Publikace

Od roku 2003 bylo vydáno 21 mých monografií věnovaných eniologii a enioanatomii jemnohmotných těl člověka. Tato díla vznikla na základě dosavadních poznatků parapsychologie, psychotroniky, eniopsychologie, anatomie, psychologie, pedagogiky a dalších oborů. Obsahují mnoho dosud neznámých a zcela nových pohledů a poznatků v oblasti enioanatomie jemnohmotných těl člověka. Chci i touto cestou poděkovat všem, kteří mi byli a jsou nápomocni při realizaci monografií.

Jsem autorem 17 monografii, 3 učebnic, 1 výukově-metodické příručky, 11 vynálezů a 646 vydaných vědeckých článků. Seznam všech mých prací k 31.12.2017 je uveden v souboru ke stažení Seznam vědeckých prací listopad 2017_PDF, 445 kB

 

Enioanatomie jemnohmotných těl člověka / Učebnice pro univerzity

Enioanatomie jemnohmotných těl člověka / Učebnice pro univerzity Image

Enioanatomie jemnohmotných těl člověka je novou vědou a vzdělávací disciplínou

Již více než 7 000 let je známo, že člověk má nejen fyzické tělo, ale i jemnohmotná těla. Během těchto tisíciletí lidstvo nedokázalo systematizovat a popsat anatomii lidských jemnohmotných těl. První svazek učebnice Enioanatomie jemnohmotných těl člověka poskytuje a systematizuje enioanatomické znalosti pro studium na vysokých školách. Informace o anatomii, topografické anatomii, funkční anatomii, věkové anatomii, enioanatomii a jiných druzích anatomie jemnohmotných těl člověka je aktuální a zároveň je nedostatečně prezentována. Je nesporné, že na začátku 21. století se enioanatomie jemnohmotných těl člověka vytvářela jako nová vzdělávací a vědecká disciplína, ale dosud nebyla oficiálně uznána, a ještě se nedostala do univerzitních učebních programů. Takový stav zpomaluje, a dokonce znemožňuje vytvoření enioanatomického základu pro vývoj eniologie, eniocytologie, eniohistologie, eniofyziologie, eniochemie, eniomedicíny, eniopsychologie, eniopsianatomických, eniopsychických, eniopsifenomenálních, eniopedagogických, eniolékařských a jiných eniotechnologií výchovy, výuky, vývoje, tréninku, léčby, regenerace, rehabilitace a rekondice člověka. Enioanatomie jemnohmotných těl člověka je eniolékařskou disciplínou propedeutického charakteru, která předchází nejen všem typům eniomedicíny, informační medicíny, kvantové medicíny, eniopsychické medicíny a všem enioterapeutickým technologiím, metodám a prostředkům léčby, rehabilitace, regenerace a rekondice, ale také poskytuje základ pro systematické a konzistentní studia eniolékařských, eniobiologických, eniopsychologických a eniopedagogických disciplín a praktického zvládnutí enioterapeutických, eniopsychických a eniopedagogických technologií, metod a prostředků.

Еніоанатомія тонкоматеріальних тіл людини є новою наукою та навчальною дисципліною.

Більше 7000 років відомо, що людина має не тільки фізичне тіло, але і тонкоматеріальні тіла. Протягом цих тисячоліть людство не спромоглося систематизувати і описати анатомію тонкоматеріаль­них тіл людини. У першому тритомному підручнику «Еніоанатомія тонкоматеріальних тіл людини» ви­кладені та систематизовані еніоанатомічні знання для вивчення в університетах. Інформація про анато­мію, топографічну анатомію, функціональну анатомію, вікову анатомію, еніоанатомію та інші види ана­томії тонкоматеріальних тіл людини являється актуальною і одночасно недостатньо представленою. Не­заперечним є те, що на початку 21 століття еніоанатомія тонкоматеріальних тіл людини сформована як нова навчальна і наукова дисципліна, але ще не має офіційного наукового визнання і свого місця у навчальних програмах університетів. Такий стан уповільнює і навіть унеможливлює створення еніоанатомічної основи розвитку еніології, еніоцитології, еніогістології, еніофізіології, еніобіохімії, еніомедицини, еніопсихології, еніопедагогіки, еніосоціології, еніоанатомічних, еніопсіанатомічних, еніопсихічних, еніопсіфеноменальних, еніопедагогічних, еніомедичних та інших еніотехнологій виховання, навчання, розвитку, тренування, лікування, регенерації, реабілітації та рекондиції людини. Еніоанатомія тонкоматеріальних тіл людини являється еніомедичною дисципліною пропедевтичного значення, яка не тільки передує усім видам еніомедицини, інформаційної медицини, квантової медицини, еніопсихічної медицини та усім еніотерапевтичним технологіям, методам і засобам лікування, реабілітації, регенерації та рекондиції, але і створює основу для систематичного та послідовного вивчення еніомедичних, еніобіологічних, еніопсихологічних, еніопедагогічних дисциплін і практичного оволодіння еніотерапевтичними, еніопсихічними та еніопедагогічними технологіями, методами і засобами. Еніоанатомічні знання дають можливість адекватно спрямовувати наукові дослідження та визначати найбільш необхідні теми досліджень тонкоматеріальної, інформаційної, квантової, світлової, енергетичної, інформаційно-енергетичної, енергоінформаційної та електромагнітної суті людини.

Людина є набагато складнішою, ніж сучасні наукові знання про неї, таїть у собі тонкоматеріальні тіла, голографічні інтеграції тіл, інформаційно-енергетичні функції, інформаційну єдність із Космосом, Землею, біосферою, ноосферою, природою, часом, простором, суспільством і духовним буттям.

Будова, форма, структура, архітектоніка, топографія, функції тонкоматеріальних тіл і фізичного тіла людини знаходяться у голографічній єдності. Тонкоматеріальні тіла є первинними стосовно фізичного тіла. Морфогенез фізичного тіла відбувається згідно з інтегральною голографічною матрицею внутрішніх частин усіх тонкоматеріальних тіл, тому тонкоматеріальні та фізичне тіла необхідно вивчати, досліджувати і розвивати одночасно. Такий підхід дає можливість вивчати грубоматеріальну і тонкоматеріальну основи людини в єдності та цілісності.

Еніоанатомічні знання спрямовують розвиток усіх еніологічних дисциплін про людину відповідно до її суті, потреб і вимог життя. Еніоанатомія тонкоматеріальних тіл людини визначає місце еніопедагогіки, еніопсихології, еніофізіології, еніомедицини, еніосоціології та усіх еніотехнологій в межах життєздатності і життєдіяльності людини. Знання вищенаведених еніологічних дисциплін, які об’єктивно відповідають еніоанатомії тонкоматеріальних тіл людини, набувають конкретики, стають предметними, прагматичними, цілеспрямованими, практично необхідними і адекватно висвітлюють тонкоматеріальну суть людини. Еніоанатомія допомагає усвідомити єдність тонкоматеріальних тіл і фізичного тіла, єдність людини теперішньої, минулої та майбутньої, єдність людини, Землі, Космосу і духовного буття, інформаційно-енергетичні неповторність, індивідуальність та ідентичність людини і як використовувати усе це в еніоанатомічних, еніопсіанатомічних, еніопедагогічних, еніопсихічних, еніопсіфеноменальних, еніомедичних, еніофізіологічних, еніосоціальних та інших еніотехнологіях виховання, навчання, розвитку, тренування, лікування, регенерації, реабілітації та рекондиції людини.

