Publikace

Od roku 2003 bylo vydáno 22 mých monografií věnovaných eniologii, enioanatomii jemnohmotných těl, PSI-fenomenálním schopnostem člověka, eniomedicíně, enioanatomickým, eniopsianatomicckým, enioholografickým, eniopsychickým, PSI-fenomenálním a enioterapeutickým technologiím. Tato díla vznikla na základě dosavadních poznatků eniologie, parapsychologie, psychotroniky, eniopsychologie, anatomie, psychologie, pedagogiky, medicíny a dalších oborů. Obsahují mnoho dosud neznámých a zcela nových pohledů a poznatků v oblasti enioanatomie jemnohmotných těl člověka, eniomedicíny, eniopsychologie, PSI-fenomenálních schopností člověka, enioanatomické, eniopsianatomické a PSI-fenomenální technologie výchovy, výuky, tréninku a vývoje člověka, jeho jemnohmotných těl a PSI-fenomenálních schopností, a také enioterapeutických technologií enioléčení. Chci i touto cestou poděkovat všem, kteří mi byli a jsou nápomocni při realizaci monografií a vědeckých prací.

Jsem autorem 18 monografii, 3 učebnic, 1 výukově-metodické příručky, 11 vynálezů a 1 007 vydaných vědeckých článků. Seznam všech mých prací k 30.9.2019 je uveden v souboru ke stažení Seznam vědeckých prací září 2019_PDF, 1,4 MB

 

Enioanatomie čaker / Učebnice pro univerzity

Enioanatomie čaker / Učebnice pro univerzity Image

Enioanatomie jemnohmotných těl člověka je novou vědou a vzdělávací disciplínou

Druhý svazek učebnice popisuje enioanatomii základních, životně důležitých, funkčně zabezpečujících čaker, klasifikaci čaker, čakerních kuželů, mikrokanálů, torzních polí, prenatálního a postnatálního vývoje čaker, čakerní systém, čakerní systém informačně-energetických kanálů a také eniopsianatomickou technologii vývoje čaker a čakerní enioterapie. V učebnici jsou zdůrazněny funkce, funkční aktivita, strukturální funkční stavy, režimy fungování, vzájemný poměr dynamických režimů, funkční vzájemná závislost, synestézie kuželů čakry, význam čaker, čakerních kuželů, okvětních lístků kuželů čaker, životních informačně-energetických bioplazem čaker a čakerní informačně-energetický vliv na vývoj člověka, jeho těla, vlastnosti, zvláštnosti, schopnosti, funkce, fyziologické, psychické, duchovní, PSI-fenomenální a sociální možnosti.

Učebnice je určena pro lékaře všech oborů, a sice pro enioterapeuty, reflexoterapeuty, valeology, rehabilitační pracovníky, psychology, pedagogy, vychovatele, trenéry, studenty, a také pro ty, kdo studují enioanatomii, vyvíjejí čakry jemnohmotných těl, intelekt, duchovnost, PSI-fenomenální schopnosti a provádějí čakerní enioterapii ve své terapeutické praxi.

Druhý svazek učebnice Enioanatomie čaker je logickým pokračováním prvního svazku Enioanatomie jemnohmotných těl člověka a všeho, co bylo napsáno o čakrách. V učebnici jsou popsány a systematizovány enioanatomické znalosti čaker pro studium na univerzitách. Informace o anatomii, topografické anatomii, funkční anatomii, věkové anatomii, enioanatomii a jiných typech anatomie čaker je aktuální a současně nedostatečně vysvětlená. Jedná se zejména o potřebě oficiálního vědeckého uznání enioanatomie čaker, určení jejího místa v univerzitních učebních osnovách, například ještě dosud neexistuje učebnice Enioanatomie čaker. Takový stav zpomaluje a dokonce znemožňuje vytváření enioanatomického čakerního základu eniopedagogických, eniopsychických, eniofyziologických, eniolékařských, enioterapeutických, eniopsifenomenálních, eniosociálních technologií, zvlášť čakerní enioterapie, čakerní PSI-fenomenální technologie vývoje člověka, čakerní eniotechnologie vývoje PSI-fenomenálních schopností člověka, čakerní meditační eniotechnologie výchovy, výuky, vývoje, léčby, regenerace, rehabilitace, rekondice a jiných eniotechnologií PSI-fenomenální a duchovní medicíny. Enioanatomické znalosti o čakrách poskytují příležitosti k pochopení toho, jak je budou využívat pedagogika, psychologie, anatomie, molekulární biologie, fyziologie, lékařství, valeologie, eniologie a jiné disciplíny ve prospěch člověka, a také umožňují definovat nejpotřebnější témata výzkumu čaker.

Lidstvo nedokázalo systematizovat znalosti o enioanatomii čaker ve formě učebnice pro univerzity, následkem čeho je nesystematické, fragmentární, chaotické, povrchní, a dokonce chybné studium čaker a nedostatečné a neperspektivní použití čaker ve všech aspektech a oblastech lidského života.

 Enioanatomie čaker ukázala, že čakry mají víceúrovňovou strukturu, která je souhrnem vícesegmentových nebo monolitických různobarevných 15 primárních, 61 komponentních a 105 identických sekundárních teleskopicky umístěných a vzájemně propojených kuželů. Každý kužel čakry v ní zaujímá určité místo, má odpovídající velikost, hustotu, barvu, vibraci a frekvenci fungování. Čakerní kužely všech čaker mají stejnou a přesnou posloupnost umístění. Segmentové kužely jedné čakry mají stejné množství okvětních lístků, ale různé množství mikrokanálů a různý informační obsah životních informačně-energetických bioplazem. Monolitické kužely mají jednu vnitřněkuželovou dutinu, vnitřní a vnější kuželové sítě subultrakanálů, a segmentové kužely mají nejenom vnitřní kuželovou dutinu, ale také vnější kuželové dutiny a sítě subultrakanálů, vnitřní síť okvětních lístků a vnější síť subultrakanálů. Ve vnitřněkuželových dutinách a sítích subultrakanálů se tvoří specifické a vysoce specifické životní informačně-energetické bioplazmy, a ve vnějších kuželových dutinách a sítích subultrakanálů se tvoří univerzálně specifické a vysoce specifické životní informačně-energetické bioplazmy. Kužel je autonomní, strukturální a funkční částí čakry, patří jednomu jemnohmotnému tělu a na jeho úrovni se povazuje za čakru. Svými mikrokanály je kužel čakry spojen nejen s čakerními kužely své čakry, ale i s většinou čakerních kuželů jiných čaker a s většinou eniostruktur jemnohmotných těl.

 Anatomicky je čakra konstruována tak, že není schopna rotace, ale je schopna provádět rotaci informačně-energetických hmot po nebo proti směru hodinových ručiček, nebo jimi přímočaře pohybovat nad základem čakry při jejím funkčně aktivním stavu. Čakry, kruhově přemísťujíce informačně-energetické hmoty, vytvářejí primární, sekundární, pravo- a levostranná interní a externí torzní pole. Z pozice enioanatomie nebyla torzní pole čaker zkoumána.

Enioanatomické charakteristiky funkční aktivity čaker jsou různovariantní protože, kužely čaker jsou současně v dynamických, statických, staticko-dynamických strukturálních a funkčních stavech s otevřenými, uzavřenými, dynamicky otevřenými, staticky otevřenými a staticky uzavřenými základy. Kužely čaker nejsou úplně v pasivním stavu a probíhají v nich vždy pasivní, pasivně zabezpečující, pasivně kontrolní a pasivně neutrální informačně-energetické procesy.

Struktura čaker umožňuje:

 • současně provádět informačně-energetickou výměnu v pro člověka identických červených, světle zářivě červených, oranžových, světle zářivě oranžových, žlutých, zelených, světle zářivě zelených, blankytných, tyrkysových, modrých, šeříkových, fialových, růžových, bílých a zlatých pásmech elektromagnetického spektra všech informačně-energetických polí vnějšího okolí;
 • absorbovat a soustředit ve svých dutinách a sítích subultrakanálů informačně-energetické hmoty z informačně-energetických polí společnosti, přírody, Země, biosféry, noosféry, Vesmíru a duchovního bytí minulosti, přítomnosti a budoucnosti;
 • vytvářet ve svých dutinách a sítích subultrakanálů univerzální různobarevné a odlišného informačního obsahu univerzálně-specifické, specifické a vysoce specifické životní informačně-energetické bioplazmy;
 • informačně-energeticky zajišťovat jednotu fylogenetického, ontogenetického a evolučního vývoje člověka, jeho těl, vlastností, zvláštností, funkcí, schopností, fyziologických, psychických, duchovních, PSI-fenomenálních a sociálních možností;
 • okamžitě měnit informační obsah absorbovaných informačně-energetických hmot v přesné shodě s funkčními a fyziologickými potřebami člověka, jeho těl, psychiky, chování, povahy a jeho činnosti;
 • integrovat informační úrovně vědomí společnosti, přírody, Země, biosféry, noosféry, Vesmíru a duchovního bytí minulosti, přítomnosti a budoucnosti se zachováním specifičnosti každé úrovně vědomí spolu se vznikem emergentních charakteristik vědomí;
 • ve stavu enioanatomické normy umožňuje okamžitou adaptaci na změny v informačně-energetickém prostředí a automatické nastavení optimálních režimů fungování v proměnlivých a agresivních informačně-energetických podmínkách prostředí;
 • ve stavu enioanatomické normy neidentifikovat a neabsorbovat neidentické, biopatogenní, antiduchovní, nepřirozené, necharakteristické, netypické a jiné podobné informačně-energetické hmoty;
 • vyloučit do vnějšího prostředí biopatogenní, použité, neidentické, antiduchovní, nespecifické a jiné podobné informačně-energetické hmoty, což zabezpečuje informačně-energetickou čistotu jemnohmotných těl člověka;
 • rozdělovat a přerozdělovat své životní informačně-energetické bioplazmy, substance a hmoty;
 • integrální a autonomní fungování kuželů čaker a čaker s vytvářením informačně-energetických základů dobrého zdraví, imunity, dlouhověkosti, rozvoje duchovnosti a PSI-fenomenálních schopností člověka;
 • vnímaní informací z minulosti, přítomnosti a budoucnosti, které zabezpečují meziplanetární a transcendentní komunikaci;
 • odstranit a vylučovat do vnějšího prostředí na libovolné vzdálenosti mentálně vytvořené informačně-energetické hologramy výchovného, vzdělávacího, terapeutického, duchovního, PSI-fenomenálního a jiného významu;
 • telepatickou komunikaci s informačně-energetickými polí objektů vnějšího prostředí;
 • rychlou koncentraci specifických a vysoce specifických životně důležitých informačně-energetických bioplazem do požadovaného množství a optimální hustoty pro vývoj, projev a praktické využití PSI-fenomenálních schopností;
 • účelný transport a směřování svého informačně-energetického obsahu k aktivně fungujícím jemnohmotným tělům, jejich strukturám, k procesům realizace funkcí a projevů fyziologických, psychických, duchovních, PSI-fenomenálních a společenských příležitostí člověka atd.

To vše svědčí o potřebě studovat enioanatomii čaker.

Enioanatomie čaker odhaluje kritéria a příznaky, pomocí kterých lze určit, která čakra náleží k základním, životně důležitým nebo funkčně zabezpečujícím, klasifikovat čakry a jejich kužely.

Čakra je mnohem složitější než všechno, co je o ní známo, skrývá v sobě eniologické, enioanatomické, eniopsychické, kvantové, elektromagnetické, neznámé informace atd. Následné všestranné studium čakry stanoví vlastnosti její stavby, struktury, architektoniky, formy, topografie, funkcí, strukturální a funkční vztahy, vazby a vzájemné závislosti s jinými čakrami, funkční možnosti a také význam čaker pro člověka. Čakry a jemnohmotná těla jsou ve strukturálně funkční jednotě, proto enioanatomii čaker a jemnohmotných těl je třeba prozkoumat, studovat a rozvíjet současně. Takový přístup nám umožní všestranně pochopit význam čaker v různých čakerních technologiích. Enioanatomie čaker poskytuje nový, specifický a netradiční znalosti o člověku, otevírá pro něho progresivní perspektivy a příležitosti ve výchově, vzdělávání, rozvoji, zdokonalování, tréninku, léčbě, regeneraci, rehabilitaci a rekondici. Enioanatomické znalosti čaker otevírají kvalitativně nové přístupy v poznání člověka a přispívají rozvoji takových čakerních eniotechnologií, které poskytují harmonický, duchovní a všestranný vývoj člověka a díky nímž člověk může být zdravý a úspěšný.

Učebnice poskytuje možnost studovat enioanatomii čaker, formuje enioanatomické myšlení a poznávání jemnohmotné a enioanatomické podstaty čaker, jemnohmotných těl člověka, uvědomit praktický význam čaker pro pedagogiku, eniopedagogiku, psychologii, eniopsychologii, anatomii, enioanatomii, fyziologii, eniofyziologii, molekulární biologii, valeologii, eniomedicínu, informační, kvantovou a PSI-fenomenální medicínu, a také pro eniopedagogické, eniopsychické, enioanatomické, eniofyziologické, eniolékařské, enioterapeutické technologie, čakerní enioterapii a pro jiné eniotechnologie. Bez enioanatomických znalostí čaker nemohou být vyvinuty eniotechnologie sjednocení léčby, výchovy a výuky. Praktická realizace tohoto vynáší medicínu, pedagogiku a psychologii na kvalitativně novou úroveň.

Všechno, co je dnes známo o čakrách, svědčí o nutnosti přednášet enioanatomii lékařům, rehabilitačním pracovníkům, valeologům, psychologům, pedagogům, léčitelům a studentům všech lékařských, psychologických, valeologických, pedagogických a dalších oborů.

Studium enioanatomie čaker je nejlépe zahájit po studiu anatomie, cytologie, histologie, molekulární biologie, eniologie a enioanatomie jemnohmotných těl člověka.

Druhý svazek učebnice Enioanatomie čaker obsahuje 288 enioanatomických čakerních témat, 49 barevných obrázků.

Enioanatomická témata jsou ilustrována 49 barevnými obrázky struktur čaker. Obrázky jsou rozmístěny podle enioanatomických čakerních témat. Enioanatomické struktury čaker na obrázcích jsou označeny číslem nebo písmenem a jsou pojmenovány. Barva na obrázcích zobrazuje struktury odpovídajícího kuželu čaker – červenou barvou struktury červeného kuželu čakry, analogicky světle zářivě červenou barvou struktury světle zářivě červeného kuželu čakry, oranžovou barvou – struktury oranžového kuželu čakry, světle zářivě oranžovou barvou struktury světle zářivě oranžového kuželu čakry, žlutou barvou struktury žlutého kuželu čakry, zelenou barvou struktury zeleného kuželu čakry, světle zářivě zelenou barvou struktury světle zářivě zeleného kuželu čakry, blankytnou barvou struktury blankytného kuželu čakry, tyrkysovou barvou struktury tyrkysového kuželu čakry, modrou barvou struktury modrého kuželu čakry, šeříkovou barvou struktury šeříkového kuželu čakry, fialovou barvou struktury fialového kuželu čakry, růžovou barvou struktury růžového kuželu čakry, bílou barvou struktury bílého kuželu čakry, zlatou barvou struktury zlatého kuželu čakry. Barva obrázků má informační, didaktický, emoční a názorní význam, odráží objektivní fyzikální charakteristiky pásem elektromagnetického spektra, názorně vysvětluje enioanatomii čakry a pomáhá ilustrovat vzdělávací enioanatomický proces čaker. Barevné obrázky nejlépe ilustrují vzájemné umístění čaker, kuželů v čakrách a jejich strukturách, specifikují, odrážejí a kombinují ilustrativní a slovní vysvětlení enioanatomie čaker, usnadňují studium čaker, vytvářejí podmínky pro přístupnou a srozumitelnou interpretaci enioanatomie čaker, vyvolávají pozitivní emoce a připravují člověka ke studium. Obrázky čaker doplňují a upřesňují enioanatomický text. Ilustrační obsah čaker pomáhá lépe pochopit text a usnadňuje studium enioanatomie čaker. Obrázky čaker mohou být interpretovány přesněji a v širším enioanatomickém smyslu, pomáhají se soustředit, vytvářet správnou představu enioanatomie čaker a také správně rozvíjet čakerní enioanatomické myšlení, zobrazují stavbu, strukturu, formu, architektoniku, postupnost umístění kuželů, jejich topografii a čakry v celku.

Text, obrázky a jejich obsahové naplnění jsou informačním základem pro studium enioanatomie čaker a základem pro formování enioanatomických intelektuálních, duševních a duchovních schopností studentů. Strukturovanost textu, enioanatomické ilustrace, otázky k opakování a sebekontrole, rejstřík obrázků, předmětový rejstřík a seznam literatury umožňují nezávislé studium enioanatomie čaker, snadnou orientaci v učebnici, rychlé hledání potřebné čakerní enioanatomické informace pro opakování a její praktické využití.

Jedno jemnohmotné tělo má přibližně 90 000 čaker, z nich je 12 základních, více než 30 životně důležitých a zbytek – funkčně zabezpečujících čaker. Každá jedna čakra má 181 kuželů: 15 základních, 61 komponentních a 105 identických s podobnou a odlišnou enioanatomií. Proto schéma popisu čaker je podobné. V učebnici je popsáno 12 základních, 30 životně důležitých, 11 funkčně zabezpečujících čaker а u ostatních čaker jsou uvedeny pouze všeobecné enioanatomické charakteristiky. Na úrovni čakry je popsáno jejích 15 základních kuželů a vysvětleno, jak se tvoří, čím jsou, kde a jak jsou umístěny v čakře, a také jsou interpretovány sekundární komponentní a identické kužely čakry. Enioanatomické zvláštnosti stavby, formy, struktury, architektoniky, topografie, funkcí, funkčních možností čaker dosud nebyly prozkoumány. Je důležité znát 15 hlavních kuželů čaker, které umožní pochopení vzniku komponentních a identických kuželů čaker, jak je lépe studovat a prozkoumat.

