Publikace

Od roku 2003 bylo vydáno 22 mých monografií věnovaných eniologii, enioanatomii jemnohmotných těl, PSI-fenomenálním schopnostem člověka, eniomedicíně, enioanatomickým, eniopsianatomicckým, enioholografickým, eniopsychickým, PSI-fenomenálním a enioterapeutickým technologiím. Tato díla vznikla na základě dosavadních poznatků eniologie, parapsychologie, psychotroniky, eniopsychologie, anatomie, psychologie, pedagogiky, medicíny a dalších oborů. Obsahují mnoho dosud neznámých a zcela nových pohledů a poznatků v oblasti enioanatomie jemnohmotných těl člověka, eniomedicíny, eniopsychologie, PSI-fenomenálních schopností člověka, enioanatomické, eniopsianatomické a PSI-fenomenální technologie výchovy, výuky, tréninku a vývoje člověka, jeho jemnohmotných těl a PSI-fenomenálních schopností, a také enioterapeutických technologií enioléčení. Chci i touto cestou poděkovat všem, kteří mi byli a jsou nápomocni při realizaci monografií a vědeckých prací.

Jsem autorem 18 monografii, 3 učebnic, 1 výukově-metodické příručky, 11 vynálezů a 1 007 vydaných vědeckých článků. Seznam všech mých prací k 30.9.2019 je uveden v souboru ke stažení Seznam vědeckých prací září 2019_PDF, 1,4 MB

 

Enioanatomie jemnohmotných těl člověka – vzdělávací a metodologická příručka pro univerzity

Enioanatomie jemnohmotných těl člověka – vzdělávací a metodologická příručka pro univerzity Image

Enioanatomie jemnohmotných těl člověka je propedeutickou eniolékařskou disciplínou, jejíž studium nejen předchází studiu všech typů eniomedicíny, informační medicíny, kvantové medicíny, eniopsychické medicíny a všech enioterapeutických technologií, metod a prostředků léčby, rehabilitace, regenerace a rekondice, ale také poskytuje základ pro systematické a sekvenční studium eniolékařských, eniobiologických a eniopsychologických disciplín a praktické zvládnutí znalostí, schopností a dovedností enioterapeutických technologií, metod a prostředků.

Studium enioanatomie jemnohmotných těl na lékařských univerzitách zahrnuje několik cílů:

 • poznání enioanatomie jemnohmotných těl člověka
 • vytvoření enioanatomického myšlení, jemného vnímání učební látky, přesnějšího a rozšířeného světového pohledu
 • pochopení významu enioanatomických znalostí pro medicínu, molekulární biologii, fyziologii, psychologii, všechny eniolékařské disciplíny a enioterapeutické technologie léčby, rehabilitace, regenerace a rekondice
 • enioanatomická příprava lékařů a studentů ke studiu eniocytologie, eniohistologie, eniopsychologie, eniomolekulárního, enioreflexního, eniopsifenomenálního a enioduchovního lékařství a různých druhů enioterapeutických technologií, metod a prostředků léčby, rehabilitace, regenerace a rekondice
 • naučit lékaře správně a efektivně používat enioanatomické informace pro vývoj inovativních enioterapeutických technologií, metod a prostředků léčby, rehabilitace, regenerace a rekondice
 • vytvořit enioanatomický základ pro školení specialistů v nových lékařských oborech – enioterapeut, eniorehabilitolog, eniopsycholog atd.
 • vytvořit enioanatomický základ pro progresivní rozvoj všech eniolékařských disciplín, všech oblastí eniomedicíny, eniopsychologie, enioterapeutických technologií, metod a prostředků léčby, rehabilitace, regenerace a rekondice.

Vznikla naléhavá potřeba k přednášení enioanatomie jemnohmotných těl lékařům, rehabilitačním pracovníkům, valeologům, psychologům, pedagogům, léčitelům a studentům všech povolání lékařských, psychologických a pedagogických oborů. Nejlépe je začít studovat enioanatomii jemnohmotných těl člověka po studiu anatomie, cytologie a histologie.