Еніоанатомія дає нові знання про людину, відкриває для неї нові перспективи та можливості, дозволяє розробити інноваційні еніопедагогічні, еніопсихічні, еніопсіфеноменальні, еніоанатомічні, еніопсіанатомічні, еніофізіологічні, еніомедичні, еніодуховні та еніосоціальні технології:

 • виховання, навчання, розвитку, тренування і лікування людини
 • поєднання виховання, навчання, розвитку, лікування, регенерації, реабілітації та рекондиції
 • всебічного, збалансованого, гармонійного та універсального розвитку тонкоматеріальних тіл
 • утворення інформаційно-енергетичних основ розвитку, вдосконалення, проявів і практичного використання ПСІ-феноменальних здібностей людини
 • розвитку людини та її тіл до стану, який уможливлює трансформацію звичайних психічних властивостей, особливостей і здібностей людини у ПСІ-феноменальні
 • гармонізації розвитку тонкоматеріальних тіл і фізичного тіла
 • гармонізації взаємовідносин людини і зовнішнього середовища, суспільства, природи, Землі, біосфери, ноосфери, Космосу і духовного буття
 • інформаційно-енергетичного очищення та досягнення інформаційно-енергетичної чистоти тонкоматеріальних тіл
 • збереження інформаційно-енергетичних індивідуальності, ідентичності і неповторності людини, її інформаційно енергетичних гомеостазу та імунітету
 • контролю, прогнозу, професійного відбору, оцінювання, діагностування, дослідження і вирішення педагогічних, психічних, медичних, соціальних та інших проблем щоденного життя людини
 • ПСІ-феноменальної діагностики, яка дозволяє визначати схильність людини до певних хвороб, еніоанатомічні, інформаційні та енергоінформаційні причини і фактори виникнення хвороб
 • виховання, навчання, розвитку, тренування, лікування, регенерації, реабілітації та рекондиції людини
 • вчасної профілактики хвороб, досягнення стовідсоткового одужання від будь-якої хвороби
 • які уможливлюють життя без хвороб
 • які дозволяють уникати помилок у вихованні, навчанні, розвитку, вдосконаленні, тренуванні, лікуванні, регенерації, реабілітації та рекондиції людини
 • профілактики інформаційно-енергетичного забруднення, небажаних змін інформаційно-енергетичних ідентичності та індивідуальності, виснаження інформаційно-енергетичного імунітету, функціональної недостатності, морфологічних патологій, мутацій клітин, синдрому хронічної втоми та імунної дисфункції (CFIDS), синдрому хронічної втоми (CFS), передчасного старіння організму, психічних порушень, розвитку будь-яких хвороб тощо
 • еніоанатомічної індивідуалізації, корекції, гармонізації та активізації виховання, навчання, розвитку, вдосконалення, соціалізації, професійної підготовки, тренування, зміцнення здоров’я, здорового способу життя та інших еніологічних напрямків удосконалення.

Сьогодні еніоанатомія тонкоматеріальних тіл людини може бути основою контролю, оцінки, прогнозу, діагностики, наукових досліджень і отримання всебічних інформацій про людину, її сфери і аспекти життя, про технології, методи та засоби виховання, навчання, розвитку, вдосконалення, лікування, регенерації, рекондиції, реабілітації, професійної підготовки, тренування, соціалізації, здорового способу життя людини і багато іншого. Еніоанатомія тонкоматеріальних тіл створює інформаційну основу для еніоцитології, еніогістології, еніофізіології, еніопсихології, еніопедагогіки, еніомедицини та усіх еніотерапевтичних технологій.

Без еніоанатомічних знань неможливий всебічний розвиток тонкоматеріальних тіл, ПСІ-феноменальної психіки, інтелекту, духовності, ПСІ-феноменальних здібностей людини, еніомедицини, інформаційної медицини, ПСІ-феноменальної медицини, еніоанатомічних, еніопсіанатомічних, еніоцитологічних, еніогістологічних, еніопсихічних, еніопсіфеноменальних, еніофізіологічних, еніорефлексотерапевтичних, еніопедагогічних та інших еніотехнологій. Еніоанатомічні знання відкривають якісно нові можливості для розуміння того, що являє собою людина, що і як потрібно зробити для того, щоб людина стала всебічною, гармонійною, здоровою, радісною, щасливою, успішною, гуманною, високодуховною, ПСІ-феноменальною і навіть божественною.

Еніоанатомія є новою інтердисциплінарною наукою, яка досліджує і вивчає тонкоматеріальні тіла людини, відкриває нові знання про людину, її значення для суспільства, природи, Землі, біосфери, ноосфери, Космосу і духовного буття, формує розширене світосприйняття, уможливлює інтегральне пізнання людини, поєднує медицину, психологію, педагогіку та соціологію, відкриває нові високоефективні напрямки лікування, реабілітації, регенерації, рекондиції, виховання, навчання, розвитку, вдосконалення і тренування людини. Еніоанатомія дозволяє усім пов’язаним із людиною, педагогікою, психологією та медициною предметам по-новому інтерпретувати примарну і секундарну суть людини, дає людині змогу пізнати себе і світ на тонкоматеріальному інформаційно-енергетичному рівні, зрозуміти часову триєдність людини теперішньої, минулої та майбутньої, єдність в людині матеріального і духовного, грубоматеріального і тонкоматеріального, інформаційну єдність людини, природи, Землі, біосфери, ноосфери і Космосу, їх інформаційно-енергетичні взаємообміни, взаємозалежності та взаємодію.

Еніоанатомія тонкоматеріальних тіл як навчальна дисципліна уможливлює всебічне вивчення тонкоматеріальних тіл, формування еніоанатомічного мислення, пізнання тонкоматеріальної та еніоанатомічної суті людини, дає їй можливість усвідомити практичне значення тонкоматеріальних тіл для медицини, психології, педагогіки, соціології, здорового способу життя, ПСІ-феноменальності, духовності людини та багатьох сфер і аспектів її життя. Еніоанатомічні знання можуть використовуватися при створенні та розробці інноваційних еніоанатомічних, еніопсіанатомічних, еніомедичних, еніопсихічних, еніопедагогічних і еніотерапевтичних технологій, методів і засобів профілактичної медицини, медицини здорового способу життя, еніомедицини, інформаційної, квантової, еніорефлекторної, а також ПСІ-феноменальної та духовної медицини, ефективного лікування життєво небезпечних хвороб, регенерації, реабілітації та рекондиції. Еніоанатомічна інформація може використовуватися для контролю, оцінювання, прогнозування, діагностики усього, що пов’язано з людиною, зокрема для професійного відбору, наукових досліджень і отримання нових знань про тонкоматеріальні тіла, їх будову, форми, структури, архітектоніку, топографію, функції та функціональні можливості.

Використання еніоанатомічних знань дає необмежені можливості для поєд­нання лікування, виховання і навчання, для терапевтичної реалізації інформаційно-енергетичного змісту тонкоматеріальних тіл, еніодуховного та еніопсіфеноменального розвитку людини, досягнення абсолютного здоров’я, життя без болю, страждань, хвороб і криз, для прогресивного розвитку людини, для всебічного, збалансованого, гармонійного та універсального розвитку тонкомате­ріальних тіл.

Психологія за посередництвом еніоанатомії має можливість більш точно, об’єктивно і всебічно пояснювати структуру психіки людини, психічний і ПСІ-феноменальний розвиток людини, її психічні властивості, особливості, здібності, функції та функціональні можливості. За допомогою інформаційно-енергетичного змісту кожного тонкоматеріального тіла психологія може пояснити єдність філогенетичного та онтогенетичного психічного розвитку людини. Будь-які психічні властивості, особливості, здібності, функції та характеристики людини розвиваються і практично реалізуються на інформаційно-енергетичній основі її тонкоматеріальних тіл. Всебічний психічний розвиток людини можливий тільки при інтегральному інформаційно-енергетичному впливі інформаційно-енергетичного змісту кожного тонкоматеріального тіла. Зрозуміти усі процеси і аспекти вищої психічної діяльності людини неможливо без вивчення і дослідження інформаційно-енергетичних взаємообмінів і взаємодії мозку та еніомозків, свідомості, підсвідомості, несвідомості та надсвідомості, внутрішнього і зовнішнього психічного людини. Тому психологам необхідно вивчати і досліджувати еніоанатомію тонкоматеріальних тіл.

Психіатрія на основі еніоанатомічних знань тонкоматеріальних тіл людини має можливість пояснити еніопсіанатомічні та інформаційно-енергетичні причини, фактори виникнення та перебіг психічних хвороб, а також зрозуміти інноваційні еніоанатомічні, еніопсіанатомічні, еніопсихічні, еніопсіфеноменальні, еніосоціальні, еніоприродні, еніофітотерапевтичні, еніорефлексотерапевтичні та інші еніотерапевтичні технології профілактики і лікування психічних хвороб, реабілітації та рекондиції.

