Publikace

Od roku 2003 bylo vydáno 21 mých monografií věnovaných eniologii a enioanatomii jemnohmotných těl člověka. Tato díla vznikla na základě dosavadních poznatků parapsychologie, psychotroniky, eniopsychologie, anatomie, psychologie, pedagogiky a dalších oborů. Obsahují mnoho dosud neznámých a zcela nových pohledů a poznatků v oblasti enioanatomie jemnohmotných těl člověka. Chci i touto cestou poděkovat všem, kteří mi byli a jsou nápomocni při realizaci monografií.

Jsem autorem 17 monografii, 3 učebnic, 1 výukově-metodické příručky, 11 vynálezů a 646 vydaných vědeckých článků. Seznam všech mých prací k 31.12.2017 je uveden v souboru ke stažení Seznam vědeckých prací listopad 2017_PDF, 445 kB

 

Enioanatomie systémů kanálů jemnohmotných těl člověka / Učebnice pro univerzity

Enioanatomie systémů kanálů jemnohmotných těl člověka / Učebnice pro univerzity Image

У третьому томі підручника описано канали, мікроканали, їхні структури, класифікацію мікроканалів; сушумнові, мерудандові, ідові, пінгалові, правозіркові, лівозіркові шари та тріади, зіркові семишарові структури і їх щільність, фільтраційні мембрани зіркових каналів; анастомозні вузли з’єднання, їхні канали і мікроканали; біологічно активні точки, їхню структуру, мікроканали, мембрани, особливості, відмінності та функції; системи каналів, ультраканалів, субультраканалів, автономні системи каналів, класифікацію систем каналів; інформаційно-енергетичні життєві біоплазми каналів і систем каналів, функції та значення систем каналів; еніопсіанатомічні технології виконання вправ, спрямованих на тренування і розвиток сушумни, меруданди, іди, пінгали, зіркових каналів, меридіанів, біологічно активних точок, оболонкових каналів і каналової системи тонкоматеріальних тіл людини. Висвітлено, як утворюються канали і їхні системи, що являють собою, де і як розміщені в тонкоматеріальних тілах, а також пояснено особливості будови, структури, архітектоніки, топографії та функції каналів.

Підручник призначений для лікарів усіх спеціалізацій, зокрема для еніотерапевтів, рефлексотерапевтів, валеологів, реабілітологів, психологів, педагогів, вихователів, тренерів, студентів, а також для тих, хто вивчає еніоанатомію, розвиває системи каналів тонкоматеріальних тіл, інтелект, духовність, ПСІ-феноменальні здібності та застосовує у своїй педагогічній, виховній, психічній, лікувальній практиці системи каналів.

Третій том підручника «Еніоанатомія системи каналів тонкоматеріальних тіл людини» є логічним продовженням першого тому «Еніоанатомія тонкоматеріальних тіл людини» і другого тому «Еніоанатомія чакр». У третьому томі описано еніоанатомію каналів, мікроканалів, ультраканалів, субультраканалів, анастомозних вузлів з’єднання, з’єднання мікроканалів, сітки субультраканалів, особливості життєвих інформаційно-енергетичних біоплазм автономних систем каналів, еніоанатомію каналової системи, субсистем, субультрасистем, автономних систем каналів тонкоматеріальних тіл людини, функції та значення каналової системи, еніоанатомічні технології розвитку сушумни, меруданди, іди, пінгали, зіркових каналів, меридіанів, біологічно активних точок та оболонок. Канали і каналова система представлені й аргументовані як інтегральні та автономні структури тонкоматеріальних тіл. У сітках субультраканалів системи каналів, її автономних систем каналів та в порожнинах каналів і мікроканалів утворюються універсальна, універсально-специфічні, специфічні і високоспецифічні життєві інформаційно-енергетичні біоплазми і субстанції, які є основою росту, розвитку, адаптації, розмноження, життєздатності, життєдіяльності людини, її тіл, властивостей, особливостей, здібностей, фізіологічних, психічних, духовних, ПСІ-феноменальних і соціальних можливостей.

