Publikace

Od roku 2003 bylo vydáno 22 mých monografií věnovaných eniologii, enioanatomii jemnohmotných těl, PSI-fenomenálním schopnostem člověka, eniomedicíně, enioanatomickým, eniopsianatomicckým, enioholografickým, eniopsychickým, PSI-fenomenálním a enioterapeutickým technologiím. Tato díla vznikla na základě dosavadních poznatků eniologie, parapsychologie, psychotroniky, eniopsychologie, anatomie, psychologie, pedagogiky, medicíny a dalších oborů. Obsahují mnoho dosud neznámých a zcela nových pohledů a poznatků v oblasti enioanatomie jemnohmotných těl člověka, eniomedicíny, eniopsychologie, PSI-fenomenálních schopností člověka, enioanatomické, eniopsianatomické a PSI-fenomenální technologie výchovy, výuky, tréninku a vývoje člověka, jeho jemnohmotných těl a PSI-fenomenálních schopností, a také enioterapeutických technologií enioléčení. Chci i touto cestou poděkovat všem, kteří mi byli a jsou nápomocni při realizaci monografií a vědeckých prací.

Jsem autorem 18 monografii, 3 učebnic, 1 výukově-metodické příručky, 11 vynálezů a 1 007 vydaných vědeckých článků. Seznam všech mých prací k 30.9.2019 je uveden v souboru ke stažení Seznam vědeckých prací září 2019_PDF, 1,4 MB

 

PSI-fenomenální vývoj člověka

PSI-fenomenální vývoj člověka Image

Enioanatomické a eniopsianatomické techologie PSI-fenomenálního vývoje člověka jsou inovativní.

Monografie odhaluje biblické a enioanatomické základy PSI-fenomenálních schopností člověka; popisuje podmínky pro vývoj PSI-fenomenálních schopností, požadavky na člověka při vývoji jeho PSI-fenomenálních schopností a enioanatomické a eniopsianatomické technologie vývoje 41 PSI-fenomenálních schopností. Zvláštní pozornost by měla být věnována enioanatomickým a eniopsianatomickým technologiím PSI-fenomenální léčby.

Tato monografie je určena enioodborníkům, pedagogům, psychologům, lékařům, valeologům, fyzioterapeutům, reabilitologům, vychovatelům, trenérům, studentům všech oborů, stejně jako těm, kteří studují eniologii, enioanatomii, eniomedicínu, informační medicínu, PSI-fenomenální medicínu, duchovní medicínu, eniopedagogiku, eniopsychologii, PSI-fenomenální schopnosti člověka, různé eniotechnologie, vyvíjejí jemnohmotná těla, intelekt, duchovnost, PSI-fenomenální schopnosti a používají ve své činnosti anatomické, enioanatomické, eniopsianatomické, eniopedagogické, eniopsychické, PSI-fenomenální, eniodůchovní a jiné  eniotechnologie výchovy, výuky, tréninku, léčby, regenerace, rehabilitace, rekonvalescence a rekondice člověka.

Monografie PSI-fenomenální vývoj člověka se zakládá na enioanatomických znalostech jemnohmotných těl a je logickým pokračováním 16 monografií, tří učebnic, jedné učební metodické pomůcky pro studium enioanatomie. Enioanatomie jemnohmotných těl poskytuje nové možnosti pro zpracování enioanatomických, eniopsianatomických, eniopsychických, eniopedagogických a PSI-fenomenálních technologií vývoje PSI-fenomenálních schopností člověka. Tyto technologie podporují cílený, kontrolovaný, řízený, koordinovaný, předvídatelný a spolehlivý PSI-fenomenální vývoj člověka. V monografii enioanatomicky zdůvodněny enioanatomické a eniopsianatomické technologie vývoje PSI-fenomenálních schopností člověka. Bez komplexních enioanatomických znalostí není možné zahájit propracování inovačních eniopsianatomických technologií PSI-fenomenálního vývoje člověka, správně používat enionatomická a eniopsianatomická cvičení, stejně jako účelný eniopsianatomický trénink, vývoj a zdokonalování PSI-fenomenálních schopností. Základem jakékoliv PSI-fenomenální schopnosti člověka jsou informačně-energetické možnosti plně vyvinutých jemnohmotných těl, jejich příslušných eniostruktur, zejména čaker, vnějších obalů, kanálů, eniomozků, enioanalyzátorů v jednotě s mozkem a analyzátory fyzického těla. PSI-fenomenální vývoj člověka vyžaduje spojování znalostí eniologie, eniopsychologie, eniopedagogiky, anatomie, enioanatomie, enio- a PSI-fenomenálnosti člověka. Dosažení této kombinace nebude snadné, ale je to správný směr vysoce intelektuální, duchovní a PSI-fenomenální výchovy, výuky, tréninku a vývoje člověka.

Ve světové literatuře nenájdete žádné informace o eniopedagogických, eniopsychických, enioanatomických, eniopsianatomických, enioduchovních a dalších eniotechnologiích PSI- fenomenální výchovy, výuky, tréninku a vývoje osobnosti. Současně ale existuje dostatek informací o různých technologiích vývoje PSI-fenomenálních schopností člověka. Všechny tyto technologie mají společnou nevýhodu – nedostatek znalostí o enioanatomii jemnohmotých těl člověka. V průběhu tisíciletí se lidé snažili dosáhnout PSI-fenomenálního vývoje. Dnes se všechny duchovní školy světa snaží dosáhnout vysoce duchovního, všestranného a integrálního vývoje PSI-fenomenálních schopností člověka, miliony lidí samostatně po celý život rozvíjejí svou duchovnost, své PSI-fenomenální schopností a požadovaného integrálního harmonického a duchovního vývoje PSI-fenomenálních schopností nedosahují. Proč? Pravděpodobně proto, že technologie PSI-fenomenálního vývoje nezohledňují primární subtilní podstatu člověka a skutečnost, že člověk je biofyzikálním informačně-energetickým kosmicko-pozemským hologramem, který se skládá z jemnohmotných těl a fyzického těla. Jemnohmotná těla vytvářejí integrální holografickou matici morfogenetického vývoje fyzického těla, informativně spojují fylogenetický, ontogenetický a evoluční vývoj člověka, obsahují ve svých eniostrukturách veškeré informace o člověku, jeho těle, vlastnostech, zvláštnostech, schopnostech, fyziologické, psychické, duchovní, PSI-fenomenální, sociální a další možnosti. Je zřejmé, že přiblížit se ke všestrannému duchovnímu a PSI-fenomenálnímu vývoji člověka je možné prostřednictvím vyvinutých jemnohmotných těl, anatomických, enioanatomických, eniopsianatomických a dalších eniotechnologií.