Без всебічних знань еніоанатомії тонкоматеріальних тіл людини не матимуть перспективного розвитку та широкого клінічного застосування нетрадиційна еніоанатомічна, еніопсіанатомічна медицина, еніомедицина, інформаційна, квантова, еніопсихічна, еніорефлекторна, інформаційно-рефлекторна, еніодуховна, еніопсіфеноменальна медицина, нові еніотерапевтичні технології, меридіанова і чакрова терапія, еніофітотерапія, еніодендротерапія, еніогомеопатичні препарати та інші еніотерапевтичні технології лікування, реабілітації, регенерації та рекондиції. Еніоанатомія тонкоматеріальних тіл людини являється пропедевтичною еніомедичною дисципліною, вивчення якої не тільки передує вивченню усіх видів еніомедицини, інформаційної медицини, квантової медицини, еніопсихічної медицини та усіх еніотерапевтичних технологій, методів і засобів лікування, реабілітації, регенерації та рекондиції, але і створює основу для систематичного та послідовного вивчення еніомедичних, еніобіологічних і еніопсихологічних дисциплін і практичного оволодіння знаннями, уміннями та навиками еніотерапевтичних технологій, методів і засобів.

Еніоанатомія тонкоматеріальних тіл людини створює інформаційну основу для еніоцитології, еніогістології, еніофізіології, еніопсихології, еніопедагогіки, еніомедицини та усіх еніотерапевтичних технологій. Тонкоматеріальні тіла являються об’єктом інформаційного, світлового, енергетичного, інформаційно-енергетичного, енергоінформаційного, електромагнітного та еніопсихічного терапевтичного впливу. Вищевказані нетрадиційні види медицини, еніоанатомічні, еніопсихічні, еніофізіологічні та еніотерапевтичні технології впливають на організм людини тільки через її тонкоматеріальні тіла. Розвиток майже усіх хвороб розпочинається з тонкоматеріальних тіл. Інформаційний зміст тонкоматеріальних тіл уможливлює діагностувати хвороби за декілька років до початку їх розвитку в організмі людини і визначатиме характер індивідуальної медицини здорової людини та її здоровий спосіб життя.

Еніоанатомія дає можливість розробляти еніотехнології поєднання лікування, навчання та виховання тяжко хворих, особливо дітей і навіть людей, які перебувають у коматозному стані.

Еніоанатомія є новою інтердисциплінарною наукою, яка досліджує і вивчає тонкоматеріальні тіла людини, приносить нові знання про людину, формує розширене світосприйняття, уможливлює інтегральне пізнання людини, поєднує медицину, психологію та педагогіку, відкриває нові високоефективні напрямки лікування, реабілітації, регенерації, рекондиції, виховання, навчання, розвитку, вдосконалення і тренування людини. Еніоанатомія дозволяє усім предметам, пов’язаним із людиною та медициною, по-новому подивитися на примарну і секундарну суть людини, дає людині змогу пізнати себе і світ на тонкоматеріальному інформаційно-енергетичному рівні, зрозуміти часову триєдність людини теперішньої, минулої та майбутньої,  єдність в людині матеріального і духовного, грубоматеріального і тонкоматеріального (інформацій, мікрочасток, світла, енергій, магнетизму та різних інформаційно-енергетичних матерій), інформаційну єдність людини, природи, Землі, біосфери, ноосфери і Всесвіту, їх інформаційно-енергетичні взаємообміни, інформаційно-енергетичні взаємозалежність і  взаємодію.

