Publikace

Od roku 2003 bylo vydáno 22 mých monografií věnovaných eniologii, enioanatomii jemnohmotných těl, PSI-fenomenálním schopnostem člověka, eniomedicíně, enioanatomickým, eniopsianatomicckým, enioholografickým, eniopsychickým, PSI-fenomenálním a enioterapeutickým technologiím. Tato díla vznikla na základě dosavadních poznatků eniologie, parapsychologie, psychotroniky, eniopsychologie, anatomie, psychologie, pedagogiky, medicíny a dalších oborů. Obsahují mnoho dosud neznámých a zcela nových pohledů a poznatků v oblasti enioanatomie jemnohmotných těl člověka, eniomedicíny, eniopsychologie, PSI-fenomenálních schopností člověka, enioanatomické, eniopsianatomické a PSI-fenomenální technologie výchovy, výuky, tréninku a vývoje člověka, jeho jemnohmotných těl a PSI-fenomenálních schopností, a také enioterapeutických technologií enioléčení. Chci i touto cestou poděkovat všem, kteří mi byli a jsou nápomocni při realizaci monografií a vědeckých prací.

Jsem autorem 18 monografii, 3 učebnic, 1 výukově-metodické příručky, 11 vynálezů a 1 007 vydaných vědeckých článků. Seznam všech mých prací k 30.9.2019 je uveden v souboru ke stažení Seznam vědeckých prací září 2019_PDF, 1,4 MB

 

Enioanatomie jemnohmotných těl člověka / Učebnice pro univerzity

Enioanatomie jemnohmotných těl člověka / Učebnice pro univerzity Image

Enioanatomie jemnohmotných těl člověka je novou vědou a vzdělávací disciplínou

Již více než 7 000 let je známo, že člověk má nejen fyzické tělo, ale i jemnohmotná těla. Během těchto tisíciletí lidstvo nedokázalo systematizovat a popsat anatomii lidských jemnohmotných těl. První svazek učebnice Enioanatomie jemnohmotných těl člověka poskytuje a systematizuje enioanatomické znalosti pro studium na vysokých školách. Informace o anatomii, topografické anatomii, funkční anatomii, věkové anatomii, enioanatomii a jiných druzích anatomie jemnohmotných těl člověka je aktuální a zároveň je nedostatečně prezentována. Je nesporné, že na začátku 21. století se enioanatomie jemnohmotných těl člověka vytvářela jako nová vzdělávací a vědecká disciplína, ale dosud nebyla oficiálně uznána, a ještě se nedostala do univerzitních učebních programů. Takový stav zpomaluje, a dokonce znemožňuje vytvoření enioanatomického základu pro vývoj eniologie, eniocytologie, eniohistologie, eniofyziologie, eniochemie, eniomedicíny, eniopsychologie, eniopsianatomických, eniopsychických, eniopsifenomenálních, eniopedagogických, eniolékařských a jiných eniotechnologií výchovy, výuky, vývoje, tréninku, léčby, regenerace, rehabilitace a rekondice člověka. Enioanatomie jemnohmotných těl člověka je eniolékařskou disciplínou propedeutického charakteru, která předchází nejen všem typům eniomedicíny, informační medicíny, kvantové medicíny, eniopsychické medicíny a všem enioterapeutickým technologiím, metodám a prostředkům léčby, rehabilitace, regenerace a rekondice, ale také poskytuje základ pro systematické a konzistentní studia eniolékařských, eniobiologických, eniopsychologických a eniopedagogických disciplín a praktického zvládnutí enioterapeutických, eniopsychických a eniopedagogických technologií, metod a prostředků.

Enioanatomické znalosti poskytují možnost adekvátně směřovat vědecké výzkumy a určit nejvíce nutná témata výzkumů jemnohmotné, informační, kvantové, světelné, energetické, informačně-energetické, energoinformační a elektromagnetické lidské podstaty.

Člověk je mnohem komplikovanější než soudobé vědecké poznatky o něm, skrývá v sobě jemnohmotná těla, holografickou integraci těl, informačně-energetické funkce, informační jednotu s Vesmírem, Zemí, biosférou, noosférou, přírodou, časem, prostorem, společností a duchovním bytím.

Stavba, forma, struktura, architektonika, topografie, funkce jemnohmotných těl a fyzického těla člověka jsou v holografické jednotě. Jemnohmotná těla jsou primární vzhledem k fyzickému tělu. Morfogeneze fyzického těla probíhá v souladu s integrální holografickou maticí vnitřních částí všech jemnohmotných těl, proto je jemnohmotná a fyzická těla třeba studovat, zkoumat a vyvíjet souběžně. Tento přístup umožňuje studovat hrubohmotnou a jemnohmotnou podstatu člověka v jednotě a celistvosti.

Enioanatomické znalosti směřují rozvoj všech enioanatomických disciplín o člověku podle jeho podstaty, potřeb a požadavků života. Enioanatomie jemnohmotných těl člověka definuje její místo v eniopedagogice, eniopsychologii, eniofyziologii, eniomedicíně, eniosociologii a eniotechnologií v rámci životaschopnosti a životní činnosti člověka. Znalosti výše zmíněných eniologických disciplín, které objektivně odpovídají enioanatomii jemnohmotných těl, získávají specifika, stávají se předmětovými, pragmatickými, účelnými, prakticky nezbytnými a adekvátně vysvětlují jemnohmotnou lidskou podstatu. Enioanatomie pomáhá uvědomit si jednotu jemnohmotných těl a fyzického těla člověka, jednotu přítomnosti, minulosti a budoucnosti člověka, jednotu člověka, Země, Vesmíru a duchovního bytí, informačně-energetickou neopakovatelnost, individualitu a identitu člověka a jak je využít v enioanatomických, eniopsianatomických, eniopedagogických, eniopsychických, eniopsifenomenálních, eniolékařských, eniofyziologických, eniosociálních a jiných technologiích výchovy, výuky, vývoje, tréninku, léčby, regenerace, rehabilitace a rekondice člověka.

Enioanatomie přináší nové znalosti o člověku, otevírá nové perspektivy a možnosti, umožňuje rozvíjet inovativní eniopedagogické, eniopsychické, eniopsifenomenální, enioanatomické, eniopsianatomické, eniofyziologické, eniolékařské, enioduchovní a eniosociální technologie:

 • výchovy, výuky, vývoje, tréninku a léčby člověka
 • všestranné výchovy, výuky, vývoje, léčby, regenerace, rehabilitace a rekondice
 • všestranného, vyváženého, harmonického a univerzálního vývoje jemnohmotných těl
 • vytváření informačně-energetických základů vývoje, zdokonalování, projevů a praktického využití PSI-fenomenálních schopností člověka
 • vývoje člověka a jeho těl do stavu, který umožňuje transformaci obvyklých psychických vlastností, zvláštností a schopností člověka na PSI-fenomenální
 • harmonizace vývoje jemnohmotných těl a fyzického těla
 • harmonizace vztahů mezi člověkem a životním prostředím, společností, přírodou, Zemí, biosférou, noosférou, vesmírem a duchovním bytím
 • informačně-energetického očištění a dosažení informačně-energetické čistoty jemnohmotných těl člověka
 • zachování informačně-energetické individuality, identity a jedinečnosti člověka, jeho informačně-energetických homeostáz a imunity
 • kontroly, prognózy, odborného výběru, hodnocení, diagnostiky, výzkumu a řešení pedagogických, psychologických, lékařských, sociálních a jiných problémů každodenního života člověka
 • PSI-fenomenální diagnostiky, která umožňuje určit predispozici osoby k určitým onemocněním, enioanatomickým, informačním a energoinformačním příčinám a faktorům vzniku onemocnění
 • výchovy, výuky, vývoje, tréninku, léčby, regenerace, rehabilitace a rekondice člověka
 • včasné prevence nemocí, dosažení stoprocentního uzdravení z jakékoli nemoci
 • které umožňují život bez onemocnění
 • které umožní vyhnout se chybám při výchově, výuce, vývoji, zdokonalování, tréninku, léčbě, regeneraci, rehabilitaci a rekondici
 • prevence informačně-energetického znečištění, nežádoucích změn informačně-energetické identity a individuality, vyčerpání informačně-energetické imunity, funkční nedostatečnosti, morfologických patologií, mutace buněk, syndromu chronické únavy a imunitní dysfunkce (CFIDS), syndromu chronické únavy (CFS), předčasného stárnutí těla, duševních poruch, rozvoje jakéhokoli nemoci atd.
 • enioanatomické individualizace, korekce, harmonizace a aktivizace výchovy, výuky, vývoje, zdokonalení, socializace, školení, tréninku, posílení zdraví, zdravého životního stylu a dalších eniologických směrů zdokonalení.