Історія досліджень каналової системи тонкоматеріальних тіл свідчить про те, що її ніколи не вивчали інтегрально, а лише фрагментарно. Меридіани згадуються в китайському вченні акупунктури, яке виникло у ІІІ тисячолітті до нашої ери. Значення сушумни, меруданди, іди та пінгали описано в давньоіндійській метафізиці, в езотеричних ученнях, старотібетських історичних рукописах та на початку нашого літочислення і в Агні-йозі. Існування правого і лівого зіркових каналів відкрив академік А. Ігнатенко наприкінці ХХ сторіччя. Спільним недоліком цих знань є те, що вони не пояснюють анатомії меридіанів, біологічно активних точок, анастомозних вузлів з’єднання, сушумни, меруданди, іди, пінгали, зіркових каналів та їхніх систем каналів. До кінця ХХ століття не було інформації про оболонкові канали, оболонкову систему каналів, її субсистеми і субультрасистеми. Будь-яка інформація про анатомію, функціональну анатомію, топографічну анатомію, вікову анатомію й еніоанатомію каналів та систем каналів тонкоматеріальних тіл є актуальною й одночасно недостатньою. Рівень таких знань не є анатомічним та не може сформувати анатомічне мислення. Відсутність анатомічних та еніоанатомічних знань каналів, мікроканалів, ультраканалів, субультраканалів, сіток субультраканалів, каналової системи, субсистем і субультрасистем призводить до:

 • помилкового пояснення їхніх функцій і функціонального значення
 • нерозуміння механізмів транспортування, розподілу і перерозподілу інформаційно-енергетичних матерій та інформаційно-енергетичного забезпечення еніоструктур тонкоматеріальних тіл, клітин, тканин, структурно-функціональних одиниць, органів і систем організму
 • незнання шляхів виведення в зовнішнє середовище біопатогенних, неідентичних, неприродних, антидуховних та використаних тілами інформаційно-енергетичних матерій
 • неможливості визначити найкоротші, оптимальні та компенсаторні шляхи виведення використаних тілами та організмом інформаційно-енергетичних матерій у зовнішнє середовище
 • неможливості інформаційно-енергетичного очищення каналів, каналової системи, субсистем, субультрасистем та життєвих інформаційно-енергетичних біоплазм і субстанційнеможливості створити еніотехнології інформаційно-енергетичного очищення тіл й організму людини від біопатогенних, неідентичних, невластивих, неприродних, антидуховних, використаних та інших не характерних для людини і її тіл інформаційно-енергетичних матерій
 • неможливості розробити еніопедагогічні, еніопсихічні, еніоанатомічні, еніопсіанатомічні, еніофізіологічні, еніомедичні та інші еніотехнології розвитку, вдосконалення, корекції й нормалізації будови, форми, структури, архітектоніки та функцій каналів, системи каналів, автономних систем каналів, субсистем і субультрасистем тощо.

Знання еніоанатомії каналів і системи каналів тонкоматеріальних тіл дають змогу здійснювати експертний аналіз, давати експертну оцінку й експертні висновки відомим еніотехнологіям, методам і засобам та створювати нові еніологічні, еніопедагогічні, еніопсихічні, еніоанатомічні, еніопсіанатомічні, еніофізіологічні, еніомедичні, еніодуховні і ПСІ-феноменальні технології виховання, навчання, розвитку, вдосконалення, тренування, лікування, регенерації, реабілітації та рекондиції людини.

Еніоанатомія каналів та каналової системи тонкоматеріальних тіл набагато складніша, ніж усе те, що на сьогодні відомо про канали і каналову систему. Каналова система містить інформацію про людину, її тіла, властивості, особливості, здібності, функції, фізіологічні, психічні, духовні, ПСІ-феноменальні та соціальні можливості, а також інформацію про суспільство, Землю, природу, біосферу, ноосферу, Всесвіт, минуле, теперішнє і майбутнє, земне, космічне і духовне. Тільки при еніоанатомічній нормі у каналах та каналовій системі знаходяться ідентифіковані інформації, мікрочастки, світло, енергії, різнокольорові інформаційно-енергетичні матерії й утворюються універсальна, універсально-специфічні, специфічні та високоспецифічні життєві інформаційно-енергетичні біоплазми і субстанції, які інформаційно-енергетично забезпечують розмноження, ідентичність, духовність, життєздатність, життєдіяльність, ріст, розвиток, вдосконалення, комунікацію, адаптацію, функціонування і різнохарактерні прояви людини, її фізіологічних, психічних, духовних, ПСІ-феноменальних та соціальних можливостей.