Učebnice obsahuje nejdůležitější enioanatomické charakteristiky čaker jemnohmotných těl člověka. Znalost enioanatomie čaker umožňuje:

 • odbornou analýzu, odborné hodnocení a objektivní odborné závěry o známých čakerních eniotechnologiích, metodách a prostředcích vzdělávání, výchovy, vývoje, zdokonalování, tréninku, léčby, regenerace, rehabilitace a rekondice;
 • stanovení perspektivnosti a efektivnosti enioanatomických, eniopsianatomických, eniopedagogických eniocytologických, eniohistologických, eniofyziologických, eniopsychických, eniolékařských, eniočakerních, PSI-fenomenálních, informačních, bioenergoinformačních a jiných eniotechnologií vlivu na člověka.

Čakry zabezpečují informačně-energetickou jednotu a kontinuální informačně-energetické vzájemné výměny s informačně-energetickými poli společnosti, přírody, biosféry, noosféry, Země, Vesmíru, duchovního bytí a všemi objekty Vesmíru. Všestranně vyvinuté čakry a informační obsah čakerních životních informačně-energetických bioplazem podmiňují stav zdraví, povahu vývoje člověka, jeho těl, vlastností, zvláštností, funkcí, fyziologických, psychických, duchovních, PSI-fenomenálních a sociálních možností. Proto je třeba studovat a prozkoumat stavbu, formu, strukturu, architektoniku, topografii, funkce, funkční možnosti a významy čaker, jejich kuželů a okvětních lístků v informačně-energetické jednotě s Vesmírem v měnících se informačně-energetických podmínkách vnějšího okolí a trvalých různorodých informačně-energetických vzájemných výměnách s informačně-energetickými poli vnějšího prostředí, a také při všestranném fylogenetickém, ontogenetickém a evolučním vývoji člověka.

Učebnice dává možnost začít studovat to, co není známo o základních, životně důležitých a funkčně zabezpečujících čakrách, což umožní získat nové informace pro vývoj inovativních čakerních eniotechnologií.

Třísvazková učebnice enioanatomie – Enioanatomie jemnohmotných těl člověka, Enioanatomie čaker a Enioanatomie systému kanálů jemnohmotných těl člověka – je důležitým argumentem pro uznání enioanatomie jako nové vědy o člověku a nové disciplíny pro univerzity.

Recenze učebnice Enioanatomie čaker

Anatolije Leonidoviče Vasylčuka

 Druhý svazek učebnice Enioanatomie jemnohmotných těl člověka je věnován především všestranné analýze struktury a fungování čakerního systému člověka. Přičemž stojí za zmínku mimořádně diferencovaná a přísná analýza čaker.

Spolu s tím je klasifikace čaker založena pouze na struktuře lidského těla. V budoucnu bylo by užitečné provést takovou klasifikaci na funkčním nebo dokonce funkčně-organizačním základě. Zdá se, že je vhodné tuto kapitolu rozšířit, protože se skládá pouze z jedné položky. Ale to není ani nedostatek, ale je to pouze přání pro rozšíření dalších prací.

Přesto je enioanatomie čaker velmi podrobně rozebrána z hlediska vlastností, stavby, zvláštností atd. To je nepochybně hlavní část učebnice, která široce odhaluje její účel. Logickým shrnutím učebnice je část, kde je důkladně zvážena možnost harmonizace a nápravy škody v sakrálním systému.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem považuji, že učebnice je nadaktuální a lze ji doporučit k tisku.

prof. RNDr. V. Petlin, DrSc.

Lvovská národní univerzita Ivana Franka

Ukrajina. Lvov. Západní centrum eniologie. 25261411

 

Recenze učebnice Anatolije Vasylčuka

Enioanatomie čaker

Všechno, co žije na zemi, od primárních biologických struktur až po složité mnohobuněčné organismy, vzniklo a vyvíjelo se pod vlivem kosmických faktorů a sluneční energie, jež zahrnují široké spektrum elektromagnetického záření, iontové toky a elementární části elektrických a magnetických polí, oscilací a gravitačních sil.

Každý organismus, včetně člověka, je otevřený dynamický systém, který vyměňuje hmotu a energii s okolním prostředím a nejenom hromadí energii přicházející zvenčí, ale také ji transformuje, vytváří komplexní systémy regulace energie, excitace a signalizace, různá pole a biopotenciály, které vyzařují infračervené mitogenní a luminiscenční záření.

Vnější a vnitřní radioaktivní ozařování orgánů nepřetržitě mění biopolymery živého organismu a skrze složitý řetězec fyzikálních jevů vytváří nelineární vírová seskupení energie a informací, která se nazývají čakrami. Čakry provádějí vzájemnou komunikaci a poskytují vzájemnou informovanost mezi subcelulárními strukturami, buňkami a tkáněmi lidského těla. Jsou nezbytné pro vytvoření funkčního jednotného živého celku ze součtu četných částí čaker a tvoří elektromagnetický fyzický základ biopole.

V páteři je energoinformační kanál, z něhož ve výšce každého obratle k orgánům a tkáním vycházejí větve, které se otvírají na povrchu těla. Čakry (programové texty) se nacházejí v míše a ovládají tělo. Řídí, podporují, směřují, rozvíjejí každý orgán člověka jako celek. Celé jeho fyzické tělo, stejně jako tyto programy, vytvářejí pro fyzické tělo člověka pohodlnější životní podmínky.

Jsou knihy, které čteš mnohokrát a pokaždé vidíš něco nového. Navrhovaná kniha A.Vasiľčuka „Enioanatomie čaker“ zobecňuje zkušenosti získané prostřednictvím dávných a moderních poznatků: různá psychofyzická učení, východní a západní filozofii, fyzické, exstrasenzorické znalosti atd. Na základě těchto zobecnění autor navrhuje novou neočekávanou vizi člověka. Hodně z toho, co je v knize, může být použito v praktickém životě pro tělesné a duchovní uzdravení.

Při vytváření této příručky sledoval autor několik cílů založených na vlastních dlouholetých teoretických a praktických zkušenostech. Především jasně definuje pojem enioanatomie, enioanatomické technologie vývoje čakerního systému jemnohmotných lidských těl, čakerní enioterapie, poukazuje na rozdíly mezi nimi a nejběžnějšími dnešními vědami. Autor poskytuje pochopení typu, metody, formy, stejně jako vlastností těchto pojmů, které mají vliv na organismus. V systému eniopsianatomické technologie popisuje klasifikaci základních technik a sekundárních podtechnik, provádí diferenciaci mezi základními cvičeními. Pro každé cvičení jsou uvedeny zvláštnosti zrovna jeho vlivu, důraz je kladen na zvláštnostech techniky a metodiky provádění.

A pro skutečnost, že čakerní enioterapie je v praxi často spojována s realizací různých pohybů a cvičení, které jsou hlavním prostředkem enioterapie, dává autor definice a doporučení pro jejich provádění. Obrázky, schémata a diagramy uvedené v publikaci jsou autorskými. Relativní jednoduchost enioanatomických technik provádění cvičení a jejich praktická bezpečnost pro pacienty umožňuje jejich široké využití v praxi a někdy je například použít místo farmakologické léčby. Čakerní enioterapie má svou oblast použití, svůj směr v pestré rozmanitosti enioléčení vnitřních nemocí. Ale v tomto ohledu dosud nebylo dosaženo jasného vymezení, zejména neexistuje jednotný pohled na metodologii eniopsianatomické technologie provádění cvičení pro korekci vnitřních orgánů. Kniha je psána na základě zobecnění domácích i zahraničních zdrojů, vlastních znalostí, analýzy výsledků dlouhodobé práce a praktických zkušeností. Kapitoly týkající se enioanatomie, klasifikace, fungování, topografie spojení životně důležitých čaker jsou doprovázeny ilustracemi, které jsou velmi nezbytné, pokud jde o čakerní systém a enioterapii. To vše přispěje k hlubšímu pochopení poskytnutého materiálu. Každý, kdo se chce naučit enioanatomii, stejně jako eniopsianatomické techniky cvičení zaměřených na trénink a vývoj čaker, může s jistotou použít výše uvedené publikace pana Anatolije Vasiľčuka „Enioanatomie čaker“.

prof. MUDr. Lukjan Andrijuk, DrSc.

vedoucí katedry rehabilitace a netradiční medicíny

Lvovské národní lékařské univerzity Daniela Haličského

Ministerstvo zdravotnictví Ukrajiny. Lvovská národní lékařská univerzita Daniela Haličského.

Katedra rehabilitace a netradiční medicíny. Fakulta postgraduálního vzdělání.

 

Recenze

učebnice Anatolije Leonidoviče Vasylčuka

Enioanatomie jemnohmotných těl člověka. Svazek 2

Recenzovaná učebnice patří do druhé části předchozí učebnice „Enioanatomie jemnohmotných těl člověka. Svazek 1“ a je její zákonitým pokračováním.