Dnes může být enioanatomie jemnohmotných těl člověka základem pro kontrolu, hodnocení, prognózu, diagnostiku, vědecký výzkum a získání všestranných informací o člověku, jeho sférách a aspektech života, o technologiích, metodách a prostředcích výchovy, výuky, vývoje, zdokonalení, léčby, regenerace, rekondice, rehabilitace, odborné přípravy, tréninku, socializace, zdravého životního stylu a mnoho dalšího. Enioanatomie jemnohmotných těl vytváří informační základnu pro eniocytologii, eniohistologii, eniofyziologii, eniopsychologii, eniopedagogiku, eniomedicínu a všechny enioterapeutické technologie.

Bez enioanatomických znalostí je nemožný všestranný vývoj jemnohmotných těl, PSI-fenomenální psychiky, intelektu, duchovnosti, PSI-fenomenálních schopností člověka, eniomedicíny, informační medicíny, enioanatomických, eniopsianatomických, eniocytologických, eniohistologických, eniopsychických, eniopsifenomenálních, eniofyziologických, enioreflexoterapeutických, eniopedagogických a jiných eniotechnologií. Enioanatomické znalosti otevírají kvalitativně nové možnosti pro pochopení toho, co je člověk a co dělat, aby se člověk stal všestranným, harmonickým, zdravým, radostným, šťastným, úspěšným, humánním, vysoce duchovním, fenomenálním a dokonce božským.

Enioanatomie je novou interdisciplinární vědou, která zkoumá a studuje jemnohmotná těla člověka, odhaluje nové poznatky o člověku, jeho význam pro společnost, přírodu, Zemi, biosféru, noosféru, vesmír a duchovní bytí, tvoří rozšířený světonázor, umožňuje integrální poznání člověka, spojuje psychologii, pedagogiku a sociologii, otevírá nové vysoce účinné smysly léčby, rehabilitace, regenerace, rekondice, výchovy, výuky, vývoje, zdokonalování a tréninku člověka. Enioanatomie umožňuje všem s člověkem, pedagogikou, psychologií a medicínou souvisejícím předmětům novým způsobem interpretovat primární a sekundární podstatu člověka, dává člověku možnost poznat svoji podstatu a poznat celý svět na jemnohmotné informačně-energetické úrovni, pochopit časovou trojjedinost přítomnosti, minulosti a budoucnosti člověka, jednotu v člověku hmotného a duchovního, hrubohmotného a jemnohmotného, informační jednotu člověka, přírody, Země, biosféry, noosféry a Vesmíru, jejich informačně-energetické vzájemné výměny a informačně-energetické vzájemné závislosti a interakci.

Enioanatomie jemnohmotných těl jako studijní disciplína umožňuje komplexní studium jemnohmotných těl, formování enioanatomického myšlení, poznávání jemnohmotné a enioanatomické podstaty člověka, dává člověku možnost pochopit praktický význam jemnohmotných těl pro medicínu, psychologii, pedagogiku, sociologii, zdravý životní styl, PSI-fenomenalitu a lidskou duchovnost a mnoho sfér a aspektů jeho života.

Enioanatomické znalosti mohou být využity při vytvoření a vývoji inovativních enioanatomických, eniopsianatomických, eniolékařských, eniopsychických, eniopedagogických a enioterapeutických technologií, metod a prostředků profylaktické medicíny, medicíny zdravého životního stylu, eniomedicíny, informační, kvantové, enioreflexní, PSI-fenomenální a duchovní medicíny, účinného léčení život ohrožujících onemocnění, regenerace, rehabilitace a rekondice.

Enioanatomická informace může být použita pro kontrolu, hodnocení, prognózování, diagnostiku, odborný výběr, vědecký výzkum a získávání nových znalostí o jemnohmotných tělech, o jejich stavbě, formě, architektonice, topografii, funkcích a funkčních možnostech.

Použití enioanatomických znalostí dává neomezené možnosti pro všestrannou léčbu, výchovu a výuku, terapeutickou realizaci informačně-energetického obsahu jemnohmotných těl, enioduchovního a eniopsifenomenálního vývoje člověka, dosažení absolutního zdraví, života bez bolesti, utrpení, nemocí a krizí, pro progresivní vývoj člověka, pro všestranný, harmonický, vyvážený a univerzální vývoj jemnohmotných těl.

Psychologie prostřednictvím enioanatomie dává možnost přesněji, objektivněji a komplexněji vysvětlovat strukturu lidské psychiky, duševního a PSI-fenomenálního lidského vývoje, psychických vlastností, zvláštností, schopností, funkcí a funkčních možností. Pomocí informačně-energetického obsahu každého jemnohmotného těla může psychologie vysvětlit jednotu fylogenetického a ontogenetického duševního vývoje člověka. Všechny psychické vlastnosti, zvláštnosti, schopnosti, funkce a charakteristiky člověka se vyvíjejí a prakticky se realizují na informačně-energetické bázi jeho jemnohmotných těl. Všestranný psychický vývoj člověka je možný pouze s integrálním informačně-energetickým vlivem informačně-energetického obsahu každého jemnohmotného těla. Není možné rozumět všem procesům a aspektům vyšší psychické a duševní činnosti člověka bez studování a výzkumu informačně-energetické výměny a interakce mozku a eniomozků, vědomí, podvědomí, nevědomí a nadvědomí, vnitřního a vnějšího psychického stavu člověka. Proto psychologové potřebují studovat a zkoumat enioanatomii jemnohmotných těl člověka.

 Psychiatrie má na základě enioanatomických znalostí jemnohmotných těl možnost vysvětlit eniopsianatomické a informačně-energetické příčiny, faktory vzniku a průběh psychických nemocí a také pochopit inovativní enioanatomické, eniopsianatomické, eniopsychické, eniopsifenomenální, eniosociální, eniopřírodní, eniofytoterapeutické, enioreflexoterapeutické a další enioterapeutické technologie a léčbu psychických chorob, rehabilitaci a rekondici.

 Pedagogika s přihlédnutím k enioanatomii jemnohmotných tel žaků přiblíží procesy vzdělávání a odborné přípravy k jejich individuálním schopnostem a potřebám, pomůže vyhnout se chybám ve výchově a výuce, transformovat znalosti studentů do PSI-fenomenálních, výrazně zkrátit dobu studia díky skutečnosti, že během akademické hodiny je do jemnohmotných těl žáků možné předávat informace o všech předmětech středoškolského vzdělávacího programu. Pedagogický proces lze zlepšit, usnadnit, zvýšit zajímavost bez negativních důsledků pro zdraví, psychiku a tělesný rozvoj žaků, významně zlepšit efektivitu vzdělávání a odborné přípravy, kombinovat eniopedagogické technologie s enioanatomickými, eniopsianatomickými, eniopsychickými, eniopsifenomenálními, eniolékařskými a dalšími eniologickými technologiemi, metodami a prostředky. Realizace různých eniotechnologií v pedagogickém procesu je možná za předpokladu, že učitelé budou studovat a zkoumat pedagogické a psychologické základy enioanatomie jemnohmotných těl člověka.

 Tělesná výchova a sport. Enioanatomie jemnohmotných těl člověka otevírá nové netradiční směry vývoje teorie a metodologie tělesné výchovy a sportu vyšších výsledků, umožňuje rozvoj enioanatomických a eniopsianatomických technologií, metod a prostředků přípravy a výcviku vysoce kvalifikovaných profesionálních sportovců a všestranného vývoje fyzického a jemnohmotných těl v procesu tělesné výchovy. Zavádění enioanatomických, eniopsianatomických a eniopsifenomenálních technologií do praxe tělesné výchovy a výcviku profesionálních sportovců zabraňuje fyzickému přetížení, fyzickému vyčerpání, nadměrnému tréninku, emočnímu vyhoření, syndromu chronické únavy, přerušování sportovní formy, vede k minimalizaci rizika onemocnění, zvýšení fyzické aktivity, urychlení harmonického tělesného rozvoje a školení vysoce profesionálních sportovců a dosažení nejvyšších individuálních sportovních výsledků.

