еніомедицини, інформаційної, квантової, еніорефлекторної, а також ПСІ-феноменальної і духовної медицини, ефективного лікування життєво небезпечних хвороб, регенерації, реабілітації та рекондиції.  Еніоанатомічна інформація може використовуватися для контролю, оцінювання, прогнозування, діагностики, професійного відбору, наукових досліджень і отримання нових знань про тонкоматеріальні тіла, їх будову, форму, структуру, архітектоніку, топографію, функції та функціональні можливості.

В загальному еніоанатомія дає необмежені можливості використання еніоанатомічних знань для поєднаного лікування, виховання і навчання, для терапевтичної реалізації інформаційно-енергетичного змісту тонкоматеріальних тіл, еніодуховного та еніопсіфеноменального розвитку людини, для досягнення абсолютного здоров’я, життя без болю, страждань, хвороб і криз, для прогресивного розвитку людини, для всебічного, гармонійного, збалансованого та універсального розвитку тонкоматеріальних тіл.

Вивчення еніоанатомії тонкоматеріальних тіл у медичних університетах передбачає декілька цілей:

 • v  пізнання еніоанатомії тонкоматеріальних тіл людини
 • v  формування еніоанатомічного мислення, тонкоматеріального світосприйняття, більш точного і розширеного світогляду
 • v  усвідомлення значення еніоанатомічних знань для медицини, молекулярної біології, фізіології, психології, усіх еніомедичних дисциплін  і еніотерапевтичних технологій лікування, реабілітації, регенерації та рекондиції
 • v  еніоанатомічна підготовка лікарів і студентів до вивчення еніоцитології, еніогістології, еніофізіології, еніомолекулярної, еніорефлекторної, еніопсіфеноменальної, еніодуховної медицини та різнохарактерних еніотерапевтичних технологій, методів і засобів лікування, реабілітації, регенерації та рекондиції
 • v  навчити лікарів правильно та ефективно використовувати еніоанатомічну інформацію для розроблення інноваційних еніотерапевтичних технологій, методів і засобів лікування, реабілітації, регенерації та рекондиції
 • v  створити еніоанатомічну основу для підготовки спеціалістів нових медичних фахів – еніотерапевт, еніореабілітолог, еніопсихолог тощо
 • v  створити еніоанатомічну основу для прогресивного розвитку усіх еніомедичних дисциплін, усіх напрямків еніомедицини, еніопсихології, еніотерапевтичних технологій, методів і засобів лікування, реабілітації, регенерації та рекондиції.

Виникла нагальна потреба викладання еніоанатомії тонкоматеріальних тіл людини для лікарів, реабілітологів, валеологів, психологів, педагогів, цілителів і студентів усіх спеціальностей медичного, психічного та педагогічного фаху. Вивчення еніоанатомії тонкоматеріальних тіл найкраще розпочинати після вивчення анатомії, цитології та гістології.

Навчально-методичний посібник сформований з окремих еніоанатомічних лекційних, практичних і семінарських тем. Одна навчальна тема є невеликим блоком і закінченою частиною навчальної програми, яка має теоретичний і практичний обсяг еніоанатомічних знань, що допомагає вивченню еніоанатомії тонкоматеріальних тіл людини, пізнанню еніопсіанатомічних технологій розвитку тонкоматеріальних тіл, терапевтичному застосуванню еніоанатомії, розумінню значення еніоанатомії у медицині, психології, педагогіці, соціології, феноменології та практичному використанню еніоанатомії у багатьох сферах і аспектах життя. Курс складається з лекційних, практичних і семінарських занять: еніоанатомія – нова наука про людину; інформаційно-енергетичні матерії тонкоматеріальних тіл людини; еніоанатомія тонкоматеріальних тіл; еніоанатомія чакр; еніоанатомія системи інформаційно-енергетичних каналів тонкоматеріальних тіл; біоплазматичне інформаційно-енергетичне поле людини; еніопсіанатомічні технології розвитку тонкоматеріальних тіл, каналової системи, сушумни, меруданди, іди, пінгали, зіркових каналів, меридіанів, біологічно активних точок і оболонок тонкоматеріальних тіл, чакрової системи і чакр; реакції тонкоматеріальних тіл на вплив інформаційно-енергетичних матерій; еніоанатомія тонкоматеріальних тіл як інформаційно-енергетична основа еніомедицини; еніотерапевтичне значення тонкоматеріальних тіл і чакрова еніотерапія. Кожна тема має назву, навчальну і професійно-орієнтовану мету, навчальний план, короткий зміст, контрольні запитання і список літератури, що значно полегшує орієнтацію у посібнику. Тематичні розділи містять специфічну еніоанатомічну інформацію, навчальні питання, контрольні запитання та літературу. Контроль знань здійснюється самостійно, під час навчальних занять і на іспиті з використанням контрольних запитань.

Еніоанатомічна інформація про тонкоматеріальні тіла є новою і вперше викладена у формі навчально-методичного посібника. Надано характеристику еніоанатомії як нової науки про людину. Описані інформаційно-енергетичні матерії, будова, форма, структура, топографія, архітектоніка, функції та значення тонкоматеріальних тіл, наведені еніопсіанатомічні технології розвитку тонкоматеріальних тіл і їх структур, висвітлено еніотерапевтичне значення тонкоматеріальних тіл і описана чакрова еніотерапія. Еніоанатомія тонкоматеріальних тіл представлена як інформаційно-енергетична основа еніомедицини і еніотерапевтичних технологій лікування, реабілітації, регенерації та рекондиції. Матеріал викладений відповідно до навчальної програми “Еніоанатомія тонкоматеріальних тіл людини” і охоплює усі її розділи. Посібник призначений для інтернів, лікарів, еніотерапевтів, рефлексотерапевтів, валеологів, реабілітологів, психологів, еніопсихологів, педагогів, вихователів, тренерів, студентів і тих, хто займається вивченням еніоанатомії та розвитком своїх тонкоматеріальних тіл.

Enioanatomie jemnohmotných těl člověka / Učebnice pro univerzity
Enioanatomie jemnohmotných těl člověka / Učebnice pro univerzity Image

Enioanatomie jemnohmotných těl člověka je novou vědou a vzdělávací disciplínou

Již více než 7 000 let je známo, že člověk má nejen fyzické tělo, ale i jemnohmotná těla. Během těchto tisíciletí lidstvo nedokázalo systematizovat a popsat anatomii lidských jemnohmotných těl. První svazek učebnice Enioanatomie jemnohmotných těl člověka poskytuje a systematizuje enioanatomické znalosti pro studium na vysokých školách. Informace o anatomii, topografické anatomii, funkční anatomii, věkové anatomii, enioanatomii a jiných druzích anatomie jemnohmotných těl člověka je aktuální a zároveň je nedostatečně prezentována. Je nesporné, že na začátku 21. století se enioanatomie jemnohmotných těl člověka vytvářela jako nová vzdělávací a vědecká disciplína, ale dosud nebyla oficiálně uznána, a ještě se nedostala do univerzitních učebních programů. Takový stav zpomaluje, a dokonce znemožňuje vytvoření enioanatomického základu pro vývoj eniologie, eniocytologie, eniohistologie, eniofyziologie, eniochemie, eniomedicíny, eniopsychologie, eniopsianatomických, eniopsychických, eniopsifenomenálních, eniopedagogických, eniolékařských a jiných eniotechnologií výchovy, výuky, vývoje, tréninku, léčby, regenerace, rehabilitace a rekondice člověka. Enioanatomie jemnohmotných těl člověka je eniolékařskou disciplínou propedeutického charakteru, která předchází nejen všem typům eniomedicíny, informační medicíny, kvantové medicíny, eniopsychické medicíny a všem enioterapeutickým technologiím, metodám a prostředkům léčby, rehabilitace, regenerace a rekondice, ale také poskytuje základ pro systematické a konzistentní studia eniolékařských, eniobiologických, eniopsychologických a eniopedagogických disciplín a praktického zvládnutí enioterapeutických, eniopsychických a eniopedagogických technologií, metod a prostředků.

Еніоанатомія тонкоматеріальних тіл людини є новою наукою та навчальною дисципліною.

Більше 7000 років відомо, що людина має не тільки фізичне тіло, але і тонкоматеріальні тіла. Протягом цих тисячоліть людство не спромоглося систематизувати і описати анатомію тонкоматеріаль­них тіл людини. У першому тритомному підручнику «Еніоанатомія тонкоматеріальних тіл людини» ви­кладені та систематизовані еніоанатомічні знання для вивчення в університетах. Інформація про анато­мію, топографічну анатомію, функціональну анатомію, вікову анатомію, еніоанатомію та інші види ана­томії тонкоматеріальних тіл людини являється актуальною і одночасно недостатньо представленою. Не­заперечним є те, що на початку 21 століття еніоанатомія тонкоматеріальних тіл людини сформована як нова навчальна і наукова дисципліна, але ще не має офіційного наукового визнання і свого місця у навчальних програмах університетів. Такий стан уповільнює і навіть унеможливлює створення еніоанатомічної основи розвитку еніології, еніоцитології, еніогістології, еніофізіології, еніобіохімії, еніомедицини, еніопсихології, еніопедагогіки, еніосоціології, еніоанатомічних, еніопсіанатомічних, еніопсихічних, еніопсіфеноменальних, еніопедагогічних, еніомедичних та інших еніотехнологій виховання, навчання, розвитку, тренування, лікування, регенерації, реабілітації та рекондиції людини. Еніоанатомія тонкоматеріальних тіл людини являється еніомедичною дисципліною пропедевтичного значення, яка не тільки передує усім видам еніомедицини, інформаційної медицини, квантової медицини, еніопсихічної медицини та усім еніотерапевтичним технологіям, методам і засобам лікування, реабілітації, регенерації та рекондиції, але і створює основу для систематичного та послідовного вивчення еніомедичних, еніобіологічних, еніопсихологічних, еніопедагогічних дисциплін і практичного оволодіння еніотерапевтичними, еніопсихічними та еніопедагогічними технологіями, методами і засобами. Еніоанатомічні знання дають можливість адекватно спрямовувати наукові дослідження та визначати найбільш необхідні теми досліджень тонкоматеріальної, інформаційної, квантової, світлової, енергетичної, інформаційно-енергетичної, енергоінформаційної та електромагнітної суті людини.

Людина є набагато складнішою, ніж сучасні наукові знання про неї, таїть у собі тонкоматеріальні тіла, голографічні інтеграції тіл, інформаційно-енергетичні функції, інформаційну єдність із Космосом, Землею, біосферою, ноосферою, природою, часом, простором, суспільством і духовним буттям.

Будова, форма, структура, архітектоніка, топографія, функції тонкоматеріальних тіл і фізичного тіла людини знаходяться у голографічній єдності. Тонкоматеріальні тіла є первинними стосовно фізичного тіла. Морфогенез фізичного тіла відбувається згідно з інтегральною голографічною матрицею внутрішніх частин усіх тонкоматеріальних тіл, тому тонкоматеріальні та фізичне тіла необхідно вивчати, досліджувати і розвивати одночасно. Такий підхід дає можливість вивчати грубоматеріальну і тонкоматеріальну основи людини в єдності та цілісності.

Еніоанатомічні знання спрямовують розвиток усіх еніологічних дисциплін про людину відповідно до її суті, потреб і вимог життя. Еніоанатомія тонкоматеріальних тіл людини визначає місце еніопедагогіки, еніопсихології, еніофізіології, еніомедицини, еніосоціології та усіх еніотехнологій в межах життєздатності і життєдіяльності людини. Знання вищенаведених еніологічних дисциплін, які об’єктивно відповідають еніоанатомії тонкоматеріальних тіл людини, набувають конкретики, стають предметними, прагматичними, цілеспрямованими, практично необхідними і адекватно висвітлюють тонкоматеріальну суть людини. Еніоанатомія допомагає усвідомити єдність тонкоматеріальних тіл і фізичного тіла, єдність людини теперішньої, минулої та майбутньої, єдність людини, Землі, Космосу і духовного буття, інформаційно-енергетичні неповторність, індивідуальність та ідентичність людини і як використовувати усе це в еніоанатомічних, еніопсіанатомічних, еніопедагогічних, еніопсихічних, еніопсіфеноменальних, еніомедичних, еніофізіологічних, еніосоціальних та інших еніотехнологіях виховання, навчання, розвитку, тренування, лікування, регенерації, реабілітації та рекондиції людини.

Еніоанатомія дає нові знання про людину, відкриває для неї нові перспективи та можливості, дозволяє розробити інноваційні еніопедагогічні, еніопсихічні, еніопсіфеноменальні, еніоанатомічні, еніопсіанатомічні, еніофізіологічні, еніомедичні, еніодуховні та еніосоціальні технології:

 • виховання, навчання, розвитку, тренування і лікування людини
 • поєднання виховання, навчання, розвитку, лікування, регенерації, реабілітації та рекондиції
 • всебічного, збалансованого, гармонійного та універсального розвитку тонкоматеріальних тіл
 • утворення інформаційно-енергетичних основ розвитку, вдосконалення, проявів і практичного використання ПСІ-феноменальних здібностей людини
 • розвитку людини та її тіл до стану, який уможливлює трансформацію звичайних психічних властивостей, особливостей і здібностей людини у ПСІ-феноменальні
 • гармонізації розвитку тонкоматеріальних тіл і фізичного тіла
 • гармонізації взаємовідносин людини і зовнішнього середовища, суспільства, природи, Землі, біосфери, ноосфери, Космосу і духовного буття
 • інформаційно-енергетичного очищення та досягнення інформаційно-енергетичної чистоти тонкоматеріальних тіл
 • збереження інформаційно-енергетичних індивідуальності, ідентичності і неповторності людини, її інформаційно енергетичних гомеостазу та імунітету
 • контролю, прогнозу, професійного відбору, оцінювання, діагностування, дослідження і вирішення педагогічних, психічних, медичних, соціальних та інших проблем щоденного життя людини
 • ПСІ-феноменальної діагностики, яка дозволяє визначати схильність людини до певних хвороб, еніоанатомічні, інформаційні та енергоінформаційні причини і фактори виникнення хвороб
 • виховання, навчання, розвитку, тренування, лікування, регенерації, реабілітації та рекондиції людини
 • вчасної профілактики хвороб, досягнення стовідсоткового одужання від будь-якої хвороби
 • які уможливлюють життя без хвороб
 • які дозволяють уникати помилок у вихованні, навчанні, розвитку, вдосконаленні, тренуванні, лікуванні, регенерації, реабілітації та рекондиції людини
 • профілактики інформаційно-енергетичного забруднення, небажаних змін інформаційно-енергетичних ідентичності та індивідуальності, виснаження інформаційно-енергетичного імунітету, функціональної недостатності, морфологічних патологій, мутацій клітин, синдрому хронічної втоми та імунної дисфункції (CFIDS), синдрому хронічної втоми (CFS), передчасного старіння організму, психічних порушень, розвитку будь-яких хвороб тощо
 • еніоанатомічної індивідуалізації, корекції, гармонізації та активізації виховання, навчання, розвитку, вдосконалення, соціалізації, професійної підготовки, тренування, зміцнення здоров’я, здорового способу життя та інших еніологічних напрямків удосконалення.

Сьогодні еніоанатомія тонкоматеріальних тіл людини може бути основою контролю, оцінки, прогнозу, діагностики, наукових досліджень і отримання всебічних інформацій про людину, її сфери і аспекти життя, про технології, методи та засоби виховання, навчання, розвитку, вдосконалення, лікування, регенерації, рекондиції, реабілітації, професійної підготовки, тренування, соціалізації, здорового способу життя людини і багато іншого. Еніоанатомія тонкоматеріальних тіл створює інформаційну основу для еніоцитології, еніогістології, еніофізіології, еніопсихології, еніопедагогіки, еніомедицини та усіх еніотерапевтичних технологій.

Без еніоанатомічних знань неможливий всебічний розвиток тонкоматеріальних тіл, ПСІ-феноменальної психіки, інтелекту, духовності, ПСІ-феноменальних здібностей людини, еніомедицини, інформаційної медицини, ПСІ-феноменальної медицини, еніоанатомічних, еніопсіанатомічних, еніоцитологічних, еніогістологічних, еніопсихічних, еніопсіфеноменальних, еніофізіологічних, еніорефлексотерапевтичних, еніопедагогічних та інших еніотехнологій. Еніоанатомічні знання відкривають якісно нові можливості для розуміння того, що являє собою людина, що і як потрібно зробити для того, щоб людина стала всебічною, гармонійною, здоровою, радісною, щасливою, успішною, гуманною, високодуховною, ПСІ-феноменальною і навіть божественною.