Еніоанатомія тонкоматеріальних тіл як навчальна дисципліна уможливлює всебічне вивчення тонкоматеріальних тіл, формування еніоанатомічного мислення, пізнання тонкоматеріальної та еніоанатомічної суті людини, дає людині можливість усвідомити практичне значення тонкоматеріальних тіл для медицини, психології, педагогіки, соціології, здорового способу життя, ПСІ-феноменальності та духовності людини і багатьох сфер і аспектів її життя. Еніоанатомічні знання можуть використовуватися при створенні та розробці інноваційних еніоанатомічних, еніопсіанатомічних, еніомедичних, еніопсихічних, еніопедагогічних і еніотерапевтичних технологій, методів та засобів профілактичної медицини, медицини здорового способу життя, еніомедицини, інформаційної, квантової, еніорефлекторної, а також ПСІ-феноменальної і духовної медицини, ефективного лікування життєво небезпечних хвороб, регенерації, реабілітації та рекондиції.  Еніоанатомічна інформація може використовуватися для контролю, оцінювання, прогнозування, діагностики, професійного відбору, наукових досліджень і отримання нових знань про тонкоматеріальні тіла, їх будову, форму, структуру, архітектоніку, топографію, функції та функціональні можливості.

В загальному еніоанатомія дає необмежені можливості використання еніоанатомічних знань для поєднаного лікування, виховання і навчання, для терапевтичної реалізації інформаційно-енергетичного змісту тонкоматеріальних тіл, еніодуховного та еніопсіфеноменального розвитку людини, для досягнення абсолютного здоров’я, життя без болю, страждань, хвороб і криз, для прогресивного розвитку людини, для всебічного, гармонійного, збалансованого та універсального розвитку тонкоматеріальних тіл.

Вивчення еніоанатомії тонкоматеріальних тіл у медичних університетах передбачає декілька цілей:

 • v  пізнання еніоанатомії тонкоматеріальних тіл людини
 • v  формування еніоанатомічного мислення, тонкоматеріального світосприйняття, більш точного і розширеного світогляду
 • v  усвідомлення значення еніоанатомічних знань для медицини, молекулярної біології, фізіології, психології, усіх еніомедичних дисциплін  і еніотерапевтичних технологій лікування, реабілітації, регенерації та рекондиції
 • v  еніоанатомічна підготовка лікарів і студентів до вивчення еніоцитології, еніогістології, еніофізіології, еніомолекулярної, еніорефлекторної, еніопсіфеноменальної, еніодуховної медицини та різнохарактерних еніотерапевтичних технологій, методів і засобів лікування, реабілітації, регенерації та рекондиції
 • v  навчити лікарів правильно та ефективно використовувати еніоанатомічну інформацію для розроблення інноваційних еніотерапевтичних технологій, методів і засобів лікування, реабілітації, регенерації та рекондиції
 • v  створити еніоанатомічну основу для підготовки спеціалістів нових медичних фахів – еніотерапевт, еніореабілітолог, еніопсихолог тощо
 • v  створити еніоанатомічну основу для прогресивного розвитку усіх еніомедичних дисциплін, усіх напрямків еніомедицини, еніопсихології, еніотерапевтичних технологій, методів і засобів лікування, реабілітації, регенерації та рекондиції.

Виникла нагальна потреба викладання еніоанатомії тонкоматеріальних тіл людини для лікарів, реабілітологів, валеологів, психологів, педагогів, цілителів і студентів усіх спеціальностей медичного, психічного та педагогічного фаху. Вивчення еніоанатомії тонкоматеріальних тіл найкраще розпочинати після вивчення анатомії, цитології та гістології.