Педагогіка, враховуючи еніоанатомію тонкоматеріальних тіл учнів, наблизить процеси виховання і навчання до їх індивідуальних можливостей і потреб, допоможе уникнути помилок виховання і нав­чання, трансформувати знання учнів у ПСІ-феноменальні, суттєво скоротити термін навчання дякуючи тому, що протягом навчальної години до тонкоматеріальних тіл учнів можна передати інформації усіх предметів навчальної програми середньої школи. Педагогічний процес можна вдосконалити, полег­шити, зробити його цікавішим, без негативних наслідків для здоров’я, психіки та фізичного розвитку учнів, значно покращити ефективність виховання і навчання, поєднуючи еніопедагогічні технології з еніоанатомічними, еніопсіанатомічними, еніопсихічними, еніопсіфеноменальними, еніомедич­ними та іншими еніологічними технологіями, методами і засобами. Реалізація різних еніотехнологій у педагогічному процесі можлива за умови, що педагоги вивчатимуть і досліджуватимуть педагогічні та психічні основи еніоанатомії тонкоматеріальних тіл учнів.

Еніоанатомія тонкоматеріальних тіл людини відкриває нові нетрадиційні напрямки розвитку теорії та методики фізичного виховання і спорту вищих досягнень, уможливлює розпрацювання еніоанатомічних та еніопсіанатомічних технологій, методів і засобів підготовки і тренування професійних спортсменів високої кваліфікації та поєднання розвитку фізичного і тонкоматеріальних тіл у процесі фізичного виховання. Впровадження еніоанатомічних, еніопсіанатомічних і еніопсіфеноменальних технологій у практику фізичного виховання та підготовки професійних спортсменів унеможливлює фізичні перевантаження, фізичне виснаження, перетренування, емоційне вигорання, синдром хронічної втоми, порушення спортивної форми, мінімізують ризик захворювань, дають можливість збільшити фізичні навантаження, прискорити гармонійний фізичний розвиток і підготовку високопрофесійних спортсменів, а також досягнути найвищих індивідуальних спортивних результатів.

Вивчення еніоанатомії тонкоматеріальних тіл в університетах передбачає декілька цілей:

 • пізнання еніоанатомії тонкоматеріальних тіл людини
 • формування еніоанатомічного мислення, тонкоматеріального світосприйняття, більш точного і розширеного світогляду
 • усвідомлення значення еніоанатомічних знань для медицини, молекулярної біології, цитології, гістології, фізіології, психології, педагогіки, соціології, філософії, теології, усіх еніомедичних, еніопсихологічних, еніопедагогічних дисциплін, еніотерапевтичних, еніоанатомічних, еніопсі­анатомічних, еніопсихічних, еніопсіфеноменальних технологій лікування, реабілітації, регене­рації та рекондиції, еніопедагогічних і еніодуховних технологій виховання, навчання, роз­витку, вдосконалення і тренування людини
 • еніоанатомічна підготовка лікарів і студентів до вивчення еніоцитології, еніогістології, еніофізіо­логії, еніомолекулярної, еніорефлекторної, еніопсіфеноменальної, еніодуховної меди­цини та різнохарактерних еніотерапевтичних технологій, методів і засобів лікування, реабіліта­ції, регенерації, рекондиції та до створення різнохарактерних еніомедичних і еніотерапевтичних технологій, методів і засобів лікування, реабілітації та регенерації
 • еніоанатомічна підготовка психологів, психотерапевтів і студентів до вивчення еніопсихології, еніопсіфеноменальності, еніопсіфеноменальних здібностей людини, до створення різнохарак­терних еніопсихічних, еніопсіфеноменальних, еніодуховних, еніопсіанатомічних технологій, методів і засобів лікування, реабілітації, регенерації та рекондиції людей із психічними захворюваннями
 • еніоанатомічна підготовка педагогів, вихователів, тренерів, студентів і учнів до вивчення еніо­педагогіки, еніопсіфеноменальної педагогіки, еніодуховної педагогіки та для створення різно­характерних еніопедагогічних, еніопсіпедагогічних, еніодуховних, еніопсіанатомічних та інших еніотехнологій, методів і засобів виховання, навчання, розвитку, вдосконалення і трену­вання, які дадуть можливість досягти високого інтелектуального, морального, етичного, естетич­ного, духовного і ПСІ-феноменального розвитку
 • навчити лікарів і психотерапевтів правильно та ефективно використовувати еніоанатомічну ін­формацію для розроблення інноваційних еніотерапевтичних технологій, методів і засобів ліку­вання, реабілітації та рекондиції
 • створення еніоанатомічної основи для прогресивного розвитку усіх еніомедичних дисциплін, усіх напрямків еніомедицини, інформаційної медицини, квантової медицини, еніомолекулярної біології, еніофізіології, еніопсихології, еніорефлексології, еніофітобіології, еніопедагогіки та ін­ших еніодисциплін, а також для розвитку еніомедичних, еніоанатомічних, еніопсіанатомічних, еніофізіологічних, еніомолекулярних, еніопсихічних, еніопсіфеноменальних, еніорефлексотера­певтичних, еніофітотерапевтичних, еніодендротерапевтичних, еніогомеотерапевтичних, еніо­природних, еніопедагогічних, еніодуховних та інших еніотехнологій, методів і засобів вихо­вання, навчання, розвитку, тренування, лікування, реабілітації, регенерації та рекондиції лю­дини.

Виникла потреба викладання еніоанатомії тонкоматеріальних тіл людини для лікарів, реабілітоло­гів, валеологів, психологів, педагогів, цілителів і студентів усіх спеціальностей медичного, психологічного, валеологічного, педагогічного та інших фахів. Вивчення еніоанатомії тонкоматеріаль­них тіл найкраще розпочинати після вивчення анатомії, цитології, молекулярної біології та еніології.

Перший том підручника «Еніоанатомія тонкоматеріальних тіл людини» має наступну структуру: слово автора, передмова, всебічний опис і характеристика еніоанатомії як нової науки про людину, місце еніоанатомії серед еніологічних та еніомедичних дисциплін. Особлива увага приділена новим знанням і можливостям, які дає еніоанатомія, значенню еніоанатомії та розвитку тонкоматеріальних тіл людини, історії і новітнім науковим дослідженням еніоанатомії, а також тому, що відкрила, пропонує і дає людству еніоанатомія та її сьогоднішній рівень пізнання. Після цього описані інформаційно-енергетичні матерії, життєві інформаційно-енергетичні біоплазми і субстанції, їх утворення, розміщення, функції та значення. Пояснені переміщення, розподіл, перерозподіл, циркуляція та взаємообміни інформаційно-енергетичних матерій у системі каналів тонкоматеріальних тіл людини. Цей розділ закінчується еніоанатомічною характеристикою інформаційно-енергетичних матерій універсально розвинених тонкоматеріальних тіл. Далі пояснені загальна еніоанатомія тонкоматеріальних тіл, їх класифікація, будова, структури, форми, топографія, щільність, інтеграції, функціонування, ідентичні, специфічні, ідентично-специфічні функції та інформаційно-енергетичні взаємообміни. Надано загальну характеристику еніоанатомії, описані еніоанатомія червоного, світлосяюче-червоного, оранжевого, світлосяюче-оранжевого, жовтого, зеленого, світлосяюче-зеленого, блакитного, бірюзового, синього, бузкового, фіолетового, рожевого, білого та золотого тонкоматеріальних тіл, їх еніоанатомічна норма, гіпотрофія, гіпертрофія, вторинні компонентні та ідентичні тіла, специфічні, ідентичні та ідентично-специфічні функції. Висвітлені рівні розвитку тонкоматеріальних тіл, характеристики універсально розвинених тонкоматеріальних тіл, трансформація тонкоматеріальних тіл, біофізична енергоінформаційна космічно-земна голограми та біоплазматичне інформаційно-енергетичне поле (біополе) людини. Впровадження еніоанатомії у практику виховання, навчання, розвитку, тренування, лікування, регенерації, реабілітації та рекондиції людини можливе лише за наявності відповідних еніоанатомічних знань. Тому в підручнику описані реакції тонкоматеріальних тіл на вплив інформаційно-енергетичних матерій різних діапазонів електромагнітного спектра і роз’яснене еніотерапевтичне значення усіх тонкоматеріальних тіл при аплікації інформаційно-енергетичними матеріями відповідних кольорів. У кінці підручника еніоанатомія тонкоматеріальних тіл репрезентована як інформаційно-енергетична основа еніомедицини, інформаційної медицини, ПСІ-феноменальної медицини, діагностики майбутніх хвороб, еніотерапевтичних технологій лікування, реабілітації, регенерації та рекондиції. Пояснені еніотерапія, еніопсітерапія, еніопсіанатомічна терапія, еніотерапія інформаційно-енергетичними матеріями за посередництвом тонкоматеріальних тіл, еніоанатомічна невідповідність нормі тонкоматеріальних тіл як першопричина хвороб, інформаційно-енергетичні аплікації тонкоматеріальних тіл, розвиток тонкоматеріальних тіл, еніопсіфеноменальне лікування і розвиток тонкоматеріальних тіл як універсальна технологія поєднання лікування, виховання та навчання. Підручник завершує реєстр малюнків, предметний покажчик і список використаної літератури.