Před zahájením vývoje PSI-fenomenálních schopností člověka musí eniospecialisté studovat eniologii, eniopsychologii, enioanatomii, eniopsychické, eniopedagogické, enioanatomické, eniopsianatomické technologie vývoje jemnohmotných těl, inteligenci, duchovnost a PSI-fenomenální schopnosti člověka a musejí dosáhnout příslušné úrovně vývoje svých vlastních jemnohmotných těl. Teprve poté eniospecialisté budou moci účinně rozvíjet jemnohmotná těla, inteligenci, duchovnost a PSI-fenomenální schopnosti žáků.

Kdo může vyvinout své PSI-fenomenální schopnosti? Všichni, kteří důkladně vyvinuli jemnohmotná těla a ti, kteří rozvíjejí svá jemnohmotná těla. Kdy začít vývoj PSI-fenomenálních schopností? Čím dříve, tím lépe, nejlépe ve věku 3-7 let, pod vedením zkušeného enioodborníka. Eniopsianatomické a jiné eniotechnologie pro vývoj PSI-fenomenálních schopností dětí by měly umožnit současný vývoj jemnohmotných těl, inteligence, duchovnosti a PSI-fenomenálních schopností s převládajícím všestranným vývojem jemnohmotných těl. Bez ohledu na věk, kdy člověk začíná svůj PSI-fenomenální vývoj, musí ho začít s vývojem jemnohmotných těl, inteligence a duchovnosti, se studiem eniologie, enioanatomie, eniopsychologie, eniopedagogiky a dalších eniodisciplín pod vedením eniospecialisty. Teprve potom bude vytvořena energonformační, intelektuální a duchovní základna pro začátek efektivního vývoje PSI-fenomenálních schopností. Navrhovaný algoritmus PSI-fenomenálního vývoje člověka znemožňuje:

 • strukturální a funkční poruchy jemnohmotných těl, fyzického těla, psychiky, oslabení zdraví, imunity, jakékoliv mutace a nemoci
 • negativní změny informačně-energetické identity každého jemnohmotného těla
 • antisociální, antiduchovní, nemorální, neetické, násilné, agresivní a kriminální chování člověka
 • chaotický, neuspořádaný, nedisciplinovaný, bezcílný, bezperspektivní, bezohledný a beznadějný lidský život
 • přeorientování lidského vědomí na antiduchovní, antilidské, nemorální, antisociální a na jiné podobné hodnoty
 • zpomalení progresivního evolučního vývoje člověka, jeho vlastností, rysů, schopností, fyziologických, psychických a sociálních možností
 • orientaci člověka na antiduchovní vývoj, na užívání alkoholu, omamných látek atd.

S rozvojem PSI-fenomenálních schopností osoby současně dochází k:

 • vysoce specifickému komplexnímu vývoji jemnohmotných těl, jejich eniostruktur, zejména čaker, vnějších obalů, kanálů, eniomozků, enioanalyzátorů, eniokůry, eniokorových center a také mozku a analyzátorů fyzického těla
 • tvorbě a akumulaci vysoce specifických vitálních energoinformačních bioplazem v sítích subultrakanálů sušumny, merudandy, idy, pinhaly, hvězdných kanálů, meridiánů, hlavních čaker a dalších eniostruktur. Vysoce specifické vitalní energoinformační bioplazmy předurčují vývoj, projev a praktické využití PSI-fenomenálních schopností člověka
 • vyváženému a přesně koordinovanému fungování holografických integrací jemnohmotných těl
 • zrychlení intelektuálního a duchovního vývoje člověka
 • rozvoji nadsenzivního životního pocitu , rozšiřování světonázoru a dokonalosti lidského chápání světa
 • komplexnímu poznání člověka ve všech jeho dimenzích
 • projev skrytých, individuálních, vysoce specifických, vzácných, nových a mimořádných lidských možností
 • aktivaci vysoce kvalitní odborné, vědecké, duchovní, sociální a jiné činnosti
 • přeorientování vědomí na dodržování aktivního zdravého životního stylu ve všech jeho aspektech a oblastech a podobně.

Monografie zvýrazňuje algoritmus, pět fází eniopsianatomického tréninku a vývoje PSI-fenomenálních schopností. Fáze tvoří složitou víceúrovňovou eniopsianatomickou technologickou integritu tréninku a vývoje PSI-fenomenálních schopností člověka. Popisuje enioanatomický, eniopsianatomický a eniopsychický trénink a vývoj 41 PSI-fenomenální schopností člověka. Na jejich základě je snadné vytvořit nové eniopsianatomické technologie pro trénink a vývoj jakékoli PSI-fenomenální schopností, která není popsána v monografii.

Enioanatomické a eniopsianatomické technologie tréninku a vývoje PSI-fenomenálních schopností z nových pozic ukazují význam klasické anatomie a enioanatomie jemnohmotných těl, rozšiřují využití anatomických poznatků v PSI-fenomenálním vývoji člověka, zejména ve vývoji nestejnorodých PSI-fenomenálních schopností enioanatomické a eniopsianatomické léčby. Pro enioanatomickou a eniopsianatomickou léčbu, regeneraci, rehabilitaci a rekondici člověka se otevírají kvalitativně nové možnosti. Enioanatomické a eniopsianatomické terapeutické technologie lze považovat za univerzální, protože se používají k léčbě jakýchkoli onemocnění na makro-, mikro-, ultra- a subultrastrukturálních anatomických a enionanatomických úrovních pacientů v jakémkoli věku a neexistují žádné kontraindikace proti těmto technologiím. Tyto technologie se používají ve formě holografických enioanatomických a eniopsianatomických aplikací lidských těl nebo implantací do těl a jejich eniostruktur enioanatomických a eniopsianatomických terapeutických hologramů. Anatomické a enioanatomické znalosti se stávají každodenní potřebou PSI-fenomenální výchovy, výuky, tréninku, vývoje, léčby, regenerace, rehabilitace a rekondice člověka. Enioanatomie a klasická anatomie se stávají životodárnými, životně důležitými,
základem integrálních enioanatomických, eniopsianatomických, eniopsychických, eniopedagogických, PSI-fenomenálních technologií výchovy, výuky, tréninku, vývoje a léčby a povinnými složkami inovativních technologií, metod a prostředků medicíny, valeologie, fyziologie, psychologie, pedagogiky, sociologie, profesionálního sportu, eniologie a jiných disciplín o člověku. Enioanatomie jemnohmotných těl, enioanatomické a eniopsychoanatomické technologie tvoří základ praktické eniomedicíny, informační medicíny, PSI-fenomenální medicíny, duchovní medicíny, eniopsychické terapie a rozšiřují možnosti rehabilitace, regenerace a rekondice člověka. Enioanatomické a eniopsianatomické technologie spojují PSI-fenomenální vývoj člověka s všestrannou a harmonickou výchovou, výukou, tréninkem, vývojem a léčbou.

