Publikace

Od roku 2003 bylo vydáno 22 mých monografií věnovaných eniologii, enioanatomii jemnohmotných těl, PSI-fenomenálním schopnostem člověka, eniomedicíně, enioanatomickým, eniopsianatomicckým, enioholografickým, eniopsychickým, PSI-fenomenálním a enioterapeutickým technologiím. Tato díla vznikla na základě dosavadních poznatků eniologie, parapsychologie, psychotroniky, eniopsychologie, anatomie, psychologie, pedagogiky, medicíny a dalších oborů. Obsahují mnoho dosud neznámých a zcela nových pohledů a poznatků v oblasti enioanatomie jemnohmotných těl člověka, eniomedicíny, eniopsychologie, PSI-fenomenálních schopností člověka, enioanatomické, eniopsianatomické a PSI-fenomenální technologie výchovy, výuky, tréninku a vývoje člověka, jeho jemnohmotných těl a PSI-fenomenálních schopností, a také enioterapeutických technologií enioléčení. Chci i touto cestou poděkovat všem, kteří mi byli a jsou nápomocni při realizaci monografií a vědeckých prací.

Jsem autorem 18 monografii, 3 učebnic, 1 výukově-metodické příručky, 11 vynálezů a 1 007 vydaných vědeckých článků. Seznam všech mých prací k 30.9.2019 je uveden v souboru ke stažení Seznam vědeckých prací září 2019_PDF, 1,4 MB

 

Enioanatomie systémů kanálů jemnohmotných těl člověka / Učebnice pro univerzity

Enioanatomie systémů kanálů jemnohmotných těl člověka / Učebnice pro univerzity Image

Enioanatomie jemnohmotných těl člověka je novou vědou a vzdělávací disciplínou

Ve třetím svazku učebnice jsou popsány kanály, mikrokanály, jejich struktury, klasifikace mikrokanálů; sušumnové, merudandové, idové, pinhalové, pravohvězdné, levohvězdné vrstvy a triády, hvězdné sedmivrstevné struktury a jejich hustota, filtrační membrány hvězdných kanálů; anastomózní uzly spojení, jejich kanály a mikrokanály; biologicky aktivní body, jejich struktura, mikrokanály, membrány, zvláštnosti, odlišnosti a funkce; systémy kanálů, ultrakanálů, subultrakanálů, autonomní kanálové systémy, klasifikace systémů kanálů, informačně-energetické životní bioplazmy kanálů a systémů kanálů, funkce a význam systému kanálů; eniopsianatomické technologie cvičení zaměřených na trénink a rozvoj sušumny, merudandy, idy, pinhaly, hvězdných kanálů, meridiánů, biologicky aktivních bodů, obalových kanálů a kanálového systému jemnohmotných těl člověka. Je vysvětleno, jak se vytvářejí kanály a jejich systémy, kde a jak jsou umístěny v jemnohmotných tělech, a také jsou znázorněny vlastnosti stavby, struktury, architektoniky, topografie a funkce kanálů.

Učebnice je určena lékařům všech oborů, zvlášť enioterapeutům, reflexoterapeutům, valeologům, rehabilitačním pracovníkům, psychologům, pedagogům, vychovatelům, trenérům, studentům a také těm, kteří studují enioanatomii, vyvíjejí kanály, systémy kanálů jemnohmotných těl, intelekt, duchovnost, PSI-fenomenální schopnosti a používají ve své pedagogické, výchovné a lékařské praxi systémy kanálů.

Třetí svazek učebnice Enioanatomie systému kanálů jemnohmotných těl člověka je logickým pokračováním prvního svazku „Enioanatomie jemnohmotných těl člověka“ a druhého svazku „Enioanatomie čaker“. Ve třetím svazku je popsána enioanatomie kanálů, mikrokanálů, ultrakanálů, subultrakanálů a také anastomózní uzly spojení, spojení mikrokanálů, sítě subultrakanálů, zvláštnosti životních informačně-energetických bioplazem autonomních kanálových systémů, enioanatomie kanálového systému, subsystémů, subultrasystémů, autonomních kanálových systémů jemnohmotných těl člověka, funkce a význam kanálového systému, enioanatomické technologie vývoje sušumny, merudandy, idy, pinhaly, hvězdných kanálů, meridiánů, biologicky aktivních bodů a obalů. Kanály a kanálový systém jsou prezentovány a argumentovány jako integrální a autonomní struktury jemnohmotných těl člověka. V sítích subultrakanálů systému kanálů, jeho samostatných kanálových systémech a v dutinách kanálů a mikrokanálů se vytvářejí univerzální, univerzálně-specifické, specifické a vysoce specifické životní informačně-energetické bioplazmy a hmoty, které jsou základem pro růst, vývoj, adaptaci, reprodukci, vitalitu a životní aktivitu člověka, jeho těl, vlastností, zvláštností, schopnosti, fyziologické, psychické, duchovní, PSI-fenomenální a sociální možností.

Historie výzkumu kanálového systému jemnohmotných těl člověka svědčí o tom, že nikdy nebyl studován integrálně, ale pouze fragmentárně. Meridiány jsou uvedeny v čínské vědě o akupunktuře, která vznikla ve 3. tisíciletí před naším letopočtem. Význam sušumny, merudandy, idy, pinhaly je popsán ve starověké indické metafyzice, v ezoterických učeních, ve starověkých tibetských historických rukopisech a na začátku našeho věku v Agni-józe. Existence pravého a levého hvězdných kanálů otevřel akademik A. Ignatenko na konci 20. století. Společnou chybou těchto znalostí je to, že nevysvětlují anatomii meridiánů, biologicky aktivních bodů, anastomózních uzlů spojení, sušumny, merudandy, idy, pinhaly, hvězdných kanálů a jejich kanálových systémů. Do konce 20. století neexistovaly žádné informace o obalových kanálech, obalových systémech kanálů, jejich subsystémech a subultrasystémech. Jakékoli informace o anatomii, funkční anatomii, topografické anatomii, věkové anatomii a enioanatomii kanálů a systémů kanálů jemnohmotných těl jsou aktuální a zároveň nedostatečné. Úroveň těchto znalostí není anatomická a nemůže vytvořit anatomické myšlení. Nedostatek anatomických a enioanatomických znalostí o kanálech, mikrokanálech, ultrakanálech, subultrakanálech, sítích subultrakanálů, kanálových systémech, subsystémech a subultrasystémech vede k:

 • falešnému vysvětlení jejich funkcí a funkčního významu
 • nechápání mechanismů transportu, rozdělení a přerozdělení informačně-energetických hmot a informačně-energetického zabezpečení eniostruktur jemnohmotných těl, buněk, tkání, strukturálních a funkčních jednotek, orgánů a systémů organismu
 • neznalosti způsobů vylučování do vnějšího prostředí biopatogenních, neidentických, nepřirozených, antiduchovních a využitých informačně-energetické hmot
 • nemožnosti určit nejkratší, optimální a kompenzační cesty těly a organizmem vylučovaných, využitých informačně-energetických hmot do vnějšího prostředí
 • nemožnosti informačně-energetického očištění kanálů, kanálového systému, subsystémů, subultrasystémů a životních informačně-energetických bioplazem a substancí, nemožnosti vytvořit eniotechnologie pro informačně-energetické očištění těl a organismu člověka od biopatogenních, neidentických, nepřirozených, antiduchovních, využitých a jiných pro člověka a jeho těla necharakteristických informačně-energetických hmot
 • nemožnosti vypracovat eniopedagogické, eniopsychické, enioanatomické, eniopsianatomické, eniofyziologické, eniolékařské a jiné eniotechnologie rozvoje, zlepšení, korekce a normalizace stavby, formy, struktury, architektoniky a funkcí kanálů, systému kanálů, autonomních systémů kanálů, subsystémů, subultrasystémů a tak dále.

Znalosti enioanatomie kanálů a systému kanálů jemnohmotných těl člověka dává možnost uskutečňovat odbornou analýzu, odborné hodnocení a odborné závěry ohledně známých eniotechnologií, metod a prostředků a k vytvoření nových eniologických, eniopedagogických, eniopsychických, enioanatomických, eniopsianatomických, eniofyziologických, eniolékařských, enioduchovních a PSI-fenomenálních technologií výchovy, výuky, vývoje, léčby, regenerace, rehabilitace a rekondice člověka.