Еніоанатомічні знання системи каналів тонкоматеріальних тіл відкривають якісно нові можливості для розуміння того, що означають функції та функціональні можливості системи каналів для людини, що і як потрібно зробити для того, аби людина за посередництвом системи каналів стала всебічною, гармонійною, здоровою, високодуховною і ПСІ-феноменальною.

Каналова система постійно перебуває в стані функціонування, що необхідно для:

 • підтримання відносної стабільності щільності, дифузної напруги і гомеостазу інформаційно-енергетичних матерій
 • безперервного утворення універсальної, універсально-специфічних, специфічних і високо­специфічних життєвих інформаційно-енергетичних біоплазм та субстанцій
 • здійснення внутрішніх та зовнішніх інформаційно-енергетичних взаємообмінів у всіх діапазонах електромагнітного спектра, властивих людині та її тілам
 • безперервного транспортування, розподілу і перерозподілу інформаційно-енергетичних матерій між тілами та їхніми структурами
 • забезпечення інформаційно-енергетичними матеріями тонкоматеріальних тіл та їхніх еніоструктур
 • миттєвого спрямування необхідних інформаційно-енергетичних матерій, біоплазм, субстанцій, інформацій, світла й енергій активно функціонуючим еніоструктурам тонкоматеріальних тіл, клітинам, тканинам, органам і системам організму тощо.

Значення каналової системи вказує на необхідність вивчати і досліджувати її будову, форму, структуру, архітектоніку, топографію, функції, функціональні можливості та еніоанатомічні зміни системи каналів у процесі філогенетичного, онтогенетичного й еволюційного розвитку людини.

Еніоанатомія каналової системи дає необхідні знання для розробки інноваційних еніотехнологій:

 • всебічного, збалансованого, гармонійного й універсального розвитку сушумни, меруданди, іди, пінгали, зіркових, чакрових та оболонкових каналів, меридіанів, біологічно активних точок, анастомозних вузлів з’єднання, системи, субсистем, субультрасистем та автономних систем каналів
 • інформаційно-енергетичного очищення каналової системи, каналів, мікроканалів, біологічно активних точок, анастомозних вузлів з’єднання і сіток субультраканалів
 • оптимізації транспортування, розподілу і перерозподілу інформаційно-енергетичних матерій між еніоструктурами тонкоматеріальних тіл, між тонкоматеріальними тілами, між тонкоматеріальними тілами і фізичним тілом
 • розблокування каналів, анастомозних вузлів з’єднання і біологічно активних точок
 • структурно-функціональної нормалізації каналів і систем каналів
 • поєднання розвитку системи каналів, оболонок, біологічно активних точок, анастомозних вузлів з’єднання, сіток субультраканалів, чакр, тонкоматеріальних тіл, властивостей, особливостей, здібностей, фізіологічних, психічних, духовних, ПСІ-феноменальних і соціальних можливостей людини
 • збереження інформаційно-енергетичної ідентичності та індивідуальності, відносної постійності інформаційно-енергетичного гомеостазу універсальної, універсально-специфічних, специфічних і високоспецифічних життєвих інформаційно-енергетичних біоплазм
 • еніоанатомічного контролю оцінювання, прогнозу, еніоанатомічної діагностики будови, форми, структури, архітектоніки, топографії, функцій та функціональних можливостей каналової системи, каналових субсистем, субультрасистем, автономних каналових систем, каналів, мікроканалів, біологічно активних точок, анастомозних вузлів з’єднання, сіток субультраканалів та інших каналових структур
 • профілактики виникнення інформаційно-енергетичного перевантаження, забруднення, інформаційно-енергетичних блокад, збільшеної концентрації біопатогенних, неідентичних, неприродних, нехарактерних й антидуховних інформаційно-енергетичних матерій у каналовій системі та в її структурах
 • нормалізації функціональної недостатності, структурних і топографічних порушень, патологій, структурно-функціональної невідповідності між автономними каналовими системами, окремими каналами і їхніми структурами
 • рефлексотерапевтичного лікування, регенерації, реабілітації та рекондиції людини
 • еніопедагогічного, еніодуховного, еніопсихічного, еніоанатомічного, еніофізіологічного, еніо­медичного, еніосоціального виховання, навчання, розвитку, вдосконалення, тренування, лікування, регенерації, реабілітації і рекондиції людини тощо.