Studium enioanatomie jemnohmotných těl na lékařských univerzitách zahrnuje několik cílů:

 • poznání enioanatomie jemnohmotných těl člověka
 • formování enioanatomického myšlení, jemnohmotného vnímání světa, přesnějšího a rozšířeného světonázoru
 • pochopení významu enioanatomických znalostí pro medicínu, molekulární biologii, cytologii, histologii, fyziologii, psychologii, pedagogiku, sociologii, filozofii, teologii, všechny eniolékařské, eniopsychologické, eniopedagogické disciplíny, enioterapeutické enioanatomické, eniopsianatomické, eniopsychické, eniopsifenomenální technologie léčby, rehabilitaci, regeneraci a rekondici, eniopedagogické a enioduchovní technologie výchovy, výuky, vývoje, zdokonalení a tréninku člověka
 • enioanatomická příprava lékařů a studentů ke studiu eniocytologie, eniohistologie, eniofyziologie, eniomolekulární, enioreflexní, eniopsifenomenální, enioduchovní medicíny a rozmanitých eniolékařských a enioterapeutických technologií, metod a prostředků léčby, rehabilitace a regenerace
 • enioanatomická příprava psychologů, psychoterapeutů a studentů ke studiu eniopsychlogie, eniopsifenomenality, eniopsifenomenálních schopností člověka, k vytvoření rozmanitých eniopsychických, eniopsifenomenálních, enioduchovních, eniopsianatomických technologií, metod a prostředků léčby, rehabilitace, regenerace a rekondice nemocných psychickými nemocemi
 • enioanatomická příprava pedagogů, vychovatelů, trenérů, studentů a žáků ke studiu eniopedagogiky, eniopsifenomenální pedagogiky, enioduchovní pedagogiky a k vytvoření rozmanitých eniopedagogických, eniopsipedagogických, enioduchovních, eniopsianatomických a dalších eniotechnologií, metod a prostředků výchovy, výuky, vývoje, zdokonalení a tréninku, které umožňují dosažení vysoce intelektuálního, morálního, etického, estetického, duchovního a PSI-fenomenálního vývoje
 • naučit lékaře a psychoterapeuty správně a efektivně používat enioanatomické informace pro vývoj inovativních enioterapeutických technologií, metod a prostředků léčby, rehabilitace, regenerace a rekondice
 • vytvořit enioanatomický základ pro progresivní vývoj všech eniolékařských disciplín, všech oborů eniomedicíny, informační medicíny, kvantové medicíny, eniomolekulární biologie, eniofyziologie, eniopsychologie, enioreflexologie, eniofytobiologie, eniopedagogiky a jiných eniodisciplín, a také pro vývoj eniolékařských, enioanatomických, eniopsianatomických, eniofyziologických, enioreflexoterapeutických, eniofytoterapeutických, eniodendroterapeutických, eniohomeoterapeutických, eniopřírodních, eniopedagogických, enioduchovních a jiných enioterapeutických technologií, metod a prostředků výchovy, výuky, vývoje, tréninku, léčby, rehabilitace, regenerace a rekondice.

Vznikla naléhavá potřeba k přednášení enioanatomie jemnohmotných těl lékařům, rehabilitačním pracovníkům, valeologům, psychologům, pedagogům, léčitelům a studentům všech lékařských, psychologických a pedagogických oborů. Nejlepší je začít studovat enioanatomii jemnohmotných těl člověka po studiu anatomie, cytologie a histologie.

Učebnice je určena lékařům všech oborů, a to enioterapeutům, reflexním terapeutům, valeologům, rehabilitačním pracovníkům, psychologům, pedagogům, vychovatelům, trenérům, studentům a také těm, kteří studují enioanatomii, rozvíjí svá jemnohmotná těla, inteligenci, duchovnost a PSI-fenomenální schopnosti.

Recenze

Učebnice Enioanatomie jemnohmotných těl člověka. Svazek 1

Anatolije Leonidoviče Vasiľčuka

 Učebnice Enioanatomie jemnohmotných těl člověkavýsledek mnoholeté práce Anatolije Leonidovyče Vasiľčuka ve formě publikovaných monografií a učebních příruček. Autor hluboce zkoumal předmět, a proto je absolutní autoritou v této nové oblasti znalostí. Jeho struktura ve formě učebnice zcela odpovídá takovému statusu.

Struktura učebnice vypadá velmi podrobně, proto studentům (a také všem jíním, kteří budou studovat enioanatomii jemnohmotných těl člověka) usnadňuje práci, když detailizuje a parciálně strukturuje prezentace nových znalostí.

Základem učebnice je enioanatomie jako nová věda o člověku, charakteristiky informačně-energetických hmot, stavba, formy, struktura, architektonika atd.

Recenzovaná práce se zdá být dobře promyšlená, spoléhá se na značný počet vědeckých znalostí, je charakterizována interakademickou komplementaritou, šířkou eniofenoménů a enioefektů.

S ohledem na výše uvedené myslím, že učebnici Enioanatomie jemnohmotných těl člověka. Svazek 1. lze doporučit k tisku.

prof. RNDr. V. Petlin, DrSc.

Lvovská národní univerzita Ivana Franka

Ukrajina. Lvov. Západní centrum eniologie. 25261411

 

Recenze

Učebnice Anatolije Leonidoviče Vasiľčuka

Enioanatomie jemnohmotných těl člověka

V prvním svazku učebnice enioanatomie jemnohmotných těl člověka je uveden pojem enioanatomie jako vědy o člověku, její význam pro vývoj jemnohmotných těl, jsou popsány vědecké výzkumy enioanatomie, zvýrazněné metody, objekty a cíl enioanatomie a také je zanalyzováno její místo mezi eniologickými a eniolékařskými disciplínami.

V učebnici jsou podrobně popsány informačně-energetické hmoty jemnohmotných těl člověka, jejich druhy, komponenty, je provedena kvalifikace a charakteristika informačně-energetických hmot a jejich korelace v jemnohmotných tělech.

 Autor tvrdí, že stavba, forma, struktura, architektonika, topografie, funkce jemnohmotných těl a fyzického těla člověka jsou v holografické jednotě. To je ilustrováno 333 barevnými obrázky struktur jemnohmotných těl. Obrázky odpovídají enioanatomickým tématům a zobrazují informačně-energetické hmoty, jemnohmotná těla a jejích enioanatomické struktury. Číslicí nebo písmenem na obrázku jsou označeny enioanatomické struktury. Červená barva na obrázcích znázorňuje pouze strukturu červeného těla, světle zářivě červená – strukturu světle zářivě červeného těla, oranžová – strukturu oranžového těla, světle zářivě oranžová barva – strukturu světle zářivě oranžového těla, žlutá – žlutého těla, zelená – zeleného těla, světle zářivě zelená – světle zářivě zeleného těla, blankytná – strukturu blankytného těla, tyrkysová barva – strukturu tyrkysového těla, modrá barva – strukturu modrého těla, fialová barva – strukturu fialového těla, šeříková barva – strukturu šeříkového těla, růžová barva – strukturu růžového tělo a zlatá barva – zobrazuje pouze struktury zlatého těla. Barva enioanatomických obrázků má informační, didaktický, emoční a vizuální význam. To dává možnost obdržet objektivní fyzické charakteristiky a názorně vysvětluje enioanatomii jemnohmotných těl.

Zajímavé podle našeho názoru je tvrzení, že člověk má 181 jemnohmotných těl (věděli jsme o 7 takových tělech) Z nich je 15 základních, 61 komponentních a 105 identických těl s podobnou a odlišnou enioanatomii. V učebnici je popsáno 15 základních jemnohmotných těl, jak jsou tvořeny, čím jsou, kde a jak jsou umístěny a také jsou ilustrována sekundární komponentní a identická jemnohmotná těla. Učebnice věnuje mnoho úvah enioanatomické charakteristice informačně-energetických hmot univerzálně vyvinutých jemnohmotných těl. Autor velmi zásadně hodnotí a analyzuje identické funkce jemnohmotných těl, a sice: kombinované, integrující, morfogenetické, metabolické, kumulativní, transformační, generativní a mnoho dalších. Oddělně jsou vysvětleny specifické funkce jemnohmotných těl.

V samostatné části jsou popsány informačně-energetické vzájemné výměny jemnohmotných těl: enioanatomie červeného jemnohmotného těla, enioanatomie světle zářivě červeného těla, enioanatomie oranžového těla, enioanatomie světle zářivě oranžového těla, enioanatomie žlutého těla, enioanatomie zeleného těla, enioanatomie světle zářivě zeleného těla, enioanatomie blankytného těla, enioanatomie tyrkysového těla, enioanatomie modrého těla, enioanatomie fialového těla, enioanatomie šeříkového těla, enioanatomie růžového těla, enioanatomie bílého těla a enioanatomie zlatého těla.