Навчально-методичний посібник сформований з окремих еніоанатомічних лекційних, практичних і семінарських тем. Одна навчальна тема є невеликим блоком і закінченою частиною навчальної програми, яка має теоретичний і практичний обсяг еніоанатомічних знань, що допомагає вивченню еніоанатомії тонкоматеріальних тіл людини, пізнанню еніопсіанатомічних технологій розвитку тонкоматеріальних тіл, терапевтичному застосуванню еніоанатомії, розумінню значення еніоанатомії у медицині, психології, педагогіці, соціології, феноменології та практичному використанню еніоанатомії у багатьох сферах і аспектах життя. Курс складається з лекційних, практичних і семінарських занять: еніоанатомія – нова наука про людину; інформаційно-енергетичні матерії тонкоматеріальних тіл людини; еніоанатомія тонкоматеріальних тіл; еніоанатомія чакр; еніоанатомія системи інформаційно-енергетичних каналів тонкоматеріальних тіл; біоплазматичне інформаційно-енергетичне поле людини; еніопсіанатомічні технології розвитку тонкоматеріальних тіл, каналової системи, сушумни, меруданди, іди, пінгали, зіркових каналів, меридіанів, біологічно активних точок і оболонок тонкоматеріальних тіл, чакрової системи і чакр; реакції тонкоматеріальних тіл на вплив інформаційно-енергетичних матерій; еніоанатомія тонкоматеріальних тіл як інформаційно-енергетична основа еніомедицини; еніотерапевтичне значення тонкоматеріальних тіл і чакрова еніотерапія. Кожна тема має назву, навчальну і професійно-орієнтовану мету, навчальний план, короткий зміст, контрольні запитання і список літератури, що значно полегшує орієнтацію у посібнику. Тематичні розділи містять специфічну еніоанатомічну інформацію, навчальні питання, контрольні запитання та літературу. Контроль знань здійснюється самостійно, під час навчальних занять і на іспиті з використанням контрольних запитань.

Еніоанатомічна інформація про тонкоматеріальні тіла є новою і вперше викладена у формі навчально-методичного посібника. Надано характеристику еніоанатомії як нової науки про людину. Описані інформаційно-енергетичні матерії, будова, форма, структура, топографія, архітектоніка, функції та значення тонкоматеріальних тіл, наведені еніопсіанатомічні технології розвитку тонкоматеріальних тіл і їх структур, висвітлено еніотерапевтичне значення тонкоматеріальних тіл і описана чакрова еніотерапія. Еніоанатомія тонкоматеріальних тіл представлена як інформаційно-енергетична основа еніомедицини і еніотерапевтичних технологій лікування, реабілітації, регенерації та рекондиції. Матеріал викладений відповідно до навчальної програми “Еніоанатомія тонкоматеріальних тіл людини” і охоплює усі її розділи. Посібник призначений для інтернів, лікарів, еніотерапевтів, рефлексотерапевтів, валеологів, реабілітологів, психологів, еніопсихологів, педагогів, вихователів, тренерів, студентів і тих, хто займається вивченням еніоанатомії та розвитком своїх тонкоматеріальних тіл.

Jazyk vydání:
ukrajinština
Rok vydání:
2015
Počet stran:
752
Vydavatelství:
PP Soroka T. B.
ISBN:
978-966-2598-53-7
Kód:
K016

Enioanatomie jemnohmotných těl člověka – vzdělávací a metodologická příručka pro univerzity

Enioanatomie jemnohmotných těl člověka – vzdělávací a metodologická příručka pro univerzity Image

Enioanatomie jemnohmotných těl člověka je propedeutickou eniolékařskou disciplínou, jejíž studium nejen předchází studiu všech typů eniomedicíny, informační medicíny, kvantové medicíny, eniopsychické medicíny a všech enioterapeutických technologií, metod a prostředků léčby, rehabilitace, regenerace a rekondice, ale také poskytuje základ pro systematické a sekvenční studium eniolékařských, eniobiologických a eniopsychologických disciplín a praktické zvládnutí znalostí, schopností a dovedností enioterapeutických technologií, metod a prostředků.