Без об’єктивних еніоанатомічних знань каналової системи неможливий всебічний, збалансований, гармонійний та універсальний розвиток тонкоматеріальних тіл, подальший розвиток рефлексотерапії, неможлива поява нових високоефективних інформаційних технологій рефлексотерапії та еніорефлексотерапії, неможливий духовний, ПСІ-феноменальний та Божественний розвиток людини, неможливе утримання доброго стану здоров’я, досягнення довголіття, неможлива високоефективна соціальна реалізація властивостей, особливостей, здібностей, фізіологічних, психічних, духовних, ПСІ-феноменальних, соціальних можливостей людини тощо.

Підручник «Еніоанатомія системи каналів тонкоматеріальних тіл людини» є значним інформаційним внеском для того, щоб «Еніоанатомія тонкоматеріальних тіл людини» стала науковою і навчальною дисципліною усіх ступенів навчання, особливо під час навчання, виховання, підготовки і перепідготовки педагогів, психологів, вихователів, тренерів, лікарів, фізіотерапевтів, рефлексологів, рефлексотерапевтів, реабілітологів, валеологів, еніоанатомів, еніофізіологів, еніопсихологів, еніопедагогів, цілителів, еніоцілителів, еніопсіфеноменальних й еніодуховних цілителів, еніотерапевтів, соціологів, теологів та багатьох інших спеціалістів, які працюють з людьми.

Знання еніоанатомії системи каналів мають бути складовою частиною еніопедагогіки, еніо­психології, еніофізіології, еніомедицини, інформаційної медицини, ПСІ-феноменальної медицини, еніопсихічної, еніоанатомічної, еніопсіанатомічної, еніорефлекторної терапії, різних еніотерапевтичних технологій та еніологічних дисциплін про людину.

Третій том підручника «Еніоанатомія системи каналів тонкоматеріальних тіл людини» містить 30 глав, які вміщують 431 еніоанатомічну тему системи каналів, 57 кольорових малюнків.

Тритомний підручник з еніоанатомії – «Еніоанатомія тонкоматеріальних тіл людини», «Еніоанатомія чакр» і «Еніоанатомія системи каналів тонкоматеріальних тіл людини» – є вагомою підставою для визнання еніоанатомії новою наукою про людину і новою навчальною дисципліною для університетів.

Jazyk vydání:
ukrajinština
Rok vydání:
2017
Počet stran:
688
Vydavatelství:
PP Soroka T. B.
ISBN:
978-966-2598-90-2
Kód:
K019

Enioanatomie systémů kanálů jemnohmotných těl člověka / Učebnice pro univerzity

Enioanatomie systémů kanálů jemnohmotných těl člověka / Učebnice pro univerzity Image

У третьому томі підручника описано канали, мікроканали, їхні структури, класифікацію мікроканалів; сушумнові, мерудандові, ідові, пінгалові, правозіркові, лівозіркові шари та тріади, зіркові семишарові структури і їх щільність, фільтраційні мембрани зіркових каналів; анастомозні вузли з’єднання, їхні канали і мікроканали; біологічно активні точки, їхню структуру, мікроканали, мембрани, особливості, відмінності та функції; системи каналів, ультраканалів, субультраканалів, автономні системи каналів, класифікацію систем каналів; інформаційно-енергетичні життєві біоплазми каналів і систем каналів, функції та значення систем каналів; еніопсіанатомічні технології виконання вправ, спрямованих на тренування і розвиток сушумни, меруданди, іди, пінгали, зіркових каналів, меридіанів, біологічно активних точок, оболонкових каналів і каналової системи тонкоматеріальних тіл людини. Висвітлено, як утворюються канали і їхні системи, що являють собою, де і як розміщені в тонкоматеріальних тілах, а також пояснено особливості будови, структури, архітектоніки, топографії та функції каналів.

Підручник призначений для лікарів усіх спеціалізацій, зокрема для еніотерапевтів, рефлексотерапевтів, валеологів, реабілітологів, психологів, педагогів, вихователів, тренерів, студентів, а також для тих, хто вивчає еніоанатомію, розвиває системи каналів тонкоматеріальних тіл, інтелект, духовність, ПСІ-феноменальні здібності та застосовує у своїй педагогічній, виховній, психічній, лікувальній практиці системи каналів.