Většina lidí rozvíjí své PSI-fenomenální schopnosti v nestátních rozmanitých duchovních školách a krátkodobých seminářích nebo samostatně. Dnes neexistuje veřejná poptávka po profesionálním využití PSI – fenomenálně vyvinutých lidí. Proto nejsou žádné státní programy PSI – fenomenálního vývoje člověka. Člověk se vždy snažil o své zdokonalení a PSI-fenomenální vývoj. PSI-fenomenálně vyvinutá osoba je zdravým, intelektuálním, duchovním, čestným, pracovitým, disciplinovaným, aktivním, vytrvalým, cílevědomým, klidným, přátelským a moudrým člověkem. PSI-fenomenálně vyvinuté osoby jsou schopny rychle a správně řešit řadu složitých problémů. Všestranně PSI – fenomenálně vyvinuté osoby mohou být oprávněně považovány za majetek národa a příklad vývoje osobnosti. Ti lidé, kteří na vysoké profesionální úrovni ovládaji enioanatomické, eniopsianatomické, eniobuněčné, eniomolekulární terapeutické tecnologie, a také čakrovou, kundalini šakti enioterapii, telekinetické, eniopsychické, PSI-fenomenální, enioreflexoterapeutické, eniofyzioterapetické, enioduchovní a jiné enioterapeutické technologie léčitelství, mají zvláštní význam pro společnost. Enioterapeuti, eniolékaři, eniopsychoterapeuti nebo kterýkoli enioodborník musí ovládat enioterapeutické technologie, mít dobře vyvinutá jemnohmotná těla a odpovídající PSI- fenomenální schopnosti, odborně znát základy medicíny, eniomedicíny, psychologie, eniopsychologie, enoioanatomie a další eniologické disciplíny o člověku. Takoví enioodborníci spojují v sobě plně vyvinutá jemnohmotná těla, vysoce intelektuální, duchovní a PSI-fenomenální vývoj, znalosti medicíny, enioanatomické, eniopsianatomické, PSI-fenomenální a jiné enioterapeutické technologie. Pouze se státní a sociální podporou je možné výchovat, naučit a připravit potřebné množství vysoce kvalifikovaných enioodborníků různých oborů s PSI-fenomenálním vývojem, kteří by organizovali a uskutečňovali odbornou výchovu, výuku, trénink a vývoj PSI-fenomenálních schopností lidí všech věkových skupin.

Je žádoucí, aby enioanatomie, enioanatomické, eniopsianatomické, eniopedagogické, eniopsychické, eniofyziologické, eniolékařské, PSI-fenomenální, enioduchovní a další eniotechnologie byly v učebních osnovách univerzit a škol různých úrovní.

Dvacátá první kniha PSI-fenomenální vývoj člověka obsahuje 6 kapitol, které odhalují více než 122 témata enioanatomických a eniopsianatomických technologií vývoje 41 PSI-fenomenální schopností člověka, a má následující strukturu:

Slovo autora a předmluva

 • základy PSI – fenomenálních schopností člověka – biblické a enioanatomické základy PSI – fenomenálních schopností člověka
 • podmínky a požadavky na vývoj PSI-fenomenálních schopností člověka – co potřebuje vědět a být schopen člověk, aby zahájil svůj PSI-fenomenální rozvoj; podmínky vývoje PSI-fenomenálních schopností; požadavky na člověka v rozvoji jeho PSI-fenomenálních schopností
 • eniopsianatomické technologie vývoje PSI-fenomenálních schopností – fáze vývoje PSI-fenomenálních schopností (základní (přípravná) fáze vývoje PSI-fenomenálních schopností, fáze prvních projevů PSI-fenomenálních schopností, fáze účelového vývoje PSI-fenomenálních schopností, fáze individuálního zdokonalování PSI-fenomenálních schopností, fáze celoživotního profesionálního využití PSI-fenomenálních schopností ).
 • eniopsianatomický vývoj PSI-fenomenálních schopností člověka – algoritmus vývoje PSI-fenomenálních schopností člověka; fáze eniopsianatomického vývoje PSI-fenomenálních schopností člověka (fáze vytvoření podmínek pro trénink a vývoj PSI- fenomenálních schopností, fáze naladění na trénink a vývoj PSI-fenomenálních schopností, fáze navázání energoinformačního kontaktu s jemnohmotnými těly, fáze tréninku a vývoje PSI-fenomenálních schopností, fáze dokončení tréninku a vývoje PSI-fenomenálních schopností)
 • eniopsianatomické technologie vývoje PSI-fenomenálních schopností člověka – vývoj PSI-fenomenálního mymosmyslového stavu vědomí, PSI-fenomenální inteligence, PSI-fenomenální paměti, PSI-fenomenální eniointeligence, PSI-fenomenální intuice, všeobecné extrasenzorické citlivosti, identifikace a diferenciace pásem elektromagnetického spektra, citlivosti mozku, informačně-energetické empatie, citlivosti jemnohmotných těl člověka, komunikace lidského vědomí s jemnohmotnými těly, biolokace, PSI-fenomenálního vidění (jasnoviděni), PSI-fenomenálního vidění aury, PSI-fenomenálního sluchu (jasnoslyšení), PSI-fenomenální koordinace, PSI-fenomenálního čichu (jasnočichu), PSI-fenomenální chutě (jasnochutě), PSI-fenomenální kožní citlivosti, PSI-fenomenálního kožního vidění (dermovidění), PSI-fenomenální mimotělesné projekce, PSI-fenomenálních znalostí (jasnoznalosti), PSI-fenomenální schopnosti získat apriorní znalosti, PSI-fenomenálního vnímání informací, PSI-fenomenální schopnosti rychlého učení, PSI-fenomenální introvize, PSI-fenomenální autointrovize, PSI-fenomenální introspekce, PSI-fenomenálního čakerního vidění, vidění mozkem, vidění vlastních jemnohmotných těl (autoskopie těl), PSI-fenomenální telekineze, buněčné mikrotelekineze, PSI-fenomenálního vědomí
 • enioanatomické technologie vývoje PSI-fenomenální léčení – enioanatomické technologie vývoje PSI-fenomenální léčby – enioanatomie jemnohmotných těl jako informačně-energetický základ eniomedicíny (enioanatomie jemnohmotných těl jako základ eniomedicíny, informační medicíny a PSI-fenomenální medicíny, enioanatomie jemnohmotných těl jako základ eniomedicíny, eniomedicína, objekt a předmět eniomedicíny, enioanatomie jemnohmotných těl jako základ enioterapeutických technologií, jemnohmotná těla jako objekt diagnostiky budoucích nemocí)
 • enioanatomická terapie  – klasifikace holografických aplikací jemnohmotných těl, enioanatomické a eniopsianatomické hologramy; klasifikace enioanatomickych a eniopsianatomických hologramů; aplikace hologramů na těla a implantace hologramů do těl; enioterapie s informačně-energetickými hmotami pomocí jemnohmotných těl ; enioterapie s červenými, , světle zařívými červenými, oranžovými, světle zářivými oranžovými, žlutými, zelenými, světle zářivými zelenými, blankytnými, tyrkysovými, modrými, šeříkovými, fialovými, růžovými, bílými a zlatými informačně-energetickými hmotami
 • enioterapie nemocí pomocí informačně-energetických hmot
 • regenerace, rehabilitace, rekondice a omlazení člověka pomocí informačně-energetických hmot
 • nesoulad mezi jemnohmotnými těly a enioanatomickou normou jako hlavní příčina onemocnění
 • informačně-energetické aplikace jemnohmotných těl
 • reakce jemnohmotných těl na holografické informačně-energetické aplikace a implantace – reakce jemnohmotných těl na aplikace červenými, oranžovými, žlitými, zelenými, blankytnými, tyrkysovými, modrými, šeříkovými, fialovými, růžovými, bílými a zlatými informačně-energetickými hmotami
 • vývoj jemnohmotných těl – nejdůležitější podmínka pro eniopsifenomenální léčbu – vývoj jemnohmotných těl jako univerzální technologie sjednocení léčení, výchovy a výuky
 • čakerní enioterapie – čakerní enioterapie, deformity, hypotrofie, hypertrofie, blokády a informačně-energetická kontaminace čaker jako příčiny onemocnění, režimy fungování čakrových kuželů v čakerní enioterapii, léčení prostřednictvím příslušných čaker, enioanatomické technologie čakerní enioterapie, vývoj PSI-fenomenální schopnosti před čakerní enioterapií
 • vývoj PSI-fenomenální schopnosti ke kundalini šakti enioterapii
 • vývoj PSI-fenomenální schopnosti k enioterapeutické telekinezi
 • vývoj PSI-fenomenální schopnosti k buněčné enioterapeutické mikrotelekinezi
 • vývoj PSI-fenomenální schopnosti k molekulární enioterapii
 • vývoj PSI-fenomenální schopnosti k enioanatomické terapii
 • vývoj PSI-fenomenální schopnosti k eniopsianatomické terapii
 • technologie enioléčitelství – fáze enioléčby (fáze vytvoření podmínek pro provádění enioléčení, fáze naladění na enioléčení, fáze navázání enioterapeutem informačně-energetického kontaktu s nemocí pacienta, fáze eniolěčení, fáze dokončení enioléčení)
 • metodická doporučení
 • závěr
 • předmětový rejstřík
 • literatura.