Enioanatomie kanálů a kanálového systému jemnohmotných těl člověka je mnohem složitější a komplikovanější než všechno, co je dnes známé o kanálech a kanálovém systému. Kanálový systém obsahuje informaci o člověku, jeho tělech, vlastnostech, zvláštnostech, funkcích, fyziologických, psychických, duchovních, PSI-fenomenálních a sociálních možnostech, a také informaci o společnosti, Zemi, přírodě, biosféře, noosféře, Vesmíru, o minulosti, přítomnosti a budoucnosti, o pozemském, kosmickém a duchovním. Pouze při enioanatomické normě se v kanálech a kanálovém systému nacházejí identifikované informace, mikročástice, světlo, energie, vícebarevné informačně-energetické hmoty, vytváří se univerzální, univerzálně-specifické, specifické a vysoce specifické životní informačně-energetické bioplazmy a hmoty, které informačně-energeticky zabezpečují reprodukci, identitu, duchovnost, životaschopnost, životní činnost, růst, rozvoj, zdokonalení, komunikaci, adaptaci, fungování a různorodé projevy člověka, jeho fyziologické, psychické, duchovní, PSI-fenomenální a společenské možností.

Enioanatomické znalosti systému kanálů jemnohmotných těl člověka otevírají kvalitně nové možnosti pro porozumění toho, co znamená funkce a funkční možnosti systému kanálů pro člověka a co je třeba udělat pro to, aby se člověk prostřednictvím systému kanálů stal všestranným, harmonickým, zdravým, vysoce duchovním a PSI-fenomenálním.

Kanálový systém je stále ve stavu fungování, což je nutné pro:

 • udržování relativní stability hustoty, difúzního napětí a homeostázy informačně-energetických hmot
 • neustálé vytváření univerzálních, univerzálně-specifických, specifických a vysoce specifických životně důležitých informačně-energetických bioplazem a substancí
 • uskutečňování vnitřních a vnějších informačně-energetických vzájemných výměn ve všech pásmech elektromagnetického spektra vlastních pro člověku a jeho těla
 • nepřetržité transportování, rozdělování a přerozdělování informačně-energetických hmot mezi těly a jejich eniostrukturami
 • zabezpečení jemnohmotných těla člověka a jejich eniostruktur informačně-energetickými hmotami
 • okamžité směrování nutných informačně-energetických hmot, bioplazem, substancí, informací, světla a energií k aktivně fungujícím eniostrukturám jemnohmotných těl, buňkám, tkáním, orgánům a systémům organismu atd.

Význam kanálového systému poukazuje na nutnost studovat a prozkoumat jeho stavbu, formu, strukturu, architektoniku, topografii, funkce, funkční možnosti a enioanatomické změny kanálového systému v procesu fylogenetického, ontogenetického a evolučního vývoje člověka.

Enioanatomie kanálového systému poskytuje nezbytné znalosti pro vývoj inovativních eniotechnologií:

 • komplexního, vyváženého, harmonického a univerzálního vývoje sušumny, merudandy, idy, pinhaly, hvězdných, čakerních a obalových kanálů, meridiánů, biologicky aktivních bodů, anastomózních uzlů spojení, systémů, subsystémů, subultrasystémů a autonomních kanálových systémů.
 • informačně-energetického očištění kanálového systému, mikrokanálů, biologicky aktivních bodů, anastomózních uzlů spojení a sítí subultrakanálů.
 • optimalizace transportování, rozdělování a přerozdělování informačně-energetických hmot mezi eniostrukturami jemnohmotných těl, mezi jemnohmotnými těly a fyzickým tělem.
 • odblokování kanálů, anastomózních uzlů spojení a biologicky aktivních bodů
 • strukturně-funkční normalizace kanálů a kanálových systémů
 • sjednoceného vývoje systému kanálů, obalů, biologicky aktivních bodů, anastomózních uzlů spojení, sítí subultrakanálů, čaker, jemnohmotných těl, vlastností, schopností, zvláštností, fyziologických, psychických, duchovních, PSI-fenomenálních a sociálních možností člověka.
 • zachování informačně-energetické identity a individuality, relativní stálosti informačně-energetické homeostázy univerzálních, univerzálně-specifických, specifických a vysoce specifických životních informačně-energetických bioplazem.
 • enioanatomické kontroly, hodnocení, prognózy, enioanatomické diagnostiky stavby, formy, struktury, architektoniky, topografie, funkce a funkčních možností kanálového systému, kanálových subsystémů, subultrasystémů, autonomních kanálových systémů, kanálů, mikrokanálů, biologicky aktivních bodů, anastomózních uzlů spojení, sítí subultrakanálů a jiných kanálových systémů.
 • profylaxe vzniku informačně-energetického přetížení, znečištění, informačně-energetických blokád, zvýšené koncentrace biopatogenních, neidentických, nepřirozených, nespecifických a antiduchovních informačně-energetických hmot v kanálovém systému a jeho strukturách.
 • normalizace funkční nedostatečnosti, strukturálních a topografických poruch, patologie, strukturně-funkčních nesouladů mezi autonomními kanálovými systémy, jednotlivými kanály a jejich strukturami.
 • reflexoterapeutické léčby, regenerace, rehabilitace a rekondice člověka.
 • eniopedagogické, enioduchovní, enioduševní, anioanatomické, eniofyziologické, eniolékařské a eniosociální výchovy, výuky, rozvoje, zdokonalení, tréninku, léčby, regenerace, rehabilitace a rekondice člověka atd.

Bez objektivních enioanatomických znalostí o kanálovém systému je nemožný všestranný, vyvážený, harmonický a univerzální vývoj jemnohmotných těl, perspektivní vývoj reflexní terapie, není možný vznik nových vysoce efektivních informačních technologií reflexní terapie a enioreflexní terapie, je nemožný duchovní, PSI-fenomenální a božský vývoj člověka a není možné udržet dobré zdraví, dosáhnout dlouhověkosti, vysoce efektivní sociální realizaci vlastností, zvláštností, schopností, fyziologických, psychických, PSI -fenomenálních a společenských možnosti atd.

Učebnice Enioanatomie systému kanálů jemnohmotných těl člověka je významným informačním příspěvkem k tomu, aby se Enioanatomie jemnohmotných těl člověka stala vědeckou a vzdělávací disciplínou všech stupňů výuky, zvlášť během výuky, výchovy, přípravy a rekvalifikace pedagogů, psychologů, vychovatelů, trenérů, lékařů, fyzioterapeutů, reflexních terapeutů, rehabilitačních pracovníků, valeologů, enioanatomů, eniofyziologů, eniopsychologů, eniopedagogů, léčitelů, enioléčitelů, eniopsifenomenálních a enioduchovních léčitelů, enioterapeutů, sociologů, teologů a jiných odborníků.

Znalostí enioanatomického kanálového systému musí být nedílnou součástí eniopedagogiky, eniopsychologie, eniofyziologie, eniolékařství, informační medicíny, PSI-fenomenální medicíny, eniopsychické, enioanatomické, eniopsianatomické, enioreflexní terapie, různých enioterapeutických technologií a eniologických disciplín o člověku.

Třetí svazek učebnice Enioanatomie systému kanálů jemnohmotných těl člověka obsahuje 30 kapitol, které obsahují 431 enioanatomických témat o systému kanálů, 57 barevných obrázků.

Enionatomická témata jsou ilustrována 57 barevnými obrázky struktur kanálového systému. Obrázky jsou umístěny v souladu s enioanatomickými tématy kanálového systému jemnohmotných těl. Enioanatomické struktury jemnohmotných těl jsou označeny číslem nebo písmenem a pojmenovány. Barvy v obrázcích zobrazují kanály, kanálové struktury a kanálové systémy odpovídajícího jemnohmotného těla: červená – kanály, kanálové struktury a systémy kanálů červeného, podobně světle zářivě červená, oranžová, světle zářivě oranžová, žlutá, zelená, světle zářivě zelená, blankytná, tyrkysová, modrá, šeříková, fialová, růžová, bílá a zlatá barvy kanály, struktury kanálů a systém kanálů identického jemnohmotného těla. Barva obrázků má informační, didaktický, emocionální a vizuální význam, odráží objektivní fyzikální vlastnosti rozsahů elektromagnetického spektra, názorně vysvětluje enioanatomii kanálů, struktur kanálů a systém kanálů a pomáhá ilustrovat vzdělávací enioanatomický proces kanálů, kanálových struktur a systémů kanálů. Barevné obrázky nejlépe ilustrují vzájemné umístění struktur kanálů, konkretizují jejich topografii, zobrazují a slučují ilustrativní a verbální vysvětlení enioanatomie kanálů a systémů kanálů, zjednodušují studium kanálů, vytvářejí podmínky pro přístupnou a srozumitelnou interpretaci enioanatomie kanálového systému, vyvolávají pozitivní emoce a připravují člověka ke studiu. Výkresy doplňují a specifikují enioanatomický text kanálového systému. Ilustrační obsah kanálového systému pomáhá lépe pochopit text a usnadňuje studium enioanatomie kanálového systému. Obrázky kanálů, kanálových struktur a systému kanálů mohou být vykládány přesněji a v širším enioanatomickém rozsahu, pomáhají soustředit se, vytvořit správný pojem o enioanatomii kanálového systému a také správně vyvinout systémové kanálové enioanatomické myšlení. Obrázky zobrazují stavbu, strukturu, formu, architektoniku, posloupnost umístění struktur v kanálech, jejich topografii a kanálů vcelku.