Studium enioanatomie jemnohmotných těl na lékařských univerzitách zahrnuje několik cílů:

 • poznání enioanatomie jemnohmotných těl člověka
 • vytvoření enioanatomického myšlení, jemného vnímání učební látky, přesnějšího a rozšířeného světového pohledu
 • pochopení významu enioanatomických znalostí pro medicínu, molekulární biologii, fyziologii, psychologii, všechny eniolékařské disciplíny a enioterapeutické technologie léčby, rehabilitace, regenerace a rekondice
 • enioanatomická příprava lékařů a studentů ke studiu eniocytologie, eniohistologie, eniopsychologie, eniomolekulárního, enioreflexního, eniopsifenomenálního a enioduchovního lékařství a různých druhů enioterapeutických technologií, metod a prostředků léčby, rehabilitace, regenerace a rekondice
 • naučit lékaře správně a efektivně používat enioanatomické informace pro vývoj inovativních enioterapeutických technologií, metod a prostředků léčby, rehabilitace, regenerace a rekondice
 • vytvořit enioanatomický základ pro školení specialistů v nových lékařských oborech – enioterapeut, eniorehabilitolog, eniopsycholog atd.
 • vytvořit enioanatomický základ pro progresivní rozvoj všech eniolékařských disciplín, všech oblastí eniomedicíny, eniopsychologie, enioterapeutických technologií, metod a prostředků léčby, rehabilitace, regenerace a rekondice.

Vznikla naléhavá potřeba k přednášení enioanatomie jemnohmotných těl lékařům, rehabilitačním pracovníkům, valeologům, psychologům, pedagogům, léčitelům a studentům všech povolání lékařských, psychologických a pedagogických oborů. Nejlépe je začít studovat enioanatomii jemnohmotných těl člověka po studiu anatomie, cytologie a histologie.

Без всебічних знань еніоанатомії тонкоматеріальних тіл людини не матимуть перспективного розвитку та широкого клінічного застосування нетрадиційна еніоанатомічна, еніопсіанатомічна медицина, еніомедицина, інформаційна, квантова, еніопсихічна, еніорефлекторна, інформаційно-рефлекторна, еніодуховна, еніопсіфеноменальна медицина, нові еніотерапевтичні технології, меридіанова і чакрова терапія, еніофітотерапія, еніодендротерапія, еніогомеопатичні препарати та інші еніотерапевтичні технології лікування, реабілітації, регенерації та рекондиції. Еніоанатомія тонкоматеріальних тіл людини являється пропедевтичною еніомедичною дисципліною, вивчення якої не тільки передує вивченню усіх видів еніомедицини, інформаційної медицини, квантової медицини, еніопсихічної медицини та усіх еніотерапевтичних технологій, методів і засобів лікування, реабілітації, регенерації та рекондиції, але і створює основу для систематичного та послідовного вивчення еніомедичних, еніобіологічних і еніопсихологічних дисциплін і практичного оволодіння знаннями, уміннями та навиками еніотерапевтичних технологій, методів і засобів.

Еніоанатомія тонкоматеріальних тіл людини створює інформаційну основу для еніоцитології, еніогістології, еніофізіології, еніопсихології, еніопедагогіки, еніомедицини та усіх еніотерапевтичних технологій. Тонкоматеріальні тіла являються об’єктом інформаційного, світлового, енергетичного, інформаційно-енергетичного, енергоінформаційного, електромагнітного та еніопсихічного терапевтичного впливу. Вищевказані нетрадиційні види медицини, еніоанатомічні, еніопсихічні, еніофізіологічні та еніотерапевтичні технології впливають на організм людини тільки через її тонкоматеріальні тіла. Розвиток майже усіх хвороб розпочинається з тонкоматеріальних тіл. Інформаційний зміст тонкоматеріальних тіл уможливлює діагностувати хвороби за декілька років до початку їх розвитку в організмі людини і визначатиме характер індивідуальної медицини здорової людини та її здоровий спосіб життя.

Еніоанатомія дає можливість розробляти еніотехнології поєднання лікування, навчання та виховання тяжко хворих, особливо дітей і навіть людей, які перебувають у коматозному стані.