Navzdory skutečnosti, že v současné době prakticky neexistují žádné učebnice v tomto směru, navrhovaná práce nevypadá jako zkušební. Práce je velmi úplná, jasně strukturovaná, doslova „rozložená“ na součásti, což dává velice široký obraz o předmětu výuky – čakerního systému člověka.

Učebnice je konstruována tak, že za tak úplným popisem čakerního systému vidíme člověka ve své funkční celistvosti. Tento přístup je nejen moderní, ale také přináší své aspekty pro pochopení systémové organizace lidského organismu.

Užitečnou a nesmírně důležitou je autorská analýza eniopsianatomických zvláštností fungování a vývoje čaker. Tento přístup nejen daleko přesahuje tradiční anatomii, ale otevírá příležitosti pro rozvoj vhodného směru výzkumu a lékařské praxe.

Poměrně přesná a podrobná analýza autorem každé čakry nejenže formuje u studentů pochopení odpovídajících vnitřněčakerních zvláštností, ale také umožňuje analogii s jinými čakrami se samostatným vytvářením přístupů k pochopení celistvého čakerního systému člověka.

Všechno výše uvedené dovoluje mi doporučit učebnici Anatolije Leonidoviče Vasylčuka „Enioanatomie jemnohmotných těl člověka. Svazek 2“ vytisknout a doufat v její úspěch.

prof. RNDr. A. A. Drozdovská, DrSc.

Západní centrum eniologie. Lvov, Ukrajina. 25261411.

Recenze

učebnice A. L. Vasylčuka

Enioanatomie čaker

ve 3 svazcích. S. 2, kniha 18. První na světe učebnice o enioanatomii čaker pro studenty univerzit – Lvov, 2016.

Učebnice A. Vasylčuka pro univerzity „Enioanatomie čaker“ obsahuje nejdůležitější enioanatomické znalosti a charakteristiky čaker jemnohmotných těl člověka

Podle nejnovějších vědeckých údajů je člověk aktivní složkou Vesmíru, extra složitým bioinformačním a energetickým systémem, který se skládá pouze z několika málo procent fyzického těla a z 95-98 % z jemnohmotných těl (podle výzkumu A. Vasylčuka je jich 1 196).

Jemnohmotné tělo člověka – informačně-energetické pole nebo duchovně-duševní složka člověka je primární, určující, formující a definující úroveň duchovnosti člověka, jeho fyzický, emoční, intelektuální stav, duchovní, duševní, fyzické, sociální zdraví, optimální fungování všech orgánů a systémů organismu, misionářskou seberealizaci člověka (pozemskou a kosmickou), zvláštnosti a povahu vzájemných vztahů jedince s okolním světem – přírodním a společenským prostředím, Vesmírem atd.

Zvláštní roli v jemnohmotných tělech člověka plní čakry – informačně-energetická centra nejvyššího duchovního vědomí člověka, díky kterým je člověk bez ohledu na své vědomí spojen s relevantními informačně-energetickými úrovněmi bytí: vnějším okolím, Zemí, prostorem, časem, informačně-energetickými poli, civilizací, Kosmem atd.

Vlastně prostřednictvím těchto zvláštních komunikačních kanálů probíhá informačně-energetická výměna lidského organismu se světem.

Všechny čakry dohromady fungují jako informačně-energetický systém, díky němuž lidský organismus udržuje spojení s Kosmem, zesiluje svá jemná těla informační energií Vesmíru, přijímá informace jako energii z Kosmu, předává je orgánům fyzického těla a také vysílá duchovní dědictví člověka do Kosmu. Čím lépe jsou čakry vyvíjeny, tím lepší je lidské zdraví, tím efektivněji člověk interaguje s okolním prostředím.

Aktivní fungování čaker je spojeno s růstem moci Ducha – rozvojem duchovnosti,

Druhý svazek učebnice „Enioanatomie čaker“ je logickým pokračováním prvního svazku „Enioanatomie jemnohmotných těl člověka“, popisuje a systematizuje enioanatomické poznatky o čakrách pro studium na vysokých školách.

Učebnice popisuje 12 základních, 30 životně důležitých, 11 funkčně zabezpečujících a ostatní čakry, které dostaly obecnou anatomickou charakteristiku.

Učebnice „Enioanatomie čaker“ obsahuje 288 enioanatomických čakerních témat, 51 barevných obrázků a zahrnuje následující části: enioanatomii čaker, klasifikaci čaker, fungování čaker, enioanatomii základních čaker, enioanatomii životně důležitých čaker, enioanatomii funkčně zabezpečujících čaker, prenatální vývoj čaker, postnatální vývoj čaker, čakerní systém, enioanatomickou technologii vývoje čakerního systému jemnohmotných těl člověka, eniopsianatomickou technologii provádění cvičení zaměřených na trénink a rozvoj čaker, čakerní enioterapii atd.

V knize autor poskytuje klasifikaci čaker, jejich strukturní a funkční vlastnosti, anatomickou stavbu, zkoumá čakerní systém, základní čakry a čakry jednotlivých částí těla, vyčleňuje základní čakry, které zabezpečují evoluční vývoj člověka, a životně důležité čakry, které určují životní činnost životně důležitých orgánů fyzického těla a struktur jemnohmotných těl, a taktéž funkčně zabezpečující čakry, které informačně, energetický a bioplazmaticky zabezpečují, podporují a posilují fyzické tělo a jemnohmotná těla.

Pokud člověk vědomě rozvíjející čakry dosáhne jejich optimálního vývoje a vyváženého fungování, pak bude mít možnost vědomě ovládat své fyziologické, psychické, duchovní, informačně-energetické, bioplazmatické a jiné procesy, dlouhodobě udržovat vysokou sociálně-biologickou aktivitu života, změnit svůj karmicky naprogramovaný vývoj, urychlit svoji vlastní evoluci, pozitivně ovlivňovat společnost, přírodu, Zemi a Kosmos, žit a projevovat se v jednotě hmotného a duchovního, pozemského a kosmického, minulého, přítomného a budoucího času.

Stupeň otevřenosti a funkčnosti duchovních čaker, jeho další evoluční růst a zdokonalení závisí na samotném člověku, orientaci jeho vědomí na Duchovní svět.

Jak již bylo uvedeno, vědomou silou vůle člověk může výrazně zrychlit evoluční vývoj čaker, a učebnice dává vhodná doporučení pro jejich vývoj a zdokonalení.

Učebnice A. L. Vasylčuka „Enioanatomie čaker pro univerzity“ dává možnost studovat enioanatomii čaker, vyvinout enioanatomické myšlení, poznat jemnohmotnou a enioanatomickou podstatu čaker, jemnohmotných těl člověka, uvědomit si praktický význam čaker pro pedagogiku, eniopedagogiku, psychologii, eniopsychologii, anatomii, enioanatomii, fyziologii, eniofyziologii, molekulární biologii, valeologii, eniomedicínu, informační, kvantovou a PSI-fenomenální medicínu, stejně jako pro eniopedagogické, eniopsychické, enioanatomické, eniofyziologické, eniolékařské, enioterapeutické technologie, čakerní enioterapii a další eniotechnologie. Bez enioanatomických znalostí není možné vyvinout technologie sjednocení léčby, výchovy a výuky. Praktická realizace tohoto cíle přivádí medicínu, pedagogiku psychologii na kvalitativně novou úroveň.

Enioanatomické znalosti čaker otvírají kvalitativně nové přístupy v poznání člověka a přispívají k rozvoji takových čakerních eniotechnologií, které zajišťují harmonický, duchovní a všestranný rozvoj člověka, a přispívají tak k zduchovnění, harmonizaci a demokratizaci naší společnosti, protože na informačně-energetické úrovni je Člověk-Lidstvo-Společnost-Země-Vesmír – jediný celek, jeden Kosmorganismus, jehož všechny složky jsou v neustálé informačně-energetické interakci.

Velkou výhodou této učebnice je, z našeho pohledu, skutečnost, že obsahuje vhodné technologie pro vývoj čakerního systému, což umožňuje celý neuvědomělý proces informačně-energetické interakce se světem, vývoje čakerního systému udělat uvědomělým a účelným.

Díky studiu A. Vasylčuka jemnohmotných těl člověka, jeho čakerního systému, se postupně poodhaluje rouška tajemství nad člověkem jako kosmoplanetárním fenoménem, obyvatelem Vesmíru a Země.

Výzkum prominentního ukrajinského vědce, který předstihl svůj čas, je novým evolučně synergetickým trendem vývoje v moderní vědě, jež přispěje k revolučním změnám názorů na fenomén člověka, jeho potenciál, vyhlídky jako duchovně-kosmické bytosti.