Monografie (kniha 21) umožňuje studium enioanatomické, eniopsianatomické, eniopsychické a PSI-fenomenální technologie vývoje člověka, pochopení významu eniotechnologií, vidění praktického uplatnění enioanatomických, eniopsianatomických a PSI-fenomenálních cvičení pro trénink, vývoj a zdokonaleni PSI-fenomenálních schopností člověka a otevření pespektivy pro jejich zavedení do teorie, praxe a metodologie medicíny, valeologie, pedagogiky, psychologie, odborného sportu, sociologie a dalších oblastí a aspektů lidského života a společnosti. Efektivní PSI-fenomenální vývoj člověka pomocí enioanatomických technologií a dalších eniotechnologií vyžaduje od enioodborníků:

 • vysoce odborného ovládání anatomických, enioanatomických, eniopsianatomických, eniopedagogických, eniopsychických a jiných eniologických znalostí
 • znalostí, dovedností a návyků enioanatomických, eniopsianatomických, eniopsychických, PSI-fenomenálních a jiných eniologických technologií tréninku a vývoje PSI-fenomenálních schopností
 • správného používání enioanatomických, eniopsianatomických, PSI-fenomenálních a dalších eniotechnologií
 • schopnosti provádět enioanatomická, eniopsianatomická, eniopsychická a PSI-fenomenální cvičení pro vývoj vhodných PSI-fenomenálních schopností
 • všestranně vyvinutých svých jemnohmotných těl, nejlíp univerzálně vyvinutých jemnohmotných těl
 • vysoce intelektuálního, morálního, etického, estetického, emocionálního a duchovního vývoje
 • dobrého zdravotního stavu, přiměřených psychoemocionálních reakcí na změny v prostředí a na výskyt obtíží PSI-fenomenálního vývoje člověka a mnoho dalšího.

Základem každého enioanatomického a eniopsianatomického cvičení pro PSI-fenomenální vývoj člověka je enioanatomie jemnohmotných těl, jejich eniobuněk, eniotkání, enioorgánů, eniostruktur a eniosystémů. Bez znalostí anatomie a enioanatomie a vyvinutých jemnohmotných těl člověka, žádný eniospecialista nebo učedník nemůže začít svůj PSI-fenomenální vývoj prostřednictvím enioanatomických a eniopsianatomických technologií. Anatomické a enioanatomické znalosti a znalosti enioanatomické, eniopsianatomické, eniopsychické, eniopedagogické, PSI-fenomenální, enioduchovní a dalších eniotechnologií by měly být zvládnuty tak, že v procesu PSI-fenomenálního tréninku a vývoje člověka se eniotechnlogie používaly všestranně, komplexně, účelově, optimálně, variabilně, integrálně a individuálně v souladu s úrovní vývoje jemnohmotných těl, inteligence, duchovnosti a PSI-fenomenálních schopností lidí.

Doprovodým účinkem PSI-fenomenálního vývoje člověka je vždy komplexní vysoce specifický vývoj jemnohmotných těl, přesně koordinované integrální fungování jemnohmotných těl, fyzického těla, jejich struktur a informačně-energetických polí vnějšího prostředí, dobrý zdravotní stav, všestranná, optimální a stabilní psychika, vysoce intelektuální, morální, emocionální, etický, estetický, duchovní a harmonický rozvoj člověka, vysoká sociální a profesní aktivita, schopnost rychle a správně řešit složité problémy a úkoly, zdravý životní styl, vysoce disciplinovaný tvůrčí život atd.