Еніоанатомія є новою інтердисциплінарною наукою, яка досліджує і вивчає тонкоматеріальні тіла людини, відкриває нові знання про людину, її значення для суспільства, природи, Землі, біосфери, ноосфери, Космосу і духовного буття, формує розширене світосприйняття, уможливлює інтегральне пізнання людини, поєднує медицину, психологію, педагогіку та соціологію, відкриває нові високоефективні напрямки лікування, реабілітації, регенерації, рекондиції, виховання, навчання, розвитку, вдосконалення і тренування людини. Еніоанатомія дозволяє усім пов’язаним із людиною, педагогікою, психологією та медициною предметам по-новому інтерпретувати примарну і секундарну суть людини, дає людині змогу пізнати себе і світ на тонкоматеріальному інформаційно-енергетичному рівні, зрозуміти часову триєдність людини теперішньої, минулої та майбутньої, єдність в людині матеріального і духовного, грубоматеріального і тонкоматеріального, інформаційну єдність людини, природи, Землі, біосфери, ноосфери і Космосу, їх інформаційно-енергетичні взаємообміни, взаємозалежності та взаємодію.

Еніоанатомія тонкоматеріальних тіл як навчальна дисципліна уможливлює всебічне вивчення тонкоматеріальних тіл, формування еніоанатомічного мислення, пізнання тонкоматеріальної та еніоанатомічної суті людини, дає їй можливість усвідомити практичне значення тонкоматеріальних тіл для медицини, психології, педагогіки, соціології, здорового способу життя, ПСІ-феноменальності, духовності людини та багатьох сфер і аспектів її життя. Еніоанатомічні знання можуть використовуватися при створенні та розробці інноваційних еніоанатомічних, еніопсіанатомічних, еніомедичних, еніопсихічних, еніопедагогічних і еніотерапевтичних технологій, методів і засобів профілактичної медицини, медицини здорового способу життя, еніомедицини, інформаційної, квантової, еніорефлекторної, а також ПСІ-феноменальної та духовної медицини, ефективного лікування життєво небезпечних хвороб, регенерації, реабілітації та рекондиції. Еніоанатомічна інформація може використовуватися для контролю, оцінювання, прогнозування, діагностики усього, що пов’язано з людиною, зокрема для професійного відбору, наукових досліджень і отримання нових знань про тонкоматеріальні тіла, їх будову, форми, структури, архітектоніку, топографію, функції та функціональні можливості.

Використання еніоанатомічних знань дає необмежені можливості для поєд­нання лікування, виховання і навчання, для терапевтичної реалізації інформаційно-енергетичного змісту тонкоматеріальних тіл, еніодуховного та еніопсіфеноменального розвитку людини, досягнення абсолютного здоров’я, життя без болю, страждань, хвороб і криз, для прогресивного розвитку людини, для всебічного, збалансованого, гармонійного та універсального розвитку тонкомате­ріальних тіл.

Психологія за посередництвом еніоанатомії має можливість більш точно, об’єктивно і всебічно пояснювати структуру психіки людини, психічний і ПСІ-феноменальний розвиток людини, її психічні властивості, особливості, здібності, функції та функціональні можливості. За допомогою інформаційно-енергетичного змісту кожного тонкоматеріального тіла психологія може пояснити єдність філогенетичного та онтогенетичного психічного розвитку людини. Будь-які психічні властивості, особливості, здібності, функції та характеристики людини розвиваються і практично реалізуються на інформаційно-енергетичній основі її тонкоматеріальних тіл. Всебічний психічний розвиток людини можливий тільки при інтегральному інформаційно-енергетичному впливі інформаційно-енергетичного змісту кожного тонкоматеріального тіла. Зрозуміти усі процеси і аспекти вищої психічної діяльності людини неможливо без вивчення і дослідження інформаційно-енергетичних взаємообмінів і взаємодії мозку та еніомозків, свідомості, підсвідомості, несвідомості та надсвідомості, внутрішнього і зовнішнього психічного людини. Тому психологам необхідно вивчати і досліджувати еніоанатомію тонкоматеріальних тіл.

Психіатрія на основі еніоанатомічних знань тонкоматеріальних тіл людини має можливість пояснити еніопсіанатомічні та інформаційно-енергетичні причини, фактори виникнення та перебіг психічних хвороб, а також зрозуміти інноваційні еніоанатомічні, еніопсіанатомічні, еніопсихічні, еніопсіфеноменальні, еніосоціальні, еніоприродні, еніофітотерапевтичні, еніорефлексотерапевтичні та інші еніотерапевтичні технології профілактики і лікування психічних хвороб, реабілітації та рекондиції.

Педагогіка, враховуючи еніоанатомію тонкоматеріальних тіл учнів, наблизить процеси виховання і навчання до їх індивідуальних можливостей і потреб, допоможе уникнути помилок виховання і нав­чання, трансформувати знання учнів у ПСІ-феноменальні, суттєво скоротити термін навчання дякуючи тому, що протягом навчальної години до тонкоматеріальних тіл учнів можна передати інформації усіх предметів навчальної програми середньої школи. Педагогічний процес можна вдосконалити, полег­шити, зробити його цікавішим, без негативних наслідків для здоров’я, психіки та фізичного розвитку учнів, значно покращити ефективність виховання і навчання, поєднуючи еніопедагогічні технології з еніоанатомічними, еніопсіанатомічними, еніопсихічними, еніопсіфеноменальними, еніомедич­ними та іншими еніологічними технологіями, методами і засобами. Реалізація різних еніотехнологій у педагогічному процесі можлива за умови, що педагоги вивчатимуть і досліджуватимуть педагогічні та психічні основи еніоанатомії тонкоматеріальних тіл учнів.

Еніоанатомія тонкоматеріальних тіл людини відкриває нові нетрадиційні напрямки розвитку теорії та методики фізичного виховання і спорту вищих досягнень, уможливлює розпрацювання еніоанатомічних та еніопсіанатомічних технологій, методів і засобів підготовки і тренування професійних спортсменів високої кваліфікації та поєднання розвитку фізичного і тонкоматеріальних тіл у процесі фізичного виховання. Впровадження еніоанатомічних, еніопсіанатомічних і еніопсіфеноменальних технологій у практику фізичного виховання та підготовки професійних спортсменів унеможливлює фізичні перевантаження, фізичне виснаження, перетренування, емоційне вигорання, синдром хронічної втоми, порушення спортивної форми, мінімізують ризик захворювань, дають можливість збільшити фізичні навантаження, прискорити гармонійний фізичний розвиток і підготовку високопрофесійних спортсменів, а також досягнути найвищих індивідуальних спортивних результатів.

Вивчення еніоанатомії тонкоматеріальних тіл в університетах передбачає декілька цілей:

 • пізнання еніоанатомії тонкоматеріальних тіл людини
 • формування еніоанатомічного мислення, тонкоматеріального світосприйняття, більш точного і розширеного світогляду
 • усвідомлення значення еніоанатомічних знань для медицини, молекулярної біології, цитології, гістології, фізіології, психології, педагогіки, соціології, філософії, теології, усіх еніомедичних, еніопсихологічних, еніопедагогічних дисциплін, еніотерапевтичних, еніоанатомічних, еніопсі­анатомічних, еніопсихічних, еніопсіфеноменальних технологій лікування, реабілітації, регене­рації та рекондиції, еніопедагогічних і еніодуховних технологій виховання, навчання, роз­витку, вдосконалення і тренування людини
 • еніоанатомічна підготовка лікарів і студентів до вивчення еніоцитології, еніогістології, еніофізіо­логії, еніомолекулярної, еніорефлекторної, еніопсіфеноменальної, еніодуховної меди­цини та різнохарактерних еніотерапевтичних технологій, методів і засобів лікування, реабіліта­ції, регенерації, рекондиції та до створення різнохарактерних еніомедичних і еніотерапевтичних технологій, методів і засобів лікування, реабілітації та регенерації
 • еніоанатомічна підготовка психологів, психотерапевтів і студентів до вивчення еніопсихології, еніопсіфеноменальності, еніопсіфеноменальних здібностей людини, до створення різнохарак­терних еніопсихічних, еніопсіфеноменальних, еніодуховних, еніопсіанатомічних технологій, методів і засобів лікування, реабілітації, регенерації та рекондиції людей із психічними захворюваннями
 • еніоанатомічна підготовка педагогів, вихователів, тренерів, студентів і учнів до вивчення еніо­педагогіки, еніопсіфеноменальної педагогіки, еніодуховної педагогіки та для створення різно­характерних еніопедагогічних, еніопсіпедагогічних, еніодуховних, еніопсіанатомічних та інших еніотехнологій, методів і засобів виховання, навчання, розвитку, вдосконалення і трену­вання, які дадуть можливість досягти високого інтелектуального, морального, етичного, естетич­ного, духовного і ПСІ-феноменального розвитку
 • навчити лікарів і психотерапевтів правильно та ефективно використовувати еніоанатомічну ін­формацію для розроблення інноваційних еніотерапевтичних технологій, методів і засобів ліку­вання, реабілітації та рекондиції
 • створення еніоанатомічної основи для прогресивного розвитку усіх еніомедичних дисциплін, усіх напрямків еніомедицини, інформаційної медицини, квантової медицини, еніомолекулярної біології, еніофізіології, еніопсихології, еніорефлексології, еніофітобіології, еніопедагогіки та ін­ших еніодисциплін, а також для розвитку еніомедичних, еніоанатомічних, еніопсіанатомічних, еніофізіологічних, еніомолекулярних, еніопсихічних, еніопсіфеноменальних, еніорефлексотера­певтичних, еніофітотерапевтичних, еніодендротерапевтичних, еніогомеотерапевтичних, еніо­природних, еніопедагогічних, еніодуховних та інших еніотехнологій, методів і засобів вихо­вання, навчання, розвитку, тренування, лікування, реабілітації, регенерації та рекондиції лю­дини.

Виникла потреба викладання еніоанатомії тонкоматеріальних тіл людини для лікарів, реабілітоло­гів, валеологів, психологів, педагогів, цілителів і студентів усіх спеціальностей медичного, психологічного, валеологічного, педагогічного та інших фахів. Вивчення еніоанатомії тонкоматеріаль­них тіл найкраще розпочинати після вивчення анатомії, цитології, молекулярної біології та еніології.

Перший том підручника «Еніоанатомія тонкоматеріальних тіл людини» має наступну структуру: слово автора, передмова, всебічний опис і характеристика еніоанатомії як нової науки про людину, місце еніоанатомії серед еніологічних та еніомедичних дисциплін. Особлива увага приділена новим знанням і можливостям, які дає еніоанатомія, значенню еніоанатомії та розвитку тонкоматеріальних тіл людини, історії і новітнім науковим дослідженням еніоанатомії, а також тому, що відкрила, пропонує і дає людству еніоанатомія та її сьогоднішній рівень пізнання. Після цього описані інформаційно-енергетичні матерії, життєві інформаційно-енергетичні біоплазми і субстанції, їх утворення, розміщення, функції та значення. Пояснені переміщення, розподіл, перерозподіл, циркуляція та взаємообміни інформаційно-енергетичних матерій у системі каналів тонкоматеріальних тіл людини. Цей розділ закінчується еніоанатомічною характеристикою інформаційно-енергетичних матерій універсально розвинених тонкоматеріальних тіл. Далі пояснені загальна еніоанатомія тонкоматеріальних тіл, їх класифікація, будова, структури, форми, топографія, щільність, інтеграції, функціонування, ідентичні, специфічні, ідентично-специфічні функції та інформаційно-енергетичні взаємообміни. Надано загальну характеристику еніоанатомії, описані еніоанатомія червоного, світлосяюче-червоного, оранжевого, світлосяюче-оранжевого, жовтого, зеленого, світлосяюче-зеленого, блакитного, бірюзового, синього, бузкового, фіолетового, рожевого, білого та золотого тонкоматеріальних тіл, їх еніоанатомічна норма, гіпотрофія, гіпертрофія, вторинні компонентні та ідентичні тіла, специфічні, ідентичні та ідентично-специфічні функції. Висвітлені рівні розвитку тонкоматеріальних тіл, характеристики універсально розвинених тонкоматеріальних тіл, трансформація тонкоматеріальних тіл, біофізична енергоінформаційна космічно-земна голограми та біоплазматичне інформаційно-енергетичне поле (біополе) людини. Впровадження еніоанатомії у практику виховання, навчання, розвитку, тренування, лікування, регенерації, реабілітації та рекондиції людини можливе лише за наявності відповідних еніоанатомічних знань. Тому в підручнику описані реакції тонкоматеріальних тіл на вплив інформаційно-енергетичних матерій різних діапазонів електромагнітного спектра і роз’яснене еніотерапевтичне значення усіх тонкоматеріальних тіл при аплікації інформаційно-енергетичними матеріями відповідних кольорів. У кінці підручника еніоанатомія тонкоматеріальних тіл репрезентована як інформаційно-енергетична основа еніомедицини, інформаційної медицини, ПСІ-феноменальної медицини, діагностики майбутніх хвороб, еніотерапевтичних технологій лікування, реабілітації, регенерації та рекондиції. Пояснені еніотерапія, еніопсітерапія, еніопсіанатомічна терапія, еніотерапія інформаційно-енергетичними матеріями за посередництвом тонкоматеріальних тіл, еніоанатомічна невідповідність нормі тонкоматеріальних тіл як першопричина хвороб, інформаційно-енергетичні аплікації тонкоматеріальних тіл, розвиток тонкоматеріальних тіл, еніопсіфеноменальне лікування і розвиток тонкоматеріальних тіл як універсальна технологія поєднання лікування, виховання та навчання. Підручник завершує реєстр малюнків, предметний покажчик і список використаної літератури.

Еніоанатомічні теми ілюстровані 333-ма кольоровими малюнками із зображеннями структур тонкоматеріальних тіл. Малюнки розміщені відповідно до еніоанатомічних тем та ілюструють еніоанатомію тонкоматеріальних тіл та їх структур. Кожний малюнок відображає інформаційно-енергетичні матерії, відповідні тонкоматеріальні тіла та їх еніоанатомічні структури. Еніоанатомічні структури на малюнку позначені цифрою або літерою і поіменовані. Червоним кольором на малюнках зображені тільки структури червоного тіла, світлосяюче-червоним кольором – структури світлосяюче-червоного тіла, оранжевим кольором – оранжевого тіла, світлосяюче-оранжевим кольором – світлосяюче-оранжевого тіла, жовтим кольором – жовтого тіла, зеленим кольором – зеленого тіла, світлосяюче-зеленим кольором – світлосяюче-зеленого тіла, блакитним кольором – блакитного тіла, бірюзовим кольором – бірюзового тіла, синім кольором – синього тіла, бузковим кольором – бузкового тіла, фіолетовим кольором – фіолетового тіла, рожевим кольором – рожевого тіла і золотим кольором зображені тільки структури золотого тіла. Колір еніоанатомічних малюнків має інформаційне, дидактичне, емоційне і візуальне значення, віддзеркалює об’єктивні фізичні характеристики та діапазони електромагнітного спектра, наочно пояснює еніоанатомію тонкоматеріальних тіл і допомагає ілюструвати процес її вивчення. Кольорові зображення найкраще ілюструють взаєморозміщення тонкоматеріальних тіл та їх структур, конкретизують, віддзеркалюють і поєднують ілюстративне та вербальне пояснення еніоанатомії тонкоматеріальних тіл, полегшують її вивчення, створюють умови для доступного і зрозумілого тлумачення еніоанатомії, викликають позитивні емоції та налаштовують людину на навчання. Малюнки доповнюють і уточнюють еніоанатомічний текст. Їх ілюстративний зміст допомагає краще зрозуміти текст і полегшує вивчення еніоанатомії тонкоматеріальних тіл. Вони можуть бути інтерпретовані точніше та у ширшому еніоанатомічному обсязі, допомагають зосередитися, створити правильне уявлення про еніоанатомію тонкоматеріальних тіл, а також правильно розвивати еніоанатомічне мислення. Малюнки відображають форму, структуру, послідовність розміщення, топографію зовнішніх частин тонкоматеріальних тіл та їх архітектоніку. Внутрішні частини тонкоматеріальних тіл анатомічно і морфологічно подібні до клітин, тканин, органів, систем організму та фізичного тіла в цілому, тому зображення структур внутрішніх частин тонкоматеріальних тіл у підручнику відсутні. Для їх правильного розуміння достатньо використати атлас анатомії людини.