Еніоанатомія є новою інтердисциплінарною наукою, яка досліджує і вивчає тонкоматеріальні тіла людини, приносить нові знання про людину, формує розширене світосприйняття, уможливлює інтегральне пізнання людини, поєднує медицину, психологію та педагогіку, відкриває нові високоефективні напрямки лікування, реабілітації, регенерації, рекондиції, виховання, навчання, розвитку, вдосконалення і тренування людини. Еніоанатомія дозволяє усім предметам, пов’язаним із людиною та медициною, по-новому подивитися на примарну і секундарну суть людини, дає людині змогу пізнати себе і світ на тонкоматеріальному інформаційно-енергетичному рівні, зрозуміти часову триєдність людини теперішньої, минулої та майбутньої,  єдність в людині матеріального і духовного, грубоматеріального і тонкоматеріального (інформацій, мікрочасток, світла, енергій, магнетизму та різних інформаційно-енергетичних матерій), інформаційну єдність людини, природи, Землі, біосфери, ноосфери і Всесвіту, їх інформаційно-енергетичні взаємообміни, інформаційно-енергетичні взаємозалежність і  взаємодію.

Еніоанатомія тонкоматеріальних тіл як навчальна дисципліна уможливлює всебічне вивчення тонкоматеріальних тіл, формування еніоанатомічного мислення, пізнання тонкоматеріальної та еніоанатомічної суті людини, дає людині можливість усвідомити практичне значення тонкоматеріальних тіл для медицини, психології, педагогіки, соціології, здорового способу життя, ПСІ-феноменальності та духовності людини і багатьох сфер і аспектів її життя. Еніоанатомічні знання можуть використовуватися при створенні та розробці інноваційних еніоанатомічних, еніопсіанатомічних, еніомедичних, еніопсихічних, еніопедагогічних і еніотерапевтичних технологій, методів та засобів профілактичної медицини, медицини здорового способу життя, еніомедицини, інформаційної, квантової, еніорефлекторної, а також ПСІ-феноменальної і духовної медицини, ефективного лікування життєво небезпечних хвороб, регенерації, реабілітації та рекондиції.  Еніоанатомічна інформація може використовуватися для контролю, оцінювання, прогнозування, діагностики, професійного відбору, наукових досліджень і отримання нових знань про тонкоматеріальні тіла, їх будову, форму, структуру, архітектоніку, топографію, функції та функціональні можливості.

В загальному еніоанатомія дає необмежені можливості використання еніоанатомічних знань для поєднаного лікування, виховання і навчання, для терапевтичної реалізації інформаційно-енергетичного змісту тонкоматеріальних тіл, еніодуховного та еніопсіфеноменального розвитку людини, для досягнення абсолютного здоров’я, життя без болю, страждань, хвороб і криз, для прогресивного розвитку людини, для всебічного, гармонійного, збалансованого та універсального розвитку тонкоматеріальних тіл.

Вивчення еніоанатомії тонкоматеріальних тіл у медичних університетах передбачає декілька цілей:

 • v  пізнання еніоанатомії тонкоматеріальних тіл людини
 • v  формування еніоанатомічного мислення, тонкоматеріального світосприйняття, більш точного і розширеного світогляду
 • v  усвідомлення значення еніоанатомічних знань для медицини, молекулярної біології, фізіології, психології, усіх еніомедичних дисциплін  і еніотерапевтичних технологій лікування, реабілітації, регенерації та рекондиції
 • v  еніоанатомічна підготовка лікарів і студентів до вивчення еніоцитології, еніогістології, еніофізіології, еніомолекулярної, еніорефлекторної, еніопсіфеноменальної, еніодуховної медицини та різнохарактерних еніотерапевтичних технологій, методів і засобів лікування, реабілітації, регенерації та рекондиції
 • v  навчити лікарів правильно та ефективно використовувати еніоанатомічну інформацію для розроблення інноваційних еніотерапевтичних технологій, методів і засобів лікування, реабілітації, регенерації та рекондиції
 • v  створити еніоанатомічну основу для підготовки спеціалістів нових медичних фахів – еніотерапевт, еніореабілітолог, еніопсихолог тощо
 • v  створити еніоанатомічну основу для прогресивного розвитку усіх еніомедичних дисциплін, усіх напрямків еніомедицини, еніопсихології, еніотерапевтичних технологій, методів і засобів лікування, реабілітації, регенерації та рекондиції.