Eniotechnologie PSI-fenomenálního vývoje člověka umožňují sjednocení procesů vysoce specifického vývoje jemnohmotných těl, psychiky, inteligence, duchovnosti, studia eniologických disciplín o člověkovi, posílení zdraví a léčby pomocí enioterapeutických technologií. Spojení těchto procesů vytváří inovační možnosti pro výchovu, výuku a lěčení, obohacuje světonázor a dovoluje novým způsobem vysvětlit význam anatomie a enioanatomie člověka. To určuje účelnost zavedení enioanatomie, enioanatomických, eniopsianatomických, eniopsychických, PSI-fenomenálních a dalších eniotechnologií do učebních osnov univerzit, škol všech úrovní a do teorie a praxe pedagogiky, psychologie, fyziologie, medicíny, valeologie, profesionálního sportu a těch druhů činností, které vyžadují nestandardní a nadpřirozené tělesné, psychické, mentální a duchovní přípravy člověka.

Jazyk vydání:
ukrajinština
Rok vydání:
2018
Počet stran:
500
Vydavatelství:
PP Soroka T. B.
ISBN:

Kód:
K021

PSI-fenomenální vývoj člověka

PSI-fenomenální vývoj člověka Image

Enioanatomické a eniopsianatomické techologie PSI-fenomenálního vývoje člověka jsou inovativní.

Monografie odhaluje biblické a enioanatomické základy PSI-fenomenálních schopností člověka; popisuje podmínky pro vývoj PSI-fenomenálních schopností, požadavky na člověka při vývoji jeho PSI-fenomenálních schopností a enioanatomické a eniopsianatomické technologie vývoje 41 PSI-fenomenálních schopností. Zvláštní pozornost by měla být věnována enioanatomickým a eniopsianatomickým technologiím PSI-fenomenální léčby.

Tato monografie je určena enioodborníkům, pedagogům, psychologům, lékařům, valeologům, fyzioterapeutům, reabilitologům, vychovatelům, trenérům, studentům všech oborů, stejně jako těm, kteří studují eniologii, enioanatomii, eniomedicínu, informační medicínu, PSI-fenomenální medicínu, duchovní medicínu, eniopedagogiku, eniopsychologii, PSI-fenomenální schopnosti člověka, různé eniotechnologie, vyvíjejí jemnohmotná těla, intelekt, duchovnost, PSI-fenomenální schopnosti a používají ve své činnosti anatomické, enioanatomické, eniopsianatomické, eniopedagogické, eniopsychické, PSI-fenomenální, eniodůchovní a jiné  eniotechnologie výchovy, výuky, tréninku, léčby, regenerace, rehabilitace, rekonvalescence a rekondice člověka.

Monografie PSI-fenomenální vývoj člověka se zakládá na enioanatomických znalostech jemnohmotných těl a je logickým pokračováním 16 monografií, tří učebnic, jedné učební metodické pomůcky pro studium enioanatomie. Enioanatomie jemnohmotných těl poskytuje nové možnosti pro zpracování enioanatomických, eniopsianatomických, eniopsychických, eniopedagogických a PSI-fenomenálních technologií vývoje PSI-fenomenálních schopností člověka. Tyto technologie podporují cílený, kontrolovaný, řízený, koordinovaný, předvídatelný a spolehlivý PSI-fenomenální vývoj člověka. V monografii enioanatomicky zdůvodněny enioanatomické a eniopsianatomické technologie vývoje PSI-fenomenálních schopností člověka. Bez komplexních enioanatomických znalostí není možné zahájit propracování inovačních eniopsianatomických technologií PSI-fenomenálního vývoje člověka, správně používat enionatomická a eniopsianatomická cvičení, stejně jako účelný eniopsianatomický trénink, vývoj a zdokonalování PSI-fenomenálních schopností. Základem jakékoliv PSI-fenomenální schopnosti člověka jsou informačně-energetické možnosti plně vyvinutých jemnohmotných těl, jejich příslušných eniostruktur, zejména čaker, vnějších obalů, kanálů, eniomozků, enioanalyzátorů v jednotě s mozkem a analyzátory fyzického těla. PSI-fenomenální vývoj člověka vyžaduje spojování znalostí eniologie, eniopsychologie, eniopedagogiky, anatomie, enioanatomie, enio- a PSI-fenomenálnosti člověka. Dosažení této kombinace nebude snadné, ale je to správný směr vysoce intelektuální, duchovní a PSI-fenomenální výchovy, výuky, tréninku a vývoje člověka.

Ve světové literatuře nenájdete žádné informace o eniopedagogických, eniopsychických, enioanatomických, eniopsianatomických, enioduchovních a dalších eniotechnologiích PSI- fenomenální výchovy, výuky, tréninku a vývoje osobnosti. Současně ale existuje dostatek informací o různých technologiích vývoje PSI-fenomenálních schopností člověka. Všechny tyto technologie mají společnou nevýhodu – nedostatek znalostí o enioanatomii jemnohmotých těl člověka. V průběhu tisíciletí se lidé snažili dosáhnout PSI-fenomenálního vývoje. Dnes se všechny duchovní školy světa snaží dosáhnout vysoce duchovního, všestranného a integrálního vývoje PSI-fenomenálních schopností člověka, miliony lidí samostatně po celý život rozvíjejí svou duchovnost, své PSI-fenomenální schopností a požadovaného integrálního harmonického a duchovního vývoje PSI-fenomenálních schopností nedosahují. Proč? Pravděpodobně proto, že technologie PSI-fenomenálního vývoje nezohledňují primární subtilní podstatu člověka a skutečnost, že člověk je biofyzikálním informačně-energetickým kosmicko-pozemským hologramem, který se skládá z jemnohmotných těl a fyzického těla. Jemnohmotná těla vytvářejí integrální holografickou matici morfogenetického vývoje fyzického těla, informativně spojují fylogenetický, ontogenetický a evoluční vývoj člověka, obsahují ve svých eniostrukturách veškeré informace o člověku, jeho těle, vlastnostech, zvláštnostech, schopnostech, fyziologické, psychické, duchovní, PSI-fenomenální, sociální a další možnosti. Je zřejmé, že přiblížit se ke všestrannému duchovnímu a PSI-fenomenálnímu vývoji člověka je možné prostřednictvím vyvinutých jemnohmotných těl, anatomických, enioanatomických, eniopsianatomických a dalších eniotechnologií.

Před zahájením vývoje PSI-fenomenálních schopností člověka musí eniospecialisté studovat eniologii, eniopsychologii, enioanatomii, eniopsychické, eniopedagogické, enioanatomické, eniopsianatomické technologie vývoje jemnohmotných těl, inteligenci, duchovnost a PSI-fenomenální schopnosti člověka a musejí dosáhnout příslušné úrovně vývoje svých vlastních jemnohmotných těl. Teprve poté eniospecialisté budou moci účinně rozvíjet jemnohmotná těla, inteligenci, duchovnost a PSI-fenomenální schopnosti žáků.