Третій том підручника «Еніоанатомія системи каналів тонкоматеріальних тіл людини» є логічним продовженням першого тому «Еніоанатомія тонкоматеріальних тіл людини» і другого тому «Еніоанатомія чакр». У третьому томі описано еніоанатомію каналів, мікроканалів, ультраканалів, субультраканалів, анастомозних вузлів з’єднання, з’єднання мікроканалів, сітки субультраканалів, особливості життєвих інформаційно-енергетичних біоплазм автономних систем каналів, еніоанатомію каналової системи, субсистем, субультрасистем, автономних систем каналів тонкоматеріальних тіл людини, функції та значення каналової системи, еніоанатомічні технології розвитку сушумни, меруданди, іди, пінгали, зіркових каналів, меридіанів, біологічно активних точок та оболонок. Канали і каналова система представлені й аргументовані як інтегральні та автономні структури тонкоматеріальних тіл. У сітках субультраканалів системи каналів, її автономних систем каналів та в порожнинах каналів і мікроканалів утворюються універсальна, універсально-специфічні, специфічні і високоспецифічні життєві інформаційно-енергетичні біоплазми і субстанції, які є основою росту, розвитку, адаптації, розмноження, життєздатності, життєдіяльності людини, її тіл, властивостей, особливостей, здібностей, фізіологічних, психічних, духовних, ПСІ-феноменальних і соціальних можливостей.

Історія досліджень каналової системи тонкоматеріальних тіл свідчить про те, що її ніколи не вивчали інтегрально, а лише фрагментарно. Меридіани згадуються в китайському вченні акупунктури, яке виникло у ІІІ тисячолітті до нашої ери. Значення сушумни, меруданди, іди та пінгали описано в давньоіндійській метафізиці, в езотеричних ученнях, старотібетських історичних рукописах та на початку нашого літочислення і в Агні-йозі. Існування правого і лівого зіркових каналів відкрив академік А. Ігнатенко наприкінці ХХ сторіччя. Спільним недоліком цих знань є те, що вони не пояснюють анатомії меридіанів, біологічно активних точок, анастомозних вузлів з’єднання, сушумни, меруданди, іди, пінгали, зіркових каналів та їхніх систем каналів. До кінця ХХ століття не було інформації про оболонкові канали, оболонкову систему каналів, її субсистеми і субультрасистеми. Будь-яка інформація про анатомію, функціональну анатомію, топографічну анатомію, вікову анатомію й еніоанатомію каналів та систем каналів тонкоматеріальних тіл є актуальною й одночасно недостатньою. Рівень таких знань не є анатомічним та не може сформувати анатомічне мислення. Відсутність анатомічних та еніоанатомічних знань каналів, мікроканалів, ультраканалів, субультраканалів, сіток субультраканалів, каналової системи, субсистем і субультрасистем призводить до:

 • помилкового пояснення їхніх функцій і функціонального значення
 • нерозуміння механізмів транспортування, розподілу і перерозподілу інформаційно-енергетичних матерій та інформаційно-енергетичного забезпечення еніоструктур тонкоматеріальних тіл, клітин, тканин, структурно-функціональних одиниць, органів і систем організму
 • незнання шляхів виведення в зовнішнє середовище біопатогенних, неідентичних, неприродних, антидуховних та використаних тілами інформаційно-енергетичних матерій
 • неможливості визначити найкоротші, оптимальні та компенсаторні шляхи виведення використаних тілами та організмом інформаційно-енергетичних матерій у зовнішнє середовище
 • неможливості інформаційно-енергетичного очищення каналів, каналової системи, субсистем, субультрасистем та життєвих інформаційно-енергетичних біоплазм і субстанційнеможливості створити еніотехнології інформаційно-енергетичного очищення тіл й організму людини від біопатогенних, неідентичних, невластивих, неприродних, антидуховних, використаних та інших не характерних для людини і її тіл інформаційно-енергетичних матерій
 • неможливості розробити еніопедагогічні, еніопсихічні, еніоанатомічні, еніопсіанатомічні, еніофізіологічні, еніомедичні та інші еніотехнології розвитку, вдосконалення, корекції й нормалізації будови, форми, структури, архітектоніки та функцій каналів, системи каналів, автономних систем каналів, субсистем і субультрасистем тощо.