Enioanatomie jemnohmotných těl člověka umožňuje uplatnění nových metod tělesné výchovy a sportu, podmiňuje netradiční teorie vývoje, umožňuje použití enioanatomické a eniopsianatomické technologie přípravy a tréninku profesionálních sportovců vysoké kvalifikace při jednotě vývoje fyzického a jemnohmotného těla. Enioanatomické znalosti jsou nutné pro další úplný vývoj jemnohmotných těl, PSI-fenomenální psychiky, intelektu, duchovnosti, PSI-fenomenálních schopností člověka, eniomedicíny, informační medicíny a jiných oborů lékařských znalostí. Tato věda dovoluje porozumět tomu, co je člověk a co je třeba udělat, aby se člověk stal harmonickým, zdravým, radostným, šťastným, humánním a vysoce duchovním.

Enioanatomie jemnohmotných těl je prezentována jako informačně-energetický základ eniomedicíny a enioterapeutických technologií léčby, rehabilitace, regenerace a rekondice. Materiál je určen pro učební disciplínu Enioanatomie jemnohmotných těl a zahrnuje všechny její části.

Učebnice je určena lékařům, internistům, enioterapeutům, reflexním terapeutům, valeologům, rehabilitačním pracovníkům, psychologům, eniopsychologům, pedagogům, trenérům, vychovatelům, studentům a těm, kteří se zabývají vyučováním anatomie a svými jemnohmotnými těly.

Věda soudobého lidství se ve svých výzkumech omezuje jenom hranicemi materiálního světa. Předmět je studován pouze tehdy, je-li již znám – bohužel věda jde takovou cestou. Ale události, které nevidíme a necítíme ve svém prostoru, které se skutečně projevují, zůstávají nedotčené a my je považujeme za neznámé. Eniologie může lidem poskytnout příležitost proniknout do hlubokých a nekonečných světů. Autor učebnice podrobně a komplexně vysvětluje čím jsou různé prostory materiálního světa a co je život.

Za soudobých podmínek prakticky ve všech sférách společného života roste inovační aktivita člověka, což je jako produkt duševního vlastnictví pro dnešek nutnou podmínkou pro přenos technologií. Je zřejmé, že rozhodujícím koncovým bodem vytváření produktů duševního vlastnictví je ovládaní pokročilých technologií s účelem poskytování zdravotní péče pacientům a přenos teoretických znalostí do praktické zdravotní péče.

Přenos teoretických a vědeckých výzkumů vysvětlených v učebnici Anatolije Vasiľčuka Enioanatomie jemnohmotných těl člověka do klinické praxe pomůže zvýšit účinnost poskytování zdravotnických služeb obyvatelstvu, což zase zajistí kvalitní život pacientů.

prof. MUDr. Lukjan Andrijuk, DrSc.

vedoucí katedry rehabilitace a netradiční medicíny

Lvovské národní lékařské univerzity Daniela Haličského

Ministerstvo zdravotnictví Ukrajiny. Lvovská národní lékařská univerzita Daniela Haličského.

Katedra rehabilitace a netradiční medicíny. Fakulta postgraduálního vzdělání.

 

Recenze

Učebnice Enioanatomie jemnohmotných těl člověka

Anatolije Leonidoviče Vasiľčuka

Další základní dílo Anatolije Leonidoviče Vasiľčuka Enioanatomie jemnohmotných těl člověka je solidní prací autora v oblasti eniologie, enioanatomie, eniopsychologie atd.

Dnes prakticky neexistují takového směru učebnice pro vysokou školu. Při tom se jeto učebnice vyznačují úplností a přesnou orientací. Zároveň autor přesvědčivě demonstruje, že enioanatomie jemnohmotných těl člověka jako věda XXI. století by měla vycházet z pokročilých výsledků jiných vědních oborů – především z fyziky, chemie a psychologie.

Je zřejmé, že hlavním objektem v učebnici je člověk, jeho eniopodstata, současně je zde prezentován v prostředí enioefektů, které pro něho vytvářejí vhodné životní prostředí.

Velký objem navrhované práce svědčí o její všestrannosti a širokém dosahu. Učebnice je proslulá důkladností vypracovaných ustanovení, přesností formování problémů a úkolů.

S ohledem na průkopnickou povahu takové základní práce a její interdisciplinární charakter a integritu považuji za vhodné doporučit ji k tisku.

prof. RNDr. A. A. Drozdovská, DrSc.

Západní centrum eniologie. Lvov, Ukrajina. 25261411.

 

Recenze

Učebnice Vasiľčuka A. L.

Enioanatomie jemnohmotných těl člověka

 Aktuálnost a důležitost učebnice enioanatomie jemnohmotných těl člověka je podmíněna potřebami stavu soudobé a budoucí lékařské vědy. Učebnice o nové vědě – enioanatomii otevírá nové možnosti netradičního lékařství. Učebnice poskytuje vědcům a lékařům nové údaje o informačně-energetických hmotách, formách, stavbách, topografii a funkci jemnohmotných těl člověka.

Zvláštní zajímavost vyvolávají údaje o korelaci informačně-energetických hmot v jemnohmotných tělech, životně důležité informačně-energetické bioplazmy a substance jemnohmotných těl, identické funkce jemnohmotných těl, úrovně vývoje jemnohmotných těl atd. Učebnice také obsahuje informaci o biofyzikálním energoinformačním kosmicko-pozemském hologramu člověka, a je popsána enioanatomie červeného, světle zářivě červeného, oranžového, světle zářivě oranžového, žlutého, zeleného, světle zářivě zeleného, blankytného, tyrkysového, modrého, šeříkového, fialového, růžového, bílého a zlatého jemnohmotného těla. Je důležité, že enioanatomie je považována za základ pro eniomedicínu a enioterapeutické technologie léčby a rehabilitace.

Učebnice je logicky strukturována a materiál je popsaný na vysoké profesionální úrovni s použitím soudobé vědecké lékařské terminologie.

Enioanatomická témata jsou ilustrována 333 barevnými obrázky se zobrazením struktur jemnohmotných těl, což podporuje její srozumitelnost a zvládnutí informací.

Souhlasím s autorem, že barva enioanatomických obrázků má informační, didaktický, emoční a názorný význam, odráží objektivní fyzikální charakteristiky a rozsah elektromagnetického spektra, názorně vysvětluje enioanatomii jemnohmotných těl a usnadňuje proces jejich poznávání.

Učebnice bude užitečná pro lékaře všech oborů. Výše uvedené dovoluje doporučit třídílnou učebnici Vasiľčuka Enioanatomie jemnohmotných těl člověka k tisku.

prof. MUDr. L. P. Matešuk-Vaceba, DrSc.

Profesor a vedoucí Katedry anatomie Lvovské národní lékařské univerzity Daniela Haličského

 

Recenze

třísvazkové učebnice Anatolije Leonidoviče Vasiľčuka

Enioanatomie jemnohmotných těl člověka, Enioanatomie čaker a Enioanatomie systému kanálů jemnohmotných těl

pro vědce, studenty, odborníky v oblasti medicíny, pedagogiky, psychologie, filozofie atd.

Enioanatomie – nová synergetická věda, která zkoumá člověka ve trojrozměrných úrovních: duchovní, psychické a fyzické. Považujíc člověka za organickou součást jednotného Kosmoorganismu, který je v neustálém informačně-energetickém vzájemným propojení se Světem, studuje enioanatomie jemnohmotná těla člověka pomocí lékařských, psychologických, pedagogických, filozofických a náboženských přístupů.

Učebnice enioanatomie jemnohmotných těl obsahuje důležité eniologické základy stavby jemnohmotných těl člověka, jejích klasifikaci, v ní je popsáno 15 základních jemnohmotných těl.

Enioanatomická témata jsou ilustrována 333 barevnými obrázky se zobrazením struktur jemnohmotných těl člověka.

Enioanatomie poskytuje nové znalosti o člověku, otevírá nové perspektivy a možnosti, dovoluje vypracovat inovativní eniotechnologie zaměřené na:

 • harmonizaci rozvoje jemnohmotných těl a fyzického těla
 • harmonizaci vzájemných vztahů člověka a vnějšího prostředí, společnosti, přírody, Země, biosféry, noosféry, Vesmíru
 • PSI-fenomenální diagnostiku, která umožnuje prostudovat příčiny a faktory vzniku nemocí, dovoluje včasnou prevenci nemocí, dosažení stoprocentního uzdravení, činí život bez onemocnění.

Tato encyklopedická práce je výsledkem mnohaletého osobního výzkumu autora, jehož základem je 642 vědeckých prací, z nich 17 monografií a příruček v ukrajinštině, češtině a angličtině.