Text, obrázky a jejich obsahová naplň jsou informačním základem pro studium enioanatomie kanálového systému, základem pro vytváření enioanatomických intelektuálních a mentálních schopností studentů. Struktura textu, enioanatomické ilustrace, otázky k opakování a sebekontrole, rejstřík obrázků, předmětový rejstřík a seznam literatury umožňují kvalitativní samostatné studium kanálů, jejich struktur a systémů kanálů jemnohmotných těl, snadnou orientaci v učebnici, rychlé vyhledávání enioanatomických informací o kanálech, kanálových strukturách a kanálovém systému jemnohmotných těl, potřebných pro opakování a praktické použití.

Je znázorněno vytváření kanálů, čím jsou, kde a jak jsou umístěny v jemnohmotných tělech, a také vysvětleny vlastnosti stavby, struktury, architektoniky, topografie a funkce kanálů. Každá část má svou strukturu, svůj obsah, ilustrační materiál a končí otázkami pro opakování a sebekontrolu. Pozornost si zasluhují kontrolní otázky každé části a kapitoly, protože pomáhají přiblížit se k obsahu samostatných témat učebnice, pochopit a určit směr potenciálního využití enioanatomie kanálového systému.

Třetí svazek učebnice vám umožní prozkoumat enioanatomii kanálů a kanálového systému jemnohmotných těl, porozumět jejich významu, vidět perspektivu a praktickou aplikaci enioanatomických znalostí kanálového systému v mnoha oblastech a aspektech lidského života.

Kanálový systém je stále ve stavu fungování, nepřetržitě transportuje, rozděluje, přerozděluje informačně-energetické hmoty mezi těly, buňkami, tkáněmi, orgány a systémy organismu, uskutečňuje vnitřní a vnější informačně-energetické vzájemné výměny, neustále podporuje funkčně potřebnou hustotu, difuzní napětí, stabilitu homeostázy a imunitu informačně-energetických hmot, vytváří podmínky pro akumulaci, přeměnu, modulaci, generování, syntézu, diferenciaci a kódování nezbytných pro člověka a jeho těla informačně-energetických hmot a vytváří univerzální, univerzálně-specifické, specifické a vysoce specifické bioplazmy a substance. Bez fungujícího kanálového systému jemnohmotných těl je nemožné fungování těl, životaschopnost, život a rozvoj člověka.

Proto je nutné studovat a zkoumat stavbu, formu, strukturu, architektoniku, topografii, funkce a funkční možnosti kanálů, mikrokanálů, jejich struktur, kanálového systému, subsystému, subultrasystému a autonomních systémů jemnohmotných těl a jejich změny v procesu fylogenetického, ontogenetického a evolučního vývoje z pozice informačně-energetických potřeb jemnohmotných těl, vývoje a fungování člověka, jeho vlastností, schopností, zvláštností, psychických, duchovních, PSI-fenomenálních a sociálních možností.

Třísvazková učebnice enioanatomie – Enioanatomie jemnohmotných těl člověka, Enioanatomie čaker a Enioanatomie systému kanálů jemnohmotných těl člověka – je významným důvodem pro uznání enioanatomie jako nové vědy o člověku a nové disciplíny pro univerzity.

 Recenze

Učebnice Enioanatomie jemnohmotných těl člověka. Svazek 3

 Anatolije Leonidoviče Vasylčuka

Třetí svazek učebnice Enioanatomie jemnohmotných těl člověka dokončí třídílnou akademickou práci známého odborníka v oboru enioanatomie jemnohmotných těl člověka Anatolije Vasylčuka. Spolu s tím učebnice vypadá mimořádně úplná, strukturovaná, zaměřená na praktickou činnost budoucích lékařů.

Novost materiálu učebnice je nápadná, což může způsobit určité potíže pro zvládnutí materiálu, ale jeho neobvyklost je schopna upoutat mladý rozum, což pomůže v tomto aspektu zvládnout kurz. Je vidět, jak extrémně užitečným bylo by rozvíjení praktických cvičení kurzu Enioanatomie jemnohmotných těl člověka.

Spolu s tím mám pochybnosti ohledně toho, že v akademickém vyučovacím plánu pro studenty a lékaře bude přidělen značný počet hodin pro tento kurz. Proto by bylo velmi užitečné napsat zkrácenou verzi učebnice. To znamená, že před autorem jsou stále ještě velmi důležité úkoly, které je třeba vyřešit co nejrychleji.

 Příznivý dojem dělá kvalita učebnice, stejně jako kvalita ilustrativního materiálu, která dosahuje nejvyšší úrovně ve vzdělávacích pracích.

Třetí svazek logicky shrnuje materiál prvního a druhého svazků, vytvářejíc u studentů chápání integrální organizace jemnohmotné budovy člověka a spolu s tím umožňuje hluboké proniknutí do podstaty jemné organizace každého orgánu člověka.

S ohledem na výše uvedené považuji, že učebnice Enioanatomie jemnohmotných těl člověka. Svazek 3. patří k ultramodermímu a lze jej doporučit k tisku.

prof. RNDr. V. Petlin, DrSc.

Lvovská národní univerzita Ivana Franka

Ukrajina. Lvov. Západní centrum eniologie. 25261411

 

Recenze

Učebniсe Enioanatomie jemnohmotných těl člověka. Svazek 3

Anatolije Leonidoviče Vasylčuka

Neuroceceptory různých senzorických orgánů, které jsou přítomny v kůži, duhovce očí, vnitřním uchu, nosní a ústní dutině a jsou velmi citlivými mediátory mezi vnějším světem a vnitřním prostředím. Je to systém přímých a zpětných vazeb, nervový signál somatoviscerálních systémů vydává do vhodných míst. V projekčních zónách probíhají lokální adaptivně-trofické a signálové změny. Včasné odhalení, správné posouzení a následná korekce těchto změn jsou v praxi úspěšně používány pro diagnostiku a léčbu nemocí.

V poslední době se prakticky ve všech státech pozorují tendence ke zvýšení morbidity a ekonomických nákladů diagnostiky, léčby a rehabilitace pacientů. Existuje potřeba integrace východní a západní medicíny.

Třetí svazek učebnice Vasylčuka Anatolije Enioanatomie jemnohmotných těl člověka je věnovaný studiu zvláštností informačně-energetických autonomních systémů kanálů jemnohmotných těl člověka, což je nyní spíše neprozkoumaným a aktuálním problémem. Vědecký výzkum docenta Vasylčuka obsahuje systém myšlenek tvořících vědecký směr, který není prezentován ve výzkumu předchůdců. Podstatou tohoto směru je tvrzení, že v informačně-energetických kanálech se vytvářejí substance, které jsou základem růstu, vývoje, adaptace, reprodukce člověka. Poprvé bylo prokázáno, že znalost enioanatomie informačně-energetických kanálů poskytuje možnost pro odbornou analýzu eniotechnologií a vytvářejí nové psitechnologie pro výchovu, studium a léčbu.

V této učebnici je zobrazena nutnost enioanatomických znalostí systému kanálů jemnohmotných těl člověka pro pochopení toho, čím jsou funkce a funkční schopnosti kanálového systému pro lidský rozvoj. Jsou zde uvedeny údaje, které prohlubují naše znalosti o vývoji nových vědeckých představ o patogenetické roli individuální úrovně adaptivně-kompenzačního potenciálu organismu, dává možnost vidět perspektivu a použit v praktické činnosti enioanatonické znalosti o informačně-energetickém systému v mnoha oblastech lidského života.

Třetí svazek učebnice Vasylčuka Anatolije Enioanatomie jemnohmotných těl člověka je složen z 30 částí, které obsahují 429 enioanatomických témat o kanálových systémech a 56 barevných obrázků. Každá část má svou strukturu, svůj obsah, ilustrační materiál a končí otázkami pro sebekontrolu. Strukturování textu, enioanatomické ilustrace, otázky pro opakování, předmětový index a seznam literatury umožňují snadnou orientaci v učebnici a samostudium tohoto materiálu.

Výzkum v tomto směru dává impuls pro novou formu myšlení, nové duchovní znovuzrození a bude sloužit jako katalyzátor pro hledání vědci ztracené moudrosti, která jim dá novou sílu. V tomto okamžiku věda v této fázi jenom odhaluje okraj opony, která skrývá pravé možnosti medicíny. Otázka dalšího hledání způsobů zajištění obyvatelstva kvalitní, bezpečnou terapeutickou pomocí je dále naléhavým problémem soudobé medicíny a učebnice Vasylčuka A. L. je jedním z důležitých základu pro vývoj inovačních technologií pro jeho řešení.

prof. MUDr. Lukjan Andrijuk, DrSc.

vedoucí katedry rehabilitace a netradiční medicíny

Lvovské národní lékařské univerzity Daniela Haličského

Ministerstvo zdravotnictví Ukrajiny. Lvovská národní lékařská univerzita Daniela Haličského.