Kdo může vyvinout své PSI-fenomenální schopnosti? Všichni, kteří důkladně vyvinuli jemnohmotná těla a ti, kteří rozvíjejí svá jemnohmotná těla. Kdy začít vývoj PSI-fenomenálních schopností? Čím dříve, tím lépe, nejlépe ve věku 3-7 let, pod vedením zkušeného enioodborníka. Eniopsianatomické a jiné eniotechnologie pro vývoj PSI-fenomenálních schopností dětí by měly umožnit současný vývoj jemnohmotných těl, inteligence, duchovnosti a PSI-fenomenálních schopností s převládajícím všestranným vývojem jemnohmotných těl. Bez ohledu na věk, kdy člověk začíná svůj PSI-fenomenální vývoj, musí ho začít s vývojem jemnohmotných těl, inteligence a duchovnosti, se studiem eniologie, enioanatomie, eniopsychologie, eniopedagogiky a dalších eniodisciplín pod vedením eniospecialisty. Teprve potom bude vytvořena energonformační, intelektuální a duchovní základna pro začátek efektivního vývoje PSI-fenomenálních schopností. Navrhovaný algoritmus PSI-fenomenálního vývoje člověka znemožňuje:

 • strukturální a funkční poruchy jemnohmotných těl, fyzického těla, psychiky, oslabení zdraví, imunity, jakékoliv mutace a nemoci
 • negativní změny informačně-energetické identity každého jemnohmotného těla
 • antisociální, antiduchovní, nemorální, neetické, násilné, agresivní a kriminální chování člověka
 • chaotický, neuspořádaný, nedisciplinovaný, bezcílný, bezperspektivní, bezohledný a beznadějný lidský život
 • přeorientování lidského vědomí na antiduchovní, antilidské, nemorální, antisociální a na jiné podobné hodnoty
 • zpomalení progresivního evolučního vývoje člověka, jeho vlastností, rysů, schopností, fyziologických, psychických a sociálních možností
 • orientaci člověka na antiduchovní vývoj, na užívání alkoholu, omamných látek atd.

S rozvojem PSI-fenomenálních schopností osoby současně dochází k:

 • vysoce specifickému komplexnímu vývoji jemnohmotných těl, jejich eniostruktur, zejména čaker, vnějších obalů, kanálů, eniomozků, enioanalyzátorů, eniokůry, eniokorových center a také mozku a analyzátorů fyzického těla
 • tvorbě a akumulaci vysoce specifických vitálních energoinformačních bioplazem v sítích subultrakanálů sušumny, merudandy, idy, pinhaly, hvězdných kanálů, meridiánů, hlavních čaker a dalších eniostruktur. Vysoce specifické vitalní energoinformační bioplazmy předurčují vývoj, projev a praktické využití PSI-fenomenálních schopností člověka
 • vyváženému a přesně koordinovanému fungování holografických integrací jemnohmotných těl
 • zrychlení intelektuálního a duchovního vývoje člověka
 • rozvoji nadsenzivního životního pocitu , rozšiřování světonázoru a dokonalosti lidského chápání světa
 • komplexnímu poznání člověka ve všech jeho dimenzích
 • projev skrytých, individuálních, vysoce specifických, vzácných, nových a mimořádných lidských možností
 • aktivaci vysoce kvalitní odborné, vědecké, duchovní, sociální a jiné činnosti
 • přeorientování vědomí na dodržování aktivního zdravého životního stylu ve všech jeho aspektech a oblastech a podobně.

Monografie zvýrazňuje algoritmus, pět fází eniopsianatomického tréninku a vývoje PSI-fenomenálních schopností. Fáze tvoří složitou víceúrovňovou eniopsianatomickou technologickou integritu tréninku a vývoje PSI-fenomenálních schopností člověka. Popisuje enioanatomický, eniopsianatomický a eniopsychický trénink a vývoj 41 PSI-fenomenální schopností člověka. Na jejich základě je snadné vytvořit nové eniopsianatomické technologie pro trénink a vývoj jakékoli PSI-fenomenální schopností, která není popsána v monografii.

Enioanatomické a eniopsianatomické technologie tréninku a vývoje PSI-fenomenálních schopností z nových pozic ukazují význam klasické anatomie a enioanatomie jemnohmotných těl, rozšiřují využití anatomických poznatků v PSI-fenomenálním vývoji člověka, zejména ve vývoji nestejnorodých PSI-fenomenálních schopností enioanatomické a eniopsianatomické léčby. Pro enioanatomickou a eniopsianatomickou léčbu, regeneraci, rehabilitaci a rekondici člověka se otevírají kvalitativně nové možnosti. Enioanatomické a eniopsianatomické terapeutické technologie lze považovat za univerzální, protože se používají k léčbě jakýchkoli onemocnění na makro-, mikro-, ultra- a subultrastrukturálních anatomických a enionanatomických úrovních pacientů v jakémkoli věku a neexistují žádné kontraindikace proti těmto technologiím. Tyto technologie se používají ve formě holografických enioanatomických a eniopsianatomických aplikací lidských těl nebo implantací do těl a jejich eniostruktur enioanatomických a eniopsianatomických terapeutických hologramů. Anatomické a enioanatomické znalosti se stávají každodenní potřebou PSI-fenomenální výchovy, výuky, tréninku, vývoje, léčby, regenerace, rehabilitace a rekondice člověka. Enioanatomie a klasická anatomie se stávají životodárnými, životně důležitými,
základem integrálních enioanatomických, eniopsianatomických, eniopsychických, eniopedagogických, PSI-fenomenálních technologií výchovy, výuky, tréninku, vývoje a léčby a povinnými složkami inovativních technologií, metod a prostředků medicíny, valeologie, fyziologie, psychologie, pedagogiky, sociologie, profesionálního sportu, eniologie a jiných disciplín o člověku. Enioanatomie jemnohmotných těl, enioanatomické a eniopsychoanatomické technologie tvoří základ praktické eniomedicíny, informační medicíny, PSI-fenomenální medicíny, duchovní medicíny, eniopsychické terapie a rozšiřují možnosti rehabilitace, regenerace a rekondice člověka. Enioanatomické a eniopsianatomické technologie spojují PSI-fenomenální vývoj člověka s všestrannou a harmonickou výchovou, výukou, tréninkem, vývojem a léčbou.