Třísvazková učebnice A. L. Vasiľčuka Enioanatomie systému kanálů jemnohmotných těl člověka, Enioanatomie jemnohmotných těl člověka a Enioanatomie čaker (Lvov, 2016), předstihujíc svůj čas, je významným přínosem pro vědu XXI. století, základem pro uznávání enioanatomie novou vědou o člověku ve všech úrovních a důležitou součástí akademických disciplín pro univerzity.

Myslím, že učebnice Vasiľčuka A. V., věnovaná aktuálním problémům soudobé a budoucí medicíny, pedagogiky, psychologie, biologie, obsahuje velmi zajímavé a inovativní vědecké informace a může být doporučena k tisku.

doc. PhDr. T. G. Tjurinová, CSc.

Docent katedry sociologie a sociální práce, NU Lvovská polytechnika

Jazyk vydání:
ukrajinština
Rok vydání:
2016
Počet stran:
704
Vydavatelství:
PP Soroka T. B.
ISBN:
978-966-2598-68-1
Kód:
K017

Enioanatomie jemnohmotných těl člověka / Učebnice pro univerzity

Enioanatomie jemnohmotných těl člověka / Učebnice pro univerzity Image

Enioanatomie jemnohmotných těl člověka je novou vědou a vzdělávací disciplínou

Již více než 7 000 let je známo, že člověk má nejen fyzické tělo, ale i jemnohmotná těla. Během těchto tisíciletí lidstvo nedokázalo systematizovat a popsat anatomii lidských jemnohmotných těl. První svazek učebnice Enioanatomie jemnohmotných těl člověka poskytuje a systematizuje enioanatomické znalosti pro studium na vysokých školách. Informace o anatomii, topografické anatomii, funkční anatomii, věkové anatomii, enioanatomii a jiných druzích anatomie jemnohmotných těl člověka je aktuální a zároveň je nedostatečně prezentována. Je nesporné, že na začátku 21. století se enioanatomie jemnohmotných těl člověka vytvářela jako nová vzdělávací a vědecká disciplína, ale dosud nebyla oficiálně uznána, a ještě se nedostala do univerzitních učebních programů. Takový stav zpomaluje, a dokonce znemožňuje vytvoření enioanatomického základu pro vývoj eniologie, eniocytologie, eniohistologie, eniofyziologie, eniochemie, eniomedicíny, eniopsychologie, eniopsianatomických, eniopsychických, eniopsifenomenálních, eniopedagogických, eniolékařských a jiných eniotechnologií výchovy, výuky, vývoje, tréninku, léčby, regenerace, rehabilitace a rekondice člověka. Enioanatomie jemnohmotných těl člověka je eniolékařskou disciplínou propedeutického charakteru, která předchází nejen všem typům eniomedicíny, informační medicíny, kvantové medicíny, eniopsychické medicíny a všem enioterapeutickým technologiím, metodám a prostředkům léčby, rehabilitace, regenerace a rekondice, ale také poskytuje základ pro systematické a konzistentní studia eniolékařských, eniobiologických, eniopsychologických a eniopedagogických disciplín a praktického zvládnutí enioterapeutických, eniopsychických a eniopedagogických technologií, metod a prostředků.

Enioanatomické znalosti poskytují možnost adekvátně směřovat vědecké výzkumy a určit nejvíce nutná témata výzkumů jemnohmotné, informační, kvantové, světelné, energetické, informačně-energetické, energoinformační a elektromagnetické lidské podstaty.

Člověk je mnohem komplikovanější než soudobé vědecké poznatky o něm, skrývá v sobě jemnohmotná těla, holografickou integraci těl, informačně-energetické funkce, informační jednotu s Vesmírem, Zemí, biosférou, noosférou, přírodou, časem, prostorem, společností a duchovním bytím.

Stavba, forma, struktura, architektonika, topografie, funkce jemnohmotných těl a fyzického těla člověka jsou v holografické jednotě. Jemnohmotná těla jsou primární vzhledem k fyzickému tělu. Morfogeneze fyzického těla probíhá v souladu s integrální holografickou maticí vnitřních částí všech jemnohmotných těl, proto je jemnohmotná a fyzická těla třeba studovat, zkoumat a vyvíjet souběžně. Tento přístup umožňuje studovat hrubohmotnou a jemnohmotnou podstatu člověka v jednotě a celistvosti.

Enioanatomické znalosti směřují rozvoj všech enioanatomických disciplín o člověku podle jeho podstaty, potřeb a požadavků života. Enioanatomie jemnohmotných těl člověka definuje její místo v eniopedagogice, eniopsychologii, eniofyziologii, eniomedicíně, eniosociologii a eniotechnologií v rámci životaschopnosti a životní činnosti člověka. Znalosti výše zmíněných eniologických disciplín, které objektivně odpovídají enioanatomii jemnohmotných těl, získávají specifika, stávají se předmětovými, pragmatickými, účelnými, prakticky nezbytnými a adekvátně vysvětlují jemnohmotnou lidskou podstatu. Enioanatomie pomáhá uvědomit si jednotu jemnohmotných těl a fyzického těla člověka, jednotu přítomnosti, minulosti a budoucnosti člověka, jednotu člověka, Země, Vesmíru a duchovního bytí, informačně-energetickou neopakovatelnost, individualitu a identitu člověka a jak je využít v enioanatomických, eniopsianatomických, eniopedagogických, eniopsychických, eniopsifenomenálních, eniolékařských, eniofyziologických, eniosociálních a jiných technologiích výchovy, výuky, vývoje, tréninku, léčby, regenerace, rehabilitace a rekondice člověka.

Enioanatomie přináší nové znalosti o člověku, otevírá nové perspektivy a možnosti, umožňuje rozvíjet inovativní eniopedagogické, eniopsychické, eniopsifenomenální, enioanatomické, eniopsianatomické, eniofyziologické, eniolékařské, enioduchovní a eniosociální technologie:

 • výchovy, výuky, vývoje, tréninku a léčby člověka
 • všestranné výchovy, výuky, vývoje, léčby, regenerace, rehabilitace a rekondice
 • všestranného, vyváženého, harmonického a univerzálního vývoje jemnohmotných těl
 • vytváření informačně-energetických základů vývoje, zdokonalování, projevů a praktického využití PSI-fenomenálních schopností člověka
 • vývoje člověka a jeho těl do stavu, který umožňuje transformaci obvyklých psychických vlastností, zvláštností a schopností člověka na PSI-fenomenální
 • harmonizace vývoje jemnohmotných těl a fyzického těla
 • harmonizace vztahů mezi člověkem a životním prostředím, společností, přírodou, Zemí, biosférou, noosférou, vesmírem a duchovním bytím
 • informačně-energetického očištění a dosažení informačně-energetické čistoty jemnohmotných těl člověka
 • zachování informačně-energetické individuality, identity a jedinečnosti člověka, jeho informačně-energetických homeostáz a imunity
 • kontroly, prognózy, odborného výběru, hodnocení, diagnostiky, výzkumu a řešení pedagogických, psychologických, lékařských, sociálních a jiných problémů každodenního života člověka
 • PSI-fenomenální diagnostiky, která umožňuje určit predispozici osoby k určitým onemocněním, enioanatomickým, informačním a energoinformačním příčinám a faktorům vzniku onemocnění
 • výchovy, výuky, vývoje, tréninku, léčby, regenerace, rehabilitace a rekondice člověka
 • včasné prevence nemocí, dosažení stoprocentního uzdravení z jakékoli nemoci
 • které umožňují život bez onemocnění
 • které umožní vyhnout se chybám při výchově, výuce, vývoji, zdokonalování, tréninku, léčbě, regeneraci, rehabilitaci a rekondici
 • prevence informačně-energetického znečištění, nežádoucích změn informačně-energetické identity a individuality, vyčerpání informačně-energetické imunity, funkční nedostatečnosti, morfologických patologií, mutace buněk, syndromu chronické únavy a imunitní dysfunkce (CFIDS), syndromu chronické únavy (CFS), předčasného stárnutí těla, duševních poruch, rozvoje jakéhokoli nemoci atd.
 • enioanatomické individualizace, korekce, harmonizace a aktivizace výchovy, výuky, vývoje, zdokonalení, socializace, školení, tréninku, posílení zdraví, zdravého životního stylu a dalších eniologických směrů zdokonalení.

Dnes může být enioanatomie jemnohmotných těl člověka základem pro kontrolu, hodnocení, prognózu, diagnostiku, vědecký výzkum a získání všestranných informací o člověku, jeho sférách a aspektech života, o technologiích, metodách a prostředcích výchovy, výuky, vývoje, zdokonalení, léčby, regenerace, rekondice, rehabilitace, odborné přípravy, tréninku, socializace, zdravého životního stylu a mnoho dalšího. Enioanatomie jemnohmotných těl vytváří informační základnu pro eniocytologii, eniohistologii, eniofyziologii, eniopsychologii, eniopedagogiku, eniomedicínu a všechny enioterapeutické technologie.