Katedra rehabilitace a netradiční medicíny. Fakulta postgraduálního vzdělání.

Recenze

Učebnice Enioanatomie jemnohmotných těl člověka. Svazek 3

Anatolije Leonidoviče Vasylčuka

Přezkoumaná učebnice patří ke třetí části učebnice Enioanatomie jemnohmotných těl člověka. Svazek 1 a 2 a je jeho logickým pokračováním.

Je obtížné dokonce i mezi známými učebnicemi pro vysoké školy najít vědeckou adekvátní práci takové síly. Je extrémně plná a přesně strukturovaná, doslova rozložená na součásti, které poskytují nám nesmírně široký obraz předmětu přezkoumání.

Člověk je v rámcích materiálu této učebnice představen nejen jako fyzická osobnost, ale jako velmi složitá entita informačně-energetického plánu a kde tento plán je rozhodující. Jde o to, že pro zvládnutí materiálu učebnice je třeba se nejenom dobře orientovat v anatomii člověka, ale také je třeba na dostatečně vysoké úrovni zvládnout znalosti eniomedicíny, a dokonce i eniopsychologie. To znamená, že člověk je zde zastoupen v dokonalejší funkční integritě.

Spolu s podmíněně tradiční sakrální analýzou autor zavádí studenta a také lékaře praktika do světa složité informačně-energetické organizace doslovně všech systémových složek lidského organizmu, který v tomto smyslu vedle obecného systému organizovanosti je charakterizován i vlastní jemnou organizovaností.

Obecně všechny tři svazky učebnice vypadají jako jedna celá složená doktrína, zaměřená na nesmírně hluboké studium podstaty lidského těla.

S ohledem na výše uvedené si myslím, že učebnici Enioanatomie jemnohmotných těl člověka, svazek 3. lze doporučit k tisku a mít naději na její úspěch.

prof. RNDr. A. A. Drozdovská, DrSc.

Západní centrum eniologie. Lvov, Ukrajina. 25261411.

Recenze

Učebnice Vasylčuka A. L.

Enioanatomie systému kanálů jemnohmotných těl člověka

 Znalosti enioanatomie systému kanálů jemnohmotných těl člověka jsou aktuálními a důležitými pro hlubší poznávání člověka, jeho těla, jeho filozofii a psychologii, duševní schopnosti a duchovnosti. Tyto znalosti jsou nezbytné pro rozvoj inovačních eniotechnologií a pro rozvoj vědeckého myšlení.

Učebnice Enioanatomie systému kanálů jemnohmotných těl člověka obsahuje 29 kapitol logicky svázaných mezi sobou. Zvláštní pozornost je věnovaná enioanatomii sušumnového, merudandového, idového, pinhalového, pravohvezdného, levohvězdného, meridiánového, čakerního a obalového kanálového systému. Důležitým je předchozí popis enioanatomie sušumny, merudandy, idy, pinhaly, párových a nepárových meridiánů. Zvláštní zájem vyvolují informace o enioanatomické technologii cvičení zaměřených na trénink a vývoj sušumny, meridiánů, idy, pinhaly, hvězdných kanálů, merudandy. Učebnice obsahuje vědeckou informaci o enioanatomii anastomózních uzlů spojení, a sice jsou popsány muladhárový, svadhisthánový, manipurový, anáhátový, višudhový, adžňo-medulární anastomózní uzly. Autor popisuje vznik, formy, struktury, funkční zvláštnosti biologicky aktivních bodů.

V knize jsou kanály a kanálové systémy prezentovány jako integrální a autonomní struktury jemnohmotných těl. Autor zdůrazňuje že v sítích subultrakanálů systému kanálů, v dutinách kanálů a mikrokanálů se tvoří univerzální a specifické životní informačně-energetické bioplazmy, které jsou základem růstu, rozvoje, adaptace, reprodukce, životaschopnosti a životní činnosti člověka.

Enioanatomie systému kanálů jemnohmotných těl člověka musí být nedílnou součástí eniopedagogiky, eniopsychologie, enioanatomie a jiných eniologických disciplín, které studují člověka a také podporují vývoj informační, PSI-fenomenální medicíny, přispějí ke zlepšení enioreflexní terapie a jiných enioterapeutických technologií.

Autorem navrhovaná struktura učebnice dovoluje samostatně studovat systémy kanálů jemnohmotných těl člověka, rychle nalézt nutnou informaci o enioanatomii kanálů, mikrokanálů, ultrakanálů, spojení mikrokanálů a anastomózních uzlů. Materiál je prezentován na vysoce profesionální úrovni s použitím soudobé vědecké lékařské terminologie.

Enioanatomická témata jsou ilustrována 56 kvalitními barevnými obrázky struktury kanálového systému. Barvy kanálů jsou vybrány podle barvy jemnohmotného těla. Barevné obrázky přesně zobrazují vzájemné uspořádání kanálových struktur, úspěšně doplňuje a objasňuje textový popis systému kanálů jemnohmotných těl člověka.

Učebnice je vhodná pro lékaře všech oborů. Příručka odkrývá nové možnosti pro netradiční lékařství. Výše uvedené dovoluje doporučit 3. svazek Enioanatomie systému kanálů jemnohmotných těl člověka třísvazkové učebnice Vasylčuka A. L. Enioanatomie systému kanálů jemnohmotných těl člověka k tisku.

prof. MUDr. L. P. Matešuk-Vaceba, DrSc.

Profesor a vedoucí Katedry anatomie Lvovské národní lékařské univerzity Daniela Haličského

 

Recenze

Třísvazkové učebnice Anatolije Leonidoviče Vasylčuka

Enioanatomie systému kanálů jemnohmotných těl člověka, svazek 3, Kniha 19 (První na světe učebnice enioanatomie systému kanálů jemnohmotných těl člověka pro univerzity) – Lvov, 2017

pro vědce, studenty, specialisty v oblasti lékařství, pedagogiky, psychologie, filozofie, teologie, sociologie, sportu atd.

Člověk, Společnost, Země, Vesmír – je to jeden živý Kosmoorganismus, který je jednotným, dobře koordinovaným informačně-energetickým systémem, ve kterém všechny prvky vzájemně reagují, vzájemně komunikují a vzájemně determinují a jsou v konstantní informačně-energetické vzájemné výměně.

Vasilčukova díla odhalují podstatu a povahu informačně-energetické interakce a výměny jemnohmotných těl člověka s prostředím – na stupnici planety a Vesmíru.

V třetím svazku učebnice Enioanatomie systému kanálů jemnohmotných těl člověka, který je logickým pokračováním prvního svazku Enioanatomie jemnohmotných těl člověka a druhého Enioanatomie čaker jsou uvedeny strukturální a funkční charakteristiky informačně-energetických kanálů (sušumny, merudandy, idy, pinhaly, hvězdných kanálů, meridiánů, obalových kanálů, čakerních kanálů, anastomózních uzlů spojení, biologicky aktivních bodů, systému, subsystémů a subultrasystémů), a také enioanatomické technologie jejích vývoje.

Kanálový systém obsahuje komplexní informaci o člověku: o jeho fyzické podstatě a jemnohmotných tělech, vlastnostech, schopnostech, zvláštnostech, funkcích a o fyziologických, psychických, PSI-fenomenálních a sociálních možnostech, a také informaci o společnosti, Zemi, přírodě, biosféře, noosféře, Vesmíru, minulosti, přítomnosti a budoucnosti, o pozemském, kosmickém a duchovním.

Třetí svazek učebnice Enioanatomie systému kanálů jemnohmotných těl člověka obsahuje 30 částí, 56 barevných obrázků, ve kterých je vysvětleno 429 enioanatomických témat o kanálových systémech. Každá část má svou strukturu, svůj obsah, ilustrační materiál a končí otázkami pro opakování a samokontrolu.

Obsah učebnice dává možnost prostudovat enioanatomii kanálů a kanálového systému jemnohmotných těl člověka, uvědomit si jejich význam a perspektivu pro praktické uplatnění enioanatomických znalostí kanálového systému v mnoha sférách a aspektech lidského života.

Velkou zásluhou autora jsou doporučené enioanatomické technologie cvičení, tréninku a vývoje eniokanálů, kanálových systémů a biologicky aktivních bodů. Enioanatomické znalosti systému kanálů jemnohmotných těl člověka otevírají kvalitativně nové perspektivy ohledně harmonického komplexního vývoje, jeho PSI-fenomenálních, tvůrčích a duchovních možností.

 Autor učebnice se přiblížil k výzkumu systému kanálů jemnohmotných těl integrálně, a synergeticky: používajíc staré a moderní duchovní úspěchy lidstva v této oblasti (čínskou doktrínu akupunktury, starověkou metafyziku, starověké tibetské historické rukopisy, esoterické učení a Agni-jógu), kombinujíc je s fenomenálním osobním rozvojem v tomto směru.