Většina lidí rozvíjí své PSI-fenomenální schopnosti v nestátních rozmanitých duchovních školách a krátkodobých seminářích nebo samostatně. Dnes neexistuje veřejná poptávka po profesionálním využití PSI – fenomenálně vyvinutých lidí. Proto nejsou žádné státní programy PSI – fenomenálního vývoje člověka. Člověk se vždy snažil o své zdokonalení a PSI-fenomenální vývoj. PSI-fenomenálně vyvinutá osoba je zdravým, intelektuálním, duchovním, čestným, pracovitým, disciplinovaným, aktivním, vytrvalým, cílevědomým, klidným, přátelským a moudrým člověkem. PSI-fenomenálně vyvinuté osoby jsou schopny rychle a správně řešit řadu složitých problémů. Všestranně PSI – fenomenálně vyvinuté osoby mohou být oprávněně považovány za majetek národa a příklad vývoje osobnosti. Ti lidé, kteří na vysoké profesionální úrovni ovládaji enioanatomické, eniopsianatomické, eniobuněčné, eniomolekulární terapeutické tecnologie, a také čakrovou, kundalini šakti enioterapii, telekinetické, eniopsychické, PSI-fenomenální, enioreflexoterapeutické, eniofyzioterapetické, enioduchovní a jiné enioterapeutické technologie léčitelství, mají zvláštní význam pro společnost. Enioterapeuti, eniolékaři, eniopsychoterapeuti nebo kterýkoli enioodborník musí ovládat enioterapeutické technologie, mít dobře vyvinutá jemnohmotná těla a odpovídající PSI- fenomenální schopnosti, odborně znát základy medicíny, eniomedicíny, psychologie, eniopsychologie, enoioanatomie a další eniologické disciplíny o člověku. Takoví enioodborníci spojují v sobě plně vyvinutá jemnohmotná těla, vysoce intelektuální, duchovní a PSI-fenomenální vývoj, znalosti medicíny, enioanatomické, eniopsianatomické, PSI-fenomenální a jiné enioterapeutické technologie. Pouze se státní a sociální podporou je možné výchovat, naučit a připravit potřebné množství vysoce kvalifikovaných enioodborníků různých oborů s PSI-fenomenálním vývojem, kteří by organizovali a uskutečňovali odbornou výchovu, výuku, trénink a vývoj PSI-fenomenálních schopností lidí všech věkových skupin.

Je žádoucí, aby enioanatomie, enioanatomické, eniopsianatomické, eniopedagogické, eniopsychické, eniofyziologické, eniolékařské, PSI-fenomenální, enioduchovní a další eniotechnologie byly v učebních osnovách univerzit a škol různých úrovní.

Dvacátá první kniha PSI-fenomenální vývoj člověka obsahuje 6 kapitol, které odhalují více než 122 témata enioanatomických a eniopsianatomických technologií vývoje 41 PSI-fenomenální schopností člověka, a má následující strukturu:

Slovo autora a předmluva

 • základy PSI – fenomenálních schopností člověka – biblické a enioanatomické základy PSI – fenomenálních schopností člověka
 • podmínky a požadavky na vývoj PSI-fenomenálních schopností člověka – co potřebuje vědět a být schopen člověk, aby zahájil svůj PSI-fenomenální rozvoj; podmínky vývoje PSI-fenomenálních schopností; požadavky na člověka v rozvoji jeho PSI-fenomenálních schopností
 • eniopsianatomické technologie vývoje PSI-fenomenálních schopností – fáze vývoje PSI-fenomenálních schopností (základní (přípravná) fáze vývoje PSI-fenomenálních schopností, fáze prvních projevů PSI-fenomenálních schopností, fáze účelového vývoje PSI-fenomenálních schopností, fáze individuálního zdokonalování PSI-fenomenálních schopností, fáze celoživotního profesionálního využití PSI-fenomenálních schopností ).
 • eniopsianatomický vývoj PSI-fenomenálních schopností člověka – algoritmus vývoje PSI-fenomenálních schopností člověka; fáze eniopsianatomického vývoje PSI-fenomenálních schopností člověka (fáze vytvoření podmínek pro trénink a vývoj PSI- fenomenálních schopností, fáze naladění na trénink a vývoj PSI-fenomenálních schopností, fáze navázání energoinformačního kontaktu s jemnohmotnými těly, fáze tréninku a vývoje PSI-fenomenálních schopností, fáze dokončení tréninku a vývoje PSI-fenomenálních schopností)
 • eniopsianatomické technologie vývoje PSI-fenomenálních schopností člověka – vývoj PSI-fenomenálního mymosmyslového stavu vědomí, PSI-fenomenální inteligence, PSI-fenomenální paměti, PSI-fenomenální eniointeligence, PSI-fenomenální intuice, všeobecné extrasenzorické citlivosti, identifikace a diferenciace pásem elektromagnetického spektra, citlivosti mozku, informačně-energetické empatie, citlivosti jemnohmotných těl člověka, komunikace lidského vědomí s jemnohmotnými těly, biolokace, PSI-fenomenálního vidění (jasnoviděni), PSI-fenomenálního vidění aury, PSI-fenomenálního sluchu (jasnoslyšení), PSI-fenomenální koordinace, PSI-fenomenálního čichu (jasnočichu), PSI-fenomenální chutě (jasnochutě), PSI-fenomenální kožní citlivosti, PSI-fenomenálního kožního vidění (dermovidění), PSI-fenomenální mimotělesné projekce, PSI-fenomenálních znalostí (jasnoznalosti), PSI-fenomenální schopnosti získat apriorní znalosti, PSI-fenomenálního vnímání informací, PSI-fenomenální schopnosti rychlého učení, PSI-fenomenální introvize, PSI-fenomenální autointrovize, PSI-fenomenální introspekce, PSI-fenomenálního čakerního vidění, vidění mozkem, vidění vlastních jemnohmotných těl (autoskopie těl), PSI-fenomenální telekineze, buněčné mikrotelekineze, PSI-fenomenálního vědomí
 • enioanatomické technologie vývoje PSI-fenomenální léčení – enioanatomické technologie vývoje PSI-fenomenální léčby – enioanatomie jemnohmotných těl jako informačně-energetický základ eniomedicíny (enioanatomie jemnohmotných těl jako základ eniomedicíny, informační medicíny a PSI-fenomenální medicíny, enioanatomie jemnohmotných těl jako základ eniomedicíny, eniomedicína, objekt a předmět eniomedicíny, enioanatomie jemnohmotných těl jako základ enioterapeutických technologií, jemnohmotná těla jako objekt diagnostiky budoucích nemocí)
 • enioanatomická terapie  – klasifikace holografických aplikací jemnohmotných těl, enioanatomické a eniopsianatomické hologramy; klasifikace enioanatomickych a eniopsianatomických hologramů; aplikace hologramů na těla a implantace hologramů do těl; enioterapie s informačně-energetickými hmotami pomocí jemnohmotných těl ; enioterapie s červenými, , světle zařívými červenými, oranžovými, světle zářivými oranžovými, žlutými, zelenými, světle zářivými zelenými, blankytnými, tyrkysovými, modrými, šeříkovými, fialovými, růžovými, bílými a zlatými informačně-energetickými hmotami
 • enioterapie nemocí pomocí informačně-energetických hmot
 • regenerace, rehabilitace, rekondice a omlazení člověka pomocí informačně-energetických hmot
 • nesoulad mezi jemnohmotnými těly a enioanatomickou normou jako hlavní příčina onemocnění
 • informačně-energetické aplikace jemnohmotných těl
 • reakce jemnohmotných těl na holografické informačně-energetické aplikace a implantace – reakce jemnohmotných těl na aplikace červenými, oranžovými, žlitými, zelenými, blankytnými, tyrkysovými, modrými, šeříkovými, fialovými, růžovými, bílými a zlatými informačně-energetickými hmotami
 • vývoj jemnohmotných těl – nejdůležitější podmínka pro eniopsifenomenální léčbu – vývoj jemnohmotných těl jako univerzální technologie sjednocení léčení, výchovy a výuky
 • čakerní enioterapie – čakerní enioterapie, deformity, hypotrofie, hypertrofie, blokády a informačně-energetická kontaminace čaker jako příčiny onemocnění, režimy fungování čakrových kuželů v čakerní enioterapii, léčení prostřednictvím příslušných čaker, enioanatomické technologie čakerní enioterapie, vývoj PSI-fenomenální schopnosti před čakerní enioterapií
 • vývoj PSI-fenomenální schopnosti ke kundalini šakti enioterapii
 • vývoj PSI-fenomenální schopnosti k enioterapeutické telekinezi
 • vývoj PSI-fenomenální schopnosti k buněčné enioterapeutické mikrotelekinezi
 • vývoj PSI-fenomenální schopnosti k molekulární enioterapii
 • vývoj PSI-fenomenální schopnosti k enioanatomické terapii
 • vývoj PSI-fenomenální schopnosti k eniopsianatomické terapii
 • technologie enioléčitelství – fáze enioléčby (fáze vytvoření podmínek pro provádění enioléčení, fáze naladění na enioléčení, fáze navázání enioterapeutem informačně-energetického kontaktu s nemocí pacienta, fáze eniolěčení, fáze dokončení enioléčení)
 • metodická doporučení
 • závěr
 • předmětový rejstřík
 • literatura.