 Učebnice enioanatomie ve třech svazcích, jmenovitě „Enioanatomie jemnohmotných těl člověka“, „Enioanatomie čaker“ a „Enioanatomie systému kanálů jemnohmotných těl člověka“ je určena lékařům, rehabilitačním pracovníkům, valeologům, psychologům, pedagogům, léčitelům a studentům všech povolání lékařského, psychologického, valeologického, pedagogického a dalších oborů, a je podle našeho hlubokého přesvědčení významným základem pro uznání enioanatomie jako nové vědy o člověku a nové výukové disciplíny pro univerzity.

Učebnici A. Vasylčuka „Enioanatomie čaker“ Lvov, 2016 pro univerzity doporučujeme vytisknout.

doc. PhDr. T. G. Tjurinová, PhD

Docent katedry sociologie a sociální práce, NU Lvovská polytechnika

Jazyk vydání:
ukrajinština
Rok vydání:
2016
Počet stran:
476
Vydavatelství:
PP Soroka T. B.
ISBN:
978-966-2598-77-3
Kód:
K018

Enioanatomie čaker / Učebnice pro univerzity

Enioanatomie čaker / Učebnice pro univerzity Image

Enioanatomie jemnohmotných těl člověka je novou vědou a vzdělávací disciplínou

Druhý svazek učebnice popisuje enioanatomii základních, životně důležitých, funkčně zabezpečujících čaker, klasifikaci čaker, čakerních kuželů, mikrokanálů, torzních polí, prenatálního a postnatálního vývoje čaker, čakerní systém, čakerní systém informačně-energetických kanálů a také eniopsianatomickou technologii vývoje čaker a čakerní enioterapie. V učebnici jsou zdůrazněny funkce, funkční aktivita, strukturální funkční stavy, režimy fungování, vzájemný poměr dynamických režimů, funkční vzájemná závislost, synestézie kuželů čakry, význam čaker, čakerních kuželů, okvětních lístků kuželů čaker, životních informačně-energetických bioplazem čaker a čakerní informačně-energetický vliv na vývoj člověka, jeho těla, vlastnosti, zvláštnosti, schopnosti, funkce, fyziologické, psychické, duchovní, PSI-fenomenální a sociální možnosti.

Učebnice je určena pro lékaře všech oborů, a sice pro enioterapeuty, reflexoterapeuty, valeology, rehabilitační pracovníky, psychology, pedagogy, vychovatele, trenéry, studenty, a také pro ty, kdo studují enioanatomii, vyvíjejí čakry jemnohmotných těl, intelekt, duchovnost, PSI-fenomenální schopnosti a provádějí čakerní enioterapii ve své terapeutické praxi.

Druhý svazek učebnice Enioanatomie čaker je logickým pokračováním prvního svazku Enioanatomie jemnohmotných těl člověka a všeho, co bylo napsáno o čakrách. V učebnici jsou popsány a systematizovány enioanatomické znalosti čaker pro studium na univerzitách. Informace o anatomii, topografické anatomii, funkční anatomii, věkové anatomii, enioanatomii a jiných typech anatomie čaker je aktuální a současně nedostatečně vysvětlená. Jedná se zejména o potřebě oficiálního vědeckého uznání enioanatomie čaker, určení jejího místa v univerzitních učebních osnovách, například ještě dosud neexistuje učebnice Enioanatomie čaker. Takový stav zpomaluje a dokonce znemožňuje vytváření enioanatomického čakerního základu eniopedagogických, eniopsychických, eniofyziologických, eniolékařských, enioterapeutických, eniopsifenomenálních, eniosociálních technologií, zvlášť čakerní enioterapie, čakerní PSI-fenomenální technologie vývoje člověka, čakerní eniotechnologie vývoje PSI-fenomenálních schopností člověka, čakerní meditační eniotechnologie výchovy, výuky, vývoje, léčby, regenerace, rehabilitace, rekondice a jiných eniotechnologií PSI-fenomenální a duchovní medicíny. Enioanatomické znalosti o čakrách poskytují příležitosti k pochopení toho, jak je budou využívat pedagogika, psychologie, anatomie, molekulární biologie, fyziologie, lékařství, valeologie, eniologie a jiné disciplíny ve prospěch člověka, a také umožňují definovat nejpotřebnější témata výzkumu čaker.

Lidstvo nedokázalo systematizovat znalosti o enioanatomii čaker ve formě učebnice pro univerzity, následkem čeho je nesystematické, fragmentární, chaotické, povrchní, a dokonce chybné studium čaker a nedostatečné a neperspektivní použití čaker ve všech aspektech a oblastech lidského života.

 Enioanatomie čaker ukázala, že čakry mají víceúrovňovou strukturu, která je souhrnem vícesegmentových nebo monolitických různobarevných 15 primárních, 61 komponentních a 105 identických sekundárních teleskopicky umístěných a vzájemně propojených kuželů. Každý kužel čakry v ní zaujímá určité místo, má odpovídající velikost, hustotu, barvu, vibraci a frekvenci fungování. Čakerní kužely všech čaker mají stejnou a přesnou posloupnost umístění. Segmentové kužely jedné čakry mají stejné množství okvětních lístků, ale různé množství mikrokanálů a různý informační obsah životních informačně-energetických bioplazem. Monolitické kužely mají jednu vnitřněkuželovou dutinu, vnitřní a vnější kuželové sítě subultrakanálů, a segmentové kužely mají nejenom vnitřní kuželovou dutinu, ale také vnější kuželové dutiny a sítě subultrakanálů, vnitřní síť okvětních lístků a vnější síť subultrakanálů. Ve vnitřněkuželových dutinách a sítích subultrakanálů se tvoří specifické a vysoce specifické životní informačně-energetické bioplazmy, a ve vnějších kuželových dutinách a sítích subultrakanálů se tvoří univerzálně specifické a vysoce specifické životní informačně-energetické bioplazmy. Kužel je autonomní, strukturální a funkční částí čakry, patří jednomu jemnohmotnému tělu a na jeho úrovni se povazuje za čakru. Svými mikrokanály je kužel čakry spojen nejen s čakerními kužely své čakry, ale i s většinou čakerních kuželů jiných čaker a s většinou eniostruktur jemnohmotných těl.

 Anatomicky je čakra konstruována tak, že není schopna rotace, ale je schopna provádět rotaci informačně-energetických hmot po nebo proti směru hodinových ručiček, nebo jimi přímočaře pohybovat nad základem čakry při jejím funkčně aktivním stavu. Čakry, kruhově přemísťujíce informačně-energetické hmoty, vytvářejí primární, sekundární, pravo- a levostranná interní a externí torzní pole. Z pozice enioanatomie nebyla torzní pole čaker zkoumána.

Enioanatomické charakteristiky funkční aktivity čaker jsou různovariantní protože, kužely čaker jsou současně v dynamických, statických, staticko-dynamických strukturálních a funkčních stavech s otevřenými, uzavřenými, dynamicky otevřenými, staticky otevřenými a staticky uzavřenými základy. Kužely čaker nejsou úplně v pasivním stavu a probíhají v nich vždy pasivní, pasivně zabezpečující, pasivně kontrolní a pasivně neutrální informačně-energetické procesy.

Struktura čaker umožňuje:

 • současně provádět informačně-energetickou výměnu v pro člověka identických červených, světle zářivě červených, oranžových, světle zářivě oranžových, žlutých, zelených, světle zářivě zelených, blankytných, tyrkysových, modrých, šeříkových, fialových, růžových, bílých a zlatých pásmech elektromagnetického spektra všech informačně-energetických polí vnějšího okolí;
 • absorbovat a soustředit ve svých dutinách a sítích subultrakanálů informačně-energetické hmoty z informačně-energetických polí společnosti, přírody, Země, biosféry, noosféry, Vesmíru a duchovního bytí minulosti, přítomnosti a budoucnosti;
 • vytvářet ve svých dutinách a sítích subultrakanálů univerzální různobarevné a odlišného informačního obsahu univerzálně-specifické, specifické a vysoce specifické životní informačně-energetické bioplazmy;
 • informačně-energeticky zajišťovat jednotu fylogenetického, ontogenetického a evolučního vývoje člověka, jeho těl, vlastností, zvláštností, funkcí, schopností, fyziologických, psychických, duchovních, PSI-fenomenálních a sociálních možností;
 • okamžitě měnit informační obsah absorbovaných informačně-energetických hmot v přesné shodě s funkčními a fyziologickými potřebami člověka, jeho těl, psychiky, chování, povahy a jeho činnosti;
 • integrovat informační úrovně vědomí společnosti, přírody, Země, biosféry, noosféry, Vesmíru a duchovního bytí minulosti, přítomnosti a budoucnosti se zachováním specifičnosti každé úrovně vědomí spolu se vznikem emergentních charakteristik vědomí;
 • ve stavu enioanatomické normy umožňuje okamžitou adaptaci na změny v informačně-energetickém prostředí a automatické nastavení optimálních režimů fungování v proměnlivých a agresivních informačně-energetických podmínkách prostředí;
 • ve stavu enioanatomické normy neidentifikovat a neabsorbovat neidentické, biopatogenní, antiduchovní, nepřirozené, necharakteristické, netypické a jiné podobné informačně-energetické hmoty;
 • vyloučit do vnějšího prostředí biopatogenní, použité, neidentické, antiduchovní, nespecifické a jiné podobné informačně-energetické hmoty, což zabezpečuje informačně-energetickou čistotu jemnohmotných těl člověka;
 • rozdělovat a přerozdělovat své životní informačně-energetické bioplazmy, substance a hmoty;
 • integrální a autonomní fungování kuželů čaker a čaker s vytvářením informačně-energetických základů dobrého zdraví, imunity, dlouhověkosti, rozvoje duchovnosti a PSI-fenomenálních schopností člověka;
 • vnímaní informací z minulosti, přítomnosti a budoucnosti, které zabezpečují meziplanetární a transcendentní komunikaci;
 • odstranit a vylučovat do vnějšího prostředí na libovolné vzdálenosti mentálně vytvořené informačně-energetické hologramy výchovného, vzdělávacího, terapeutického, duchovního, PSI-fenomenálního a jiného významu;
 • telepatickou komunikaci s informačně-energetickými polí objektů vnějšího prostředí;
 • rychlou koncentraci specifických a vysoce specifických životně důležitých informačně-energetických bioplazem do požadovaného množství a optimální hustoty pro vývoj, projev a praktické využití PSI-fenomenálních schopností;
 • účelný transport a směřování svého informačně-energetického obsahu k aktivně fungujícím jemnohmotným tělům, jejich strukturám, k procesům realizace funkcí a projevů fyziologických, psychických, duchovních, PSI-fenomenálních a společenských příležitostí člověka atd.