Текст, малюнки та їх змістове наповнення являються інформаційною основою для вивчення еніоанатомії, основою формування еніоанатомічних інтелектуальних, ментальних властивостей і здібностей людини, які уможливлюють всебічні дослідження тонкоматеріальних тіл. Структурованість тексту, еніоанатомічні ілюстрації, питання для повторення і самоконтролю та предметний покажчик уможливлюють самостійне вивчення тонкоматеріальних тіл, легку орієнтацію у підручнику, швидкий пошук необхідної еніоанатомічної інформації для практичного використання і повторення.

Людина має 181 тонкоматеріальне тіло: 15 основних, 61 компонентне і 105 ідентичних тіл з подібною і відмінною еніоанатомією. Тому інформаційно-енергетичні матерії, тонкоматеріальні тіла та їх структури мають подібну схему описання. У багатьох випадках для цього використані речення, що мають однаковий початок і різне закінчення, яке суттєво змінює їх зміст. Таким чином показані еніоанатомічні подібності та відмінності між аналогічними структурами тонкоматеріальних тіл і між тонкоматеріальними тілами. У підручнику описано 15 основних тонкоматеріальних тіл і висвітлено, як вони утворюються, що являють собою, де і як розміщуються, а також проілюстровані вторинні компонентні та ідентичні тонкоматеріальні тіла. Будова, форми, структури, архітектоніка, функції, функціональні можливості і значення компонентних та ідентичних тонкоматеріальних тіл не досліджені. Важливо вивчити 15 основних тонкоматеріальних тіл, що дасть можливість зрозуміти, як виникли компонентні та ідентичні тонкоматеріальні тіла, як їх краще вивчати і досліджувати.

Підручник містить найважливіші еніологічні основи будови тонкоматеріальних тіл людини, які являють собою інформаційно-енергетично концентровані структуровані прояви всесвітньої об’єктивної реальності у формі інтегральної голограми, що містить 15 основних, 61 компонентне і 105 ідентичних вторинних голограм тонкоматеріальних тіл зі специфічними структурами і структурами, ідентичними фізичному тілу. Відповідно до інтегральної голограми та окремих голограм внутрішніх частин тонкоматеріальних тіл відбувається морфогенез фізичного тіла. Тонкоматеріальні тіла і фізичне тіло постійно перебувають у симбіозі, забезпечують інформаційно-енергетичну єдність і безперервні інформаційно-енергетичні взаємообміни людини з інформаційно-енергетичними полями суспільства, природи, Землі, біосфери, ноосфери, Космосу, духовного буття і будь-яким об’єктом Всесвіту. Всебічно розвинені тонкоматеріальні тіла та їх інформаційно-енергетичний зміст обумовлюють стан здоров’я, характер розвитку людини, її властивостей, особливостей, здібностей, функцій, функціональних, психічних, ПСІ-феноменальних, духовних і соціальних можливостей. Тому необхідно вивчати і досліджувати будову, форми, структури, архітектоніку, топографію, функції, функціональні можливості і значення тонкоматеріальних тіл в інформаційно-енергетичній єдності зі Всесвітом, в умовах їх постійних різнохарактерних інформаційно-енергетичних взаємообмінів із зовнішнім середовищем, а також у процесі філогенетичного, онтогенетичного та еволюційного розвитку людини.

Тритомний підручник «Еніоанатомія тонкоматеріальних тіл людини», «Еніоанатомія чакр» і «Еніоанатомія системи каналів тонкоматеріальних тіл людини» є значним внеском у сучасну науку і вагомим приводом для визнання еніоанатомії новою наукою про людину і новою навчальною дисципліною для університетів.

У першому томі підручника описані еніоанатомія як нова наука про людину, характеристики інформаційно-енергетичних матерій, будова, форми, структури, архітектоніка, топографія, функції та функціональні можливості тонкоматеріальних тіл людини. Висвітлене значення і наведені приклади практичного застосування тонкоматері-альних тіл як інформаційно-енергетичної основи еніомедицини, інформаційної медицини, еніопсіфеноменальної медицини, еніоанатомічних, еніопсіанатомічних, еніопсихічних, еніопедагогічних та інших еніотерапевтичних технологій виховання, навчання, розвитку, тренування, лікування, реабілітації, регенерації та рекондиції людини. Розвиток тонкоматеріальних тіл пояснений як універсальна технологія поєднання виховання, навчання і лікування.

Підручник призначений для лікарів усіх спеціалізацій, зокрема для еніотерапевтів, рефлексотерапевтів, валеологів, реабілітологів, психологів, педагогів, вихователів, тренерів, студентів, а також для тих, хто вивчає еніоанатомію, розвиває свої тонкоматеріальні тіла, інтелект, духовність і ПСІ-феноменальні здібності.

Enioanatomie čaker / Učebnice pro univerzity
Enioanatomie čaker / Učebnice pro univerzity Image

Еніоанатомія тонкоматеріальних тіл людини є новою наукою та навчальною дисципліною.

У другому томі підручника описано еніоанатомію основних, життєво важливих, функціонально забезпечувальних чакр, класифікацію чакр, чакрових конусів, мікроканалів, торсійних полів, преднатальний і постнатальний розвиток чакр, чакрову систему, чакрову систему інформаційно-енергетичних каналів, а також еніопсіанатомічну технологію розвитку чакр та чакрової еніотерапії. Висвітлено функції, функціональну активність, структурно-функціональні стани, режими функціонування, співвідношення динамічних режимів, функціональні взаємозалежності, синестезію конусів чакри, значення чакр, чакрових конусів, пелюсток конусів чакр, життєвих інформаційно-енергетичних біоплазм чакр та чакровий інформаційно-енергетичний вплив на розвиток людини, її тіл, властивостей, особливостей, здібностей, функцій, фізіологічних, психічних, духовних, ПСІ-феноменальних і соціальних можливостей.

Підручник призначений для лікарів усіх спеціалізацій, зокрема для еніотерапевтів, рефлексотерапевтів, валеологів, реабілітологів, психологів, педагогів, вихователів, тренерів, студентів, а також для тих, хто вивчає еніоанатомію, розвиває чакри тонкоматеріальних тіл, інтелект, духовність, ПСІ-феноменальні здібності та застосовує у своїй лікувальній практиці чакрову еніотерапію.

Другий том підручника «Еніоанатомія чакр» є логічним продовженням першого «Еніоанатомія тонкоматеріальних тіл людини» і всього того, що було написано про чакри. У ньому викладено та систематизовано еніоанатомічні знання про чакри для вивчення в університетах. Інформація про анатомію, топографічну анатомію, функціональну анатомію, вікову анатомію, еніоанатомію та інші види анатомії чакр є актуальною і водночас недостатньо висвітленою. Йдеться, зокрема, про потребу офіційного наукового визнання еніоанатомії чакр, визначення її місця в навчальних програмах університетів, скажімо, досі немає підручника «Еніоанатомія чакр». Такий стан уповільнює і навіть унеможливлює створення еніоанатомічної чакрової основи еніопедагогічних, еніопсихічних, еніофізіологічних, еніомедичних, еніотерапевтичних, еніопсіфеноменальних, еніосоціальних технологій, особливо чакрової еніотерапії, чакрової ПСІ-феноменальної технології розвитку людини, чакрової еніотехнології розвитку ПСІ-феноменальних здібностей людини, чакрової медитаційної еніотехнології виховання, навчання, розвитку, лікування, регенерації, реабілітації, рекондиції та інших еніотехнологій ПСІ-феномельної і духовної медицини. Еніоанатомічні знання про чакри дають змогу зрозуміти, як їх використовуватимуть педагогіка, психологія, анатомія, молекулярна біологія, фізіологія, медицина, валеологія, еніологія та інші дисципліни на користь людини, а також визначити найнеобхідніші теми дослідження чакр.

Людство не спромоглося систематизувати знання про еніоанатомію чакр у формі підручника для університетів, наслідком чого є несистематизоване, фрагментарне, хаотичне, поверхове і навіть помилкове вивчення чакр та неадекватне і неперспективне використання чакр у всіх аспектах і сферах життя людини.

Еніоанатомія чакр відкрила, що чакри мають багаторівневу структуру, яка становить сукупність багатосегментних або монолітних різнокольорових 15 первинних, 61 компонентного і 105 ідентичних вторинних конусів, телескопічно розміщених і з’єднаних між собою. Кожний конус чакри займає в ній відповідне місце, має відповідну величину, щільність, колір, вібрацію і частоту функціонування. Чакрові конуси усіх чакр мають однакову і точну послідовність розміщення. Сегментні конуси однієї чакри мають однакову кількість пелюсток, але різну кількість мікроканалів та різний інформаційний зміст життєвих інформаційно-енергетичних біоплазм. Монолітні конуси мають одну внутрішньоконусову порожнину, внутрішньо- і зовнішньоконусову сітки субультраканалів, а сегментні конуси мають не тільки внутрішньоконусову порожнину, але й зовнішньоконусові порожнини і сітку субультраканалів, внутрішньопелюсткові та зовнішньоконусову сітки субультраканалів. У внутрішньоконусових порожнинах і сітках субультраканалів утворюються специфічні і високоспецифічні життєві інформаційно-енергетичні біоплазми, а в зовнішньоконусових порожнинах і сітках субультраканалів утворюються універсально-специфічні та високоспецифічні життєві інформаційно-енергетичні біоплазми. Конус є автономною структурно-функціональною частиною чакри, відноситься до одного тонкоматеріального тіла і на його рівні вважається чакрою. Своїми мікроканалами конус чакри з’єднується не тільки з чакровими конусами своєї чакри, але й з більшістю чакрових конусів інших чакр та з більшістю еніоструктур тонкоматеріальних тіл.

Анатомічно чакра побудована так, що не може ротаційно рухатися, а може здійснювати прямолінійні протилежно напрямлені і циркулярні переміщення інформаційно-енергетичних матерій за і проти руху годинникової стрілки над основами конусів чакри в її функціонально активному стані. Чакри, циркулярно переміщуючи інформаційно-енергетичні матерії, створюють первинні, вторинні, право- і лівосторонні, внутрішні і зовнішні торсійні поля. З позицій еніоанатомії чакрові торсійні поля не досліджувалися.

Еніоанатомічні характеристики функціональної активності чакри різноваріантні, тому що конуси чакри одночасно перебувають у динамічних, статичних, статично-динамічних структурно-функціональних станах з відкритими, закритими, динамічно відкритими, статично відкритими і статично закритими основами. Конуси чакри не перебувають у цілковито пасивному стані, у них завжди відбуваються пасивно-функціональні, пасивно-забезпечувальні, пасивно-контрольні і пасивно-нейтральні інформаційно-енергетичні процеси.

Структура чакри уможливлює:

 • одночасно здійснювати інформаційно-енергетичні взаємообміни в ідентичних для людини червоних, світлосяюче-червоних, оранжевих, світлосяюче-оранжевих, жовтих, зелених, світлосяюче-зелених, блакитних, бірюзових, синіх, бузкових, фіолетових, рожевих, білих і золотих діапазонах електромагнітного спектра усіх інформаційно-енергетичних полів зовнішнього середовища;
 • поглинати і концентрувати у своїх порожнинах і сітках субультраканалів інформаційно-енергетичні матерії з інформаційно-енергетичних полів суспільства, природи, Землі, біосфери, ноосфери, Всесвіту і духовного буття минулого, теперішнього та майбутнього;
 • утворювати у своїх порожнинах і сітках субультраканалів універсальну, різнокольорові і різного інформаційного змісту універсально-специфічні, специфічні та високоспецифічні життєві інформаційно-енергетичні біоплазми;
 • інформаційно-енергетично забезпечувати єдність філогенетичного, онтогенетичного й еволюційного розвитку людини, її тіл, властивостей, особливостей, здібностей, функцій, фізіологічних, психічних, духовних, ПСІ-феноменальних і соціальних можливостей;
 • миттєво змінювати інформаційний зміст поглинутих інформаційно-енергетичних матерій у точній відповідності до функціональних і фізіологічних потреб людини, її тіл, психіки й характеру діяльності;
 • інтегрувати інформаційні рівні свідомості суспільства, природи, Землі, біосфери, ноосфери, Всесвіту і духовного буття минулого, теперішнього та майбутнього із збереженням специфіки кожного рівня свідомості та появою емерджентних характеристик свідомості;
 • у стані еніоанатомічної норми миттєво адаптуватися до змін інформаційно-енергетичного середовища й автоматично встановити оптимальні режими функціонування в мінливих та агресивних інформаційно-енергетичних умовах середовища;
 • у стані еніоанатомічної норми не ідентифікувати і не поглинати неідентичних, біопатогенних, антидуховних, неприродних, невластивих, нехарактерних та інших подібних інформаційно-енергетичних матерій;
 • вилучати в зовнішнє середовище біопатогенні, використані, неідентичні, антидуховні, нехарактерні та інші подібні інформаційно-енергетичні матерії, що забезпечує інформаційно-енергетичну чистоту тонкоматеріальних тіл людини;
 • розподіляти і перерозподіляти свої життєві інформаційно-енергетичні біоплазми, субстанції та матерії;
 • інтегральне й автономне функціонування конусів чакри та чакр з утворенням інформаційно-енергетичних основ доброго здоров’я, імунітету, довголіття, розвитку духовності та ПСІ-феноменальних здібностей людини;
 • сприйняття інформацій минулого, теперішнього та майбутнього, забезпечуючи трансцендентальну і міжпланетарну комунікацію;
 • вилучати і передавати в зовнішнє середовище на будь-яку відстань ментально сформовані інформаційно-енергетичні голограми виховного, навчального, терапевтичного, духовного, ПСІ-феноменального та іншого значення;
 • телепатичну комунікацію з інформаційно-енергетичними полями об’єктів зовнішнього середовища;
 • швидку концентрацію специфічних і високоспецифічних життєвих інформаційно-енергетичних біоплазм до необхідної кількості та оптимальної щільності для розвитку, прояву і практичного використання ПСІ-феноменальних здібностей;
 • цілеспрямоване транспортування і спрямування свого інформаційно-енергетичного змісту до активно функціонуючих тонкоматеріальних тіл, їх структур, до процесів реалізації функцій і проявів фізіологічних, психічних, духовних, ПСІ-феноменальних та соціальних можливостей людини тощо.

Усе це свідчить про необхідність вивчення еніоанатомії чакр.

Еніоанатомія чакр аргументовано розкриває критерії й ознаки, за якими можна визначати, котра із чакр відноситься до основних, життєво важливих чи функціонально забезпечувальних, класифікувати чакри та її конуси.

Чакра є набагато складнішою, ніж усе те, що про неї донині відомо, приховує в собі еніологічне, еніоанатомічне, еніопсихічне, квантове, електромагнітне, невідоме тощо. Подальші всебічні дослідження чакри встановлять особливості її будови, структури, архітектоніки, форми, топографії, функцій, структурно-функціональних співвідношень, з’єднань і взаємозалежностей з іншими чакрами, функціональних можливостей, а також значення чакр для людини. Чакри і тонкоматеріальні тіла перебувають у структурно-функціональній єдності, тому потрібно еніоанатомію чакр і тонкоматеріальних тіл досліджувати, вивчати та розвивати одночасно. Такий підхід дозволить всебічно зрозуміти значення чакр у різних чакрових технологіях. Еніоанатомія чакр дає нові, специфічні та нетрадиційні знання про людину, відкриває для неї прогресивні перспективи й можливості виховання, навчання, розвитку, вдосконалення, тренування, лікування, регенерації, реабілітації та рекондиції. Еніоанатомічні знання чакр відкривають якісно нові підходи в пізнанні людини і сприяють розробці таких чакрових еніотехнологій, які забезпечують гармонійний, духовний та всебічний розвиток людини і завдяки яким вона може бути здоровою та успішною.