Еніоанатомічні теми ілюстровані 333-ма кольоровими малюнками із зображеннями структур тонкоматеріальних тіл. Малюнки розміщені відповідно до еніоанатомічних тем та ілюструють еніоанатомію тонкоматеріальних тіл та їх структур. Кожний малюнок відображає інформаційно-енергетичні матерії, відповідні тонкоматеріальні тіла та їх еніоанатомічні структури. Еніоанатомічні структури на малюнку позначені цифрою або літерою і поіменовані. Червоним кольором на малюнках зображені тільки структури червоного тіла, світлосяюче-червоним кольором – структури світлосяюче-червоного тіла, оранжевим кольором – оранжевого тіла, світлосяюче-оранжевим кольором – світлосяюче-оранжевого тіла, жовтим кольором – жовтого тіла, зеленим кольором – зеленого тіла, світлосяюче-зеленим кольором – світлосяюче-зеленого тіла, блакитним кольором – блакитного тіла, бірюзовим кольором – бірюзового тіла, синім кольором – синього тіла, бузковим кольором – бузкового тіла, фіолетовим кольором – фіолетового тіла, рожевим кольором – рожевого тіла і золотим кольором зображені тільки структури золотого тіла. Колір еніоанатомічних малюнків має інформаційне, дидактичне, емоційне і візуальне значення, віддзеркалює об’єктивні фізичні характеристики та діапазони електромагнітного спектра, наочно пояснює еніоанатомію тонкоматеріальних тіл і допомагає ілюструвати процес її вивчення. Кольорові зображення найкраще ілюструють взаєморозміщення тонкоматеріальних тіл та їх структур, конкретизують, віддзеркалюють і поєднують ілюстративне та вербальне пояснення еніоанатомії тонкоматеріальних тіл, полегшують її вивчення, створюють умови для доступного і зрозумілого тлумачення еніоанатомії, викликають позитивні емоції та налаштовують людину на навчання. Малюнки доповнюють і уточнюють еніоанатомічний текст. Їх ілюстративний зміст допомагає краще зрозуміти текст і полегшує вивчення еніоанатомії тонкоматеріальних тіл. Вони можуть бути інтерпретовані точніше та у ширшому еніоанатомічному обсязі, допомагають зосередитися, створити правильне уявлення про еніоанатомію тонкоматеріальних тіл, а також правильно розвивати еніоанатомічне мислення. Малюнки відображають форму, структуру, послідовність розміщення, топографію зовнішніх частин тонкоматеріальних тіл та їх архітектоніку. Внутрішні частини тонкоматеріальних тіл анатомічно і морфологічно подібні до клітин, тканин, органів, систем організму та фізичного тіла в цілому, тому зображення структур внутрішніх частин тонкоматеріальних тіл у підручнику відсутні. Для їх правильного розуміння достатньо використати атлас анатомії людини.

Текст, малюнки та їх змістове наповнення являються інформаційною основою для вивчення еніоанатомії, основою формування еніоанатомічних інтелектуальних, ментальних властивостей і здібностей людини, які уможливлюють всебічні дослідження тонкоматеріальних тіл. Структурованість тексту, еніоанатомічні ілюстрації, питання для повторення і самоконтролю та предметний покажчик уможливлюють самостійне вивчення тонкоматеріальних тіл, легку орієнтацію у підручнику, швидкий пошук необхідної еніоанатомічної інформації для практичного використання і повторення.

Людина має 181 тонкоматеріальне тіло: 15 основних, 61 компонентне і 105 ідентичних тіл з подібною і відмінною еніоанатомією. Тому інформаційно-енергетичні матерії, тонкоматеріальні тіла та їх структури мають подібну схему описання. У багатьох випадках для цього використані речення, що мають однаковий початок і різне закінчення, яке суттєво змінює їх зміст. Таким чином показані еніоанатомічні подібності та відмінності між аналогічними структурами тонкоматеріальних тіл і між тонкоматеріальними тілами. У підручнику описано 15 основних тонкоматеріальних тіл і висвітлено, як вони утворюються, що являють собою, де і як розміщуються, а також проілюстровані вторинні компонентні та ідентичні тонкоматеріальні тіла. Будова, форми, структури, архітектоніка, функції, функціональні можливості і значення компонентних та ідентичних тонкоматеріальних тіл не досліджені. Важливо вивчити 15 основних тонкоматеріальних тіл, що дасть можливість зрозуміти, як виникли компонентні та ідентичні тонкоматеріальні тіла, як їх краще вивчати і досліджувати.

Підручник містить найважливіші еніологічні основи будови тонкоматеріальних тіл людини, які являють собою інформаційно-енергетично концентровані структуровані прояви всесвітньої об’єктивної реальності у формі інтегральної голограми, що містить 15 основних, 61 компонентне і 105 ідентичних вторинних голограм тонкоматеріальних тіл зі специфічними структурами і структурами, ідентичними фізичному тілу. Відповідно до інтегральної голограми та окремих голограм внутрішніх частин тонкоматеріальних тіл відбувається морфогенез фізичного тіла. Тонкоматеріальні тіла і фізичне тіло постійно перебувають у симбіозі, забезпечують інформаційно-енергетичну єдність і безперервні інформаційно-енергетичні взаємообміни людини з інформаційно-енергетичними полями суспільства, природи, Землі, біосфери, ноосфери, Космосу, духовного буття і будь-яким об’єктом Всесвіту. Всебічно розвинені тонкоматеріальні тіла та їх інформаційно-енергетичний зміст обумовлюють стан здоров’я, характер розвитку людини, її властивостей, особливостей, здібностей, функцій, функціональних, психічних, ПСІ-феноменальних, духовних і соціальних можливостей. Тому необхідно вивчати і досліджувати будову, форми, структури, архітектоніку, топографію, функції, функціональні можливості і значення тонкоматеріальних тіл в інформаційно-енергетичній єдності зі Всесвітом, в умовах їх постійних різнохарактерних інформаційно-енергетичних взаємообмінів із зовнішнім середовищем, а також у процесі філогенетичного, онтогенетичного та еволюційного розвитку людини.

Тритомний підручник «Еніоанатомія тонкоматеріальних тіл людини», «Еніоанатомія чакр» і «Еніоанатомія системи каналів тонкоматеріальних тіл людини» є значним внеском у сучасну науку і вагомим приводом для визнання еніоанатомії новою наукою про людину і новою навчальною дисципліною для університетів.

У першому томі підручника описані еніоанатомія як нова наука про людину, характеристики інформаційно-енергетичних матерій, будова, форми, структури, архітектоніка, топографія, функції та функціональні можливості тонкоматеріальних тіл людини. Висвітлене значення і наведені приклади практичного застосування тонкоматері-альних тіл як інформаційно-енергетичної основи еніомедицини, інформаційної медицини, еніопсіфеноменальної медицини, еніоанатомічних, еніопсіанатомічних, еніопсихічних, еніопедагогічних та інших еніотерапевтичних технологій виховання, навчання, розвитку, тренування, лікування, реабілітації, регенерації та рекондиції людини. Розвиток тонкоматеріальних тіл пояснений як універсальна технологія поєднання виховання, навчання і лікування.