Знання еніоанатомії каналів і системи каналів тонкоматеріальних тіл дають змогу здійснювати експертний аналіз, давати експертну оцінку й експертні висновки відомим еніотехнологіям, методам і засобам та створювати нові еніологічні, еніопедагогічні, еніопсихічні, еніоанатомічні, еніопсіанатомічні, еніофізіологічні, еніомедичні, еніодуховні і ПСІ-феноменальні технології виховання, навчання, розвитку, вдосконалення, тренування, лікування, регенерації, реабілітації та рекондиції людини.

Еніоанатомія каналів та каналової системи тонкоматеріальних тіл набагато складніша, ніж усе те, що на сьогодні відомо про канали і каналову систему. Каналова система містить інформацію про людину, її тіла, властивості, особливості, здібності, функції, фізіологічні, психічні, духовні, ПСІ-феноменальні та соціальні можливості, а також інформацію про суспільство, Землю, природу, біосферу, ноосферу, Всесвіт, минуле, теперішнє і майбутнє, земне, космічне і духовне. Тільки при еніоанатомічній нормі у каналах та каналовій системі знаходяться ідентифіковані інформації, мікрочастки, світло, енергії, різнокольорові інформаційно-енергетичні матерії й утворюються універсальна, універсально-специфічні, специфічні та високоспецифічні життєві інформаційно-енергетичні біоплазми і субстанції, які інформаційно-енергетично забезпечують розмноження, ідентичність, духовність, життєздатність, життєдіяльність, ріст, розвиток, вдосконалення, комунікацію, адаптацію, функціонування і різнохарактерні прояви людини, її фізіологічних, психічних, духовних, ПСІ-феноменальних та соціальних можливостей.

Еніоанатомічні знання системи каналів тонкоматеріальних тіл відкривають якісно нові можливості для розуміння того, що означають функції та функціональні можливості системи каналів для людини, що і як потрібно зробити для того, аби людина за посередництвом системи каналів стала всебічною, гармонійною, здоровою, високодуховною і ПСІ-феноменальною.

Каналова система постійно перебуває в стані функціонування, що необхідно для:

 • підтримання відносної стабільності щільності, дифузної напруги і гомеостазу інформаційно-енергетичних матерій
 • безперервного утворення універсальної, універсально-специфічних, специфічних і високо­специфічних життєвих інформаційно-енергетичних біоплазм та субстанцій
 • здійснення внутрішніх та зовнішніх інформаційно-енергетичних взаємообмінів у всіх діапазонах електромагнітного спектра, властивих людині та її тілам
 • безперервного транспортування, розподілу і перерозподілу інформаційно-енергетичних матерій між тілами та їхніми структурами
 • забезпечення інформаційно-енергетичними матеріями тонкоматеріальних тіл та їхніх еніоструктур
 • миттєвого спрямування необхідних інформаційно-енергетичних матерій, біоплазм, субстанцій, інформацій, світла й енергій активно функціонуючим еніоструктурам тонкоматеріальних тіл, клітинам, тканинам, органам і системам організму тощо.

Значення каналової системи вказує на необхідність вивчати і досліджувати її будову, форму, структуру, архітектоніку, топографію, функції, функціональні можливості та еніоанатомічні зміни системи каналів у процесі філогенетичного, онтогенетичного й еволюційного розвитку людини.

Еніоанатомія каналової системи дає необхідні знання для розробки інноваційних еніотехнологій:

 • всебічного, збалансованого, гармонійного й універсального розвитку сушумни, меруданди, іди, пінгали, зіркових, чакрових та оболонкових каналів, меридіанів, біологічно активних точок, анастомозних вузлів з’єднання, системи, субсистем, субультрасистем та автономних систем каналів
 • інформаційно-енергетичного очищення каналової системи, каналів, мікроканалів, біологічно активних точок, анастомозних вузлів з’єднання і сіток субультраканалів
 • оптимізації транспортування, розподілу і перерозподілу інформаційно-енергетичних матерій між еніоструктурами тонкоматеріальних тіл, між тонкоматеріальними тілами, між тонкоматеріальними тілами і фізичним тілом
 • розблокування каналів, анастомозних вузлів з’єднання і біологічно активних точок
 • структурно-функціональної нормалізації каналів і систем каналів
 • поєднання розвитку системи каналів, оболонок, біологічно активних точок, анастомозних вузлів з’єднання, сіток субультраканалів, чакр, тонкоматеріальних тіл, властивостей, особливостей, здібностей, фізіологічних, психічних, духовних, ПСІ-феноменальних і соціальних можливостей людини
 • збереження інформаційно-енергетичної ідентичності та індивідуальності, відносної постійності інформаційно-енергетичного гомеостазу універсальної, універсально-специфічних, специфічних і високоспецифічних життєвих інформаційно-енергетичних біоплазм
 • еніоанатомічного контролю оцінювання, прогнозу, еніоанатомічної діагностики будови, форми, структури, архітектоніки, топографії, функцій та функціональних можливостей каналової системи, каналових субсистем, субультрасистем, автономних каналових систем, каналів, мікроканалів, біологічно активних точок, анастомозних вузлів з’єднання, сіток субультраканалів та інших каналових структур
 • профілактики виникнення інформаційно-енергетичного перевантаження, забруднення, інформаційно-енергетичних блокад, збільшеної концентрації біопатогенних, неідентичних, неприродних, нехарактерних й антидуховних інформаційно-енергетичних матерій у каналовій системі та в її структурах
 • нормалізації функціональної недостатності, структурних і топографічних порушень, патологій, структурно-функціональної невідповідності між автономними каналовими системами, окремими каналами і їхніми структурами
 • рефлексотерапевтичного лікування, регенерації, реабілітації та рекондиції людини
 • еніопедагогічного, еніодуховного, еніопсихічного, еніоанатомічного, еніофізіологічного, еніо­медичного, еніосоціального виховання, навчання, розвитку, вдосконалення, тренування, лікування, регенерації, реабілітації і рекондиції людини тощо.

Без об’єктивних еніоанатомічних знань каналової системи неможливий всебічний, збалансований, гармонійний та універсальний розвиток тонкоматеріальних тіл, подальший розвиток рефлексотерапії, неможлива поява нових високоефективних інформаційних технологій рефлексотерапії та еніорефлексотерапії, неможливий духовний, ПСІ-феноменальний та Божественний розвиток людини, неможливе утримання доброго стану здоров’я, досягнення довголіття, неможлива високоефективна соціальна реалізація властивостей, особливостей, здібностей, фізіологічних, психічних, духовних, ПСІ-феноменальних, соціальних можливостей людини тощо.

Підручник «Еніоанатомія системи каналів тонкоматеріальних тіл людини» є значним інформаційним внеском для того, щоб «Еніоанатомія тонкоматеріальних тіл людини» стала науковою і навчальною дисципліною усіх ступенів навчання, особливо під час навчання, виховання, підготовки і перепідготовки педагогів, психологів, вихователів, тренерів, лікарів, фізіотерапевтів, рефлексологів, рефлексотерапевтів, реабілітологів, валеологів, еніоанатомів, еніофізіологів, еніопсихологів, еніопедагогів, цілителів, еніоцілителів, еніопсіфеноменальних й еніодуховних цілителів, еніотерапевтів, соціологів, теологів та багатьох інших спеціалістів, які працюють з людьми.

Знання еніоанатомії системи каналів мають бути складовою частиною еніопедагогіки, еніо­психології, еніофізіології, еніомедицини, інформаційної медицини, ПСІ-феноменальної медицини, еніопсихічної, еніоанатомічної, еніопсіанатомічної, еніорефлекторної терапії, різних еніотерапевтичних технологій та еніологічних дисциплін про людину.

Третій том підручника «Еніоанатомія системи каналів тонкоматеріальних тіл людини» містить 30 глав, які вміщують 431 еніоанатомічну тему системи каналів, 57 кольорових малюнків.

Тритомний підручник з еніоанатомії – «Еніоанатомія тонкоматеріальних тіл людини», «Еніоанатомія чакр» і «Еніоанатомія системи каналів тонкоматеріальних тіл людини» – є вагомою підставою для визнання еніоанатомії новою наукою про людину і новою навчальною дисципліною для університетів.