Підручник дає можливість вивчати еніоанатомію чакр, формувати еніоанатомічне мислення, пізнавати тонкометеріальну та еніоанатомічну суть чакр, тонкоматеріальних тіл і людини, усвідомити практичне значення чакр для педагогіки, еніопедагогіки, психології, еніопсихології, анатомії, еніоанатомії, фізіології, еніофізіології, молекулярної біології, валеології, еніомедицини, інформаційної, квантової та ПСІ-феноменальної медицини, а також для еніопедагогічних, еніопсихічних, еніоанатомічних, еніофізіологічних, еніомедичних, еніотерапевтичних технологій, чакрової еніотерапії та для інших еніотехнологій. Без еніоанатомічних знань чакр неможливо розробити еніотехнології поєднання лікування, виховання і навчання. Практична реалізація цього виводить медицину, педагогіку та психологію на якісно новий рівень.

Усе, що на сьогодні відомо про чакри, свідчить про необхідність викладання еніоанатомії чакр для лікарів, реабілітологів, валеологів, психологів, педагогів, цілителів і студентів усіх спеціальностей медичного, психологічного, валеологічного, педагогічного та інших фахів. Вивчення еніоанатомії чакр найкраще розпочинати після вивчення анатомії, цитології, гістології, молекулярної біології, еніології та еніоанатомії тонкоматеріальних тіл людини.

Другий том підручника «Еніоанатомія чакр» містить 288 еніоанатомічних чакрових тем, 49 кольорових малюнків і має таку структуру:

 • слово автора і передмова;
 • еніоанатомія чакр – описано чакру, її будову, форму, структуру, чакрові мікроканали, сітки субультраканалів, порожнини, архітектоніку чакри, функціональні частоти, багаторівневу інтеграцію чакр, структурно-функціональні взаємовідносини чакри і тонкоматеріальних тіл, взаємозалежність чакри та органів, рівні розвитку чакри, розкрито еніоанатомічну характеристику універсально розвиненої чакри, ієрархію, інформаційно-енергетичні рівні, інформаційно-енергетичну чутливість, специфічність і трансформацію чакр;
 • класифікація чакр – чакри класифіковано за ознаками, наведено коротку еніоанатомічну характеристику основних, життєво важливих, функціонально забезпечувальних чакр, монолітних та сегментарних чакр, чакр частин тіла і площин простору, непарних, парних, комбінованих, некомбінованих, великих, середніх і малих;
 • функціонування чакр – перераховано функції чакр, описано інтегральне, багаторівневе і багаторівневе інтегральне функціонування чакр, співвідношення чакрового функціонування, міжчакрове функціонування, міжчакрову функціональну взаємозалежність, функціональну взаємозалежність чакр, еніоструктур та органів, інтегральні чакрові інформаційно-енергетичні забезпечення, координацію чакр, чакрові торсійні поля, класифікацію чакрових торсійних полів, чакрову часову триєдиність інформаційно-енергетичного впливу, поліеніоцентризм чакр і значення чакр;
 • еніоанатомія конусів чакри – описано чакровий конус, його частини і форму, структуру конуса чакри, анатомо-топографічні взаємовідносини конусів чакри, дискретність, інформаційно-енергетичні змісти і рівні, колір, характеристику кольору, функціональні частотні діапазони, локалізацію, щільність, ієрархію конусів та еніоанатомічну характеристику універсально розвинених конусів чакри;
 • класифікація чакрових конусів – конуси чакри класифіковано за ознаками, наведено еніоанатомічну характеристику внутрішнього, проміжних, зовнішнього, основних, компонентних, ідентичних, базового, основного, допоміжних, монолітних, сегментних, великих, середніх, малих, кольорових, монохроматичних, біхроматичних, поліхроматичних, монокомпонентних, бікомпонентних, полікомпонентних, моночастотних, тричастотних, полічастотних, первинних та вторинних конусів чакри;
 • функціонування чакрових конусів – перераховано функції чакрових конусів, описано функціональну активність, структурно-функціональні стани, функціональні стани, відкритість і закритість основи, режими функціонування, співвідношення динамічних режимів, функціональну взаємозалежність, синестезію та значення конусів чакри;
 • еніоанатомічна норма, гіпотрофія і гіпертрофія чакрових конусів;
 • еніоанатомія пелюсток чакрових конусів – описано пелюстку чакрового конуса, її будову, форму, структуру, функціональну активність, трансформацію, функції та значення пелюсток чакрового конуса;
 • еніоанатомія основних чакр – пояснено й описано еніоанатомічні чинники, що визначають належність чакри до основних чакр, основні чакри, їх кількість і до яких чакр вони відносяться, інтеграцію, інформаційно-енергетичні взаємовідносини, види інформаційно-енергетичних взаємообмінів, об’єм і характер інформаційно-енергетичних взаємообмінів основних чакр, інформаційно-енергетичні взаємообміни у чакрах, співвідношення інформаційно-енергетичних матерій у конусах основних чакр, інформаційно-енергетичні забезпечення, що здійснюють основні чакри, взаємозалежність розвиненості основних чакр людини, її тіл, властивостей, особливостей, здібностей, функцій і можливостей, а також те, що невідомо про основні чакри;
 • еніоанатомія чакри – муладхари, свадхістхани, маніпури, анахати, вішудхи, аджни, медулярної, духовності Землі, серцевої, камешвара-камешварі, сахасрари та магатми, наведено їх еніоанатомічну характеристику, описано норму, гіпотрофію, гіпертрофію, особливості і те, що невідомо про чакри;
 • еніоанатомія життєво важливих чакр – пояснено й описано життєво важливі чакри, наведено еніоанатомічну характеристику життєво важливих чакр, взаємозалежність структурно-функціонального розвитку життєво важливих чакр та органів фізичного тіла, особливості функціональної активності, координацію функціонування, інтеграцію, міжчакрову функціональну взаємозалежність, специфічність і те, що невідомо про життєво важливі чакри;
 • життєво важливі чакри – пояснено й описано топографію, з’єднання, функції, специфічність і значення чакри лалати, лобної чакри, очних, вушних, носових чакр, чакри щитоподібної залози, чакр молочних залоз, чакри манас, сур’ї, печінки, шлунка, дванадцятипалої кишки, підшлункової залози, селезінки, висхідної й низхідної ободової кишки, пупкової чакри, чакри нирок, генітальних чакр, чакри клітора, пеніса, кульшових, підколінних чакр, чакр п’ят, підошовних, пальцевих чакр стоп, чакр великих пальців, підвеликих, середніх, підмізинних та мізинців стоп, плечових, ліктьових, долонних, пальцевих чакр кистей, великих пальців, вказівних, середніх, підмізинних і мізинців кистей та чакр зіркових каналів;
 • еніоанатомія функціонально забезпечувальних чакр – пояснено й описано функціонально забезпечувальні та малі чакри, наведено еніоанатомічну характеристику та особливості малих чакр, автономію, з’єднання, функціональну активність та пасивність, функціональні взаємозалежності, автономність функціонування, інтегральне функціонування, координацію функціонування, синхронізацію функціонування функціонально забезпечувальних чакр, співвідношення функціонально забезпечувальних чакр з мікроструктурами органів, еніоанатомічну норму, гіпотрофію, гіпертрофію функціонально забезпечувальних чакр і те, що невідомо про функціонально забезпечувальні чакри;
 • переднатальний розвиток чакр – описано ембріональну і фетальну стадії розвитку чакр;
 • постнатальний розвиток чакр – описано початковий і ранній постнатальний розвиток чакр, розвиток чакр у період активного навчання від 6 до 21-25 років життя, від 21-25 до 60-63 років життя, від 63 до 70 років життя, розвиток чакр після 70 років життя людини та семирічні інтервали розвитку основних чакр;
 • чакрова система – описано автономні системи, субсистеми, субультрасистеми чакрової системи каналів, життєві інформаційно-енергетичні біоплазми чакрової системи, функції і значення чакрової системи каналів;
 • еніоанатомічна технологія розвитку чакрової системи тонкоматеріальних тіл людини – пояснено й описано умови, періоди і початок розвитку чакр, алгоритм технології активного розвитку чакр, алгоритм активного розвитку чакр, стадії розвитку чакр, зміст, технології, методи і засоби створення умов для розвитку чакр, стадії налаштування еніопсихіки до еніопсіанатомічного розвитку чакр, стадії встановлення інформаційно-енергетичного контакту з чакрою, стадії еніопсіанатомічного тренування чакри, завершальної стадії еніопсіанатомічного тренування чакри, розвиток чакрових конусів, послідовність розвитку чакр та еніоанатомічні помилки під час розвитку чакр;
 • еніопсіанатомічна технологія виконання вправ, спрямованих на тренування і розвиток чакр – описано першу стадію: утворення умов для еніопсіанатомічного розвитку; другу стадію: налаштування еніопсихіки на еніопсіанатомічне тренування чакр; третю стадію: встановлення інформаційно-енергетичного контакту з чакрами; четверту стадію: виконання еніопсіанатомічних вправ із чакрами; п’яту стадію: завершення еніопсіанатомічних вправ із чакрами;
 • чакрова еніотерапія – описано чакрову еніотерапію, деформації, гіпотрофію, гіпертрофію, блокади та інформаційно-енергетичне забруднення чакр як причини хвороб, режими функціонування конусів чакри при чакровій еніотерапії, лікування за посередництвом відповідних чакр та еніопсіанатомічні технології чакрової еніотерапії;
 • реєстр малюнків, предметний покажчик та література.

Еніоанатомічні теми проілюстровано 49 кольоровими малюнками структур чакр. Малюнки розміщені відповідно до еніоанатомічних чакрових тем. Еніоанатомічні структури чакр на малюнку позначені цифрою або літерою та поіменовані. Кольором на малюнках зображено структури відповідного конуса чакри: червоним кольором – структури червоного конуса чакри, аналогічно світлосяюче-червоним, оранжевим, світлосяюче-оранжевим, жовтим, зеленим, світлосяюче-зеленим, блакитним, бірюзовим, синім, бузковим, фіолетовим, рожевим, білим і золотим кольорами. Колір малюнків має інформаційне, дидактичне, емоційне і візуальне значення, віддзеркалює об’єктивні фізичні характеристики діапазонів електромагнітного спектра, наочно пояснює еніоанатомію чакр і допомагає ілюструвати навчальний еніоанатомічний чакровий процес. Кольорові зображення найкраще ілюструють взаєморозміщення чакр, конусів у чакрах та їх структур, конкретизують, віддзеркалюють та поєднують ілюстративне і вербальне пояснення еніоанатомії чакр, полегшують вивчення чакр, створюють умови для доступного і зрозумілого тлумачення еніоанатомії чакр, викликають позитивні емоції та налаштовують людину на навчання. Малюнки чакр доповнюють й уточнюють еніоанатомічний текст. Ілюстративний зміст чакр допомагає краще зрозуміти текст і полегшує вивчення еніоанатомії чакр. Малюнки чакр можуть бути інтерпретовані точніше та в ширшому еніоанатомічному обсязі, допомагають зосередитися, створити правильне уявлення про еніоанатомію чакр, а також правильно розвивати чакрове еніоанатомічне мислення. Вони відображають будову, структуру, форму, архітектоніку, послідовність розміщення конусів, їх топографію та чакр загалом.

Текст, малюнки та їх змістовне наповнення є інформаційною основою для вивчення еніоанатомії чакр, базою для формування еніоанатомічних інтелектуальних і ментальних здібностей студентів. Структурованість тексту, еніоанатомічні ілюстрації, питання для повторення та самоконтролю, реєстр малюнків, предметний покажчик та список літератури уможливлюють самостійне вивчення еніоанатомії чакр, легку орієнтацію в підручнику, швидкий пошук необхідної чакрової еніоанатомічної інформації для повторення і її практичного використання.

Одне тонкоматеріальне тіло має приблизно 90 000 чакр, з них 12 основних, понад 30 життєво важливих, а решта – функціонально забезпечувальні чакри. Будь-яка одна чакра має 181 конус: 15 основних, 61 компонентний і 105 ідентичних з подібною і відмінною еніоанатомією. Відповідно, схема опису чакр також подібна. У підручнику описано 12 основних, 30 життєво важливих, 11 функціонально забезпечувальних чакр, а решті чакр дано загальну еніоанатомічну характеристику. На рівні чакри описано 15 її основних конусів і висвітлено, як вони утворюються, що являють собою, де і як розміщені в чакрі, а також інтерпретовано вторинні компонентні та ідентичні конуси чакри. Еніоанатомічні особливості будови, форми, структури, архітектоніки, топографії, функцій, функціональних можливостей і значення компонентних та ідентичних конусів чакр не досліджено. Важливо знати 15 основних конусів чакри, що дасть змогу зрозуміти, як виникли компонентні та ідентичні конуси чакри, як їх краще вивчати і досліджувати.

Підручник містить найважливіші еніоанатомічні характеристики чакр тонкоматеріальних тіл людини. Знання еніоанатомії чакр уможливлюють:

 • експертний аналіз, експертне оцінювання й об’єктивні експертні висновки про відомі чакрові еніотехнології, методи і засоби виховання, навчання, розвитку, вдосконалення, тренування, лікування, регенерації, реабілітації й рекондиції людини;
 • визначення перспективності та ефективності еніоанатомічних, еніопсіанатомічних, еніопедагогічних, еніоцитологічних, еніогістологічних, еніофізіологічних, еніопсихічних, еніомедичних, еніочакрових, ПСІ-феноменальних, інформаційних, біоенергоінформаційних та інших еніотехнологій впливу на людину.

Чакри забезпечують інформаційно-енергетичну єдність і безперервні інформаційно-енергетичні взаємообміни з інформаційно-енергетичними полями суспільства, природи, Землі, біосфери, ноосфери, Всесвіту, духовного буття і будь-яких об’єктів Всесвіту. Всебічно розвинені чакри та інформаційний зміст чакрових життєвих інформаційно-енергетичних біоплазм обумовлюють стан здоров’я, характер розвитку людини, її тіл, властивостей, особливостей, здібностей, функцій, фізіологічних, психічних, духовних, ПСІ-феноменальних і соціальних можливостей. Тому потрібно вивчати й досліджувати будову, форму, структуру, архітектоніку, топографію, функції, функціональні можливості і значення чакр, їх конусів і пелюсток в інформаційно-енергетичній єдності із Всесвітом, у мінливих інформаційно-енергетичних умовах середовища та постійних різнохарактерних інформаційно-енергетичних взаємообмінах з інформаційно-енергетичними полями зовнішнього середовища, а також при поєднаному філогенетичному, онтогенетичному та еволюційному розвитку людини.

Підручник дає можливість розпочати дослідження того, що невідомо про основні, життєво важливі та функціонально забезпечувальні чакри, що дозволить отримати нову інформацію для напрацювання інноваційних чакрових еніотехнологій.

Тритомний підручник з еніоанатомії – «Еніоанатомія тонкоматеріальних тіл людини», «Еніоанатомія чакр» і «Еніоанатомія системи каналів тонкоматеріальних тіл людини» – є вагомою підставою для визнання еніоанатомії новою наукою про людину і новою навчальною дисципліною для університетів.

Enioanatomie systémů kanálů jemnohmotných těl člověka / Učebnice pro univerzity
Enioanatomie systémů kanálů jemnohmotných těl člověka / Učebnice pro univerzity Image

У третьому томі підручника описано канали, мікроканали, їхні структури, класифікацію мікроканалів; сушумнові, мерудандові, ідові, пінгалові, правозіркові, лівозіркові шари та тріади, зіркові семишарові структури і їх щільність, фільтраційні мембрани зіркових каналів; анастомозні вузли з’єднання, їхні канали і мікроканали; біологічно активні точки, їхню структуру, мікроканали, мембрани, особливості, відмінності та функції; системи каналів, ультраканалів, субультраканалів, автономні системи каналів, класифікацію систем каналів; інформаційно-енергетичні життєві біоплазми каналів і систем каналів, функції та значення систем каналів; еніопсіанатомічні технології виконання вправ, спрямованих на тренування і розвиток сушумни, меруданди, іди, пінгали, зіркових каналів, меридіанів, біологічно активних точок, оболонкових каналів і каналової системи тонкоматеріальних тіл людини. Висвітлено, як утворюються канали і їхні системи, що являють собою, де і як розміщені в тонкоматеріальних тілах, а також пояснено особливості будови, структури, архітектоніки, топографії та функції каналів.