Підручник призначений для лікарів усіх спеціалізацій, зокрема для еніотерапевтів, рефлексотерапевтів, валеологів, реабілітологів, психологів, педагогів, вихователів, тренерів, студентів, а також для тих, хто вивчає еніоанатомію, розвиває свої тонкоматеріальні тіла, інтелект, духовність і ПСІ-феноменальні здібності.

Jazyk vydání:
ukrajinština
Rok vydání:
2016
Počet stran:
704
Vydavatelství:
PP Soroka T. B.
ISBN:
978-966-2598-68-1
Kód:
K017

Enioanatomie jemnohmotných těl člověka / Učebnice pro univerzity

Enioanatomie jemnohmotných těl člověka / Učebnice pro univerzity Image

Enioanatomie jemnohmotných těl člověka je novou vědou a vzdělávací disciplínou

Již více než 7 000 let je známo, že člověk má nejen fyzické tělo, ale i jemnohmotná těla. Během těchto tisíciletí lidstvo nedokázalo systematizovat a popsat anatomii lidských jemnohmotných těl. První svazek učebnice Enioanatomie jemnohmotných těl člověka poskytuje a systematizuje enioanatomické znalosti pro studium na vysokých školách. Informace o anatomii, topografické anatomii, funkční anatomii, věkové anatomii, enioanatomii a jiných druzích anatomie jemnohmotných těl člověka je aktuální a zároveň je nedostatečně prezentována. Je nesporné, že na začátku 21. století se enioanatomie jemnohmotných těl člověka vytvářela jako nová vzdělávací a vědecká disciplína, ale dosud nebyla oficiálně uznána, a ještě se nedostala do univerzitních učebních programů. Takový stav zpomaluje, a dokonce znemožňuje vytvoření enioanatomického základu pro vývoj eniologie, eniocytologie, eniohistologie, eniofyziologie, eniochemie, eniomedicíny, eniopsychologie, eniopsianatomických, eniopsychických, eniopsifenomenálních, eniopedagogických, eniolékařských a jiných eniotechnologií výchovy, výuky, vývoje, tréninku, léčby, regenerace, rehabilitace a rekondice člověka. Enioanatomie jemnohmotných těl člověka je eniolékařskou disciplínou propedeutického charakteru, která předchází nejen všem typům eniomedicíny, informační medicíny, kvantové medicíny, eniopsychické medicíny a všem enioterapeutickým technologiím, metodám a prostředkům léčby, rehabilitace, regenerace a rekondice, ale také poskytuje základ pro systematické a konzistentní studia eniolékařských, eniobiologických, eniopsychologických a eniopedagogických disciplín a praktického zvládnutí enioterapeutických, eniopsychických a eniopedagogických technologií, metod a prostředků.

Еніоанатомія тонкоматеріальних тіл людини є новою наукою та навчальною дисципліною.

Більше 7000 років відомо, що людина має не тільки фізичне тіло, але і тонкоматеріальні тіла. Протягом цих тисячоліть людство не спромоглося систематизувати і описати анатомію тонкоматеріаль­них тіл людини. У першому тритомному підручнику «Еніоанатомія тонкоматеріальних тіл людини» ви­кладені та систематизовані еніоанатомічні знання для вивчення в університетах. Інформація про анато­мію, топографічну анатомію, функціональну анатомію, вікову анатомію, еніоанатомію та інші види ана­томії тонкоматеріальних тіл людини являється актуальною і одночасно недостатньо представленою. Не­заперечним є те, що на початку 21 століття еніоанатомія тонкоматеріальних тіл людини сформована як нова навчальна і наукова дисципліна, але ще не має офіційного наукового визнання і свого місця у навчальних програмах університетів. Такий стан уповільнює і навіть унеможливлює створення еніоанатомічної основи розвитку еніології, еніоцитології, еніогістології, еніофізіології, еніобіохімії, еніомедицини, еніопсихології, еніопедагогіки, еніосоціології, еніоанатомічних, еніопсіанатомічних, еніопсихічних, еніопсіфеноменальних, еніопедагогічних, еніомедичних та інших еніотехнологій виховання, навчання, розвитку, тренування, лікування, регенерації, реабілітації та рекондиції людини. Еніоанатомія тонкоматеріальних тіл людини являється еніомедичною дисципліною пропедевтичного значення, яка не тільки передує усім видам еніомедицини, інформаційної медицини, квантової медицини, еніопсихічної медицини та усім еніотерапевтичним технологіям, методам і засобам лікування, реабілітації, регенерації та рекондиції, але і створює основу для систематичного та послідовного вивчення еніомедичних, еніобіологічних, еніопсихологічних, еніопедагогічних дисциплін і практичного оволодіння еніотерапевтичними, еніопсихічними та еніопедагогічними технологіями, методами і засобами. Еніоанатомічні знання дають можливість адекватно спрямовувати наукові дослідження та визначати найбільш необхідні теми досліджень тонкоматеріальної, інформаційної, квантової, світлової, енергетичної, інформаційно-енергетичної, енергоінформаційної та електромагнітної суті людини.

Людина є набагато складнішою, ніж сучасні наукові знання про неї, таїть у собі тонкоматеріальні тіла, голографічні інтеграції тіл, інформаційно-енергетичні функції, інформаційну єдність із Космосом, Землею, біосферою, ноосферою, природою, часом, простором, суспільством і духовним буттям.

Будова, форма, структура, архітектоніка, топографія, функції тонкоматеріальних тіл і фізичного тіла людини знаходяться у голографічній єдності. Тонкоматеріальні тіла є первинними стосовно фізичного тіла. Морфогенез фізичного тіла відбувається згідно з інтегральною голографічною матрицею внутрішніх частин усіх тонкоматеріальних тіл, тому тонкоматеріальні та фізичне тіла необхідно вивчати, досліджувати і розвивати одночасно. Такий підхід дає можливість вивчати грубоматеріальну і тонкоматеріальну основи людини в єдності та цілісності.

Еніоанатомічні знання спрямовують розвиток усіх еніологічних дисциплін про людину відповідно до її суті, потреб і вимог життя. Еніоанатомія тонкоматеріальних тіл людини визначає місце еніопедагогіки, еніопсихології, еніофізіології, еніомедицини, еніосоціології та усіх еніотехнологій в межах життєздатності і життєдіяльності людини. Знання вищенаведених еніологічних дисциплін, які об’єктивно відповідають еніоанатомії тонкоматеріальних тіл людини, набувають конкретики, стають предметними, прагматичними, цілеспрямованими, практично необхідними і адекватно висвітлюють тонкоматеріальну суть людини. Еніоанатомія допомагає усвідомити єдність тонкоматеріальних тіл і фізичного тіла, єдність людини теперішньої, минулої та майбутньої, єдність людини, Землі, Космосу і духовного буття, інформаційно-енергетичні неповторність, індивідуальність та ідентичність людини і як використовувати усе це в еніоанатомічних, еніопсіанатомічних, еніопедагогічних, еніопсихічних, еніопсіфеноменальних, еніомедичних, еніофізіологічних, еніосоціальних та інших еніотехнологіях виховання, навчання, розвитку, тренування, лікування, регенерації, реабілітації та рекондиції людини.