Třísvazková učebnice enioanatomie – Enioanatomie jemnohmotných těl člověka, Enioanatomie čaker a Enioanatomie kanálového systému jemnohmotných těl člověka – je významným základem pro uznání enioanatomie jako nové vědy o člověku a důležitou součástí akademických disciplín pro univerzity.

Vasilčukova díla jsou nadaktuální, inovační a vycházejí za hranice tradičních přístupů, splňují všechny požadavky XXI st. a mohou být doporučena k tisku.

doc. PhDr. T. G. Tjurinová, PhD

Docent katedry sociologie a sociální práce, NU Lvovská polytechnika

Jazyk vydání:
ukrajinština
Rok vydání:
2017
Počet stran:
688
Vydavatelství:
PP Soroka T. B.
ISBN:
978-966-2598-90-2
Kód:
K019

Enioanatomie systémů kanálů jemnohmotných těl člověka / Učebnice pro univerzity

Enioanatomie systémů kanálů jemnohmotných těl člověka / Učebnice pro univerzity Image

Enioanatomie jemnohmotných těl člověka je novou vědou a vzdělávací disciplínou

Ve třetím svazku učebnice jsou popsány kanály, mikrokanály, jejich struktury, klasifikace mikrokanálů; sušumnové, merudandové, idové, pinhalové, pravohvězdné, levohvězdné vrstvy a triády, hvězdné sedmivrstevné struktury a jejich hustota, filtrační membrány hvězdných kanálů; anastomózní uzly spojení, jejich kanály a mikrokanály; biologicky aktivní body, jejich struktura, mikrokanály, membrány, zvláštnosti, odlišnosti a funkce; systémy kanálů, ultrakanálů, subultrakanálů, autonomní kanálové systémy, klasifikace systémů kanálů, informačně-energetické životní bioplazmy kanálů a systémů kanálů, funkce a význam systému kanálů; eniopsianatomické technologie cvičení zaměřených na trénink a rozvoj sušumny, merudandy, idy, pinhaly, hvězdných kanálů, meridiánů, biologicky aktivních bodů, obalových kanálů a kanálového systému jemnohmotných těl člověka. Je vysvětleno, jak se vytvářejí kanály a jejich systémy, kde a jak jsou umístěny v jemnohmotných tělech, a také jsou znázorněny vlastnosti stavby, struktury, architektoniky, topografie a funkce kanálů.

Učebnice je určena lékařům všech oborů, zvlášť enioterapeutům, reflexoterapeutům, valeologům, rehabilitačním pracovníkům, psychologům, pedagogům, vychovatelům, trenérům, studentům a také těm, kteří studují enioanatomii, vyvíjejí kanály, systémy kanálů jemnohmotných těl, intelekt, duchovnost, PSI-fenomenální schopnosti a používají ve své pedagogické, výchovné a lékařské praxi systémy kanálů.

Třetí svazek učebnice Enioanatomie systému kanálů jemnohmotných těl člověka je logickým pokračováním prvního svazku „Enioanatomie jemnohmotných těl člověka“ a druhého svazku „Enioanatomie čaker“. Ve třetím svazku je popsána enioanatomie kanálů, mikrokanálů, ultrakanálů, subultrakanálů a také anastomózní uzly spojení, spojení mikrokanálů, sítě subultrakanálů, zvláštnosti životních informačně-energetických bioplazem autonomních kanálových systémů, enioanatomie kanálového systému, subsystémů, subultrasystémů, autonomních kanálových systémů jemnohmotných těl člověka, funkce a význam kanálového systému, enioanatomické technologie vývoje sušumny, merudandy, idy, pinhaly, hvězdných kanálů, meridiánů, biologicky aktivních bodů a obalů. Kanály a kanálový systém jsou prezentovány a argumentovány jako integrální a autonomní struktury jemnohmotných těl člověka. V sítích subultrakanálů systému kanálů, jeho samostatných kanálových systémech a v dutinách kanálů a mikrokanálů se vytvářejí univerzální, univerzálně-specifické, specifické a vysoce specifické životní informačně-energetické bioplazmy a hmoty, které jsou základem pro růst, vývoj, adaptaci, reprodukci, vitalitu a životní aktivitu člověka, jeho těl, vlastností, zvláštností, schopnosti, fyziologické, psychické, duchovní, PSI-fenomenální a sociální možností.

Historie výzkumu kanálového systému jemnohmotných těl člověka svědčí o tom, že nikdy nebyl studován integrálně, ale pouze fragmentárně. Meridiány jsou uvedeny v čínské vědě o akupunktuře, která vznikla ve 3. tisíciletí před naším letopočtem. Význam sušumny, merudandy, idy, pinhaly je popsán ve starověké indické metafyzice, v ezoterických učeních, ve starověkých tibetských historických rukopisech a na začátku našeho věku v Agni-józe. Existence pravého a levého hvězdných kanálů otevřel akademik A. Ignatenko na konci 20. století. Společnou chybou těchto znalostí je to, že nevysvětlují anatomii meridiánů, biologicky aktivních bodů, anastomózních uzlů spojení, sušumny, merudandy, idy, pinhaly, hvězdných kanálů a jejich kanálových systémů. Do konce 20. století neexistovaly žádné informace o obalových kanálech, obalových systémech kanálů, jejich subsystémech a subultrasystémech. Jakékoli informace o anatomii, funkční anatomii, topografické anatomii, věkové anatomii a enioanatomii kanálů a systémů kanálů jemnohmotných těl jsou aktuální a zároveň nedostatečné. Úroveň těchto znalostí není anatomická a nemůže vytvořit anatomické myšlení. Nedostatek anatomických a enioanatomických znalostí o kanálech, mikrokanálech, ultrakanálech, subultrakanálech, sítích subultrakanálů, kanálových systémech, subsystémech a subultrasystémech vede k:

 • falešnému vysvětlení jejich funkcí a funkčního významu
 • nechápání mechanismů transportu, rozdělení a přerozdělení informačně-energetických hmot a informačně-energetického zabezpečení eniostruktur jemnohmotných těl, buněk, tkání, strukturálních a funkčních jednotek, orgánů a systémů organismu
 • neznalosti způsobů vylučování do vnějšího prostředí biopatogenních, neidentických, nepřirozených, antiduchovních a využitých informačně-energetické hmot
 • nemožnosti určit nejkratší, optimální a kompenzační cesty těly a organizmem vylučovaných, využitých informačně-energetických hmot do vnějšího prostředí
 • nemožnosti informačně-energetického očištění kanálů, kanálového systému, subsystémů, subultrasystémů a životních informačně-energetických bioplazem a substancí, nemožnosti vytvořit eniotechnologie pro informačně-energetické očištění těl a organismu člověka od biopatogenních, neidentických, nepřirozených, antiduchovních, využitých a jiných pro člověka a jeho těla necharakteristických informačně-energetických hmot
 • nemožnosti vypracovat eniopedagogické, eniopsychické, enioanatomické, eniopsianatomické, eniofyziologické, eniolékařské a jiné eniotechnologie rozvoje, zlepšení, korekce a normalizace stavby, formy, struktury, architektoniky a funkcí kanálů, systému kanálů, autonomních systémů kanálů, subsystémů, subultrasystémů a tak dále.

Znalosti enioanatomie kanálů a systému kanálů jemnohmotných těl člověka dává možnost uskutečňovat odbornou analýzu, odborné hodnocení a odborné závěry ohledně známých eniotechnologií, metod a prostředků a k vytvoření nových eniologických, eniopedagogických, eniopsychických, enioanatomických, eniopsianatomických, eniofyziologických, eniolékařských, enioduchovních a PSI-fenomenálních technologií výchovy, výuky, vývoje, léčby, regenerace, rehabilitace a rekondice člověka.

Enioanatomie kanálů a kanálového systému jemnohmotných těl člověka je mnohem složitější a komplikovanější než všechno, co je dnes známé o kanálech a kanálovém systému. Kanálový systém obsahuje informaci o člověku, jeho tělech, vlastnostech, zvláštnostech, funkcích, fyziologických, psychických, duchovních, PSI-fenomenálních a sociálních možnostech, a také informaci o společnosti, Zemi, přírodě, biosféře, noosféře, Vesmíru, o minulosti, přítomnosti a budoucnosti, o pozemském, kosmickém a duchovním. Pouze při enioanatomické normě se v kanálech a kanálovém systému nacházejí identifikované informace, mikročástice, světlo, energie, vícebarevné informačně-energetické hmoty, vytváří se univerzální, univerzálně-specifické, specifické a vysoce specifické životní informačně-energetické bioplazmy a hmoty, které informačně-energeticky zabezpečují reprodukci, identitu, duchovnost, životaschopnost, životní činnost, růst, rozvoj, zdokonalení, komunikaci, adaptaci, fungování a různorodé projevy člověka, jeho fyziologické, psychické, duchovní, PSI-fenomenální a společenské možností.