Підручник призначений для лікарів усіх спеціалізацій, зокрема для еніотерапевтів, рефлексотерапевтів, валеологів, реабілітологів, психологів, педагогів, вихователів, тренерів, студентів, а також для тих, хто вивчає еніоанатомію, розвиває системи каналів тонкоматеріальних тіл, інтелект, духовність, ПСІ-феноменальні здібності та застосовує у своїй педагогічній, виховній, психічній, лікувальній практиці системи каналів.

Третій том підручника «Еніоанатомія системи каналів тонкоматеріальних тіл людини» є логічним продовженням першого тому «Еніоанатомія тонкоматеріальних тіл людини» і другого тому «Еніоанатомія чакр». У третьому томі описано еніоанатомію каналів, мікроканалів, ультраканалів, субультраканалів, анастомозних вузлів з’єднання, з’єднання мікроканалів, сітки субультраканалів, особливості життєвих інформаційно-енергетичних біоплазм автономних систем каналів, еніоанатомію каналової системи, субсистем, субультрасистем, автономних систем каналів тонкоматеріальних тіл людини, функції та значення каналової системи, еніоанатомічні технології розвитку сушумни, меруданди, іди, пінгали, зіркових каналів, меридіанів, біологічно активних точок та оболонок. Канали і каналова система представлені й аргументовані як інтегральні та автономні структури тонкоматеріальних тіл. У сітках субультраканалів системи каналів, її автономних систем каналів та в порожнинах каналів і мікроканалів утворюються універсальна, універсально-специфічні, специфічні і високоспецифічні життєві інформаційно-енергетичні біоплазми і субстанції, які є основою росту, розвитку, адаптації, розмноження, життєздатності, життєдіяльності людини, її тіл, властивостей, особливостей, здібностей, фізіологічних, психічних, духовних, ПСІ-феноменальних і соціальних можливостей.

Історія досліджень каналової системи тонкоматеріальних тіл свідчить про те, що її ніколи не вивчали інтегрально, а лише фрагментарно. Меридіани згадуються в китайському вченні акупунктури, яке виникло у ІІІ тисячолітті до нашої ери. Значення сушумни, меруданди, іди та пінгали описано в давньоіндійській метафізиці, в езотеричних ученнях, старотібетських історичних рукописах та на початку нашого літочислення і в Агні-йозі. Існування правого і лівого зіркових каналів відкрив академік А. Ігнатенко наприкінці ХХ сторіччя. Спільним недоліком цих знань є те, що вони не пояснюють анатомії меридіанів, біологічно активних точок, анастомозних вузлів з’єднання, сушумни, меруданди, іди, пінгали, зіркових каналів та їхніх систем каналів. До кінця ХХ століття не було інформації про оболонкові канали, оболонкову систему каналів, її субсистеми і субультрасистеми. Будь-яка інформація про анатомію, функціональну анатомію, топографічну анатомію, вікову анатомію й еніоанатомію каналів та систем каналів тонкоматеріальних тіл є актуальною й одночасно недостатньою. Рівень таких знань не є анатомічним та не може сформувати анатомічне мислення. Відсутність анатомічних та еніоанатомічних знань каналів, мікроканалів, ультраканалів, субультраканалів, сіток субультраканалів, каналової системи, субсистем і субультрасистем призводить до:

 • помилкового пояснення їхніх функцій і функціонального значення
 • нерозуміння механізмів транспортування, розподілу і перерозподілу інформаційно-енергетичних матерій та інформаційно-енергетичного забезпечення еніоструктур тонкоматеріальних тіл, клітин, тканин, структурно-функціональних одиниць, органів і систем організму
 • незнання шляхів виведення в зовнішнє середовище біопатогенних, неідентичних, неприродних, антидуховних та використаних тілами інформаційно-енергетичних матерій
 • неможливості визначити найкоротші, оптимальні та компенсаторні шляхи виведення використаних тілами та організмом інформаційно-енергетичних матерій у зовнішнє середовище
 • неможливості інформаційно-енергетичного очищення каналів, каналової системи, субсистем, субультрасистем та життєвих інформаційно-енергетичних біоплазм і субстанційнеможливості створити еніотехнології інформаційно-енергетичного очищення тіл й організму людини від біопатогенних, неідентичних, невластивих, неприродних, антидуховних, використаних та інших не характерних для людини і її тіл інформаційно-енергетичних матерій
 • неможливості розробити еніопедагогічні, еніопсихічні, еніоанатомічні, еніопсіанатомічні, еніофізіологічні, еніомедичні та інші еніотехнології розвитку, вдосконалення, корекції й нормалізації будови, форми, структури, архітектоніки та функцій каналів, системи каналів, автономних систем каналів, субсистем і субультрасистем тощо.

Знання еніоанатомії каналів і системи каналів тонкоматеріальних тіл дають змогу здійснювати експертний аналіз, давати експертну оцінку й експертні висновки відомим еніотехнологіям, методам і засобам та створювати нові еніологічні, еніопедагогічні, еніопсихічні, еніоанатомічні, еніопсіанатомічні, еніофізіологічні, еніомедичні, еніодуховні і ПСІ-феноменальні технології виховання, навчання, розвитку, вдосконалення, тренування, лікування, регенерації, реабілітації та рекондиції людини.

Еніоанатомія каналів та каналової системи тонкоматеріальних тіл набагато складніша, ніж усе те, що на сьогодні відомо про канали і каналову систему. Каналова система містить інформацію про людину, її тіла, властивості, особливості, здібності, функції, фізіологічні, психічні, духовні, ПСІ-феноменальні та соціальні можливості, а також інформацію про суспільство, Землю, природу, біосферу, ноосферу, Всесвіт, минуле, теперішнє і майбутнє, земне, космічне і духовне. Тільки при еніоанатомічній нормі у каналах та каналовій системі знаходяться ідентифіковані інформації, мікрочастки, світло, енергії, різнокольорові інформаційно-енергетичні матерії й утворюються універсальна, універсально-специфічні, специфічні та високоспецифічні життєві інформаційно-енергетичні біоплазми і субстанції, які інформаційно-енергетично забезпечують розмноження, ідентичність, духовність, життєздатність, життєдіяльність, ріст, розвиток, вдосконалення, комунікацію, адаптацію, функціонування і різнохарактерні прояви людини, її фізіологічних, психічних, духовних, ПСІ-феноменальних та соціальних можливостей.

Еніоанатомічні знання системи каналів тонкоматеріальних тіл відкривають якісно нові можливості для розуміння того, що означають функції та функціональні можливості системи каналів для людини, що і як потрібно зробити для того, аби людина за посередництвом системи каналів стала всебічною, гармонійною, здоровою, високодуховною і ПСІ-феноменальною.

Каналова система постійно перебуває в стані функціонування, що необхідно для:

 • підтримання відносної стабільності щільності, дифузної напруги і гомеостазу інформаційно-енергетичних матерій
 • безперервного утворення універсальної, універсально-специфічних, специфічних і високо­специфічних життєвих інформаційно-енергетичних біоплазм та субстанцій
 • здійснення внутрішніх та зовнішніх інформаційно-енергетичних взаємообмінів у всіх діапазонах електромагнітного спектра, властивих людині та її тілам
 • безперервного транспортування, розподілу і перерозподілу інформаційно-енергетичних матерій між тілами та їхніми структурами
 • забезпечення інформаційно-енергетичними матеріями тонкоматеріальних тіл та їхніх еніоструктур
 • миттєвого спрямування необхідних інформаційно-енергетичних матерій, біоплазм, субстанцій, інформацій, світла й енергій активно функціонуючим еніоструктурам тонкоматеріальних тіл, клітинам, тканинам, органам і системам організму тощо.

Значення каналової системи вказує на необхідність вивчати і досліджувати її будову, форму, структуру, архітектоніку, топографію, функції, функціональні можливості та еніоанатомічні зміни системи каналів у процесі філогенетичного, онтогенетичного й еволюційного розвитку людини.

Еніоанатомія каналової системи дає необхідні знання для розробки інноваційних еніотехнологій:

 • всебічного, збалансованого, гармонійного й універсального розвитку сушумни, меруданди, іди, пінгали, зіркових, чакрових та оболонкових каналів, меридіанів, біологічно активних точок, анастомозних вузлів з’єднання, системи, субсистем, субультрасистем та автономних систем каналів
 • інформаційно-енергетичного очищення каналової системи, каналів, мікроканалів, біологічно активних точок, анастомозних вузлів з’єднання і сіток субультраканалів
 • оптимізації транспортування, розподілу і перерозподілу інформаційно-енергетичних матерій між еніоструктурами тонкоматеріальних тіл, між тонкоматеріальними тілами, між тонкоматеріальними тілами і фізичним тілом
 • розблокування каналів, анастомозних вузлів з’єднання і біологічно активних точок
 • структурно-функціональної нормалізації каналів і систем каналів
 • поєднання розвитку системи каналів, оболонок, біологічно активних точок, анастомозних вузлів з’єднання, сіток субультраканалів, чакр, тонкоматеріальних тіл, властивостей, особливостей, здібностей, фізіологічних, психічних, духовних, ПСІ-феноменальних і соціальних можливостей людини
 • збереження інформаційно-енергетичної ідентичності та індивідуальності, відносної постійності інформаційно-енергетичного гомеостазу універсальної, універсально-специфічних, специфічних і високоспецифічних життєвих інформаційно-енергетичних біоплазм
 • еніоанатомічного контролю оцінювання, прогнозу, еніоанатомічної діагностики будови, форми, структури, архітектоніки, топографії, функцій та функціональних можливостей каналової системи, каналових субсистем, субультрасистем, автономних каналових систем, каналів, мікроканалів, біологічно активних точок, анастомозних вузлів з’єднання, сіток субультраканалів та інших каналових структур
 • профілактики виникнення інформаційно-енергетичного перевантаження, забруднення, інформаційно-енергетичних блокад, збільшеної концентрації біопатогенних, неідентичних, неприродних, нехарактерних й антидуховних інформаційно-енергетичних матерій у каналовій системі та в її структурах
 • нормалізації функціональної недостатності, структурних і топографічних порушень, патологій, структурно-функціональної невідповідності між автономними каналовими системами, окремими каналами і їхніми структурами
 • рефлексотерапевтичного лікування, регенерації, реабілітації та рекондиції людини
 • еніопедагогічного, еніодуховного, еніопсихічного, еніоанатомічного, еніофізіологічного, еніо­медичного, еніосоціального виховання, навчання, розвитку, вдосконалення, тренування, лікування, регенерації, реабілітації і рекондиції людини тощо.

Без об’єктивних еніоанатомічних знань каналової системи неможливий всебічний, збалансований, гармонійний та універсальний розвиток тонкоматеріальних тіл, подальший розвиток рефлексотерапії, неможлива поява нових високоефективних інформаційних технологій рефлексотерапії та еніорефлексотерапії, неможливий духовний, ПСІ-феноменальний та Божественний розвиток людини, неможливе утримання доброго стану здоров’я, досягнення довголіття, неможлива високоефективна соціальна реалізація властивостей, особливостей, здібностей, фізіологічних, психічних, духовних, ПСІ-феноменальних, соціальних можливостей людини тощо.

Підручник «Еніоанатомія системи каналів тонкоматеріальних тіл людини» є значним інформаційним внеском для того, щоб «Еніоанатомія тонкоматеріальних тіл людини» стала науковою і навчальною дисципліною усіх ступенів навчання, особливо під час навчання, виховання, підготовки і перепідготовки педагогів, психологів, вихователів, тренерів, лікарів, фізіотерапевтів, рефлексологів, рефлексотерапевтів, реабілітологів, валеологів, еніоанатомів, еніофізіологів, еніопсихологів, еніопедагогів, цілителів, еніоцілителів, еніопсіфеноменальних й еніодуховних цілителів, еніотерапевтів, соціологів, теологів та багатьох інших спеціалістів, які працюють з людьми.

Знання еніоанатомії системи каналів мають бути складовою частиною еніопедагогіки, еніо­психології, еніофізіології, еніомедицини, інформаційної медицини, ПСІ-феноменальної медицини, еніопсихічної, еніоанатомічної, еніопсіанатомічної, еніорефлекторної терапії, різних еніотерапевтичних технологій та еніологічних дисциплін про людину.

Третій том підручника «Еніоанатомія системи каналів тонкоматеріальних тіл людини» містить 30 глав, які вміщують 431 еніоанатомічну тему системи каналів, 57 кольорових малюнків.

Тритомний підручник з еніоанатомії – «Еніоанатомія тонкоматеріальних тіл людини», «Еніоанатомія чакр» і «Еніоанатомія системи каналів тонкоматеріальних тіл людини» – є вагомою підставою для визнання еніоанатомії новою наукою про людину і новою навчальною дисципліною для університетів.

Eniopsianatomický vývoj jemnohmotných těl člověka
Eniopsianatomický vývoj jemnohmotných těl člověka Image

У монографії обґрунтовано необхідність вивчення еніоанатомії людини та розвитку її тонкоматеріальних тіл; описано еніопсіанатомічну технологію, алгоритм, стадії і послідовність розвитку тонкоматеріальних тіл та їхніх структур; еніопсіанатомічну технологію виконання вправ, спрямованих на тренування і розвиток тонкоматеріальних тіл; еніопсіанаптомічні технології розвитку каналової системи, оболонкових каналів, зовнішніх та внутрішніх оболонок тонкоматеріальних тіл, сушумни, меруданди, іди, пінгали, зіркових каналів, меридіанів, біологічно активних точок, чакрової системи, чакрових конусів, чакрових пелюсток, окремих чакр, кундаліні-шакті; чакрову еніотерапію в процесі розвитку тонкоматеріальних тіл, а також еніопсіанатомічні технології тренування і розвитку еніоклітин, еніотканин, еніоорганів, еніоскелета, еніом’язів, еніотравної, еніодихальної, еніосечовидільної, жіночої еніостатевої, чоловічої еніостатевої, еніосерцево-судинної, еніолімфатичної, еніоендокринної, еніонервової, еніосенсорної та еніоімунної систем тонкоматеріальних тіл та їхніх еніоорганів.

Монографія призначена для еніопедагогів, еніопсихологів, еніотерапевтів, рефлексотерапевтів, валеологів, реабілітологів, лікарів усіх фахів, вихователів, тренерів, студентів, а також тих, хто вивчає еніоанатомію, еніомедицину, інформаційну медицину, ПСІ-феноменальну медицину, духовну медицину, різні еніотерапевтичні технології, розвиває тонкоматеріальні тіла, інтелект, духовність, ПСІ-феноменальні здібності та застосовує у своїй педагогічній, виховній, психічній, лікувальній практиці еніопсіанатомічні технології нормалізації, тренування і розвитку тонкоматеріальних тіл людини.

Монографія «Еніоанатомічний розвиток тонкоматеріальних тіл людини» є логічним продовженням 15 монографій, трьох підручників, одного навчально-методичного посібника та понад 210 наукових статей з еніоанатомії тонкоматеріальних тіл людини. У монографії всебічно обґрунтовано необхідність вивчення еніоанатомії людини та розвитку її тонкоматеріальних тіл, описано еніопсіанатомічну технологію нормалізації, тренування і розвитку тонкоматеріальних тіл та їхніх структур, а також технологію виконання еніопсіанатомічних вправ, спрямованих на розвиток тонкоматеріальних тіл людини.