To vše svědčí o potřebě studovat enioanatomii čaker.

Enioanatomie čaker odhaluje kritéria a příznaky, pomocí kterých lze určit, která čakra náleží k základním, životně důležitým nebo funkčně zabezpečujícím, klasifikovat čakry a jejich kužely.

Čakra je mnohem složitější než všechno, co je o ní známo, skrývá v sobě eniologické, enioanatomické, eniopsychické, kvantové, elektromagnetické, neznámé informace atd. Následné všestranné studium čakry stanoví vlastnosti její stavby, struktury, architektoniky, formy, topografie, funkcí, strukturální a funkční vztahy, vazby a vzájemné závislosti s jinými čakrami, funkční možnosti a také význam čaker pro člověka. Čakry a jemnohmotná těla jsou ve strukturálně funkční jednotě, proto enioanatomii čaker a jemnohmotných těl je třeba prozkoumat, studovat a rozvíjet současně. Takový přístup nám umožní všestranně pochopit význam čaker v různých čakerních technologiích. Enioanatomie čaker poskytuje nový, specifický a netradiční znalosti o člověku, otevírá pro něho progresivní perspektivy a příležitosti ve výchově, vzdělávání, rozvoji, zdokonalování, tréninku, léčbě, regeneraci, rehabilitaci a rekondici. Enioanatomické znalosti čaker otevírají kvalitativně nové přístupy v poznání člověka a přispívají rozvoji takových čakerních eniotechnologií, které poskytují harmonický, duchovní a všestranný vývoj člověka a díky nímž člověk může být zdravý a úspěšný.

Učebnice poskytuje možnost studovat enioanatomii čaker, formuje enioanatomické myšlení a poznávání jemnohmotné a enioanatomické podstaty čaker, jemnohmotných těl člověka, uvědomit praktický význam čaker pro pedagogiku, eniopedagogiku, psychologii, eniopsychologii, anatomii, enioanatomii, fyziologii, eniofyziologii, molekulární biologii, valeologii, eniomedicínu, informační, kvantovou a PSI-fenomenální medicínu, a také pro eniopedagogické, eniopsychické, enioanatomické, eniofyziologické, eniolékařské, enioterapeutické technologie, čakerní enioterapii a pro jiné eniotechnologie. Bez enioanatomických znalostí čaker nemohou být vyvinuty eniotechnologie sjednocení léčby, výchovy a výuky. Praktická realizace tohoto vynáší medicínu, pedagogiku a psychologii na kvalitativně novou úroveň.

Všechno, co je dnes známo o čakrách, svědčí o nutnosti přednášet enioanatomii lékařům, rehabilitačním pracovníkům, valeologům, psychologům, pedagogům, léčitelům a studentům všech lékařských, psychologických, valeologických, pedagogických a dalších oborů.

Studium enioanatomie čaker je nejlépe zahájit po studiu anatomie, cytologie, histologie, molekulární biologie, eniologie a enioanatomie jemnohmotných těl člověka.

Druhý svazek učebnice Enioanatomie čaker obsahuje 288 enioanatomických čakerních témat, 49 barevných obrázků.

Enioanatomická témata jsou ilustrována 49 barevnými obrázky struktur čaker. Obrázky jsou rozmístěny podle enioanatomických čakerních témat. Enioanatomické struktury čaker na obrázcích jsou označeny číslem nebo písmenem a jsou pojmenovány. Barva na obrázcích zobrazuje struktury odpovídajícího kuželu čaker – červenou barvou struktury červeného kuželu čakry, analogicky světle zářivě červenou barvou struktury světle zářivě červeného kuželu čakry, oranžovou barvou – struktury oranžového kuželu čakry, světle zářivě oranžovou barvou struktury světle zářivě oranžového kuželu čakry, žlutou barvou struktury žlutého kuželu čakry, zelenou barvou struktury zeleného kuželu čakry, světle zářivě zelenou barvou struktury světle zářivě zeleného kuželu čakry, blankytnou barvou struktury blankytného kuželu čakry, tyrkysovou barvou struktury tyrkysového kuželu čakry, modrou barvou struktury modrého kuželu čakry, šeříkovou barvou struktury šeříkového kuželu čakry, fialovou barvou struktury fialového kuželu čakry, růžovou barvou struktury růžového kuželu čakry, bílou barvou struktury bílého kuželu čakry, zlatou barvou struktury zlatého kuželu čakry. Barva obrázků má informační, didaktický, emoční a názorní význam, odráží objektivní fyzikální charakteristiky pásem elektromagnetického spektra, názorně vysvětluje enioanatomii čakry a pomáhá ilustrovat vzdělávací enioanatomický proces čaker. Barevné obrázky nejlépe ilustrují vzájemné umístění čaker, kuželů v čakrách a jejich strukturách, specifikují, odrážejí a kombinují ilustrativní a slovní vysvětlení enioanatomie čaker, usnadňují studium čaker, vytvářejí podmínky pro přístupnou a srozumitelnou interpretaci enioanatomie čaker, vyvolávají pozitivní emoce a připravují člověka ke studium. Obrázky čaker doplňují a upřesňují enioanatomický text. Ilustrační obsah čaker pomáhá lépe pochopit text a usnadňuje studium enioanatomie čaker. Obrázky čaker mohou být interpretovány přesněji a v širším enioanatomickém smyslu, pomáhají se soustředit, vytvářet správnou představu enioanatomie čaker a také správně rozvíjet čakerní enioanatomické myšlení, zobrazují stavbu, strukturu, formu, architektoniku, postupnost umístění kuželů, jejich topografii a čakry v celku.

Text, obrázky a jejich obsahové naplnění jsou informačním základem pro studium enioanatomie čaker a základem pro formování enioanatomických intelektuálních, duševních a duchovních schopností studentů. Strukturovanost textu, enioanatomické ilustrace, otázky k opakování a sebekontrole, rejstřík obrázků, předmětový rejstřík a seznam literatury umožňují nezávislé studium enioanatomie čaker, snadnou orientaci v učebnici, rychlé hledání potřebné čakerní enioanatomické informace pro opakování a její praktické využití.

Jedno jemnohmotné tělo má přibližně 90 000 čaker, z nich je 12 základních, více než 30 životně důležitých a zbytek – funkčně zabezpečujících čaker. Každá jedna čakra má 181 kuželů: 15 základních, 61 komponentních a 105 identických s podobnou a odlišnou enioanatomií. Proto schéma popisu čaker je podobné. V učebnici je popsáno 12 základních, 30 životně důležitých, 11 funkčně zabezpečujících čaker а u ostatních čaker jsou uvedeny pouze všeobecné enioanatomické charakteristiky. Na úrovni čakry je popsáno jejích 15 základních kuželů a vysvětleno, jak se tvoří, čím jsou, kde a jak jsou umístěny v čakře, a také jsou interpretovány sekundární komponentní a identické kužely čakry. Enioanatomické zvláštnosti stavby, formy, struktury, architektoniky, topografie, funkcí, funkčních možností čaker dosud nebyly prozkoumány. Je důležité znát 15 hlavních kuželů čaker, které umožní pochopení vzniku komponentních a identických kuželů čaker, jak je lépe studovat a prozkoumat.