Enioanatomické znalosti systému kanálů jemnohmotných těl člověka otevírají kvalitně nové možnosti pro porozumění toho, co znamená funkce a funkční možnosti systému kanálů pro člověka a co je třeba udělat pro to, aby se člověk prostřednictvím systému kanálů stal všestranným, harmonickým, zdravým, vysoce duchovním a PSI-fenomenálním.

Kanálový systém je stále ve stavu fungování, což je nutné pro:

 • udržování relativní stability hustoty, difúzního napětí a homeostázy informačně-energetických hmot
 • neustálé vytváření univerzálních, univerzálně-specifických, specifických a vysoce specifických životně důležitých informačně-energetických bioplazem a substancí
 • uskutečňování vnitřních a vnějších informačně-energetických vzájemných výměn ve všech pásmech elektromagnetického spektra vlastních pro člověku a jeho těla
 • nepřetržité transportování, rozdělování a přerozdělování informačně-energetických hmot mezi těly a jejich eniostrukturami
 • zabezpečení jemnohmotných těla člověka a jejich eniostruktur informačně-energetickými hmotami
 • okamžité směrování nutných informačně-energetických hmot, bioplazem, substancí, informací, světla a energií k aktivně fungujícím eniostrukturám jemnohmotných těl, buňkám, tkáním, orgánům a systémům organismu atd.

Význam kanálového systému poukazuje na nutnost studovat a prozkoumat jeho stavbu, formu, strukturu, architektoniku, topografii, funkce, funkční možnosti a enioanatomické změny kanálového systému v procesu fylogenetického, ontogenetického a evolučního vývoje člověka.

Enioanatomie kanálového systému poskytuje nezbytné znalosti pro vývoj inovativních eniotechnologií:

 • komplexního, vyváženého, harmonického a univerzálního vývoje sušumny, merudandy, idy, pinhaly, hvězdných, čakerních a obalových kanálů, meridiánů, biologicky aktivních bodů, anastomózních uzlů spojení, systémů, subsystémů, subultrasystémů a autonomních kanálových systémů.
 • informačně-energetického očištění kanálového systému, mikrokanálů, biologicky aktivních bodů, anastomózních uzlů spojení a sítí subultrakanálů.
 • optimalizace transportování, rozdělování a přerozdělování informačně-energetických hmot mezi eniostrukturami jemnohmotných těl, mezi jemnohmotnými těly a fyzickým tělem.
 • odblokování kanálů, anastomózních uzlů spojení a biologicky aktivních bodů
 • strukturně-funkční normalizace kanálů a kanálových systémů
 • sjednoceného vývoje systému kanálů, obalů, biologicky aktivních bodů, anastomózních uzlů spojení, sítí subultrakanálů, čaker, jemnohmotných těl, vlastností, schopností, zvláštností, fyziologických, psychických, duchovních, PSI-fenomenálních a sociálních možností člověka.
 • zachování informačně-energetické identity a individuality, relativní stálosti informačně-energetické homeostázy univerzálních, univerzálně-specifických, specifických a vysoce specifických životních informačně-energetických bioplazem.
 • enioanatomické kontroly, hodnocení, prognózy, enioanatomické diagnostiky stavby, formy, struktury, architektoniky, topografie, funkce a funkčních možností kanálového systému, kanálových subsystémů, subultrasystémů, autonomních kanálových systémů, kanálů, mikrokanálů, biologicky aktivních bodů, anastomózních uzlů spojení, sítí subultrakanálů a jiných kanálových systémů.
 • profylaxe vzniku informačně-energetického přetížení, znečištění, informačně-energetických blokád, zvýšené koncentrace biopatogenních, neidentických, nepřirozených, nespecifických a antiduchovních informačně-energetických hmot v kanálovém systému a jeho strukturách.
 • normalizace funkční nedostatečnosti, strukturálních a topografických poruch, patologie, strukturně-funkčních nesouladů mezi autonomními kanálovými systémy, jednotlivými kanály a jejich strukturami.
 • reflexoterapeutické léčby, regenerace, rehabilitace a rekondice člověka.
 • eniopedagogické, enioduchovní, enioduševní, anioanatomické, eniofyziologické, eniolékařské a eniosociální výchovy, výuky, rozvoje, zdokonalení, tréninku, léčby, regenerace, rehabilitace a rekondice člověka atd.

Bez objektivních enioanatomických znalostí o kanálovém systému je nemožný všestranný, vyvážený, harmonický a univerzální vývoj jemnohmotných těl, perspektivní vývoj reflexní terapie, není možný vznik nových vysoce efektivních informačních technologií reflexní terapie a enioreflexní terapie, je nemožný duchovní, PSI-fenomenální a božský vývoj člověka a není možné udržet dobré zdraví, dosáhnout dlouhověkosti, vysoce efektivní sociální realizaci vlastností, zvláštností, schopností, fyziologických, psychických, PSI -fenomenálních a společenských možnosti atd.

Učebnice Enioanatomie systému kanálů jemnohmotných těl člověka je významným informačním příspěvkem k tomu, aby se Enioanatomie jemnohmotných těl člověka stala vědeckou a vzdělávací disciplínou všech stupňů výuky, zvlášť během výuky, výchovy, přípravy a rekvalifikace pedagogů, psychologů, vychovatelů, trenérů, lékařů, fyzioterapeutů, reflexních terapeutů, rehabilitačních pracovníků, valeologů, enioanatomů, eniofyziologů, eniopsychologů, eniopedagogů, léčitelů, enioléčitelů, eniopsifenomenálních a enioduchovních léčitelů, enioterapeutů, sociologů, teologů a jiných odborníků.

Znalostí enioanatomického kanálového systému musí být nedílnou součástí eniopedagogiky, eniopsychologie, eniofyziologie, eniolékařství, informační medicíny, PSI-fenomenální medicíny, eniopsychické, enioanatomické, eniopsianatomické, enioreflexní terapie, různých enioterapeutických technologií a eniologických disciplín o člověku.

Třetí svazek učebnice Enioanatomie systému kanálů jemnohmotných těl člověka obsahuje 30 kapitol, které obsahují 431 enioanatomických témat o systému kanálů, 57 barevných obrázků.

Enionatomická témata jsou ilustrována 57 barevnými obrázky struktur kanálového systému. Obrázky jsou umístěny v souladu s enioanatomickými tématy kanálového systému jemnohmotných těl. Enioanatomické struktury jemnohmotných těl jsou označeny číslem nebo písmenem a pojmenovány. Barvy v obrázcích zobrazují kanály, kanálové struktury a kanálové systémy odpovídajícího jemnohmotného těla: červená – kanály, kanálové struktury a systémy kanálů červeného, podobně světle zářivě červená, oranžová, světle zářivě oranžová, žlutá, zelená, světle zářivě zelená, blankytná, tyrkysová, modrá, šeříková, fialová, růžová, bílá a zlatá barvy kanály, struktury kanálů a systém kanálů identického jemnohmotného těla. Barva obrázků má informační, didaktický, emocionální a vizuální význam, odráží objektivní fyzikální vlastnosti rozsahů elektromagnetického spektra, názorně vysvětluje enioanatomii kanálů, struktur kanálů a systém kanálů a pomáhá ilustrovat vzdělávací enioanatomický proces kanálů, kanálových struktur a systémů kanálů. Barevné obrázky nejlépe ilustrují vzájemné umístění struktur kanálů, konkretizují jejich topografii, zobrazují a slučují ilustrativní a verbální vysvětlení enioanatomie kanálů a systémů kanálů, zjednodušují studium kanálů, vytvářejí podmínky pro přístupnou a srozumitelnou interpretaci enioanatomie kanálového systému, vyvolávají pozitivní emoce a připravují člověka ke studiu. Výkresy doplňují a specifikují enioanatomický text kanálového systému. Ilustrační obsah kanálového systému pomáhá lépe pochopit text a usnadňuje studium enioanatomie kanálového systému. Obrázky kanálů, kanálových struktur a systému kanálů mohou být vykládány přesněji a v širším enioanatomickém rozsahu, pomáhají soustředit se, vytvořit správný pojem o enioanatomii kanálového systému a také správně vyvinout systémové kanálové enioanatomické myšlení. Obrázky zobrazují stavbu, strukturu, formu, architektoniku, posloupnost umístění struktur v kanálech, jejich topografii a kanálů vcelku.

Text, obrázky a jejich obsahová naplň jsou informačním základem pro studium enioanatomie kanálového systému, základem pro vytváření enioanatomických intelektuálních a mentálních schopností studentů. Struktura textu, enioanatomické ilustrace, otázky k opakování a sebekontrole, rejstřík obrázků, předmětový rejstřík a seznam literatury umožňují kvalitativní samostatné studium kanálů, jejich struktur a systémů kanálů jemnohmotných těl, snadnou orientaci v učebnici, rychlé vyhledávání enioanatomických informací o kanálech, kanálových strukturách a kanálovém systému jemnohmotných těl, potřebných pro opakování a praktické použití.