Еніоанатомія дає нові знання про людину, відкриває для неї нові перспективи та можливості, дозволяє розробити інноваційні еніопедагогічні, еніопсихічні, еніопсіфеноменальні, еніоанатомічні, еніопсіанатомічні, еніофізіологічні, еніомедичні, еніодуховні та еніосоціальні технології:

 • виховання, навчання, розвитку, тренування і лікування людини
 • поєднання виховання, навчання, розвитку, лікування, регенерації, реабілітації та рекондиції
 • всебічного, збалансованого, гармонійного та універсального розвитку тонкоматеріальних тіл
 • утворення інформаційно-енергетичних основ розвитку, вдосконалення, проявів і практичного використання ПСІ-феноменальних здібностей людини
 • розвитку людини та її тіл до стану, який уможливлює трансформацію звичайних психічних властивостей, особливостей і здібностей людини у ПСІ-феноменальні
 • гармонізації розвитку тонкоматеріальних тіл і фізичного тіла
 • гармонізації взаємовідносин людини і зовнішнього середовища, суспільства, природи, Землі, біосфери, ноосфери, Космосу і духовного буття
 • інформаційно-енергетичного очищення та досягнення інформаційно-енергетичної чистоти тонкоматеріальних тіл
 • збереження інформаційно-енергетичних індивідуальності, ідентичності і неповторності людини, її інформаційно енергетичних гомеостазу та імунітету
 • контролю, прогнозу, професійного відбору, оцінювання, діагностування, дослідження і вирішення педагогічних, психічних, медичних, соціальних та інших проблем щоденного життя людини
 • ПСІ-феноменальної діагностики, яка дозволяє визначати схильність людини до певних хвороб, еніоанатомічні, інформаційні та енергоінформаційні причини і фактори виникнення хвороб
 • виховання, навчання, розвитку, тренування, лікування, регенерації, реабілітації та рекондиції людини
 • вчасної профілактики хвороб, досягнення стовідсоткового одужання від будь-якої хвороби
 • які уможливлюють життя без хвороб
 • які дозволяють уникати помилок у вихованні, навчанні, розвитку, вдосконаленні, тренуванні, лікуванні, регенерації, реабілітації та рекондиції людини
 • профілактики інформаційно-енергетичного забруднення, небажаних змін інформаційно-енергетичних ідентичності та індивідуальності, виснаження інформаційно-енергетичного імунітету, функціональної недостатності, морфологічних патологій, мутацій клітин, синдрому хронічної втоми та імунної дисфункції (CFIDS), синдрому хронічної втоми (CFS), передчасного старіння організму, психічних порушень, розвитку будь-яких хвороб тощо
 • еніоанатомічної індивідуалізації, корекції, гармонізації та активізації виховання, навчання, розвитку, вдосконалення, соціалізації, професійної підготовки, тренування, зміцнення здоров’я, здорового способу життя та інших еніологічних напрямків удосконалення.

Сьогодні еніоанатомія тонкоматеріальних тіл людини може бути основою контролю, оцінки, прогнозу, діагностики, наукових досліджень і отримання всебічних інформацій про людину, її сфери і аспекти життя, про технології, методи та засоби виховання, навчання, розвитку, вдосконалення, лікування, регенерації, рекондиції, реабілітації, професійної підготовки, тренування, соціалізації, здорового способу життя людини і багато іншого. Еніоанатомія тонкоматеріальних тіл створює інформаційну основу для еніоцитології, еніогістології, еніофізіології, еніопсихології, еніопедагогіки, еніомедицини та усіх еніотерапевтичних технологій.

Без еніоанатомічних знань неможливий всебічний розвиток тонкоматеріальних тіл, ПСІ-феноменальної психіки, інтелекту, духовності, ПСІ-феноменальних здібностей людини, еніомедицини, інформаційної медицини, ПСІ-феноменальної медицини, еніоанатомічних, еніопсіанатомічних, еніоцитологічних, еніогістологічних, еніопсихічних, еніопсіфеноменальних, еніофізіологічних, еніорефлексотерапевтичних, еніопедагогічних та інших еніотехнологій. Еніоанатомічні знання відкривають якісно нові можливості для розуміння того, що являє собою людина, що і як потрібно зробити для того, щоб людина стала всебічною, гармонійною, здоровою, радісною, щасливою, успішною, гуманною, високодуховною, ПСІ-феноменальною і навіть божественною.

Еніоанатомія є новою інтердисциплінарною наукою, яка досліджує і вивчає тонкоматеріальні тіла людини, відкриває нові знання про людину, її значення для суспільства, природи, Землі, біосфери, ноосфери, Космосу і духовного буття, формує розширене світосприйняття, уможливлює інтегральне пізнання людини, поєднує медицину, психологію, педагогіку та соціологію, відкриває нові високоефективні напрямки лікування, реабілітації, регенерації, рекондиції, виховання, навчання, розвитку, вдосконалення і тренування людини. Еніоанатомія дозволяє усім пов’язаним із людиною, педагогікою, психологією та медициною предметам по-новому інтерпретувати примарну і секундарну суть людини, дає людині змогу пізнати себе і світ на тонкоматеріальному інформаційно-енергетичному рівні, зрозуміти часову триєдність людини теперішньої, минулої та майбутньої, єдність в людині матеріального і духовного, грубоматеріального і тонкоматеріального, інформаційну єдність людини, природи, Землі, біосфери, ноосфери і Космосу, їх інформаційно-енергетичні взаємообміни, взаємозалежності та взаємодію.

Еніоанатомія тонкоматеріальних тіл як навчальна дисципліна уможливлює всебічне вивчення тонкоматеріальних тіл, формування еніоанатомічного мислення, пізнання тонкоматеріальної та еніоанатомічної суті людини, дає їй можливість усвідомити практичне значення тонкоматеріальних тіл для медицини, психології, педагогіки, соціології, здорового способу життя, ПСІ-феноменальності, духовності людини та багатьох сфер і аспектів її життя. Еніоанатомічні знання можуть використовуватися при створенні та розробці інноваційних еніоанатомічних, еніопсіанатомічних, еніомедичних, еніопсихічних, еніопедагогічних і еніотерапевтичних технологій, методів і засобів профілактичної медицини, медицини здорового способу життя, еніомедицини, інформаційної, квантової, еніорефлекторної, а також ПСІ-феноменальної та духовної медицини, ефективного лікування життєво небезпечних хвороб, регенерації, реабілітації та рекондиції. Еніоанатомічна інформація може використовуватися для контролю, оцінювання, прогнозування, діагностики усього, що пов’язано з людиною, зокрема для професійного відбору, наукових досліджень і отримання нових знань про тонкоматеріальні тіла, їх будову, форми, структури, архітектоніку, топографію, функції та функціональні можливості.

Використання еніоанатомічних знань дає необмежені можливості для поєд­нання лікування, виховання і навчання, для терапевтичної реалізації інформаційно-енергетичного змісту тонкоматеріальних тіл, еніодуховного та еніопсіфеноменального розвитку людини, досягнення абсолютного здоров’я, життя без болю, страждань, хвороб і криз, для прогресивного розвитку людини, для всебічного, збалансованого, гармонійного та універсального розвитку тонкомате­ріальних тіл.

Психологія за посередництвом еніоанатомії має можливість більш точно, об’єктивно і всебічно пояснювати структуру психіки людини, психічний і ПСІ-феноменальний розвиток людини, її психічні властивості, особливості, здібності, функції та функціональні можливості. За допомогою інформаційно-енергетичного змісту кожного тонкоматеріального тіла психологія може пояснити єдність філогенетичного та онтогенетичного психічного розвитку людини. Будь-які психічні властивості, особливості, здібності, функції та характеристики людини розвиваються і практично реалізуються на інформаційно-енергетичній основі її тонкоматеріальних тіл. Всебічний психічний розвиток людини можливий тільки при інтегральному інформаційно-енергетичному впливі інформаційно-енергетичного змісту кожного тонкоматеріального тіла. Зрозуміти усі процеси і аспекти вищої психічної діяльності людини неможливо без вивчення і дослідження інформаційно-енергетичних взаємообмінів і взаємодії мозку та еніомозків, свідомості, підсвідомості, несвідомості та надсвідомості, внутрішнього і зовнішнього психічного людини. Тому психологам необхідно вивчати і досліджувати еніоанатомію тонкоматеріальних тіл.

Психіатрія на основі еніоанатомічних знань тонкоматеріальних тіл людини має можливість пояснити еніопсіанатомічні та інформаційно-енергетичні причини, фактори виникнення та перебіг психічних хвороб, а також зрозуміти інноваційні еніоанатомічні, еніопсіанатомічні, еніопсихічні, еніопсіфеноменальні, еніосоціальні, еніоприродні, еніофітотерапевтичні, еніорефлексотерапевтичні та інші еніотерапевтичні технології профілактики і лікування психічних хвороб, реабілітації та рекондиції.