У світовій літературі не висвітлено необхідність розвитку тонкоматеріальних тіл, не вказано алгоритму їх розвитку, немає також інформації про еніоанатомічні, еніопсіанатомічні, еніопедагогічні, еніопсихічні, ПСІ-феноменальні, еніодуховні та інші еніологічні технології розвитку тонкоматеріальних тіл людини. Постає запитання: чому ж первинна тонкоматеріальна суть людини не покладена в основу її виховання, навчання, тренування, розвитку і лікування? Попри те, що впродовж семи тисячоліть людство дискутувало про тонкоматеріальну суть людини, знало, що людина має тонкоматеріальні тіла, та все-таки не змогло описати анатомію й еніоанатомію тонкоматеріальних тіл людини. Незнання еніоанатомії тонкоматеріальних тіл і є головною причиною, котра унеможливила визнання еніоанатомії людини науковою і навчальною дисципліною, як наслідок – не розроблено ефективних технологій розвитку тонкоматеріальних тіл і немає еніоанатомії в теорії і практиці педагогіки, психології, медицини, соціології та в інших аспектах життя людини. Сьогодні вже описано еніоанатомію тонкоматеріальних тіл, створено її термінологічну номенклатуру, розроблено еніоанатомічні та еніопсіанатомічні технології розвитку тонкоматеріальних тіл. І що важливо, є практичний досвід використання еніоанатомії та еніопсіанатомічних технологій у вихованні, навчанні, тренуванні, розвитку і лікуванні людей. Залишився тільки останній крок – визнання еніоанатомії тонкоматеріальних тіл науковою і навчальною дисципліною та подальше її впровадження в теорію і практику педагогіки, психології, медицини, професійного спорту та інших видів діяльності людини. Це буде велика праця багатьох еніоспеціалістів, особливу увагу в ній треба звернути на навчальний процес вивчення еніоанатомії тонкоматеріальних тіл і практику еніопсіанатомічного розвитку тонкоматеріальних тіл майбутніх еніотерапевтів, еніопсихологів, еніопедагогів, еніотренерів, еніомедичних спеціалістів різного фаху. Чи потрібно все це розпочинати? Так, це надзвичайно важливо тому, що еніоанатомія і еніопсіанатомічні технології розвитку тонкоматеріальних тіл створюють основу для еніопедагогіки, еніопсихології, еніомедицини й еніодуховного розвитку людини. А тонкоматеріальні тіла мають в собі інформацію про філогенез й онтогенез людини, інформаційно поєднують їх, а також людину теперішню, минулу і майбутню. Розвиток людини відбувається на інтегральній інформаційно-енергетичній основі людського, земного, космічного і духовного походження минулого, теперішнього і майбутнього, яка міститься в тонкоматеріальних тілах. Відповідно до інтегральної голографічної матриці внутрішніх частин тонкоматеріальних тіл здійснюється морфогенез фізичного тіла, тонкоматеріальні тіла і фізичне тіло перебувають в безперервному симбіозі. Кожне тонкоматеріальне тіло, особливо вічні тіла, мають повну інформацію про людину та інформаційно-енергетично зумовлюють розвиток людини, а всі тонкоматеріальні тіла взаємозумовлюють свій розвиток і розвиток усіх властивостей, особливостей, здібностей, фізіологічних, психічних, ПСІ-феноменальних, духовних і соціальних можливостей людини. 

Більш як двадцятирічний досвід розвитку тонкоматеріальних тіл людини свідчить про те, що процес розвитку тіл трансформується в універсальну технологію виховання, навчання і лікування людей. Фактично неможливо розділити виховний, навчальний і терапевтичний напрями у процесі еніопсіанатомічного розвитку тонкоматеріальних тіл. Під час навчання і виховання за допомогою анатомічних й еніопсіанатомічних технологій людина починає мислити про тонкоматеріальні тіла, які реагують на її мислення пасивним розвитком, тіла повільно розвиваються, а розвинені тонкоматеріальні тіла є ознакою доброго стану здоров’я, при цьому посилюються захисні функції не тільки тіл, але й організму, імунна система отримує нові можливості вдосконалювати свої функції. Так виникає терапевтичний ефект незалежно від свідомості людини, яка розвиває свої тонкоматеріальні тіла. Активний еніоанатомічний й еніопсіанатомічний розвиток тонкоматеріальних тіл супроводжується їх всебічним розвитком, тіла починають функціонувати у вищих частотних діапазонах електромагнітного спектра і поглинати інформації, енергії, світло, інформаційно-енергетичні субстанції та біоплазми високих частот виховного, навчального, лікувального, духовного та ПСІ-феноменального змісту, виникає інтегральний виховний, навчальний, розвивальний і лікувальний ефект. Людина мала б навчитися використовувати такі можливості навіть за відсутності в університетах, інститутах та школах вивчення еніоанатомії тонкоматеріальних тіл, еніоанатомічних, еніопсіанатомічних, еніопедагогічних, еніопсихічних, ПСІ-феноменальних й еніодуховних технологій розвитку тонкоматеріальних тіл та відсутності практичних еніоанатомічних й еніопсіанатомічних занять і тренувань, спрямованих на нормалізацію, розвиток і вдосконалення тонкоматеріальних тіл.

Що робити людині, коли немає навчання еніоанатомії та практичних занять і тренування еніоанатомічними й еніопсіанатомічними технологіями розвитку тонкоматеріальних тіл? Спочатку треба самостійно вивчити еніоанатомію тонкоматеріальних тіл, основи еніології, еніопедагогіки, еніопсихології, еніоанатомічні та еніопсіанатомічні технології розвитку тонкоматеріальних тіл, знайти відповідні школи, де проводять заняття і тренування, наближені своїм змістом до розвитку тонкоматеріальних тіл. Відтак практично оволодіти початковими стадіями розвитку тонкоматеріальних тіл, з набуттям практичного досвіду й еніоанатомічних знань вносити у відомі технології розвитку тіл еніоанатомічний та еніопсіанатомічний зміст.

У монографії висвітлені 5 стадій еніоанатомічних та еніопсіанатомічних технологій розвитку тонкоматеріальних тіл: стадія створення умов для еніопсіанатомічного розвитку тонкоматеріальних тіл і їхніх еніоструктур; стадія налаштування еніопсихіки на еніопсіанатомічне тренування; стадія встановлення інформаційно-енергетичного контакту зі своїми тонкоматеріальними тілами та їхніми еніоструктурами; стадія тренування тонкоматеріальних тіл та їхніх еніоструктур; стадія завершення еніопсіанатомічного тренування. Ці 5 стадій створюють цілісну структуру еніопсіанатомічного заняття і тренування, взаємодоповнюють одна одну, щоб досягнути позитивного успіху, потрібно дотримуватися послідовності виконання змісту стадій. Кожна стадія має відповідні ступені і кожен ступінь вимагає використання більшості еніопсіанатомічних методик тренування. Зміст і послідовність використання еніопсіанатомічних методик кожної стадії може бути змінений залежно від індивідуальних особливостей учня, його анатомічних знань, міри володіння еніопсіанатомічними технологіями, еніопсихічної підготовки до еніопсіанатомічного тренування, стану здоров’я, розвитку тонкоматеріальних тіл, завдань та мети еніопсіанатомічного тренування. Зрозуміло, що під керівництвом досвідченого еніопедагога, еніопсихолога чи еніотерапевта, який професійно володіє еніоанатомічними знаннями, еніоанатомічними, еніопсіанатомічними, еніопедагогічними, еніопсихічними, ПСІ-феноменальними й еніодуховними технологіями розвитку тонкоматеріальних тіл, буде набагато легше пізнати еніоанатомію, різноманітні еніотехнології розвитку тонкоматеріальних тіл та проводити еніопсіанатомічні заняття і тренування, спрямовані на нормалізацію, розвиток і вдосконалення тонкоматеріальних тіл людини.

Практична реалізація навчання еніоанатомії, еніоанатомічного й еніопсіанатомічного розвитку тонкоматеріальних тіл не вимагає великих капіталовкладень, потрібне звичайне екологічно та інформаційно-енергетично чисте навчальне приміщення, яке необхідно наповнити відповідним еніоанатомічним змістом, і високопрофесійний еніоспеціаліст. При цьому суспільство отримує здорову, виховану, високоінтелектуальну, духовну, гармонійно розвинену, моральну, ініціативну, комунікабельну та соціально активну особистість.

Хто може розвивати тонкоматеріальні тіла? Усі. Здорові та хворі, діти та люди похилого віку різної статі, різних віросповідань. Чим раніше почати розвиток тонкоматеріальних тіл, тим швидше людина досягає своєї максимальної самореалізації. Довготривалий розвиток тонкоматеріальних тіл сповільнює процес старіння. Розвиток тонкоматеріальних тіл у похилому віці загальмовує вікові дегенеративно-деструктивні зміни фізичного тіла, що суттєво поліпшує психоемоційний стан, комунікативність і соціальну активність літніх людей. Еніопсіанатомічна технологія розвитку тонкоматеріальних тіл уможливлює їх розвиток у пренатальному періоді. Виникають фантастичні можливості виховання, навчання, тренування і розвитку плоду. Про розвиток тонкоматеріальних тіл плоду у пренатальному періоді нічого не відомо, немає жодної інформації, жодного практичного досвіду і невідомі позитивні чи негативні наслідки для онтогенетичного розвитку людини. Те, що відомо про еніопсіанатомічні технології розвитку тонкоматеріальних тіл, дозволяє стверджувати про значну перевагу позитивного значення початку розвитку тонкоматеріальних тіл у пренатальному періоді для онтогенезу людини. Розвиток тонкоматеріальних тіл у молодому віці пришвидшує інтелектуальний, ментальний, моральний, етичний, естетичний, духовний, ПСІ-феноменальний та гармонійний розвиток людини. Молода людина фізично, психічно, духовно і соціально швидше стає зрілою, її соціалізація всебічна, безконфліктна, пришвидшена, зі широким оптимальним міжлюдським спілкуванням. Усе це дає змогу молодій людині стати висококонкурентною в реалізації своїх здібностей та реалізувати свої можливості максимально.

Без ґрунтовних знань еніоанатомії та різних еніотехнологій розвитку тонкоматеріальних тіл неможливо досягнути всебічного, особливо універсального розвитку тонкоматеріальних тіл, високодуховного і ПСІ-феноменального розвитку людини, значного сповільнення процесів старіння та уникнути хвороб, болю і страждань.

Ця монографія з інших позицій висвітлює значення класичної анатомії та еніоанатомії тонкоматеріальних тіл людини. Анатомічні знання стають щоденною потребою у вихованні, навчанні, тренуванні, розвитку і лікуванні людини. Фактично еніоанатомія і класична анатомія стають життєдайними, життєво необхідними, по-новому ширше і глибше можуть використовуватися педагогікою, психологією, фізіологією, професійним спортом, валеологією, медициною, філософією, соціологією та іншими дисциплінами про людину. Еніоанатомія тонкоматеріальних тіл, еніоанатомічні та еніопсіанатомічні технології створюють основу еніомедицини, інформаційної медицини, ПСІ-феноменальної медицини, духовної медицини та інших напрямів нетрадиційної медицини. Усі ці нові напрями медицини будуть невід’ємними від педагогіки, психології, духовного виховання, різноманітних тренувань та гармонійного розвитку людини. Буде досягнуте всебічне поєднання виховання, навчання, тренування, розвитку, лікування, регенерації і реабілітації людини.

Стає зрозуміло, що еніоанатомія тонкоматеріальних тіл, еніоанатомічні, еніопсіанатомічні, еніопедагогічні, еніопсихічні, еніомедичні та інші еніологічні технології виховання, навчання, тренування, розвитку і лікування необхідно впроваджувати в навчальні процеси університетів, інститутів і шкіл усіх рівнів та в теорію і практику педагогіки, психології, медицини, професійного спорту та у професійну діяльність людини за межами функціональних можливостей.

Двадцята книга «Еніопсіанатомічний розвиток тонкоматеріальних тіл людини» містить 8 глав, які вміщують 242 еніоанатомічні теми еніопсіанатомічної технології розвитку тонкоматеріальних тіл людини.

Монографія – книга 20, дає змогу вивчати еніопсіанатомічну технологію розвитку тонкоматеріальних тіл, зрозуміти значення технології, бачити перспективу і практичне застосування еніопсіанатомічних вправ для нормалізації, тренування і розвитку тонкоматеріальних тіл та їхніх структур. Розвиток тонкоматеріальних тіл еніопсіанатомічними технологіями значно розширює застосування в педагогіці, психології і медицині знань класичної анатомії та еніоанатомії людини. Ефективне використання еніопсіанатомічних технологій вимагає від еніопедагога, еніопсихолога, еніотерапевта, еніовалеогола, еніореабілітолога, лікаря-еніопсихолога та інших фахівців високопрофесійного володіння анатомічними, еніоанатомічними, еніопедагогічними, еніопсихічними та еніологічними знаннями. В основі кожної еніопсіанатомічної вправи лежить анатомія відповідної еніоклітини, еніотканини, еніооргана, еніоструктури, еніосистеми тонкоматеріальних тіл людини. Еніопсіанатомічна вправа виконується психоментальними, ПСІ-феноменальними, медитативними, релаксаційними, концентраційними, голографічними уявами, візуалізаційними, екстрасенсорними, пранаяма-техніками та іншими психічними техніками, які застосовуються переважно одночасно. Без знання анатомії та еніоанатомії людини жоден еніоспеціаліст чи учень не може розпочати еніоанатомічної нормалізації, тренування та розвитку. Анатомічні знання повинні бути засвоєні так, щоб у процесі еніоанатомічної нормалізації, тренування і розвитку вони використовувались всебічно, комплексно, легко, впевнено, точно та інтегрально з різноманітними еніопсіанатомічними, психоментальними, ПСІ-феноменальними та іншими технологіями відповідно до рівнів розвитку (всебічного, збалансованого, гармонійного чи універсального) тонкоматеріальних тіл. Вивчення анатомії, еніоанатомії, еніопсіанатомічних технологій, еніопедагогіки, еніопсихології, еніомедицини, еніології та систематичні візуальні спостереження бальзамованих органів людини, анатомічних малюнків, віртуальних, томографічних і 3D-зображень органів та інших анатомічних й еніоанатомічних зображень стають щоденним обов’язком для еніоспеціалістів, які проводитимуть з учнями еніопсіанатомічні заняття і тренування. Супроводжуючим ефектом еніопсіанатомічних занять, тренувань і розвитку завжди є всебічно розвинені тонкоматеріальні тіла, добрий стан здоров’я, високоінтелектуальний, духовний, ПСІ-феноменальний і гармонійний розвиток людини. Еніопсіанатомічні заняття і тренування можуть проводитися з хворими, при цьому відбувається не тільки розвиток тонкоматеріальних тіл, але й оздоровлення. Тому процес еніопсіанатомічного розвитку людини є безперервним і може відбуватися в будь-якому віці, за будь-якого рівня розвитку людини і стану її здоров’я. Технології розвитку тонкоматеріальних тіл уможливлюють поєднання процесів виховання, навчання і лікування. Такі інтегральні процеси є інноваційними і висвітлюють на новому рівні значення анатомії та еніоанатомії людини. Це зумовлює необхідність впровадження еніоанатомії тонкоматеріальних тіл людини, еніопсіанатомічних технологій розвитку людини в навчальні процеси університетів, інститутів та шкіл усіх рівнів, а також у теорію і практику педагогіки, психології, медицини, професійного спорту і тих видів діяльності, які вимагають підвищеної фізичної, психічної, ментальної і духовної підготовки людини.

Зміст монографії «Еніопсіанатомічний розвиток тонкоматеріальних тіл людини» є ще одним вагомим аргументом для визнання еніоанатомії новою наукою про людину і новою навчальною дисципліною для університетів.

PSI-fenomenální vývoj člověka
PSI-fenomenální vývoj člověka Image

Enioanatomické a eniopsianatomické techologie PSI-fenomenálního vývoje člověka jsou inovativní.

Monografie odhaluje biblické a enioanatomické základy PSI-fenomenálních schopností člověka; popisuje podmínky pro vývoj PSI-fenomenálních schopností, požadavky na člověka při vývoji jeho PSI-fenomenálních schopností a enioanatomické a eniopsianatomické technologie vývoje 41 PSI-fenomenálních schopností. Zvláštní pozornost by měla být věnována enioanatomickým a eniopsianatomickým technologiím PSI-fenomenální léčby.

Tato monografie je určena enioodborníkům, pedagogům, psychologům, lékařům, valeologům, fyzioterapeutům, reabilitologům, vychovatelům, trenérům, studentům všech oborů, stejně jako těm, kteří studují eniologii, enioanatomii, eniomedicínu, informační medicínu, PSI-fenomenální medicínu, duchovní medicínu, eniopedagogiku, eniopsychologii, PSI-fenomenální schopnosti člověka, různé eniotechnologie, vyvíjejí jemnohmotná těla, intelekt, duchovnost, PSI-fenomenální schopnosti a používají ve své činnosti anatomické, enioanatomické, eniopsianatomické, eniopedagogické, eniopsychické, PSI-fenomenální, eniodůchovní a jiné  eniotechnologie výchovy, výuky, tréninku, léčby, regenerace, rehabilitace, rekonvalescence a rekondice člověka.