Je znázorněno vytváření kanálů, čím jsou, kde a jak jsou umístěny v jemnohmotných tělech, a také vysvětleny vlastnosti stavby, struktury, architektoniky, topografie a funkce kanálů. Každá část má svou strukturu, svůj obsah, ilustrační materiál a končí otázkami pro opakování a sebekontrolu. Pozornost si zasluhují kontrolní otázky každé části a kapitoly, protože pomáhají přiblížit se k obsahu samostatných témat učebnice, pochopit a určit směr potenciálního využití enioanatomie kanálového systému.

Třetí svazek učebnice vám umožní prozkoumat enioanatomii kanálů a kanálového systému jemnohmotných těl, porozumět jejich významu, vidět perspektivu a praktickou aplikaci enioanatomických znalostí kanálového systému v mnoha oblastech a aspektech lidského života.

Kanálový systém je stále ve stavu fungování, nepřetržitě transportuje, rozděluje, přerozděluje informačně-energetické hmoty mezi těly, buňkami, tkáněmi, orgány a systémy organismu, uskutečňuje vnitřní a vnější informačně-energetické vzájemné výměny, neustále podporuje funkčně potřebnou hustotu, difuzní napětí, stabilitu homeostázy a imunitu informačně-energetických hmot, vytváří podmínky pro akumulaci, přeměnu, modulaci, generování, syntézu, diferenciaci a kódování nezbytných pro člověka a jeho těla informačně-energetických hmot a vytváří univerzální, univerzálně-specifické, specifické a vysoce specifické bioplazmy a substance. Bez fungujícího kanálového systému jemnohmotných těl je nemožné fungování těl, životaschopnost, život a rozvoj člověka.

Proto je nutné studovat a zkoumat stavbu, formu, strukturu, architektoniku, topografii, funkce a funkční možnosti kanálů, mikrokanálů, jejich struktur, kanálového systému, subsystému, subultrasystému a autonomních systémů jemnohmotných těl a jejich změny v procesu fylogenetického, ontogenetického a evolučního vývoje z pozice informačně-energetických potřeb jemnohmotných těl, vývoje a fungování člověka, jeho vlastností, schopností, zvláštností, psychických, duchovních, PSI-fenomenálních a sociálních možností.

Třísvazková učebnice enioanatomie – Enioanatomie jemnohmotných těl člověka, Enioanatomie čaker a Enioanatomie systému kanálů jemnohmotných těl člověka – je významným důvodem pro uznání enioanatomie jako nové vědy o člověku a nové disciplíny pro univerzity.

 Recenze

Učebnice Enioanatomie jemnohmotných těl člověka. Svazek 3

 Anatolije Leonidoviče Vasylčuka

Třetí svazek učebnice Enioanatomie jemnohmotných těl člověka dokončí třídílnou akademickou práci známého odborníka v oboru enioanatomie jemnohmotných těl člověka Anatolije Vasylčuka. Spolu s tím učebnice vypadá mimořádně úplná, strukturovaná, zaměřená na praktickou činnost budoucích lékařů.

Novost materiálu učebnice je nápadná, což může způsobit určité potíže pro zvládnutí materiálu, ale jeho neobvyklost je schopna upoutat mladý rozum, což pomůže v tomto aspektu zvládnout kurz. Je vidět, jak extrémně užitečným bylo by rozvíjení praktických cvičení kurzu Enioanatomie jemnohmotných těl člověka.

Spolu s tím mám pochybnosti ohledně toho, že v akademickém vyučovacím plánu pro studenty a lékaře bude přidělen značný počet hodin pro tento kurz. Proto by bylo velmi užitečné napsat zkrácenou verzi učebnice. To znamená, že před autorem jsou stále ještě velmi důležité úkoly, které je třeba vyřešit co nejrychleji.

 Příznivý dojem dělá kvalita učebnice, stejně jako kvalita ilustrativního materiálu, která dosahuje nejvyšší úrovně ve vzdělávacích pracích.

Třetí svazek logicky shrnuje materiál prvního a druhého svazků, vytvářejíc u studentů chápání integrální organizace jemnohmotné budovy člověka a spolu s tím umožňuje hluboké proniknutí do podstaty jemné organizace každého orgánu člověka.

S ohledem na výše uvedené považuji, že učebnice Enioanatomie jemnohmotných těl člověka. Svazek 3. patří k ultramodermímu a lze jej doporučit k tisku.

prof. RNDr. V. Petlin, DrSc.

Lvovská národní univerzita Ivana Franka

Ukrajina. Lvov. Západní centrum eniologie. 25261411

 

Recenze

Učebniсe Enioanatomie jemnohmotných těl člověka. Svazek 3

Anatolije Leonidoviče Vasylčuka

Neuroceceptory různých senzorických orgánů, které jsou přítomny v kůži, duhovce očí, vnitřním uchu, nosní a ústní dutině a jsou velmi citlivými mediátory mezi vnějším světem a vnitřním prostředím. Je to systém přímých a zpětných vazeb, nervový signál somatoviscerálních systémů vydává do vhodných míst. V projekčních zónách probíhají lokální adaptivně-trofické a signálové změny. Včasné odhalení, správné posouzení a následná korekce těchto změn jsou v praxi úspěšně používány pro diagnostiku a léčbu nemocí.

V poslední době se prakticky ve všech státech pozorují tendence ke zvýšení morbidity a ekonomických nákladů diagnostiky, léčby a rehabilitace pacientů. Existuje potřeba integrace východní a západní medicíny.

Třetí svazek učebnice Vasylčuka Anatolije Enioanatomie jemnohmotných těl člověka je věnovaný studiu zvláštností informačně-energetických autonomních systémů kanálů jemnohmotných těl člověka, což je nyní spíše neprozkoumaným a aktuálním problémem. Vědecký výzkum docenta Vasylčuka obsahuje systém myšlenek tvořících vědecký směr, který není prezentován ve výzkumu předchůdců. Podstatou tohoto směru je tvrzení, že v informačně-energetických kanálech se vytvářejí substance, které jsou základem růstu, vývoje, adaptace, reprodukce člověka. Poprvé bylo prokázáno, že znalost enioanatomie informačně-energetických kanálů poskytuje možnost pro odbornou analýzu eniotechnologií a vytvářejí nové psitechnologie pro výchovu, studium a léčbu.

V této učebnici je zobrazena nutnost enioanatomických znalostí systému kanálů jemnohmotných těl člověka pro pochopení toho, čím jsou funkce a funkční schopnosti kanálového systému pro lidský rozvoj. Jsou zde uvedeny údaje, které prohlubují naše znalosti o vývoji nových vědeckých představ o patogenetické roli individuální úrovně adaptivně-kompenzačního potenciálu organismu, dává možnost vidět perspektivu a použit v praktické činnosti enioanatonické znalosti o informačně-energetickém systému v mnoha oblastech lidského života.

Třetí svazek učebnice Vasylčuka Anatolije Enioanatomie jemnohmotných těl člověka je složen z 30 částí, které obsahují 429 enioanatomických témat o kanálových systémech a 56 barevných obrázků. Každá část má svou strukturu, svůj obsah, ilustrační materiál a končí otázkami pro sebekontrolu. Strukturování textu, enioanatomické ilustrace, otázky pro opakování, předmětový index a seznam literatury umožňují snadnou orientaci v učebnici a samostudium tohoto materiálu.

Výzkum v tomto směru dává impuls pro novou formu myšlení, nové duchovní znovuzrození a bude sloužit jako katalyzátor pro hledání vědci ztracené moudrosti, která jim dá novou sílu. V tomto okamžiku věda v této fázi jenom odhaluje okraj opony, která skrývá pravé možnosti medicíny. Otázka dalšího hledání způsobů zajištění obyvatelstva kvalitní, bezpečnou terapeutickou pomocí je dále naléhavým problémem soudobé medicíny a učebnice Vasylčuka A. L. je jedním z důležitých základu pro vývoj inovačních technologií pro jeho řešení.

prof. MUDr. Lukjan Andrijuk, DrSc.

vedoucí katedry rehabilitace a netradiční medicíny

Lvovské národní lékařské univerzity Daniela Haličského

Ministerstvo zdravotnictví Ukrajiny. Lvovská národní lékařská univerzita Daniela Haličského.

Katedra rehabilitace a netradiční medicíny. Fakulta postgraduálního vzdělání.

Recenze

Učebnice Enioanatomie jemnohmotných těl člověka. Svazek 3

Anatolije Leonidoviče Vasylčuka

Přezkoumaná učebnice patří ke třetí části učebnice Enioanatomie jemnohmotných těl člověka. Svazek 1 a 2 a je jeho logickým pokračováním.

Je obtížné dokonce i mezi známými učebnicemi pro vysoké školy najít vědeckou adekvátní práci takové síly. Je extrémně plná a přesně strukturovaná, doslova rozložená na součásti, které poskytují nám nesmírně široký obraz předmětu přezkoumání.