Učebnice obsahuje nejdůležitější enioanatomické charakteristiky čaker jemnohmotných těl člověka. Znalost enioanatomie čaker umožňuje:

 • odbornou analýzu, odborné hodnocení a objektivní odborné závěry o známých čakerních eniotechnologiích, metodách a prostředcích vzdělávání, výchovy, vývoje, zdokonalování, tréninku, léčby, regenerace, rehabilitace a rekondice;
 • stanovení perspektivnosti a efektivnosti enioanatomických, eniopsianatomických, eniopedagogických eniocytologických, eniohistologických, eniofyziologických, eniopsychických, eniolékařských, eniočakerních, PSI-fenomenálních, informačních, bioenergoinformačních a jiných eniotechnologií vlivu na člověka.

Čakry zabezpečují informačně-energetickou jednotu a kontinuální informačně-energetické vzájemné výměny s informačně-energetickými poli společnosti, přírody, biosféry, noosféry, Země, Vesmíru, duchovního bytí a všemi objekty Vesmíru. Všestranně vyvinuté čakry a informační obsah čakerních životních informačně-energetických bioplazem podmiňují stav zdraví, povahu vývoje člověka, jeho těl, vlastností, zvláštností, funkcí, fyziologických, psychických, duchovních, PSI-fenomenálních a sociálních možností. Proto je třeba studovat a prozkoumat stavbu, formu, strukturu, architektoniku, topografii, funkce, funkční možnosti a významy čaker, jejich kuželů a okvětních lístků v informačně-energetické jednotě s Vesmírem v měnících se informačně-energetických podmínkách vnějšího okolí a trvalých různorodých informačně-energetických vzájemných výměnách s informačně-energetickými poli vnějšího prostředí, a také při všestranném fylogenetickém, ontogenetickém a evolučním vývoji člověka.

Učebnice dává možnost začít studovat to, co není známo o základních, životně důležitých a funkčně zabezpečujících čakrách, což umožní získat nové informace pro vývoj inovativních čakerních eniotechnologií.

Třísvazková učebnice enioanatomie – Enioanatomie jemnohmotných těl člověka, Enioanatomie čaker a Enioanatomie systému kanálů jemnohmotných těl člověka – je důležitým argumentem pro uznání enioanatomie jako nové vědy o člověku a nové disciplíny pro univerzity.

Recenze učebnice Enioanatomie čaker

Anatolije Leonidoviče Vasylčuka

 Druhý svazek učebnice Enioanatomie jemnohmotných těl člověka je věnován především všestranné analýze struktury a fungování čakerního systému člověka. Přičemž stojí za zmínku mimořádně diferencovaná a přísná analýza čaker.

Spolu s tím je klasifikace čaker založena pouze na struktuře lidského těla. V budoucnu bylo by užitečné provést takovou klasifikaci na funkčním nebo dokonce funkčně-organizačním základě. Zdá se, že je vhodné tuto kapitolu rozšířit, protože se skládá pouze z jedné položky. Ale to není ani nedostatek, ale je to pouze přání pro rozšíření dalších prací.

Přesto je enioanatomie čaker velmi podrobně rozebrána z hlediska vlastností, stavby, zvláštností atd. To je nepochybně hlavní část učebnice, která široce odhaluje její účel. Logickým shrnutím učebnice je část, kde je důkladně zvážena možnost harmonizace a nápravy škody v sakrálním systému.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem považuji, že učebnice je nadaktuální a lze ji doporučit k tisku.

prof. RNDr. V. Petlin, DrSc.

Lvovská národní univerzita Ivana Franka

Ukrajina. Lvov. Západní centrum eniologie. 25261411

 

Recenze učebnice Anatolije Vasylčuka

Enioanatomie čaker

Všechno, co žije na zemi, od primárních biologických struktur až po složité mnohobuněčné organismy, vzniklo a vyvíjelo se pod vlivem kosmických faktorů a sluneční energie, jež zahrnují široké spektrum elektromagnetického záření, iontové toky a elementární části elektrických a magnetických polí, oscilací a gravitačních sil.

Každý organismus, včetně člověka, je otevřený dynamický systém, který vyměňuje hmotu a energii s okolním prostředím a nejenom hromadí energii přicházející zvenčí, ale také ji transformuje, vytváří komplexní systémy regulace energie, excitace a signalizace, různá pole a biopotenciály, které vyzařují infračervené mitogenní a luminiscenční záření.

Vnější a vnitřní radioaktivní ozařování orgánů nepřetržitě mění biopolymery živého organismu a skrze složitý řetězec fyzikálních jevů vytváří nelineární vírová seskupení energie a informací, která se nazývají čakrami. Čakry provádějí vzájemnou komunikaci a poskytují vzájemnou informovanost mezi subcelulárními strukturami, buňkami a tkáněmi lidského těla. Jsou nezbytné pro vytvoření funkčního jednotného živého celku ze součtu četných částí čaker a tvoří elektromagnetický fyzický základ biopole.

V páteři je energoinformační kanál, z něhož ve výšce každého obratle k orgánům a tkáním vycházejí větve, které se otvírají na povrchu těla. Čakry (programové texty) se nacházejí v míše a ovládají tělo. Řídí, podporují, směřují, rozvíjejí každý orgán člověka jako celek. Celé jeho fyzické tělo, stejně jako tyto programy, vytvářejí pro fyzické tělo člověka pohodlnější životní podmínky.

Jsou knihy, které čteš mnohokrát a pokaždé vidíš něco nového. Navrhovaná kniha A.Vasiľčuka „Enioanatomie čaker“ zobecňuje zkušenosti získané prostřednictvím dávných a moderních poznatků: různá psychofyzická učení, východní a západní filozofii, fyzické, exstrasenzorické znalosti atd. Na základě těchto zobecnění autor navrhuje novou neočekávanou vizi člověka. Hodně z toho, co je v knize, může být použito v praktickém životě pro tělesné a duchovní uzdravení.

Při vytváření této příručky sledoval autor několik cílů založených na vlastních dlouholetých teoretických a praktických zkušenostech. Především jasně definuje pojem enioanatomie, enioanatomické technologie vývoje čakerního systému jemnohmotných lidských těl, čakerní enioterapie, poukazuje na rozdíly mezi nimi a nejběžnějšími dnešními vědami. Autor poskytuje pochopení typu, metody, formy, stejně jako vlastností těchto pojmů, které mají vliv na organismus. V systému eniopsianatomické technologie popisuje klasifikaci základních technik a sekundárních podtechnik, provádí diferenciaci mezi základními cvičeními. Pro každé cvičení jsou uvedeny zvláštnosti zrovna jeho vlivu, důraz je kladen na zvláštnostech techniky a metodiky provádění.

A pro skutečnost, že čakerní enioterapie je v praxi často spojována s realizací různých pohybů a cvičení, které jsou hlavním prostředkem enioterapie, dává autor definice a doporučení pro jejich provádění. Obrázky, schémata a diagramy uvedené v publikaci jsou autorskými. Relativní jednoduchost enioanatomických technik provádění cvičení a jejich praktická bezpečnost pro pacienty umožňuje jejich široké využití v praxi a někdy je například použít místo farmakologické léčby. Čakerní enioterapie má svou oblast použití, svůj směr v pestré rozmanitosti enioléčení vnitřních nemocí. Ale v tomto ohledu dosud nebylo dosaženo jasného vymezení, zejména neexistuje jednotný pohled na metodologii eniopsianatomické technologie provádění cvičení pro korekci vnitřních orgánů. Kniha je psána na základě zobecnění domácích i zahraničních zdrojů, vlastních znalostí, analýzy výsledků dlouhodobé práce a praktických zkušeností. Kapitoly týkající se enioanatomie, klasifikace, fungování, topografie spojení životně důležitých čaker jsou doprovázeny ilustracemi, které jsou velmi nezbytné, pokud jde o čakerní systém a enioterapii. To vše přispěje k hlubšímu pochopení poskytnutého materiálu. Každý, kdo se chce naučit enioanatomii, stejně jako eniopsianatomické techniky cvičení zaměřených na trénink a vývoj čaker, může s jistotou použít výše uvedené publikace pana Anatolije Vasiľčuka „Enioanatomie čaker“.

prof. MUDr. Lukjan Andrijuk, DrSc.

vedoucí katedry rehabilitace a netradiční medicíny

Lvovské národní lékařské univerzity Daniela Haličského

Ministerstvo zdravotnictví Ukrajiny. Lvovská národní lékařská univerzita Daniela Haličského.

Katedra rehabilitace a netradiční medicíny. Fakulta postgraduálního vzdělání.

 

Recenze

učebnice Anatolije Leonidoviče Vasylčuka

Enioanatomie jemnohmotných těl člověka. Svazek 2

Recenzovaná učebnice patří do druhé části předchozí učebnice „Enioanatomie jemnohmotných těl člověka. Svazek 1“ a je její zákonitým pokračováním.

Navzdory skutečnosti, že v současné době prakticky neexistují žádné učebnice v tomto směru, navrhovaná práce nevypadá jako zkušební. Práce je velmi úplná, jasně strukturovaná, doslova „rozložená“ na součásti, což dává velice široký obraz o předmětu výuky – čakerního systému člověka.

Učebnice je konstruována tak, že za tak úplným popisem čakerního systému vidíme člověka ve své funkční celistvosti. Tento přístup je nejen moderní, ale také přináší své aspekty pro pochopení systémové organizace lidského organismu.