Педагогіка, враховуючи еніоанатомію тонкоматеріальних тіл учнів, наблизить процеси виховання і навчання до їх індивідуальних можливостей і потреб, допоможе уникнути помилок виховання і нав­чання, трансформувати знання учнів у ПСІ-феноменальні, суттєво скоротити термін навчання дякуючи тому, що протягом навчальної години до тонкоматеріальних тіл учнів можна передати інформації усіх предметів навчальної програми середньої школи. Педагогічний процес можна вдосконалити, полег­шити, зробити його цікавішим, без негативних наслідків для здоров’я, психіки та фізичного розвитку учнів, значно покращити ефективність виховання і навчання, поєднуючи еніопедагогічні технології з еніоанатомічними, еніопсіанатомічними, еніопсихічними, еніопсіфеноменальними, еніомедич­ними та іншими еніологічними технологіями, методами і засобами. Реалізація різних еніотехнологій у педагогічному процесі можлива за умови, що педагоги вивчатимуть і досліджуватимуть педагогічні та психічні основи еніоанатомії тонкоматеріальних тіл учнів.

Еніоанатомія тонкоматеріальних тіл людини відкриває нові нетрадиційні напрямки розвитку теорії та методики фізичного виховання і спорту вищих досягнень, уможливлює розпрацювання еніоанатомічних та еніопсіанатомічних технологій, методів і засобів підготовки і тренування професійних спортсменів високої кваліфікації та поєднання розвитку фізичного і тонкоматеріальних тіл у процесі фізичного виховання. Впровадження еніоанатомічних, еніопсіанатомічних і еніопсіфеноменальних технологій у практику фізичного виховання та підготовки професійних спортсменів унеможливлює фізичні перевантаження, фізичне виснаження, перетренування, емоційне вигорання, синдром хронічної втоми, порушення спортивної форми, мінімізують ризик захворювань, дають можливість збільшити фізичні навантаження, прискорити гармонійний фізичний розвиток і підготовку високопрофесійних спортсменів, а також досягнути найвищих індивідуальних спортивних результатів.

Вивчення еніоанатомії тонкоматеріальних тіл в університетах передбачає декілька цілей:

 • пізнання еніоанатомії тонкоматеріальних тіл людини
 • формування еніоанатомічного мислення, тонкоматеріального світосприйняття, більш точного і розширеного світогляду
 • усвідомлення значення еніоанатомічних знань для медицини, молекулярної біології, цитології, гістології, фізіології, психології, педагогіки, соціології, філософії, теології, усіх еніомедичних, еніопсихологічних, еніопедагогічних дисциплін, еніотерапевтичних, еніоанатомічних, еніопсі­анатомічних, еніопсихічних, еніопсіфеноменальних технологій лікування, реабілітації, регене­рації та рекондиції, еніопедагогічних і еніодуховних технологій виховання, навчання, роз­витку, вдосконалення і тренування людини
 • еніоанатомічна підготовка лікарів і студентів до вивчення еніоцитології, еніогістології, еніофізіо­логії, еніомолекулярної, еніорефлекторної, еніопсіфеноменальної, еніодуховної меди­цини та різнохарактерних еніотерапевтичних технологій, методів і засобів лікування, реабіліта­ції, регенерації, рекондиції та до створення різнохарактерних еніомедичних і еніотерапевтичних технологій, методів і засобів лікування, реабілітації та регенерації
 • еніоанатомічна підготовка психологів, психотерапевтів і студентів до вивчення еніопсихології, еніопсіфеноменальності, еніопсіфеноменальних здібностей людини, до створення різнохарак­терних еніопсихічних, еніопсіфеноменальних, еніодуховних, еніопсіанатомічних технологій, методів і засобів лікування, реабілітації, регенерації та рекондиції людей із психічними захворюваннями
 • еніоанатомічна підготовка педагогів, вихователів, тренерів, студентів і учнів до вивчення еніо­педагогіки, еніопсіфеноменальної педагогіки, еніодуховної педагогіки та для створення різно­характерних еніопедагогічних, еніопсіпедагогічних, еніодуховних, еніопсіанатомічних та інших еніотехнологій, методів і засобів виховання, навчання, розвитку, вдосконалення і трену­вання, які дадуть можливість досягти високого інтелектуального, морального, етичного, естетич­ного, духовного і ПСІ-феноменального розвитку
 • навчити лікарів і психотерапевтів правильно та ефективно використовувати еніоанатомічну ін­формацію для розроблення інноваційних еніотерапевтичних технологій, методів і засобів ліку­вання, реабілітації та рекондиції
 • створення еніоанатомічної основи для прогресивного розвитку усіх еніомедичних дисциплін, усіх напрямків еніомедицини, інформаційної медицини, квантової медицини, еніомолекулярної біології, еніофізіології, еніопсихології, еніорефлексології, еніофітобіології, еніопедагогіки та ін­ших еніодисциплін, а також для розвитку еніомедичних, еніоанатомічних, еніопсіанатомічних, еніофізіологічних, еніомолекулярних, еніопсихічних, еніопсіфеноменальних, еніорефлексотера­певтичних, еніофітотерапевтичних, еніодендротерапевтичних, еніогомеотерапевтичних, еніо­природних, еніопедагогічних, еніодуховних та інших еніотехнологій, методів і засобів вихо­вання, навчання, розвитку, тренування, лікування, реабілітації, регенерації та рекондиції лю­дини.

Виникла потреба викладання еніоанатомії тонкоматеріальних тіл людини для лікарів, реабілітоло­гів, валеологів, психологів, педагогів, цілителів і студентів усіх спеціальностей медичного, психологічного, валеологічного, педагогічного та інших фахів. Вивчення еніоанатомії тонкоматеріаль­них тіл найкраще розпочинати після вивчення анатомії, цитології, молекулярної біології та еніології.

Перший том підручника «Еніоанатомія тонкоматеріальних тіл людини» має наступну структуру: слово автора, передмова, всебічний опис і характеристика еніоанатомії як нової науки про людину, місце еніоанатомії серед еніологічних та еніомедичних дисциплін. Особлива увага приділена новим знанням і можливостям, які дає еніоанатомія, значенню еніоанатомії та розвитку тонкоматеріальних тіл людини, історії і новітнім науковим дослідженням еніоанатомії, а також тому, що відкрила, пропонує і дає людству еніоанатомія та її сьогоднішній рівень пізнання. Після цього описані інформаційно-енергетичні матерії, життєві інформаційно-енергетичні біоплазми і субстанції, їх утворення, розміщення, функції та значення. Пояснені переміщення, розподіл, перерозподіл, циркуляція та взаємообміни інформаційно-енергетичних матерій у системі каналів тонкоматеріальних тіл людини. Цей розділ закінчується еніоанатомічною характеристикою інформаційно-енергетичних матерій універсально розвинених тонкоматеріальних тіл. Далі пояснені загальна еніоанатомія тонкоматеріальних тіл, їх класифікація, будова, структури, форми, топографія, щільність, інтеграції, функціонування, ідентичні, специфічні, ідентично-специфічні функції та інформаційно-енергетичні взаємообміни. Надано загальну характеристику еніоанатомії, описані еніоанатомія червоного, світлосяюче-червоного, оранжевого, світлосяюче-оранжевого, жовтого, зеленого, світлосяюче-зеленого, блакитного, бірюзового, синього, бузкового, фіолетового, рожевого, білого та золотого тонкоматеріальних тіл, їх еніоанатомічна норма, гіпотрофія, гіпертрофія, вторинні компонентні та ідентичні тіла, специфічні, ідентичні та ідентично-специфічні функції. Висвітлені рівні розвитку тонкоматеріальних тіл, характеристики універсально розвинених тонкоматеріальних тіл, трансформація тонкоматеріальних тіл, біофізична енергоінформаційна космічно-земна голограми та біоплазматичне інформаційно-енергетичне поле (біополе) людини. Впровадження еніоанатомії у практику виховання, навчання, розвитку, тренування, лікування, регенерації, реабілітації та рекондиції людини можливе лише за наявності відповідних еніоанатомічних знань. Тому в підручнику описані реакції тонкоматеріальних тіл на вплив інформаційно-енергетичних матерій різних діапазонів електромагнітного спектра і роз’яснене еніотерапевтичне значення усіх тонкоматеріальних тіл при аплікації інформаційно-енергетичними матеріями відповідних кольорів. У кінці підручника еніоанатомія тонкоматеріальних тіл репрезентована як інформаційно-енергетична основа еніомедицини, інформаційної медицини, ПСІ-феноменальної медицини, діагностики майбутніх хвороб, еніотерапевтичних технологій лікування, реабілітації, регенерації та рекондиції. Пояснені еніотерапія, еніопсітерапія, еніопсіанатомічна терапія, еніотерапія інформаційно-енергетичними матеріями за посередництвом тонкоматеріальних тіл, еніоанатомічна невідповідність нормі тонкоматеріальних тіл як першопричина хвороб, інформаційно-енергетичні аплікації тонкоматеріальних тіл, розвиток тонкоматеріальних тіл, еніопсіфеноменальне лікування і розвиток тонкоматеріальних тіл як універсальна технологія поєднання лікування, виховання та навчання. Підручник завершує реєстр малюнків, предметний покажчик і список використаної літератури.