Bez enioanatomických znalostí je nemožný všestranný vývoj jemnohmotných těl, PSI-fenomenální psychiky, intelektu, duchovnosti, PSI-fenomenálních schopností člověka, eniomedicíny, informační medicíny, enioanatomických, eniopsianatomických, eniocytologických, eniohistologických, eniopsychických, eniopsifenomenálních, eniofyziologických, enioreflexoterapeutických, eniopedagogických a jiných eniotechnologií. Enioanatomické znalosti otevírají kvalitativně nové možnosti pro pochopení toho, co je člověk a co dělat, aby se člověk stal všestranným, harmonickým, zdravým, radostným, šťastným, úspěšným, humánním, vysoce duchovním, fenomenálním a dokonce božským.

Enioanatomie je novou interdisciplinární vědou, která zkoumá a studuje jemnohmotná těla člověka, odhaluje nové poznatky o člověku, jeho význam pro společnost, přírodu, Zemi, biosféru, noosféru, vesmír a duchovní bytí, tvoří rozšířený světonázor, umožňuje integrální poznání člověka, spojuje psychologii, pedagogiku a sociologii, otevírá nové vysoce účinné smysly léčby, rehabilitace, regenerace, rekondice, výchovy, výuky, vývoje, zdokonalování a tréninku člověka. Enioanatomie umožňuje všem s člověkem, pedagogikou, psychologií a medicínou souvisejícím předmětům novým způsobem interpretovat primární a sekundární podstatu člověka, dává člověku možnost poznat svoji podstatu a poznat celý svět na jemnohmotné informačně-energetické úrovni, pochopit časovou trojjedinost přítomnosti, minulosti a budoucnosti člověka, jednotu v člověku hmotného a duchovního, hrubohmotného a jemnohmotného, informační jednotu člověka, přírody, Země, biosféry, noosféry a Vesmíru, jejich informačně-energetické vzájemné výměny a informačně-energetické vzájemné závislosti a interakci.

Enioanatomie jemnohmotných těl jako studijní disciplína umožňuje komplexní studium jemnohmotných těl, formování enioanatomického myšlení, poznávání jemnohmotné a enioanatomické podstaty člověka, dává člověku možnost pochopit praktický význam jemnohmotných těl pro medicínu, psychologii, pedagogiku, sociologii, zdravý životní styl, PSI-fenomenalitu a lidskou duchovnost a mnoho sfér a aspektů jeho života.

Enioanatomické znalosti mohou být využity při vytvoření a vývoji inovativních enioanatomických, eniopsianatomických, eniolékařských, eniopsychických, eniopedagogických a enioterapeutických technologií, metod a prostředků profylaktické medicíny, medicíny zdravého životního stylu, eniomedicíny, informační, kvantové, enioreflexní, PSI-fenomenální a duchovní medicíny, účinného léčení život ohrožujících onemocnění, regenerace, rehabilitace a rekondice.

Enioanatomická informace může být použita pro kontrolu, hodnocení, prognózování, diagnostiku, odborný výběr, vědecký výzkum a získávání nových znalostí o jemnohmotných tělech, o jejich stavbě, formě, architektonice, topografii, funkcích a funkčních možnostech.

Použití enioanatomických znalostí dává neomezené možnosti pro všestrannou léčbu, výchovu a výuku, terapeutickou realizaci informačně-energetického obsahu jemnohmotných těl, enioduchovního a eniopsifenomenálního vývoje člověka, dosažení absolutního zdraví, života bez bolesti, utrpení, nemocí a krizí, pro progresivní vývoj člověka, pro všestranný, harmonický, vyvážený a univerzální vývoj jemnohmotných těl.

Psychologie prostřednictvím enioanatomie dává možnost přesněji, objektivněji a komplexněji vysvětlovat strukturu lidské psychiky, duševního a PSI-fenomenálního lidského vývoje, psychických vlastností, zvláštností, schopností, funkcí a funkčních možností. Pomocí informačně-energetického obsahu každého jemnohmotného těla může psychologie vysvětlit jednotu fylogenetického a ontogenetického duševního vývoje člověka. Všechny psychické vlastnosti, zvláštnosti, schopnosti, funkce a charakteristiky člověka se vyvíjejí a prakticky se realizují na informačně-energetické bázi jeho jemnohmotných těl. Všestranný psychický vývoj člověka je možný pouze s integrálním informačně-energetickým vlivem informačně-energetického obsahu každého jemnohmotného těla. Není možné rozumět všem procesům a aspektům vyšší psychické a duševní činnosti člověka bez studování a výzkumu informačně-energetické výměny a interakce mozku a eniomozků, vědomí, podvědomí, nevědomí a nadvědomí, vnitřního a vnějšího psychického stavu člověka. Proto psychologové potřebují studovat a zkoumat enioanatomii jemnohmotných těl člověka.

 Psychiatrie má na základě enioanatomických znalostí jemnohmotných těl možnost vysvětlit eniopsianatomické a informačně-energetické příčiny, faktory vzniku a průběh psychických nemocí a také pochopit inovativní enioanatomické, eniopsianatomické, eniopsychické, eniopsifenomenální, eniosociální, eniopřírodní, eniofytoterapeutické, enioreflexoterapeutické a další enioterapeutické technologie a léčbu psychických chorob, rehabilitaci a rekondici.

 Pedagogika s přihlédnutím k enioanatomii jemnohmotných tel žaků přiblíží procesy vzdělávání a odborné přípravy k jejich individuálním schopnostem a potřebám, pomůže vyhnout se chybám ve výchově a výuce, transformovat znalosti studentů do PSI-fenomenálních, výrazně zkrátit dobu studia díky skutečnosti, že během akademické hodiny je do jemnohmotných těl žáků možné předávat informace o všech předmětech středoškolského vzdělávacího programu. Pedagogický proces lze zlepšit, usnadnit, zvýšit zajímavost bez negativních důsledků pro zdraví, psychiku a tělesný rozvoj žaků, významně zlepšit efektivitu vzdělávání a odborné přípravy, kombinovat eniopedagogické technologie s enioanatomickými, eniopsianatomickými, eniopsychickými, eniopsifenomenálními, eniolékařskými a dalšími eniologickými technologiemi, metodami a prostředky. Realizace různých eniotechnologií v pedagogickém procesu je možná za předpokladu, že učitelé budou studovat a zkoumat pedagogické a psychologické základy enioanatomie jemnohmotných těl člověka.

 Tělesná výchova a sport. Enioanatomie jemnohmotných těl člověka otevírá nové netradiční směry vývoje teorie a metodologie tělesné výchovy a sportu vyšších výsledků, umožňuje rozvoj enioanatomických a eniopsianatomických technologií, metod a prostředků přípravy a výcviku vysoce kvalifikovaných profesionálních sportovců a všestranného vývoje fyzického a jemnohmotných těl v procesu tělesné výchovy. Zavádění enioanatomických, eniopsianatomických a eniopsifenomenálních technologií do praxe tělesné výchovy a výcviku profesionálních sportovců zabraňuje fyzickému přetížení, fyzickému vyčerpání, nadměrnému tréninku, emočnímu vyhoření, syndromu chronické únavy, přerušování sportovní formy, vede k minimalizaci rizika onemocnění, zvýšení fyzické aktivity, urychlení harmonického tělesného rozvoje a školení vysoce profesionálních sportovců a dosažení nejvyšších individuálních sportovních výsledků.