Виникла нагальна потреба викладання еніоанатомії тонкоматеріальних тіл людини для лікарів, реабілітологів, валеологів, психологів, педагогів, цілителів і студентів усіх спеціальностей медичного, психічного та педагогічного фаху. Вивчення еніоанатомії тонкоматеріальних тіл найкраще розпочинати після вивчення анатомії, цитології та гістології.

Навчально-методичний посібник сформований з окремих еніоанатомічних лекційних, практичних і семінарських тем. Одна навчальна тема є невеликим блоком і закінченою частиною навчальної програми, яка має теоретичний і практичний обсяг еніоанатомічних знань, що допомагає вивченню еніоанатомії тонкоматеріальних тіл людини, пізнанню еніопсіанатомічних технологій розвитку тонкоматеріальних тіл, терапевтичному застосуванню еніоанатомії, розумінню значення еніоанатомії у медицині, психології, педагогіці, соціології, феноменології та практичному використанню еніоанатомії у багатьох сферах і аспектах життя. Курс складається з лекційних, практичних і семінарських занять: еніоанатомія – нова наука про людину; інформаційно-енергетичні матерії тонкоматеріальних тіл людини; еніоанатомія тонкоматеріальних тіл; еніоанатомія чакр; еніоанатомія системи інформаційно-енергетичних каналів тонкоматеріальних тіл; біоплазматичне інформаційно-енергетичне поле людини; еніопсіанатомічні технології розвитку тонкоматеріальних тіл, каналової системи, сушумни, меруданди, іди, пінгали, зіркових каналів, меридіанів, біологічно активних точок і оболонок тонкоматеріальних тіл, чакрової системи і чакр; реакції тонкоматеріальних тіл на вплив інформаційно-енергетичних матерій; еніоанатомія тонкоматеріальних тіл як інформаційно-енергетична основа еніомедицини; еніотерапевтичне значення тонкоматеріальних тіл і чакрова еніотерапія. Кожна тема має назву, навчальну і професійно-орієнтовану мету, навчальний план, короткий зміст, контрольні запитання і список літератури, що значно полегшує орієнтацію у посібнику. Тематичні розділи містять специфічну еніоанатомічну інформацію, навчальні питання, контрольні запитання та літературу. Контроль знань здійснюється самостійно, під час навчальних занять і на іспиті з використанням контрольних запитань.

Еніоанатомічна інформація про тонкоматеріальні тіла є новою і вперше викладена у формі навчально-методичного посібника. Надано характеристику еніоанатомії як нової науки про людину. Описані інформаційно-енергетичні матерії, будова, форма, структура, топографія, архітектоніка, функції та значення тонкоматеріальних тіл, наведені еніопсіанатомічні технології розвитку тонкоматеріальних тіл і їх структур, висвітлено еніотерапевтичне значення тонкоматеріальних тіл і описана чакрова еніотерапія. Еніоанатомія тонкоматеріальних тіл представлена як інформаційно-енергетична основа еніомедицини і еніотерапевтичних технологій лікування, реабілітації, регенерації та рекондиції. Матеріал викладений відповідно до навчальної програми “Еніоанатомія тонкоматеріальних тіл людини” і охоплює усі її розділи. Посібник призначений для інтернів, лікарів, еніотерапевтів, рефлексотерапевтів, валеологів, реабілітологів, психологів, еніопсихологів, педагогів, вихователів, тренерів, студентів і тих, хто займається вивченням еніоанатомії та розвитком своїх тонкоматеріальних тіл.