Člověk je v rámcích materiálu této učebnice představen nejen jako fyzická osobnost, ale jako velmi složitá entita informačně-energetického plánu a kde tento plán je rozhodující. Jde o to, že pro zvládnutí materiálu učebnice je třeba se nejenom dobře orientovat v anatomii člověka, ale také je třeba na dostatečně vysoké úrovni zvládnout znalosti eniomedicíny, a dokonce i eniopsychologie. To znamená, že člověk je zde zastoupen v dokonalejší funkční integritě.

Spolu s podmíněně tradiční sakrální analýzou autor zavádí studenta a také lékaře praktika do světa složité informačně-energetické organizace doslovně všech systémových složek lidského organizmu, který v tomto smyslu vedle obecného systému organizovanosti je charakterizován i vlastní jemnou organizovaností.

Obecně všechny tři svazky učebnice vypadají jako jedna celá složená doktrína, zaměřená na nesmírně hluboké studium podstaty lidského těla.

S ohledem na výše uvedené si myslím, že učebnici Enioanatomie jemnohmotných těl člověka, svazek 3. lze doporučit k tisku a mít naději na její úspěch.

prof. RNDr. A. A. Drozdovská, DrSc.

Západní centrum eniologie. Lvov, Ukrajina. 25261411.

Recenze

Učebnice Vasylčuka A. L.

Enioanatomie systému kanálů jemnohmotných těl člověka

 Znalosti enioanatomie systému kanálů jemnohmotných těl člověka jsou aktuálními a důležitými pro hlubší poznávání člověka, jeho těla, jeho filozofii a psychologii, duševní schopnosti a duchovnosti. Tyto znalosti jsou nezbytné pro rozvoj inovačních eniotechnologií a pro rozvoj vědeckého myšlení.

Učebnice Enioanatomie systému kanálů jemnohmotných těl člověka obsahuje 29 kapitol logicky svázaných mezi sobou. Zvláštní pozornost je věnovaná enioanatomii sušumnového, merudandového, idového, pinhalového, pravohvezdného, levohvězdného, meridiánového, čakerního a obalového kanálového systému. Důležitým je předchozí popis enioanatomie sušumny, merudandy, idy, pinhaly, párových a nepárových meridiánů. Zvláštní zájem vyvolují informace o enioanatomické technologii cvičení zaměřených na trénink a vývoj sušumny, meridiánů, idy, pinhaly, hvězdných kanálů, merudandy. Učebnice obsahuje vědeckou informaci o enioanatomii anastomózních uzlů spojení, a sice jsou popsány muladhárový, svadhisthánový, manipurový, anáhátový, višudhový, adžňo-medulární anastomózní uzly. Autor popisuje vznik, formy, struktury, funkční zvláštnosti biologicky aktivních bodů.

V knize jsou kanály a kanálové systémy prezentovány jako integrální a autonomní struktury jemnohmotných těl. Autor zdůrazňuje že v sítích subultrakanálů systému kanálů, v dutinách kanálů a mikrokanálů se tvoří univerzální a specifické životní informačně-energetické bioplazmy, které jsou základem růstu, rozvoje, adaptace, reprodukce, životaschopnosti a životní činnosti člověka.

Enioanatomie systému kanálů jemnohmotných těl člověka musí být nedílnou součástí eniopedagogiky, eniopsychologie, enioanatomie a jiných eniologických disciplín, které studují člověka a také podporují vývoj informační, PSI-fenomenální medicíny, přispějí ke zlepšení enioreflexní terapie a jiných enioterapeutických technologií.

Autorem navrhovaná struktura učebnice dovoluje samostatně studovat systémy kanálů jemnohmotných těl člověka, rychle nalézt nutnou informaci o enioanatomii kanálů, mikrokanálů, ultrakanálů, spojení mikrokanálů a anastomózních uzlů. Materiál je prezentován na vysoce profesionální úrovni s použitím soudobé vědecké lékařské terminologie.

Enioanatomická témata jsou ilustrována 56 kvalitními barevnými obrázky struktury kanálového systému. Barvy kanálů jsou vybrány podle barvy jemnohmotného těla. Barevné obrázky přesně zobrazují vzájemné uspořádání kanálových struktur, úspěšně doplňuje a objasňuje textový popis systému kanálů jemnohmotných těl člověka.

Učebnice je vhodná pro lékaře všech oborů. Příručka odkrývá nové možnosti pro netradiční lékařství. Výše uvedené dovoluje doporučit 3. svazek Enioanatomie systému kanálů jemnohmotných těl člověka třísvazkové učebnice Vasylčuka A. L. Enioanatomie systému kanálů jemnohmotných těl člověka k tisku.

prof. MUDr. L. P. Matešuk-Vaceba, DrSc.

Profesor a vedoucí Katedry anatomie Lvovské národní lékařské univerzity Daniela Haličského

 

Recenze

Třísvazkové učebnice Anatolije Leonidoviče Vasylčuka

Enioanatomie systému kanálů jemnohmotných těl člověka, svazek 3, Kniha 19 (První na světe učebnice enioanatomie systému kanálů jemnohmotných těl člověka pro univerzity) – Lvov, 2017

pro vědce, studenty, specialisty v oblasti lékařství, pedagogiky, psychologie, filozofie, teologie, sociologie, sportu atd.

Člověk, Společnost, Země, Vesmír – je to jeden živý Kosmoorganismus, který je jednotným, dobře koordinovaným informačně-energetickým systémem, ve kterém všechny prvky vzájemně reagují, vzájemně komunikují a vzájemně determinují a jsou v konstantní informačně-energetické vzájemné výměně.

Vasilčukova díla odhalují podstatu a povahu informačně-energetické interakce a výměny jemnohmotných těl člověka s prostředím – na stupnici planety a Vesmíru.

V třetím svazku učebnice Enioanatomie systému kanálů jemnohmotných těl člověka, který je logickým pokračováním prvního svazku Enioanatomie jemnohmotných těl člověka a druhého Enioanatomie čaker jsou uvedeny strukturální a funkční charakteristiky informačně-energetických kanálů (sušumny, merudandy, idy, pinhaly, hvězdných kanálů, meridiánů, obalových kanálů, čakerních kanálů, anastomózních uzlů spojení, biologicky aktivních bodů, systému, subsystémů a subultrasystémů), a také enioanatomické technologie jejích vývoje.

Kanálový systém obsahuje komplexní informaci o člověku: o jeho fyzické podstatě a jemnohmotných tělech, vlastnostech, schopnostech, zvláštnostech, funkcích a o fyziologických, psychických, PSI-fenomenálních a sociálních možnostech, a také informaci o společnosti, Zemi, přírodě, biosféře, noosféře, Vesmíru, minulosti, přítomnosti a budoucnosti, o pozemském, kosmickém a duchovním.

Třetí svazek učebnice Enioanatomie systému kanálů jemnohmotných těl člověka obsahuje 30 částí, 56 barevných obrázků, ve kterých je vysvětleno 429 enioanatomických témat o kanálových systémech. Každá část má svou strukturu, svůj obsah, ilustrační materiál a končí otázkami pro opakování a samokontrolu.

Obsah učebnice dává možnost prostudovat enioanatomii kanálů a kanálového systému jemnohmotných těl člověka, uvědomit si jejich význam a perspektivu pro praktické uplatnění enioanatomických znalostí kanálového systému v mnoha sférách a aspektech lidského života.

Velkou zásluhou autora jsou doporučené enioanatomické technologie cvičení, tréninku a vývoje eniokanálů, kanálových systémů a biologicky aktivních bodů. Enioanatomické znalosti systému kanálů jemnohmotných těl člověka otevírají kvalitativně nové perspektivy ohledně harmonického komplexního vývoje, jeho PSI-fenomenálních, tvůrčích a duchovních možností.

 Autor učebnice se přiblížil k výzkumu systému kanálů jemnohmotných těl integrálně, a synergeticky: používajíc staré a moderní duchovní úspěchy lidstva v této oblasti (čínskou doktrínu akupunktury, starověkou metafyziku, starověké tibetské historické rukopisy, esoterické učení a Agni-jógu), kombinujíc je s fenomenálním osobním rozvojem v tomto směru.

Třísvazková učebnice enioanatomie – Enioanatomie jemnohmotných těl člověka, Enioanatomie čaker a Enioanatomie kanálového systému jemnohmotných těl člověka – je významným základem pro uznání enioanatomie jako nové vědy o člověku a důležitou součástí akademických disciplín pro univerzity.

Vasilčukova díla jsou nadaktuální, inovační a vycházejí za hranice tradičních přístupů, splňují všechny požadavky XXI st. a mohou být doporučena k tisku.

doc. PhDr. T. G. Tjurinová, PhD

Docent katedry sociologie a sociální práce, NU Lvovská polytechnika