Studium enioanatomie jemnohmotných těl na lékařských univerzitách zahrnuje několik cílů:

 • poznání enioanatomie jemnohmotných těl člověka
 • formování enioanatomického myšlení, jemnohmotného vnímání světa, přesnějšího a rozšířeného světonázoru
 • pochopení významu enioanatomických znalostí pro medicínu, molekulární biologii, cytologii, histologii, fyziologii, psychologii, pedagogiku, sociologii, filozofii, teologii, všechny eniolékařské, eniopsychologické, eniopedagogické disciplíny, enioterapeutické enioanatomické, eniopsianatomické, eniopsychické, eniopsifenomenální technologie léčby, rehabilitaci, regeneraci a rekondici, eniopedagogické a enioduchovní technologie výchovy, výuky, vývoje, zdokonalení a tréninku člověka
 • enioanatomická příprava lékařů a studentů ke studiu eniocytologie, eniohistologie, eniofyziologie, eniomolekulární, enioreflexní, eniopsifenomenální, enioduchovní medicíny a rozmanitých eniolékařských a enioterapeutických technologií, metod a prostředků léčby, rehabilitace a regenerace
 • enioanatomická příprava psychologů, psychoterapeutů a studentů ke studiu eniopsychlogie, eniopsifenomenality, eniopsifenomenálních schopností člověka, k vytvoření rozmanitých eniopsychických, eniopsifenomenálních, enioduchovních, eniopsianatomických technologií, metod a prostředků léčby, rehabilitace, regenerace a rekondice nemocných psychickými nemocemi
 • enioanatomická příprava pedagogů, vychovatelů, trenérů, studentů a žáků ke studiu eniopedagogiky, eniopsifenomenální pedagogiky, enioduchovní pedagogiky a k vytvoření rozmanitých eniopedagogických, eniopsipedagogických, enioduchovních, eniopsianatomických a dalších eniotechnologií, metod a prostředků výchovy, výuky, vývoje, zdokonalení a tréninku, které umožňují dosažení vysoce intelektuálního, morálního, etického, estetického, duchovního a PSI-fenomenálního vývoje
 • naučit lékaře a psychoterapeuty správně a efektivně používat enioanatomické informace pro vývoj inovativních enioterapeutických technologií, metod a prostředků léčby, rehabilitace, regenerace a rekondice
 • vytvořit enioanatomický základ pro progresivní vývoj všech eniolékařských disciplín, všech oborů eniomedicíny, informační medicíny, kvantové medicíny, eniomolekulární biologie, eniofyziologie, eniopsychologie, enioreflexologie, eniofytobiologie, eniopedagogiky a jiných eniodisciplín, a také pro vývoj eniolékařských, enioanatomických, eniopsianatomických, eniofyziologických, enioreflexoterapeutických, eniofytoterapeutických, eniodendroterapeutických, eniohomeoterapeutických, eniopřírodních, eniopedagogických, enioduchovních a jiných enioterapeutických technologií, metod a prostředků výchovy, výuky, vývoje, tréninku, léčby, rehabilitace, regenerace a rekondice.

Vznikla naléhavá potřeba k přednášení enioanatomie jemnohmotných těl lékařům, rehabilitačním pracovníkům, valeologům, psychologům, pedagogům, léčitelům a studentům všech lékařských, psychologických a pedagogických oborů. Nejlepší je začít studovat enioanatomii jemnohmotných těl člověka po studiu anatomie, cytologie a histologie.

Učebnice je určena lékařům všech oborů, a to enioterapeutům, reflexním terapeutům, valeologům, rehabilitačním pracovníkům, psychologům, pedagogům, vychovatelům, trenérům, studentům a také těm, kteří studují enioanatomii, rozvíjí svá jemnohmotná těla, inteligenci, duchovnost a PSI-fenomenální schopnosti.

Recenze

Učebnice Enioanatomie jemnohmotných těl člověka. Svazek 1

Anatolije Leonidoviče Vasiľčuka

 Učebnice Enioanatomie jemnohmotných těl člověkavýsledek mnoholeté práce Anatolije Leonidovyče Vasiľčuka ve formě publikovaných monografií a učebních příruček. Autor hluboce zkoumal předmět, a proto je absolutní autoritou v této nové oblasti znalostí. Jeho struktura ve formě učebnice zcela odpovídá takovému statusu.

Struktura učebnice vypadá velmi podrobně, proto studentům (a také všem jíním, kteří budou studovat enioanatomii jemnohmotných těl člověka) usnadňuje práci, když detailizuje a parciálně strukturuje prezentace nových znalostí.

Základem učebnice je enioanatomie jako nová věda o člověku, charakteristiky informačně-energetických hmot, stavba, formy, struktura, architektonika atd.

Recenzovaná práce se zdá být dobře promyšlená, spoléhá se na značný počet vědeckých znalostí, je charakterizována interakademickou komplementaritou, šířkou eniofenoménů a enioefektů.

S ohledem na výše uvedené myslím, že učebnici Enioanatomie jemnohmotných těl člověka. Svazek 1. lze doporučit k tisku.

prof. RNDr. V. Petlin, DrSc.

Lvovská národní univerzita Ivana Franka

Ukrajina. Lvov. Západní centrum eniologie. 25261411

 

Recenze

Učebnice Anatolije Leonidoviče Vasiľčuka

Enioanatomie jemnohmotných těl člověka

V prvním svazku učebnice enioanatomie jemnohmotných těl člověka je uveden pojem enioanatomie jako vědy o člověku, její význam pro vývoj jemnohmotných těl, jsou popsány vědecké výzkumy enioanatomie, zvýrazněné metody, objekty a cíl enioanatomie a také je zanalyzováno její místo mezi eniologickými a eniolékařskými disciplínami.

V učebnici jsou podrobně popsány informačně-energetické hmoty jemnohmotných těl člověka, jejich druhy, komponenty, je provedena kvalifikace a charakteristika informačně-energetických hmot a jejich korelace v jemnohmotných tělech.

 Autor tvrdí, že stavba, forma, struktura, architektonika, topografie, funkce jemnohmotných těl a fyzického těla člověka jsou v holografické jednotě. To je ilustrováno 333 barevnými obrázky struktur jemnohmotných těl. Obrázky odpovídají enioanatomickým tématům a zobrazují informačně-energetické hmoty, jemnohmotná těla a jejích enioanatomické struktury. Číslicí nebo písmenem na obrázku jsou označeny enioanatomické struktury. Červená barva na obrázcích znázorňuje pouze strukturu červeného těla, světle zářivě červená – strukturu světle zářivě červeného těla, oranžová – strukturu oranžového těla, světle zářivě oranžová barva – strukturu světle zářivě oranžového těla, žlutá – žlutého těla, zelená – zeleného těla, světle zářivě zelená – světle zářivě zeleného těla, blankytná – strukturu blankytného těla, tyrkysová barva – strukturu tyrkysového těla, modrá barva – strukturu modrého těla, fialová barva – strukturu fialového těla, šeříková barva – strukturu šeříkového těla, růžová barva – strukturu růžového tělo a zlatá barva – zobrazuje pouze struktury zlatého těla. Barva enioanatomických obrázků má informační, didaktický, emoční a vizuální význam. To dává možnost obdržet objektivní fyzické charakteristiky a názorně vysvětluje enioanatomii jemnohmotných těl.

Zajímavé podle našeho názoru je tvrzení, že člověk má 181 jemnohmotných těl (věděli jsme o 7 takových tělech) Z nich je 15 základních, 61 komponentních a 105 identických těl s podobnou a odlišnou enioanatomii. V učebnici je popsáno 15 základních jemnohmotných těl, jak jsou tvořeny, čím jsou, kde a jak jsou umístěny a také jsou ilustrována sekundární komponentní a identická jemnohmotná těla. Učebnice věnuje mnoho úvah enioanatomické charakteristice informačně-energetických hmot univerzálně vyvinutých jemnohmotných těl. Autor velmi zásadně hodnotí a analyzuje identické funkce jemnohmotných těl, a sice: kombinované, integrující, morfogenetické, metabolické, kumulativní, transformační, generativní a mnoho dalších. Oddělně jsou vysvětleny specifické funkce jemnohmotných těl.

V samostatné části jsou popsány informačně-energetické vzájemné výměny jemnohmotných těl: enioanatomie červeného jemnohmotného těla, enioanatomie světle zářivě červeného těla, enioanatomie oranžového těla, enioanatomie světle zářivě oranžového těla, enioanatomie žlutého těla, enioanatomie zeleného těla, enioanatomie světle zářivě zeleného těla, enioanatomie blankytného těla, enioanatomie tyrkysového těla, enioanatomie modrého těla, enioanatomie fialového těla, enioanatomie šeříkového těla, enioanatomie růžového těla, enioanatomie bílého těla a enioanatomie zlatého těla.

Enioanatomie jemnohmotných těl člověka umožňuje uplatnění nových metod tělesné výchovy a sportu, podmiňuje netradiční teorie vývoje, umožňuje použití enioanatomické a eniopsianatomické technologie přípravy a tréninku profesionálních sportovců vysoké kvalifikace při jednotě vývoje fyzického a jemnohmotného těla. Enioanatomické znalosti jsou nutné pro další úplný vývoj jemnohmotných těl, PSI-fenomenální psychiky, intelektu, duchovnosti, PSI-fenomenálních schopností člověka, eniomedicíny, informační medicíny a jiných oborů lékařských znalostí. Tato věda dovoluje porozumět tomu, co je člověk a co je třeba udělat, aby se člověk stal harmonickým, zdravým, radostným, šťastným, humánním a vysoce duchovním.