Monografie (kniha 21) umožňuje studium enioanatomické, eniopsianatomické, eniopsychické a PSI-fenomenální technologie vývoje člověka, pochopení významu eniotechnologií, vidění praktického uplatnění enioanatomických, eniopsianatomických a PSI-fenomenálních cvičení pro trénink, vývoj a zdokonaleni PSI-fenomenálních schopností člověka a otevření pespektivy pro jejich zavedení do teorie, praxe a metodologie medicíny, valeologie, pedagogiky, psychologie, odborného sportu, sociologie a dalších oblastí a aspektů lidského života a společnosti. Efektivní PSI-fenomenální vývoj člověka pomocí enioanatomických technologií a dalších eniotechnologií vyžaduje od enioodborníků:

 • vysoce odborného ovládání anatomických, enioanatomických, eniopsianatomických, eniopedagogických, eniopsychických a jiných eniologických znalostí
 • znalostí, dovedností a návyků enioanatomických, eniopsianatomických, eniopsychických, PSI-fenomenálních a jiných eniologických technologií tréninku a vývoje PSI-fenomenálních schopností
 • správného používání enioanatomických, eniopsianatomických, PSI-fenomenálních a dalších eniotechnologií
 • schopnosti provádět enioanatomická, eniopsianatomická, eniopsychická a PSI-fenomenální cvičení pro vývoj vhodných PSI-fenomenálních schopností
 • všestranně vyvinutých svých jemnohmotných těl, nejlíp univerzálně vyvinutých jemnohmotných těl
 • vysoce intelektuálního, morálního, etického, estetického, emocionálního a duchovního vývoje
 • dobrého zdravotního stavu, přiměřených psychoemocionálních reakcí na změny v prostředí a na výskyt obtíží PSI-fenomenálního vývoje člověka a mnoho dalšího.

Základem každého enioanatomického a eniopsianatomického cvičení pro PSI-fenomenální vývoj člověka je enioanatomie jemnohmotných těl, jejich eniobuněk, eniotkání, enioorgánů, eniostruktur a eniosystémů. Bez znalostí anatomie a enioanatomie a vyvinutých jemnohmotných těl člověka, žádný eniospecialista nebo učedník nemůže začít svůj PSI-fenomenální vývoj prostřednictvím enioanatomických a eniopsianatomických technologií. Anatomické a enioanatomické znalosti a znalosti enioanatomické, eniopsianatomické, eniopsychické, eniopedagogické, PSI-fenomenální, enioduchovní a dalších eniotechnologií by měly být zvládnuty tak, že v procesu PSI-fenomenálního tréninku a vývoje člověka se eniotechnlogie používaly všestranně, komplexně, účelově, optimálně, variabilně, integrálně a individuálně v souladu s úrovní vývoje jemnohmotných těl, inteligence, duchovnosti a PSI-fenomenálních schopností lidí.

Doprovodým účinkem PSI-fenomenálního vývoje člověka je vždy komplexní vysoce specifický vývoj jemnohmotných těl, přesně koordinované integrální fungování jemnohmotných těl, fyzického těla, jejich struktur a informačně-energetických polí vnějšího prostředí, dobrý zdravotní stav, všestranná, optimální a stabilní psychika, vysoce intelektuální, morální, emocionální, etický, estetický, duchovní a harmonický rozvoj člověka, vysoká sociální a profesní aktivita, schopnost rychle a správně řešit složité problémy a úkoly, zdravý životní styl, vysoce disciplinovaný tvůrčí život atd.

Eniotechnologie PSI-fenomenálního vývoje člověka umožňují sjednocení procesů vysoce specifického vývoje jemnohmotných těl, psychiky, inteligence, duchovnosti, studia eniologických disciplín o člověkovi, posílení zdraví a léčby pomocí enioterapeutických technologií. Spojení těchto procesů vytváří inovační možnosti pro výchovu, výuku a lěčení, obohacuje světonázor a dovoluje novým způsobem vysvětlit význam anatomie a enioanatomie člověka. To určuje účelnost zavedení enioanatomie, enioanatomických, eniopsianatomických, eniopsychických, PSI-fenomenálních a dalších eniotechnologií do učebních osnov univerzit, škol všech úrovní a do teorie a praxe pedagogiky, psychologie, fyziologie, medicíny, valeologie, profesionálního sportu a těch druhů činností, které vyžadují nestandardní a nadpřirozené tělesné, psychické, mentální a duchovní přípravy člověka.