Monografie PSI-fenomenální vývoj člověka se zakládá na enioanatomických znalostech jemnohmotných těl a je logickým pokračováním 16 monografií, tří učebnic, jedné učební metodické pomůcky pro studium enioanatomie. Enioanatomie jemnohmotných těl poskytuje nové možnosti pro zpracování enioanatomických, eniopsianatomických, eniopsychických, eniopedagogických a PSI-fenomenálních technologií vývoje PSI-fenomenálních schopností člověka. Tyto technologie podporují cílený, kontrolovaný, řízený, koordinovaný, předvídatelný a spolehlivý PSI-fenomenální vývoj člověka. V monografii enioanatomicky zdůvodněny enioanatomické a eniopsianatomické technologie vývoje PSI-fenomenálních schopností člověka. Bez komplexních enioanatomických znalostí není možné zahájit propracování inovačních eniopsianatomických technologií PSI-fenomenálního vývoje člověka, správně používat enionatomická a eniopsianatomická cvičení, stejně jako účelný eniopsianatomický trénink, vývoj a zdokonalování PSI-fenomenálních schopností. Základem jakékoliv PSI-fenomenální schopnosti člověka jsou informačně-energetické možnosti plně vyvinutých jemnohmotných těl, jejich příslušných eniostruktur, zejména čaker, vnějších obalů, kanálů, eniomozků, enioanalyzátorů v jednotě s mozkem a analyzátory fyzického těla. PSI-fenomenální vývoj člověka vyžaduje spojování znalostí eniologie, eniopsychologie, eniopedagogiky, anatomie, enioanatomie, enio- a PSI-fenomenálnosti člověka. Dosažení této kombinace nebude snadné, ale je to správný směr vysoce intelektuální, duchovní a PSI-fenomenální výchovy, výuky, tréninku a vývoje člověka.

Ve světové literatuře nenájdete žádné informace o eniopedagogických, eniopsychických, enioanatomických, eniopsianatomických, enioduchovních a dalších eniotechnologiích PSI- fenomenální výchovy, výuky, tréninku a vývoje osobnosti. Současně ale existuje dostatek informací o různých technologiích vývoje PSI-fenomenálních schopností člověka. Všechny tyto technologie mají společnou nevýhodu – nedostatek znalostí o enioanatomii jemnohmotých těl člověka. V průběhu tisíciletí se lidé snažili dosáhnout PSI-fenomenálního vývoje. Dnes se všechny duchovní školy světa snaží dosáhnout vysoce duchovního, všestranného a integrálního vývoje PSI-fenomenálních schopností člověka, miliony lidí samostatně po celý život rozvíjejí svou duchovnost, své PSI-fenomenální schopností a požadovaného integrálního harmonického a duchovního vývoje PSI-fenomenálních schopností nedosahují. Proč? Pravděpodobně proto, že technologie PSI-fenomenálního vývoje nezohledňují primární subtilní podstatu člověka a skutečnost, že člověk je biofyzikálním informačně-energetickým kosmicko-pozemským hologramem, který se skládá z jemnohmotných těl a fyzického těla. Jemnohmotná těla vytvářejí integrální holografickou matici morfogenetického vývoje fyzického těla, informativně spojují fylogenetický, ontogenetický a evoluční vývoj člověka, obsahují ve svých eniostrukturách veškeré informace o člověku, jeho těle, vlastnostech, zvláštnostech, schopnostech, fyziologické, psychické, duchovní, PSI-fenomenální, sociální a další možnosti. Je zřejmé, že přiblížit se ke všestrannému duchovnímu a PSI-fenomenálnímu vývoji člověka je možné prostřednictvím vyvinutých jemnohmotných těl, anatomických, enioanatomických, eniopsianatomických a dalších eniotechnologií.

Před zahájením vývoje PSI-fenomenálních schopností člověka musí eniospecialisté studovat eniologii, eniopsychologii, enioanatomii, eniopsychické, eniopedagogické, enioanatomické, eniopsianatomické technologie vývoje jemnohmotných těl, inteligenci, duchovnost a PSI-fenomenální schopnosti člověka a musejí dosáhnout příslušné úrovně vývoje svých vlastních jemnohmotných těl. Teprve poté eniospecialisté budou moci účinně rozvíjet jemnohmotná těla, inteligenci, duchovnost a PSI-fenomenální schopnosti žáků.

Kdo může vyvinout své PSI-fenomenální schopnosti? Všichni, kteří důkladně vyvinuli jemnohmotná těla a ti, kteří rozvíjejí svá jemnohmotná těla. Kdy začít vývoj PSI-fenomenálních schopností? Čím dříve, tím lépe, nejlépe ve věku 3-7 let, pod vedením zkušeného enioodborníka. Eniopsianatomické a jiné eniotechnologie pro vývoj PSI-fenomenálních schopností dětí by měly umožnit současný vývoj jemnohmotných těl, inteligence, duchovnosti a PSI-fenomenálních schopností s převládajícím všestranným vývojem jemnohmotných těl. Bez ohledu na věk, kdy člověk začíná svůj PSI-fenomenální vývoj, musí ho začít s vývojem jemnohmotných těl, inteligence a duchovnosti, se studiem eniologie, enioanatomie, eniopsychologie, eniopedagogiky a dalších eniodisciplín pod vedením eniospecialisty. Teprve potom bude vytvořena energonformační, intelektuální a duchovní základna pro začátek efektivního vývoje PSI-fenomenálních schopností. Navrhovaný algoritmus PSI-fenomenálního vývoje člověka znemožňuje:

 • strukturální a funkční poruchy jemnohmotných těl, fyzického těla, psychiky, oslabení zdraví, imunity, jakékoliv mutace a nemoci
 • negativní změny informačně-energetické identity každého jemnohmotného těla
 • antisociální, antiduchovní, nemorální, neetické, násilné, agresivní a kriminální chování člověka
 • chaotický, neuspořádaný, nedisciplinovaný, bezcílný, bezperspektivní, bezohledný a beznadějný lidský život
 • přeorientování lidského vědomí na antiduchovní, antilidské, nemorální, antisociální a na jiné podobné hodnoty
 • zpomalení progresivního evolučního vývoje člověka, jeho vlastností, rysů, schopností, fyziologických, psychických a sociálních možností
 • orientaci člověka na antiduchovní vývoj, na užívání alkoholu, omamných látek atd.

S rozvojem PSI-fenomenálních schopností osoby současně dochází k:

 • vysoce specifickému komplexnímu vývoji jemnohmotných těl, jejich eniostruktur, zejména čaker, vnějších obalů, kanálů, eniomozků, enioanalyzátorů, eniokůry, eniokorových center a také mozku a analyzátorů fyzického těla
 • tvorbě a akumulaci vysoce specifických vitálních energoinformačních bioplazem v sítích subultrakanálů sušumny, merudandy, idy, pinhaly, hvězdných kanálů, meridiánů, hlavních čaker a dalších eniostruktur. Vysoce specifické vitalní energoinformační bioplazmy předurčují vývoj, projev a praktické využití PSI-fenomenálních schopností člověka
 • vyváženému a přesně koordinovanému fungování holografických integrací jemnohmotných těl
 • zrychlení intelektuálního a duchovního vývoje člověka
 • rozvoji nadsenzivního životního pocitu , rozšiřování světonázoru a dokonalosti lidského chápání světa
 • komplexnímu poznání člověka ve všech jeho dimenzích
 • projev skrytých, individuálních, vysoce specifických, vzácných, nových a mimořádných lidských možností
 • aktivaci vysoce kvalitní odborné, vědecké, duchovní, sociální a jiné činnosti
 • přeorientování vědomí na dodržování aktivního zdravého životního stylu ve všech jeho aspektech a oblastech a podobně.

Monografie zvýrazňuje algoritmus, pět fází eniopsianatomického tréninku a vývoje PSI-fenomenálních schopností. Fáze tvoří složitou víceúrovňovou eniopsianatomickou technologickou integritu tréninku a vývoje PSI-fenomenálních schopností člověka. Popisuje enioanatomický, eniopsianatomický a eniopsychický trénink a vývoj 41 PSI-fenomenální schopností člověka. Na jejich základě je snadné vytvořit nové eniopsianatomické technologie pro trénink a vývoj jakékoli PSI-fenomenální schopností, která není popsána v monografii.

Enioanatomické a eniopsianatomické technologie tréninku a vývoje PSI-fenomenálních schopností z nových pozic ukazují význam klasické anatomie a enioanatomie jemnohmotných těl, rozšiřují využití anatomických poznatků v PSI-fenomenálním vývoji člověka, zejména ve vývoji nestejnorodých PSI-fenomenálních schopností enioanatomické a eniopsianatomické léčby. Pro enioanatomickou a eniopsianatomickou léčbu, regeneraci, rehabilitaci a rekondici člověka se otevírají kvalitativně nové možnosti. Enioanatomické a eniopsianatomické terapeutické technologie lze považovat za univerzální, protože se používají k léčbě jakýchkoli onemocnění na makro-, mikro-, ultra- a subultrastrukturálních anatomických a enionanatomických úrovních pacientů v jakémkoli věku a neexistují žádné kontraindikace proti těmto technologiím. Tyto technologie se používají ve formě holografických enioanatomických a eniopsianatomických aplikací lidských těl nebo implantací do těl a jejich eniostruktur enioanatomických a eniopsianatomických terapeutických hologramů. Anatomické a enioanatomické znalosti se stávají každodenní potřebou PSI-fenomenální výchovy, výuky, tréninku, vývoje, léčby, regenerace, rehabilitace a rekondice člověka. Enioanatomie a klasická anatomie se stávají životodárnými, životně důležitými,
základem integrálních enioanatomických, eniopsianatomických, eniopsychických, eniopedagogických, PSI-fenomenálních technologií výchovy, výuky, tréninku, vývoje a léčby a povinnými složkami inovativních technologií, metod a prostředků medicíny, valeologie, fyziologie, psychologie, pedagogiky, sociologie, profesionálního sportu, eniologie a jiných disciplín o člověku. Enioanatomie jemnohmotných těl, enioanatomické a eniopsychoanatomické technologie tvoří základ praktické eniomedicíny, informační medicíny, PSI-fenomenální medicíny, duchovní medicíny, eniopsychické terapie a rozšiřují možnosti rehabilitace, regenerace a rekondice člověka. Enioanatomické a eniopsianatomické technologie spojují PSI-fenomenální vývoj člověka s všestrannou a harmonickou výchovou, výukou, tréninkem, vývojem a léčbou.

Většina lidí rozvíjí své PSI-fenomenální schopnosti v nestátních rozmanitých duchovních školách a krátkodobých seminářích nebo samostatně. Dnes neexistuje veřejná poptávka po profesionálním využití PSI – fenomenálně vyvinutých lidí. Proto nejsou žádné státní programy PSI – fenomenálního vývoje člověka. Člověk se vždy snažil o své zdokonalení a PSI-fenomenální vývoj. PSI-fenomenálně vyvinutá osoba je zdravým, intelektuálním, duchovním, čestným, pracovitým, disciplinovaným, aktivním, vytrvalým, cílevědomým, klidným, přátelským a moudrým člověkem. PSI-fenomenálně vyvinuté osoby jsou schopny rychle a správně řešit řadu složitých problémů. Všestranně PSI – fenomenálně vyvinuté osoby mohou být oprávněně považovány za majetek národa a příklad vývoje osobnosti. Ti lidé, kteří na vysoké profesionální úrovni ovládaji enioanatomické, eniopsianatomické, eniobuněčné, eniomolekulární terapeutické tecnologie, a také čakrovou, kundalini šakti enioterapii, telekinetické, eniopsychické, PSI-fenomenální, enioreflexoterapeutické, eniofyzioterapetické, enioduchovní a jiné enioterapeutické technologie léčitelství, mají zvláštní význam pro společnost. Enioterapeuti, eniolékaři, eniopsychoterapeuti nebo kterýkoli enioodborník musí ovládat enioterapeutické technologie, mít dobře vyvinutá jemnohmotná těla a odpovídající PSI- fenomenální schopnosti, odborně znát základy medicíny, eniomedicíny, psychologie, eniopsychologie, enoioanatomie a další eniologické disciplíny o člověku. Takoví enioodborníci spojují v sobě plně vyvinutá jemnohmotná těla, vysoce intelektuální, duchovní a PSI-fenomenální vývoj, znalosti medicíny, enioanatomické, eniopsianatomické, PSI-fenomenální a jiné enioterapeutické technologie. Pouze se státní a sociální podporou je možné výchovat, naučit a připravit potřebné množství vysoce kvalifikovaných enioodborníků různých oborů s PSI-fenomenálním vývojem, kteří by organizovali a uskutečňovali odbornou výchovu, výuku, trénink a vývoj PSI-fenomenálních schopností lidí všech věkových skupin.

Je žádoucí, aby enioanatomie, enioanatomické, eniopsianatomické, eniopedagogické, eniopsychické, eniofyziologické, eniolékařské, PSI-fenomenální, enioduchovní a další eniotechnologie byly v učebních osnovách univerzit a škol různých úrovní.

Dvacátá první kniha PSI-fenomenální vývoj člověka obsahuje 6 kapitol, které odhalují více než 122 témata enioanatomických a eniopsianatomických technologií vývoje 41 PSI-fenomenální schopností člověka, a má následující strukturu:

Slovo autora a předmluva

 • základy PSI – fenomenálních schopností člověka – biblické a enioanatomické základy PSI – fenomenálních schopností člověka
 • podmínky a požadavky na vývoj PSI-fenomenálních schopností člověka – co potřebuje vědět a být schopen člověk, aby zahájil svůj PSI-fenomenální rozvoj; podmínky vývoje PSI-fenomenálních schopností; požadavky na člověka v rozvoji jeho PSI-fenomenálních schopností
 • eniopsianatomické technologie vývoje PSI-fenomenálních schopností – fáze vývoje PSI-fenomenálních schopností (základní (přípravná) fáze vývoje PSI-fenomenálních schopností, fáze prvních projevů PSI-fenomenálních schopností, fáze účelového vývoje PSI-fenomenálních schopností, fáze individuálního zdokonalování PSI-fenomenálních schopností, fáze celoživotního profesionálního využití PSI-fenomenálních schopností ).
 • eniopsianatomický vývoj PSI-fenomenálních schopností člověka – algoritmus vývoje PSI-fenomenálních schopností člověka; fáze eniopsianatomického vývoje PSI-fenomenálních schopností člověka (fáze vytvoření podmínek pro trénink a vývoj PSI- fenomenálních schopností, fáze naladění na trénink a vývoj PSI-fenomenálních schopností, fáze navázání energoinformačního kontaktu s jemnohmotnými těly, fáze tréninku a vývoje PSI-fenomenálních schopností, fáze dokončení tréninku a vývoje PSI-fenomenálních schopností)
 • eniopsianatomické technologie vývoje PSI-fenomenálních schopností člověka – vývoj PSI-fenomenálního mymosmyslového stavu vědomí, PSI-fenomenální inteligence, PSI-fenomenální paměti, PSI-fenomenální eniointeligence, PSI-fenomenální intuice, všeobecné extrasenzorické citlivosti, identifikace a diferenciace pásem elektromagnetického spektra, citlivosti mozku, informačně-energetické empatie, citlivosti jemnohmotných těl člověka, komunikace lidského vědomí s jemnohmotnými těly, biolokace, PSI-fenomenálního vidění (jasnoviděni), PSI-fenomenálního vidění aury, PSI-fenomenálního sluchu (jasnoslyšení), PSI-fenomenální koordinace, PSI-fenomenálního čichu (jasnočichu), PSI-fenomenální chutě (jasnochutě), PSI-fenomenální kožní citlivosti, PSI-fenomenálního kožního vidění (dermovidění), PSI-fenomenální mimotělesné projekce, PSI-fenomenálních znalostí (jasnoznalosti), PSI-fenomenální schopnosti získat apriorní znalosti, PSI-fenomenálního vnímání informací, PSI-fenomenální schopnosti rychlého učení, PSI-fenomenální introvize, PSI-fenomenální autointrovize, PSI-fenomenální introspekce, PSI-fenomenálního čakerního vidění, vidění mozkem, vidění vlastních jemnohmotných těl (autoskopie těl), PSI-fenomenální telekineze, buněčné mikrotelekineze, PSI-fenomenálního vědomí
 • enioanatomické technologie vývoje PSI-fenomenální léčení – enioanatomické technologie vývoje PSI-fenomenální léčby – enioanatomie jemnohmotných těl jako informačně-energetický základ eniomedicíny (enioanatomie jemnohmotných těl jako základ eniomedicíny, informační medicíny a PSI-fenomenální medicíny, enioanatomie jemnohmotných těl jako základ eniomedicíny, eniomedicína, objekt a předmět eniomedicíny, enioanatomie jemnohmotných těl jako základ enioterapeutických technologií, jemnohmotná těla jako objekt diagnostiky budoucích nemocí)
 • enioanatomická terapie  – klasifikace holografických aplikací jemnohmotných těl, enioanatomické a eniopsianatomické hologramy; klasifikace enioanatomickych a eniopsianatomických hologramů; aplikace hologramů na těla a implantace hologramů do těl; enioterapie s informačně-energetickými hmotami pomocí jemnohmotných těl ; enioterapie s červenými, , světle zařívými červenými, oranžovými, světle zářivými oranžovými, žlutými, zelenými, světle zářivými zelenými, blankytnými, tyrkysovými, modrými, šeříkovými, fialovými, růžovými, bílými a zlatými informačně-energetickými hmotami
 • enioterapie nemocí pomocí informačně-energetických hmot
 • regenerace, rehabilitace, rekondice a omlazení člověka pomocí informačně-energetických hmot
 • nesoulad mezi jemnohmotnými těly a enioanatomickou normou jako hlavní příčina onemocnění
 • informačně-energetické aplikace jemnohmotných těl
 • reakce jemnohmotných těl na holografické informačně-energetické aplikace a implantace – reakce jemnohmotných těl na aplikace červenými, oranžovými, žlitými, zelenými, blankytnými, tyrkysovými, modrými, šeříkovými, fialovými, růžovými, bílými a zlatými informačně-energetickými hmotami
 • vývoj jemnohmotných těl – nejdůležitější podmínka pro eniopsifenomenální léčbu – vývoj jemnohmotných těl jako univerzální technologie sjednocení léčení, výchovy a výuky
 • čakerní enioterapie – čakerní enioterapie, deformity, hypotrofie, hypertrofie, blokády a informačně-energetická kontaminace čaker jako příčiny onemocnění, režimy fungování čakrových kuželů v čakerní enioterapii, léčení prostřednictvím příslušných čaker, enioanatomické technologie čakerní enioterapie, vývoj PSI-fenomenální schopnosti před čakerní enioterapií
 • vývoj PSI-fenomenální schopnosti ke kundalini šakti enioterapii
 • vývoj PSI-fenomenální schopnosti k enioterapeutické telekinezi
 • vývoj PSI-fenomenální schopnosti k buněčné enioterapeutické mikrotelekinezi
 • vývoj PSI-fenomenální schopnosti k molekulární enioterapii
 • vývoj PSI-fenomenální schopnosti k enioanatomické terapii
 • vývoj PSI-fenomenální schopnosti k eniopsianatomické terapii
 • technologie enioléčitelství – fáze enioléčby (fáze vytvoření podmínek pro provádění enioléčení, fáze naladění na enioléčení, fáze navázání enioterapeutem informačně-energetického kontaktu s nemocí pacienta, fáze eniolěčení, fáze dokončení enioléčení)
 • metodická doporučení
 • závěr
 • předmětový rejstřík
 • literatura.

Monografie (kniha 21) umožňuje studium enioanatomické, eniopsianatomické, eniopsychické a PSI-fenomenální technologie vývoje člověka, pochopení významu eniotechnologií, vidění praktického uplatnění enioanatomických, eniopsianatomických a PSI-fenomenálních cvičení pro trénink, vývoj a zdokonaleni PSI-fenomenálních schopností člověka a otevření pespektivy pro jejich zavedení do teorie, praxe a metodologie medicíny, valeologie, pedagogiky, psychologie, odborného sportu, sociologie a dalších oblastí a aspektů lidského života a společnosti. Efektivní PSI-fenomenální vývoj člověka pomocí enioanatomických technologií a dalších eniotechnologií vyžaduje od enioodborníků:

 • vysoce odborného ovládání anatomických, enioanatomických, eniopsianatomických, eniopedagogických, eniopsychických a jiných eniologických znalostí
 • znalostí, dovedností a návyků enioanatomických, eniopsianatomických, eniopsychických, PSI-fenomenálních a jiných eniologických technologií tréninku a vývoje PSI-fenomenálních schopností
 • správného používání enioanatomických, eniopsianatomických, PSI-fenomenálních a dalších eniotechnologií
 • schopnosti provádět enioanatomická, eniopsianatomická, eniopsychická a PSI-fenomenální cvičení pro vývoj vhodných PSI-fenomenálních schopností
 • všestranně vyvinutých svých jemnohmotných těl, nejlíp univerzálně vyvinutých jemnohmotných těl
 • vysoce intelektuálního, morálního, etického, estetického, emocionálního a duchovního vývoje
 • dobrého zdravotního stavu, přiměřených psychoemocionálních reakcí na změny v prostředí a na výskyt obtíží PSI-fenomenálního vývoje člověka a mnoho dalšího.

Základem každého enioanatomického a eniopsianatomického cvičení pro PSI-fenomenální vývoj člověka je enioanatomie jemnohmotných těl, jejich eniobuněk, eniotkání, enioorgánů, eniostruktur a eniosystémů. Bez znalostí anatomie a enioanatomie a vyvinutých jemnohmotných těl člověka, žádný eniospecialista nebo učedník nemůže začít svůj PSI-fenomenální vývoj prostřednictvím enioanatomických a eniopsianatomických technologií. Anatomické a enioanatomické znalosti a znalosti enioanatomické, eniopsianatomické, eniopsychické, eniopedagogické, PSI-fenomenální, enioduchovní a dalších eniotechnologií by měly být zvládnuty tak, že v procesu PSI-fenomenálního tréninku a vývoje člověka se eniotechnlogie používaly všestranně, komplexně, účelově, optimálně, variabilně, integrálně a individuálně v souladu s úrovní vývoje jemnohmotných těl, inteligence, duchovnosti a PSI-fenomenálních schopností lidí.

Doprovodým účinkem PSI-fenomenálního vývoje člověka je vždy komplexní vysoce specifický vývoj jemnohmotných těl, přesně koordinované integrální fungování jemnohmotných těl, fyzického těla, jejich struktur a informačně-energetických polí vnějšího prostředí, dobrý zdravotní stav, všestranná, optimální a stabilní psychika, vysoce intelektuální, morální, emocionální, etický, estetický, duchovní a harmonický rozvoj člověka, vysoká sociální a profesní aktivita, schopnost rychle a správně řešit složité problémy a úkoly, zdravý životní styl, vysoce disciplinovaný tvůrčí život atd.

Eniotechnologie PSI-fenomenálního vývoje člověka umožňují sjednocení procesů vysoce specifického vývoje jemnohmotných těl, psychiky, inteligence, duchovnosti, studia eniologických disciplín o člověkovi, posílení zdraví a léčby pomocí enioterapeutických technologií. Spojení těchto procesů vytváří inovační možnosti pro výchovu, výuku a lěčení, obohacuje světonázor a dovoluje novým způsobem vysvětlit význam anatomie a enioanatomie člověka. To určuje účelnost zavedení enioanatomie, enioanatomických, eniopsianatomických, eniopsychických, PSI-fenomenálních a dalších eniotechnologií do učebních osnov univerzit, škol všech úrovní a do teorie a praxe pedagogiky, psychologie, fyziologie, medicíny, valeologie, profesionálního sportu a těch druhů činností, které vyžadují nestandardní a nadpřirozené tělesné, psychické, mentální a duchovní přípravy člověka.

Funkční anatomie jemnohmotných těl člověka Image
Funkční anatomie jemnohmotných těl člověka
V monografii je popsána evoluce pohledů na stavbu, strukturu a funkce jemnohmotných těl člověka. Jsou vysvětleny strukturálně-funkční charakteristiky, formy, vzájemné umístění, barvy, identi... Číst dále
Jazyk vydání: ukrajinština
Počet stran: 416
Vydavatelství: KAMENYAR
Funkční anatomie čaker Image
Funkční anatomie čaker
Monografie představuje všeobecnou strukturálně-funkční charakteristiku čaker, strukturálně-funkční charakteristiky základních, životně důležitých a funkčně-zabezpečujících čaker, je u... Číst dále
Jazyk vydání: ukrajinština
Počet stran: 209
Vydavatelství: KAMENYAR
Funkční anatomie informačně-energetických kanálů jemnohmotných těl člověka Image
Funkční anatomie informačně-energetických kanálů jemnohmotných těl člověka
V monografii je popsána topografie, stavba, forma, struktura, spojení a funkce sušumny, merudandy, idy, pinhaly, levého a pravého hvězdného kanálu, meridiánů, biologicky aktivních bodů a čake... Číst dále
Jazyk vydání: ukrajinština
Počet stran: 377
Vydavatelství: KAMENYAR
Atlas funkční anatomie jemnohmotných těl člověka Image
Atlas funkční anatomie jemnohmotných těl člověka
V monografii je uvedena rozsáhlá teoretická a obrazová informace o funkční anatomii jemnohmotných těl člověka. Je popsána stavba, forma, struktura, topografie, holografické integrace, celistvost,... Číst dále
Jazyk vydání: ukrajinština
Počet stran: 648
Vydavatelství: KAMENYAR
Neznámé emoce Image
Neznámé emoce
Neznámé emoce jsou mojí pátou knihou, ale první, která vyšla v české verzi. V knize jsou krátce popsány holografické informačně-energetické polymor... Číst dále
Jazyk vydání: čeština
Počet stran: 608
Vydavatelství: ERA group
Biolokace jemnohmotných těl člověka Image
Biolokace jemnohmotných těl člověka
Kniha obsahuje velký objem enioanatomické informace formou biolokačních diagramů, programů biolokačního zkoumaní anatomie jemnohmotných těl člověka a malého slovníku enioanatomie. Kniha je eniologickým obdobou anatomie j... Číst dále
Jazyk vydání: ukrajinština
Počet stran: 600
Vydavatelství: Spolom
Biolokace fyzického těla člověka Image
Biolokace fyzického těla člověka
Monografie je prostředkem biolokačních metod kontroly, prognózy, diagnostiky, vědeckých výzkumů a obdržení nové informace o: anat... Číst dále
Jazyk vydání: ukrajinština
Počet stran: 352
Vydavatelství: Spolom
Atlas biolokace člověka Image
Atlas biolokace člověka
V atlasu je představeno 2 013 biolokačních diagramů s 32 840 biolokačními informačními pozicemi a 104 programy biolokačních výzkumů, které umožňují provádět kontrolu, ohodnocení, progn... Číst dále
Jazyk vydání: ukrajinština
Počet stran: 916
Vydavatelství: Apriori
Enioanatomie jemnohmotných těl člověka Image
Enioanatomie jemnohmotných těl člověka
Převážná většina enioanatomických informací o jemnohmotných tělech je nová. Poprvé jsou enioanatomicky popsány informačně-energetické hmoty, jemnohmotná těla, holografické integrace jemnoh... Číst dále
Jazyk vydání: čeština
Počet stran: 1 144
Vydavatelství: Elena Mikúšová MM
Enioanatomcký výkladový slovník Image
Enioanatomcký výkladový slovník
Lidstvo zkoumá jemnohmotná těla již více než 7 000 let, ale až dnes byl proveden první pokus vytvořit enioanatomickou nomenklaturu jemnohmotných těl. Enioanatomický výkladový slovník je napsá... Číst dále
Jazyk vydání: čeština
Počet stran: 1 592
Vydavatelství: MM a spol.
Enioanatomcký obrazový slovník Image
Enioanatomcký obrazový slovník
Slovník obsahuje 447 barevných obrázků s enioanatomickým slovníkovým výkladem enioanatomie jemnohmotných těl člověka. Doplňuje, konkretizuje, odráží sjednocený obrazový a slovní výklad a... Číst dále
Jazyk vydání: čeština
Počet stran: 784
Vydavatelství: MM a spol.
Mezioborový slovník eniologie Image
Mezioborový slovník eniologie
Slovník obsahuje 4 015 termínů, které popisují mnoho mezioborových aspektů a sfér eniologie. Je napsán jako výuková příručka. Kvalitativním a kvantitativním obsahem eniologické nomenklatury ... Číst dále
Jazyk vydání: čeština
Počet stran: 400
Vydavatelství: MM a spol.
The Enioanatomy of Human Subtle Bodies Image
The Enioanatomy of Human Subtle Bodies
The majority of information dealing with enioanatomy and subtle bodies is new. This book offers an unprecedented enioanatomic description of energy-informational substances, subtle bodies, holographic integr... Číst dále
Jazyk vydání: angličtina
Počet stran: 683
Vydavatelství: MM a spol.
The Enioanatomy of Chakras Image
The Enioanatomy of Chakras
For the most part the enioanatomical information on chakras presented in the book has never been published before. The book for the first time describes in enioanatomical terms petals, chakra cones, chakras,... Číst dále
Jazyk vydání: angličtina
Počet stran: 320
Vydavatelství: MM a spol.
The Enioanatomy of Channels of Subtle Bodies Image
The Enioanatomy of Channels of Subtle Bodies
For the most part, the presented enioanatomical information related to channels and channel systems of subtle bodies has never been published before. The book, for the first time, provides a detailed descrip... Číst dále
Jazyk vydání: angličtina
Počet stran: 300
Vydavatelství: MM a spol.
Enioanatomie jemnohmotných těl člověka – vzdělávací a metodologická příručka pro univerzity Image
Enioanatomie jemnohmotných těl člověka – vzdělávací a metodologická příručka pro univerzity
Enioanatomie jemnohmotných těl člověka je propedeutickou eniolékařskou disciplínou, jejíž studium nejen předchází studiu všech typů eniomedicíny, informační medicíny, kvantové medicíny, e... Číst dále
Jazyk vydání: ukrajinština
Počet stran: 752
Vydavatelství: PP Soroka T. B.
Enioanatomie jemnohmotných těl člověka / Učebnice pro univerzity Image
Enioanatomie jemnohmotných těl člověka / Učebnice pro univerzity
Enioanatomie jemnohmotných těl člověka je novou vědou a vzdělávací disciplínou Již více než 7 000 let je známo, že člověk má neje... Číst dále
Jazyk vydání: ukrajinština
Počet stran: 704
Vydavatelství: PP Soroka T. B.
Enioanatomie čaker / Učebnice pro univerzity Image
Enioanatomie čaker / Učebnice pro univerzity
Еніоанатомія тонкоматеріальних тіл людини є новою наукою та навчальною дисципліною. ... Číst dále
Jazyk vydání: ukrajinština
Počet stran: 476
Vydavatelství: PP Soroka T. B.
Enioanatomie systémů kanálů jemnohmotných těl člověka / Učebnice pro univerzity Image
Enioanatomie systémů kanálů jemnohmotných těl člověka / Učebnice pro univerzity
У третьому томі підручника описано канали, мікроканали, їхні структури, класифікацію мікроканалів; сушумнові, ме... Číst dále
Jazyk vydání: ukrajinština
Počet stran: 688
Vydavatelství: PP Soroka T. B.
Eniopsianatomický vývoj jemnohmotných těl člověka Image
Eniopsianatomický vývoj jemnohmotných těl člověka
У монографії обґрунтовано необхідність вивчення еніоанатомії людини та розвитку її тонкоматеріальних тіл; опис... Číst dále
Jazyk vydání: ukrajinština
Počet stran: 472
Vydavatelství: PP Soroka T. B.
PSI-fenomenální vývoj člověka Image
PSI-fenomenální vývoj člověka
Enioanatomické a eniopsianatomické techologie PSI-fenomenálního vývoje člověka jsou inovativní. Monografie odhaluje biblické a enioanatom... Číst dále
Jazyk vydání: ukrajinština
Počet stran: 500
Vydavatelství: PP Soroka T. B.