Užitečnou a nesmírně důležitou je autorská analýza eniopsianatomických zvláštností fungování a vývoje čaker. Tento přístup nejen daleko přesahuje tradiční anatomii, ale otevírá příležitosti pro rozvoj vhodného směru výzkumu a lékařské praxe.

Poměrně přesná a podrobná analýza autorem každé čakry nejenže formuje u studentů pochopení odpovídajících vnitřněčakerních zvláštností, ale také umožňuje analogii s jinými čakrami se samostatným vytvářením přístupů k pochopení celistvého čakerního systému člověka.

Všechno výše uvedené dovoluje mi doporučit učebnici Anatolije Leonidoviče Vasylčuka „Enioanatomie jemnohmotných těl člověka. Svazek 2“ vytisknout a doufat v její úspěch.

prof. RNDr. A. A. Drozdovská, DrSc.

Západní centrum eniologie. Lvov, Ukrajina. 25261411.

Recenze

učebnice A. L. Vasylčuka

Enioanatomie čaker

ve 3 svazcích. S. 2, kniha 18. První na světe učebnice o enioanatomii čaker pro studenty univerzit – Lvov, 2016.

Učebnice A. Vasylčuka pro univerzity „Enioanatomie čaker“ obsahuje nejdůležitější enioanatomické znalosti a charakteristiky čaker jemnohmotných těl člověka

Podle nejnovějších vědeckých údajů je člověk aktivní složkou Vesmíru, extra složitým bioinformačním a energetickým systémem, který se skládá pouze z několika málo procent fyzického těla a z 95-98 % z jemnohmotných těl (podle výzkumu A. Vasylčuka je jich 1 196).

Jemnohmotné tělo člověka – informačně-energetické pole nebo duchovně-duševní složka člověka je primární, určující, formující a definující úroveň duchovnosti člověka, jeho fyzický, emoční, intelektuální stav, duchovní, duševní, fyzické, sociální zdraví, optimální fungování všech orgánů a systémů organismu, misionářskou seberealizaci člověka (pozemskou a kosmickou), zvláštnosti a povahu vzájemných vztahů jedince s okolním světem – přírodním a společenským prostředím, Vesmírem atd.

Zvláštní roli v jemnohmotných tělech člověka plní čakry – informačně-energetická centra nejvyššího duchovního vědomí člověka, díky kterým je člověk bez ohledu na své vědomí spojen s relevantními informačně-energetickými úrovněmi bytí: vnějším okolím, Zemí, prostorem, časem, informačně-energetickými poli, civilizací, Kosmem atd.

Vlastně prostřednictvím těchto zvláštních komunikačních kanálů probíhá informačně-energetická výměna lidského organismu se světem.

Všechny čakry dohromady fungují jako informačně-energetický systém, díky němuž lidský organismus udržuje spojení s Kosmem, zesiluje svá jemná těla informační energií Vesmíru, přijímá informace jako energii z Kosmu, předává je orgánům fyzického těla a také vysílá duchovní dědictví člověka do Kosmu. Čím lépe jsou čakry vyvíjeny, tím lepší je lidské zdraví, tím efektivněji člověk interaguje s okolním prostředím.

Aktivní fungování čaker je spojeno s růstem moci Ducha – rozvojem duchovnosti,

Druhý svazek učebnice „Enioanatomie čaker“ je logickým pokračováním prvního svazku „Enioanatomie jemnohmotných těl člověka“, popisuje a systematizuje enioanatomické poznatky o čakrách pro studium na vysokých školách.

Učebnice popisuje 12 základních, 30 životně důležitých, 11 funkčně zabezpečujících a ostatní čakry, které dostaly obecnou anatomickou charakteristiku.

Učebnice „Enioanatomie čaker“ obsahuje 288 enioanatomických čakerních témat, 51 barevných obrázků a zahrnuje následující části: enioanatomii čaker, klasifikaci čaker, fungování čaker, enioanatomii základních čaker, enioanatomii životně důležitých čaker, enioanatomii funkčně zabezpečujících čaker, prenatální vývoj čaker, postnatální vývoj čaker, čakerní systém, enioanatomickou technologii vývoje čakerního systému jemnohmotných těl člověka, eniopsianatomickou technologii provádění cvičení zaměřených na trénink a rozvoj čaker, čakerní enioterapii atd.

V knize autor poskytuje klasifikaci čaker, jejich strukturní a funkční vlastnosti, anatomickou stavbu, zkoumá čakerní systém, základní čakry a čakry jednotlivých částí těla, vyčleňuje základní čakry, které zabezpečují evoluční vývoj člověka, a životně důležité čakry, které určují životní činnost životně důležitých orgánů fyzického těla a struktur jemnohmotných těl, a taktéž funkčně zabezpečující čakry, které informačně, energetický a bioplazmaticky zabezpečují, podporují a posilují fyzické tělo a jemnohmotná těla.

Pokud člověk vědomě rozvíjející čakry dosáhne jejich optimálního vývoje a vyváženého fungování, pak bude mít možnost vědomě ovládat své fyziologické, psychické, duchovní, informačně-energetické, bioplazmatické a jiné procesy, dlouhodobě udržovat vysokou sociálně-biologickou aktivitu života, změnit svůj karmicky naprogramovaný vývoj, urychlit svoji vlastní evoluci, pozitivně ovlivňovat společnost, přírodu, Zemi a Kosmos, žit a projevovat se v jednotě hmotného a duchovního, pozemského a kosmického, minulého, přítomného a budoucího času.

Stupeň otevřenosti a funkčnosti duchovních čaker, jeho další evoluční růst a zdokonalení závisí na samotném člověku, orientaci jeho vědomí na Duchovní svět.

Jak již bylo uvedeno, vědomou silou vůle člověk může výrazně zrychlit evoluční vývoj čaker, a učebnice dává vhodná doporučení pro jejich vývoj a zdokonalení.

Učebnice A. L. Vasylčuka „Enioanatomie čaker pro univerzity“ dává možnost studovat enioanatomii čaker, vyvinout enioanatomické myšlení, poznat jemnohmotnou a enioanatomickou podstatu čaker, jemnohmotných těl člověka, uvědomit si praktický význam čaker pro pedagogiku, eniopedagogiku, psychologii, eniopsychologii, anatomii, enioanatomii, fyziologii, eniofyziologii, molekulární biologii, valeologii, eniomedicínu, informační, kvantovou a PSI-fenomenální medicínu, stejně jako pro eniopedagogické, eniopsychické, enioanatomické, eniofyziologické, eniolékařské, enioterapeutické technologie, čakerní enioterapii a další eniotechnologie. Bez enioanatomických znalostí není možné vyvinout technologie sjednocení léčby, výchovy a výuky. Praktická realizace tohoto cíle přivádí medicínu, pedagogiku psychologii na kvalitativně novou úroveň.

Enioanatomické znalosti čaker otvírají kvalitativně nové přístupy v poznání člověka a přispívají k rozvoji takových čakerních eniotechnologií, které zajišťují harmonický, duchovní a všestranný rozvoj člověka, a přispívají tak k zduchovnění, harmonizaci a demokratizaci naší společnosti, protože na informačně-energetické úrovni je Člověk-Lidstvo-Společnost-Země-Vesmír – jediný celek, jeden Kosmorganismus, jehož všechny složky jsou v neustálé informačně-energetické interakci.

Velkou výhodou této učebnice je, z našeho pohledu, skutečnost, že obsahuje vhodné technologie pro vývoj čakerního systému, což umožňuje celý neuvědomělý proces informačně-energetické interakce se světem, vývoje čakerního systému udělat uvědomělým a účelným.

Díky studiu A. Vasylčuka jemnohmotných těl člověka, jeho čakerního systému, se postupně poodhaluje rouška tajemství nad člověkem jako kosmoplanetárním fenoménem, obyvatelem Vesmíru a Země.

Výzkum prominentního ukrajinského vědce, který předstihl svůj čas, je novým evolučně synergetickým trendem vývoje v moderní vědě, jež přispěje k revolučním změnám názorů na fenomén člověka, jeho potenciál, vyhlídky jako duchovně-kosmické bytosti.

 Učebnice enioanatomie ve třech svazcích, jmenovitě „Enioanatomie jemnohmotných těl člověka“, „Enioanatomie čaker“ a „Enioanatomie systému kanálů jemnohmotných těl člověka“ je určena lékařům, rehabilitačním pracovníkům, valeologům, psychologům, pedagogům, léčitelům a studentům všech povolání lékařského, psychologického, valeologického, pedagogického a dalších oborů, a je podle našeho hlubokého přesvědčení významným základem pro uznání enioanatomie jako nové vědy o člověku a nové výukové disciplíny pro univerzity.

Učebnici A. Vasylčuka „Enioanatomie čaker“ Lvov, 2016 pro univerzity doporučujeme vytisknout.

doc. PhDr. T. G. Tjurinová, PhD

Docent katedry sociologie a sociální práce, NU Lvovská polytechnika