Еніоанатомічні теми ілюстровані 333-ма кольоровими малюнками із зображеннями структур тонкоматеріальних тіл. Малюнки розміщені відповідно до еніоанатомічних тем та ілюструють еніоанатомію тонкоматеріальних тіл та їх структур. Кожний малюнок відображає інформаційно-енергетичні матерії, відповідні тонкоматеріальні тіла та їх еніоанатомічні структури. Еніоанатомічні структури на малюнку позначені цифрою або літерою і поіменовані. Червоним кольором на малюнках зображені тільки структури червоного тіла, світлосяюче-червоним кольором – структури світлосяюче-червоного тіла, оранжевим кольором – оранжевого тіла, світлосяюче-оранжевим кольором – світлосяюче-оранжевого тіла, жовтим кольором – жовтого тіла, зеленим кольором – зеленого тіла, світлосяюче-зеленим кольором – світлосяюче-зеленого тіла, блакитним кольором – блакитного тіла, бірюзовим кольором – бірюзового тіла, синім кольором – синього тіла, бузковим кольором – бузкового тіла, фіолетовим кольором – фіолетового тіла, рожевим кольором – рожевого тіла і золотим кольором зображені тільки структури золотого тіла. Колір еніоанатомічних малюнків має інформаційне, дидактичне, емоційне і візуальне значення, віддзеркалює об’єктивні фізичні характеристики та діапазони електромагнітного спектра, наочно пояснює еніоанатомію тонкоматеріальних тіл і допомагає ілюструвати процес її вивчення. Кольорові зображення найкраще ілюструють взаєморозміщення тонкоматеріальних тіл та їх структур, конкретизують, віддзеркалюють і поєднують ілюстративне та вербальне пояснення еніоанатомії тонкоматеріальних тіл, полегшують її вивчення, створюють умови для доступного і зрозумілого тлумачення еніоанатомії, викликають позитивні емоції та налаштовують людину на навчання. Малюнки доповнюють і уточнюють еніоанатомічний текст. Їх ілюстративний зміст допомагає краще зрозуміти текст і полегшує вивчення еніоанатомії тонкоматеріальних тіл. Вони можуть бути інтерпретовані точніше та у ширшому еніоанатомічному обсязі, допомагають зосередитися, створити правильне уявлення про еніоанатомію тонкоматеріальних тіл, а також правильно розвивати еніоанатомічне мислення. Малюнки відображають форму, структуру, послідовність розміщення, топографію зовнішніх частин тонкоматеріальних тіл та їх архітектоніку. Внутрішні частини тонкоматеріальних тіл анатомічно і морфологічно подібні до клітин, тканин, органів, систем організму та фізичного тіла в цілому, тому зображення структур внутрішніх частин тонкоматеріальних тіл у підручнику відсутні. Для їх правильного розуміння достатньо використати атлас анатомії людини.

Текст, малюнки та їх змістове наповнення являються інформаційною основою для вивчення еніоанатомії, основою формування еніоанатомічних інтелектуальних, ментальних властивостей і здібностей людини, які уможливлюють всебічні дослідження тонкоматеріальних тіл. Структурованість тексту, еніоанатомічні ілюстрації, питання для повторення і самоконтролю та предметний покажчик уможливлюють самостійне вивчення тонкоматеріальних тіл, легку орієнтацію у підручнику, швидкий пошук необхідної еніоанатомічної інформації для практичного використання і повторення.

Людина має 181 тонкоматеріальне тіло: 15 основних, 61 компонентне і 105 ідентичних тіл з подібною і відмінною еніоанатомією. Тому інформаційно-енергетичні матерії, тонкоматеріальні тіла та їх структури мають подібну схему описання. У багатьох випадках для цього використані речення, що мають однаковий початок і різне закінчення, яке суттєво змінює їх зміст. Таким чином показані еніоанатомічні подібності та відмінності між аналогічними структурами тонкоматеріальних тіл і між тонкоматеріальними тілами. У підручнику описано 15 основних тонкоматеріальних тіл і висвітлено, як вони утворюються, що являють собою, де і як розміщуються, а також проілюстровані вторинні компонентні та ідентичні тонкоматеріальні тіла. Будова, форми, структури, архітектоніка, функції, функціональні можливості і значення компонентних та ідентичних тонкоматеріальних тіл не досліджені. Важливо вивчити 15 основних тонкоматеріальних тіл, що дасть можливість зрозуміти, як виникли компонентні та ідентичні тонкоматеріальні тіла, як їх краще вивчати і досліджувати.

Підручник містить найважливіші еніологічні основи будови тонкоматеріальних тіл людини, які являють собою інформаційно-енергетично концентровані структуровані прояви всесвітньої об’єктивної реальності у формі інтегральної голограми, що містить 15 основних, 61 компонентне і 105 ідентичних вторинних голограм тонкоматеріальних тіл зі специфічними структурами і структурами, ідентичними фізичному тілу. Відповідно до інтегральної голограми та окремих голограм внутрішніх частин тонкоматеріальних тіл відбувається морфогенез фізичного тіла. Тонкоматеріальні тіла і фізичне тіло постійно перебувають у симбіозі, забезпечують інформаційно-енергетичну єдність і безперервні інформаційно-енергетичні взаємообміни людини з інформаційно-енергетичними полями суспільства, природи, Землі, біосфери, ноосфери, Космосу, духовного буття і будь-яким об’єктом Всесвіту. Всебічно розвинені тонкоматеріальні тіла та їх інформаційно-енергетичний зміст обумовлюють стан здоров’я, характер розвитку людини, її властивостей, особливостей, здібностей, функцій, функціональних, психічних, ПСІ-феноменальних, духовних і соціальних можливостей. Тому необхідно вивчати і досліджувати будову, форми, структури, архітектоніку, топографію, функції, функціональні можливості і значення тонкоматеріальних тіл в інформаційно-енергетичній єдності зі Всесвітом, в умовах їх постійних різнохарактерних інформаційно-енергетичних взаємообмінів із зовнішнім середовищем, а також у процесі філогенетичного, онтогенетичного та еволюційного розвитку людини.

Тритомний підручник «Еніоанатомія тонкоматеріальних тіл людини», «Еніоанатомія чакр» і «Еніоанатомія системи каналів тонкоматеріальних тіл людини» є значним внеском у сучасну науку і вагомим приводом для визнання еніоанатомії новою наукою про людину і новою навчальною дисципліною для університетів.

У першому томі підручника описані еніоанатомія як нова наука про людину, характеристики інформаційно-енергетичних матерій, будова, форми, структури, архітектоніка, топографія, функції та функціональні можливості тонкоматеріальних тіл людини. Висвітлене значення і наведені приклади практичного застосування тонкоматері-альних тіл як інформаційно-енергетичної основи еніомедицини, інформаційної медицини, еніопсіфеноменальної медицини, еніоанатомічних, еніопсіанатомічних, еніопсихічних, еніопедагогічних та інших еніотерапевтичних технологій виховання, навчання, розвитку, тренування, лікування, реабілітації, регенерації та рекондиції людини. Розвиток тонкоматеріальних тіл пояснений як універсальна технологія поєднання виховання, навчання і лікування.

Підручник призначений для лікарів усіх спеціалізацій, зокрема для еніотерапевтів, рефлексотерапевтів, валеологів, реабілітологів, психологів, педагогів, вихователів, тренерів, студентів, а також для тих, хто вивчає еніоанатомію, розвиває свої тонкоматеріальні тіла, інтелект, духовність і ПСІ-феноменальні здібності.