Enioanatomie jemnohmotných těl je prezentována jako informačně-energetický základ eniomedicíny a enioterapeutických technologií léčby, rehabilitace, regenerace a rekondice. Materiál je určen pro učební disciplínu Enioanatomie jemnohmotných těl a zahrnuje všechny její části.

Učebnice je určena lékařům, internistům, enioterapeutům, reflexním terapeutům, valeologům, rehabilitačním pracovníkům, psychologům, eniopsychologům, pedagogům, trenérům, vychovatelům, studentům a těm, kteří se zabývají vyučováním anatomie a svými jemnohmotnými těly.

Věda soudobého lidství se ve svých výzkumech omezuje jenom hranicemi materiálního světa. Předmět je studován pouze tehdy, je-li již znám – bohužel věda jde takovou cestou. Ale události, které nevidíme a necítíme ve svém prostoru, které se skutečně projevují, zůstávají nedotčené a my je považujeme za neznámé. Eniologie může lidem poskytnout příležitost proniknout do hlubokých a nekonečných světů. Autor učebnice podrobně a komplexně vysvětluje čím jsou různé prostory materiálního světa a co je život.

Za soudobých podmínek prakticky ve všech sférách společného života roste inovační aktivita člověka, což je jako produkt duševního vlastnictví pro dnešek nutnou podmínkou pro přenos technologií. Je zřejmé, že rozhodujícím koncovým bodem vytváření produktů duševního vlastnictví je ovládaní pokročilých technologií s účelem poskytování zdravotní péče pacientům a přenos teoretických znalostí do praktické zdravotní péče.

Přenos teoretických a vědeckých výzkumů vysvětlených v učebnici Anatolije Vasiľčuka Enioanatomie jemnohmotných těl člověka do klinické praxe pomůže zvýšit účinnost poskytování zdravotnických služeb obyvatelstvu, což zase zajistí kvalitní život pacientů.

prof. MUDr. Lukjan Andrijuk, DrSc.

vedoucí katedry rehabilitace a netradiční medicíny

Lvovské národní lékařské univerzity Daniela Haličského

Ministerstvo zdravotnictví Ukrajiny. Lvovská národní lékařská univerzita Daniela Haličského.

Katedra rehabilitace a netradiční medicíny. Fakulta postgraduálního vzdělání.

 

Recenze

Učebnice Enioanatomie jemnohmotných těl člověka

Anatolije Leonidoviče Vasiľčuka

Další základní dílo Anatolije Leonidoviče Vasiľčuka Enioanatomie jemnohmotných těl člověka je solidní prací autora v oblasti eniologie, enioanatomie, eniopsychologie atd.

Dnes prakticky neexistují takového směru učebnice pro vysokou školu. Při tom se jeto učebnice vyznačují úplností a přesnou orientací. Zároveň autor přesvědčivě demonstruje, že enioanatomie jemnohmotných těl člověka jako věda XXI. století by měla vycházet z pokročilých výsledků jiných vědních oborů – především z fyziky, chemie a psychologie.

Je zřejmé, že hlavním objektem v učebnici je člověk, jeho eniopodstata, současně je zde prezentován v prostředí enioefektů, které pro něho vytvářejí vhodné životní prostředí.

Velký objem navrhované práce svědčí o její všestrannosti a širokém dosahu. Učebnice je proslulá důkladností vypracovaných ustanovení, přesností formování problémů a úkolů.

S ohledem na průkopnickou povahu takové základní práce a její interdisciplinární charakter a integritu považuji za vhodné doporučit ji k tisku.

prof. RNDr. A. A. Drozdovská, DrSc.

Západní centrum eniologie. Lvov, Ukrajina. 25261411.

 

Recenze

Učebnice Vasiľčuka A. L.

Enioanatomie jemnohmotných těl člověka

 Aktuálnost a důležitost učebnice enioanatomie jemnohmotných těl člověka je podmíněna potřebami stavu soudobé a budoucí lékařské vědy. Učebnice o nové vědě – enioanatomii otevírá nové možnosti netradičního lékařství. Učebnice poskytuje vědcům a lékařům nové údaje o informačně-energetických hmotách, formách, stavbách, topografii a funkci jemnohmotných těl člověka.

Zvláštní zajímavost vyvolávají údaje o korelaci informačně-energetických hmot v jemnohmotných tělech, životně důležité informačně-energetické bioplazmy a substance jemnohmotných těl, identické funkce jemnohmotných těl, úrovně vývoje jemnohmotných těl atd. Učebnice také obsahuje informaci o biofyzikálním energoinformačním kosmicko-pozemském hologramu člověka, a je popsána enioanatomie červeného, světle zářivě červeného, oranžového, světle zářivě oranžového, žlutého, zeleného, světle zářivě zeleného, blankytného, tyrkysového, modrého, šeříkového, fialového, růžového, bílého a zlatého jemnohmotného těla. Je důležité, že enioanatomie je považována za základ pro eniomedicínu a enioterapeutické technologie léčby a rehabilitace.

Učebnice je logicky strukturována a materiál je popsaný na vysoké profesionální úrovni s použitím soudobé vědecké lékařské terminologie.

Enioanatomická témata jsou ilustrována 333 barevnými obrázky se zobrazením struktur jemnohmotných těl, což podporuje její srozumitelnost a zvládnutí informací.

Souhlasím s autorem, že barva enioanatomických obrázků má informační, didaktický, emoční a názorný význam, odráží objektivní fyzikální charakteristiky a rozsah elektromagnetického spektra, názorně vysvětluje enioanatomii jemnohmotných těl a usnadňuje proces jejich poznávání.

Učebnice bude užitečná pro lékaře všech oborů. Výše uvedené dovoluje doporučit třídílnou učebnici Vasiľčuka Enioanatomie jemnohmotných těl člověka k tisku.

prof. MUDr. L. P. Matešuk-Vaceba, DrSc.

Profesor a vedoucí Katedry anatomie Lvovské národní lékařské univerzity Daniela Haličského

 

Recenze

třísvazkové učebnice Anatolije Leonidoviče Vasiľčuka

Enioanatomie jemnohmotných těl člověka, Enioanatomie čaker a Enioanatomie systému kanálů jemnohmotných těl

pro vědce, studenty, odborníky v oblasti medicíny, pedagogiky, psychologie, filozofie atd.

Enioanatomie – nová synergetická věda, která zkoumá člověka ve trojrozměrných úrovních: duchovní, psychické a fyzické. Považujíc člověka za organickou součást jednotného Kosmoorganismu, který je v neustálém informačně-energetickém vzájemným propojení se Světem, studuje enioanatomie jemnohmotná těla člověka pomocí lékařských, psychologických, pedagogických, filozofických a náboženských přístupů.

Učebnice enioanatomie jemnohmotných těl obsahuje důležité eniologické základy stavby jemnohmotných těl člověka, jejích klasifikaci, v ní je popsáno 15 základních jemnohmotných těl.

Enioanatomická témata jsou ilustrována 333 barevnými obrázky se zobrazením struktur jemnohmotných těl člověka.

Enioanatomie poskytuje nové znalosti o člověku, otevírá nové perspektivy a možnosti, dovoluje vypracovat inovativní eniotechnologie zaměřené na:

 • harmonizaci rozvoje jemnohmotných těl a fyzického těla
 • harmonizaci vzájemných vztahů člověka a vnějšího prostředí, společnosti, přírody, Země, biosféry, noosféry, Vesmíru
 • PSI-fenomenální diagnostiku, která umožnuje prostudovat příčiny a faktory vzniku nemocí, dovoluje včasnou prevenci nemocí, dosažení stoprocentního uzdravení, činí život bez onemocnění.

Tato encyklopedická práce je výsledkem mnohaletého osobního výzkumu autora, jehož základem je 642 vědeckých prací, z nich 17 monografií a příruček v ukrajinštině, češtině a angličtině.

Třísvazková učebnice A. L. Vasiľčuka Enioanatomie systému kanálů jemnohmotných těl člověka, Enioanatomie jemnohmotných těl člověka a Enioanatomie čaker (Lvov, 2016), předstihujíc svůj čas, je významným přínosem pro vědu XXI. století, základem pro uznávání enioanatomie novou vědou o člověku ve všech úrovních a důležitou součástí akademických disciplín pro univerzity.

Myslím, že učebnice Vasiľčuka A. V., věnovaná aktuálním problémům soudobé a budoucí medicíny, pedagogiky, psychologie, biologie, obsahuje velmi zajímavé a inovativní vědecké informace a může být doporučena k tisku.

doc. PhDr. T. G. Tjurinová, CSc.

Docent katedry sociologie a sociální práce, NU Lvovská polytechnika